KNOWLEDGE HYPERMARKET


Інструменти для вирівнювання графічних об’єктів

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Інструменти для вирівнювання графічних об’єктів


Для   вирівнювання  в  документі  графічних  об’єктів  використовується графічна сітка, при цьому лінії сітки зазамовчуванням на екрані не відображаються.  Під час переміщення об’єкт  вирівнюється відносно  найближчого вузла сітки. Для  зміни параметрів сітки та прив’язки малюнків до неї використовується  вказівка  Сітка   вказівки  Малювання  відповідної  панелі інструментів.  Ці  параметри  дають  змогу  прив’язати  до  сітки  зображення, змінити  горизонтальний  та  вертикальний  інтервали  між  лініями  сітки  та змінити положення початку сітки.

Після  зняття  опції Прив’язати  до  сітки  сітка  більше  не  впливатиме  на об’єкти. За замовчуванням  інтервал між лініями сітки дорівнює 0,32 см, але його  можна  змінити  як  між  вертикальними,  так  і  між  горизонтальними лініями.  Сітка  починається  в  лівому  верхньому  куті  сторінки  —  точка  0 (нуль)   на  горизонтальній  лінійці,  але  положення  початку  сітки  можна змінити.

  • Обговорюємо

1.  Які зображення можна вставити в текстовий документ? Які інструменти існують для  цього в середовищі  текстового процесора?
2.  Які  параметри  форматування  зображення,  вставленого  в  текстовий  доку­мент,  можна налаштовувати?
3.  Які  існують способи зміни  розмірів зображення,  вставленого в документ?
4.  Як створити фрагмент малюнка засобами текстового процесора?

5.  Якими  способами  можна змінити  розташування  вставленого  зображення відносно тексту?
6.  Поясніть різницю таких властивостей зображення як контрастність та яск­равість.
7.  Що розуміють під поняттям  «налаштування середовища користувача текс­тового процесора»?
8.  Які типи організаційних діаграм можна вставити в текст?
9.  Які дії можна виконувати  із вставленою організаційною діаграмою?


Працюємо в парах:

А.  1.  Сформулюйте основні правила розміщення графіки на сторінці тексто­вого документа. Обговоріть у парах.  Під час обговорення  використай­те метод «3-2-1».

2.  Порівняйте  параметри  нумерованого  та  маркірованого  списку (мал.  13.15),  знайдіть  спільне  і  відмінне.  Обговоріть у парах.  Під час обговорення використайте метод «3-2-1».

Б.  3.  Як  можна  використовувати  сітку  для  розташування  зображення  в тексті? Сформулюйте правило та обговоріть у парах.

4.  Як можна  уникнути  збільшення  розміру документа  у  разі  вставляння зображення  із файла? Обговоріть у парах.  Під час обговорення  вико­ристайте метод «3-2-1».

С.  5.  Що  спільного  та  відмінного  мають  засоби  текстового  процесора  та програми  підготовки  презентацій  щодо  створення  та  зміни  списків? Обговоріть у парах.

6.  Чи кожну організаційну діаграму можна замінити діаграмою іншого типу? Обговоріть у парах. Під час обговорення використайте метод «3-2-1».

Параметри списку

  • Працюємо самостійно

А.  1.  Завантажте  текстовий  документ  Сервіровка  столу,  що зберігається на CD-диску в папці  Текстовий процесор\Харчування,  та  проілюструйте  поданий  у  ньому  текст. 

Для цього:

1.1.  Вставте зображення,  які  зберігаються  на СD -диску  в  папці  Тексто­вий процесор\Харчування,  змініть значення  параметрів  формату­вання  та  розмістіть  їх відповідно до зразка  (мал.  13.16).

1.2.  Сфотографуйте  сервіровку  обіду  в  шкільній  їдальні  та  вставте фото до текстового файла Сервіровка столу.

Інструкція щодо вставляння у текстовий документ фото з цифрово­го фотоапарата міститься у файлі Фото.doc, що зберігається на CD- диску в папці  Тестовий процесор.

1.3.  Додайте  текстовий  напис  —   підпис  фото  та  згрупуйте  ці  два о б ’єкти.

1.4.  Збережіть  внесені  зміни  у  файлі  з  тим  самим  іменем  у  папці  Текс­товий процесор вашої структури  папок.

Діаграма

2.  Створіть  діаграму  за  зразком  (мал.  13.17).  Потрібні  зображення  можна  знайти  на  СD -диску   в  папці  Текстовий  процесор\Казки.   Замініть  слово  Текст  на  центральному елементі діаграми  назвою  казки,  фото  героїв  якої подано.

Діаграма

B.  3.  У  папці  Текстовий процесор вашої  структури  папок створіть  новий  документ Вітаміни.doc та  виконайте  наступні дії:

3.1.  Вставте  малюнок з  файла Продукти.jpg,   що  зберігається на CD-диску в папці  Текстовий процесор\Харчування.

3.2.  Обріжте  зображення,  залишивши  лише  частину  від­повідно до  назви  текстового документа.

3.3. Задайте такі значення параметрів форматування малюнка:  розта­шування  —   у  тексті,  горизонтальне  вирівнювання  —   по  центру, Кольори та лінії/Лініїколір — зелений,  товщина —   1пт.

3.4. Створіть багаторівневий  нумерований  список,  виділивши  окремо назви фруктів та овочів, зображених на малюнку.

3.5.  Впорядкуйте  назви  (для  овочів  та  фруктів  окремо)  за  вмістом вітамінів та мінералів.

Потрібні відомості знайдіть в  Інтернеті. Збережіть результати роботи у файлі з тим самим  іменем.

4. У  папці  Текстовий  процесор  вашої  структури  папок  створіть  новий документ Пошукові системи.doc,  в якому подайте список класифікації пошукових систем за зразком  (мал.  13.18).

Пошукові системи

5. У  папці  Текстовий  процесор  вашої  структури  папок  створіть  новий документ  Родинне  дерево.doc  та  виконайте наступні дії:

5.1.  Вставте організаційну діаграму —  відобра­ження вашого родинного дерева.
5.2.  Відскануйте фото ваших родичів та вставте кожне зображення у відповідну гілку.

Інструкція щодо сканування зображень містить­ся у файлі  Сканування.doc,  що зберігається  на CD-диску в папці  Тестовий процесор.

5.3. До кожного елемента діаграми додайте на­пис —  ім’я та професію людини.

5.4. Для  створення  заголовка  документа  Ро­динне  дерево  скористайтеся  спеціальним вбудованим  засобом  оздоблення  доку­ментів.

5.5.  Придумайте родинний  герб, створіть його за допомогою графічного редактора та вставте в документ як підкладку.

5.6.  Збережіть внесені зміни.

За допомогою програми  Family Tree Builder,  яку можна вільно скачати із  сайта  за  адресою  http:/ /www.myheritage.com/FP/Company/familytree-builder.php, створіть родинне дерево та оцініть зручність запропонованого інструмента.

C.  6.  Зробіть екранні  копії та створіть  інструкцію щодо вставляння закладок у  папці  Обране  на  власному  комп’ютері  за  такими  розділами:

Навчальні ресурси,  Пошукові системи,  Цікаві новини.

7.  Створіть діаграму Венна для  відображення спільного та відмінного під час опрацювання зображень засобами текстового процесора MS Word та програми  підготовки  презентацій  MS  PowerPoint  і  збережіть  її  у файлі Порівняння. doc на своєму комп’ютері в папці  Текстовий процесор.

  • Досліджуємо

1.  Дослідіть, чи можливо засобами текстового процесора створити текстовий  документ,  попередній  перегляд  якого  має  вигляд слайда презентації Харчування.ррї, що зберігається у папці Пре­зентації на СD-диску  (мал.  13.19). Запишіть у зошиті  інструкцію створення такого документа. Потрібні зображення можна скопіювати з презентації.

2.  Дослідіть,  які  існують особливості  під час роботи з організаційною діагра­мою  на  прикладі  створення  організаційної діаграми  Політична  організація України-Гетьманщини (1649-1764)  (мал.  13.20).

Діаграми

У процесі створення діаг­рами за зразком визначте та запишіть:

2.1.  В чому різниця між додаванням фігур до організаційної діаграми  і дода­ванням фігур до решти діаграм  (мал.  13.21)?

2.2.  Як  відрізняються  результати  дії  вказівки  Макет  під  час  опрацювання різних типів організаційних діаграм  (мал.  13.22)?

2.3.  Коли доцільно застосовувати кнопку Автоформат\  на панелі інстру­ментів Організаційна діаграма?

Діаграми

3.  Дослідіть,  як створюються та редагуються  багаторівневі списки на прикладі редагування файла Країни Європи, що зберігається на CD-диску в папці  Текстовий процесор. Для цього:

3.1.  Проаналізуйте  відомості,  що  містяться  у файлі,  та  створіть три  нумерованих списки:  всі  країни,  які є членами Євросоюзу;  країни з президентською формою правління;  країни, що є парламентською рес­публікою.

3.2. Спробуйте почати нумерацію не з 1  номера.

3.3.  Експериментальним  шляхом  визначте  особливості  використання різних способів нумерації.

4.  Дослідіть,  які додаткові  стилі  обтікання можна застосувати до зображення. Під час  вставляння  зображення  можна  по-різному розміщувати  текст  нав­коло нього:  вирівнювати ліворуч,  праворуч,  по центру.  Застосовуючи  кноп­ку Додатково, можна встановити відстань від тексту до зображення  по його периметру.

Наведіть приклади завдань,  під час виконання яких в середовищі текстового  процесора  доцільно  вибрати  різні  стилі  обтікання текстом  за допомогою  панелей  інструментів Малювання  і  Наст­ройка зображення.  Заповніть у зошиті  таблицю  13.1  за зразком.

Таблиця  13.1

Таблиця  13.1

5.  Засобами  програми  FreeMind  складіть  схему  основних  понять  уроку. Додайте до схеми коментарі щодо використання цих понять під час навчан­ня  створенню  та  опрацюванню  комп’ютерних  презентацій  (розділ  2,  теми 3— 7).

  • Працюємо над проектом

Проект  «Обираємо майбутню  професію»

1.  Створіть  наведені  нижче  діаграми  у  середовищі  текстового  процесора  та збережіть відповідні файли у папці Проект/Діаграми вашої структури па­пок:

1.1.  Діаграму зі списком якостей, які забезпечують успішність виконан­ня обраної професійної діяльності.

1.2.  Діаграму  зі  списком  ваших  особистих  якостей,  інтересів  та  схиль­ностей,  які  можуть  забезпечити  успішне  виконання  обраної  про­фесійної діяльності.

1.3.  Діаграму зі списком якостей, які заважають ефективно здійснювати обрану професійну діяльність.

2.  У   папці  Проект  вашої  структури  папок  створіть  новий  документ  Професії doc та виконайте наступні дії:

2.1.  З колекції картинок Microsoft на вашому комп’ютері вставте картин­ки,  на  яких  зображено  людей  різних  професій,  та  створіть  список, кожен  елемент  якого  містить маркер,  назву  професії  та  відповідну картинку.

2.2.  На Порталі професійного консультування http:/ /profi.org.ua/profes/ profes.shtml знайдіть опис та пройдіть тест на вашу професійну при­датність щодо визначених професій.

2.3.  Впорядкуйте елементи списку та замініть маркери на арабські циф­ри,  щоб  отримати  нумерований  список  професій,  які  вам  більше підходять.

2.4.  Збережіть внесені зміни.


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.