KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Який буває ринок: за територією, за товарами, що продаються?»

Конспект уроку економіки 6 класу

Тема: «Який буває ринок: за територією, за товарами, що продаються?»

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про зміст ринкової діяльності, тобто роз’яснити який він буває за територією та товарами;
2    розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
3    виховувати творчу  активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.


“ Віз возить хліб у дім, сани — на ринок”.
Так говорить українська народна мудрість.
Я сподіваюсь, що ви  зрозуміли суть прислів’я, оскільки воно чудово демонструє рух товару.

ІІ   Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе


Анекдоти:
1    Деньги - зло. Зайдешь на рынок, и зла не хватает.
2    Рынок - это интернациональное место, где за американские доллары у лиц кавказской национальности можно купить турецкие товары настоящего
китайского качества, изготовленные в Туркменистане, а потом чисто по-русски говорить: <<Довели страну евреи!>>.

ІІI   Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


Питання з повторення:
1    Що являє собою підприємство? (самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності)

2    Яким чином розробляється реклама? (спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку)

3    Яка різниця між підприємством і підприємництвом?

4    Від чого залежить успіх підприємницької діяльності і її головна мета-одержання прибутку?
(від схвалення споживачами конкретного товару чи послуги)


Тому епіграфом до нової теми уроку є слова відомого економіста Сороса Джорджа (на дошці)- “Учасники ринкової діяльності не можуть отримати повних знань про ринок, оскільки їхнє мислення саме постійно впливає на ринок, а ринок впливає на їхнє мислення”. У чому головний зміст цього вислову? А хто знає, якими вчинками він прославився?( організував фонд у СРСР Культурна ініціатива в підтримку науки, культури, і освіти, заснував Центрально-Європейський університет у Будапешті, Празі й Варшаві, заробив мільярд доларів на падінні фунту стерлінга, через що одержав прізвисько «Людина, що зламала Банк Англії».)


Отже, ринок виступає як сукупність форм i організації співробітництва людей один з одним, призначених для того, щоб звести разом з комерційною метою продавців та покупців, а також надати можливість першим продати, другим - купити товар.


План.
1.    Поняття ринку, його визначення, функції.


Що ж таке ринок?
Що вам вже відомо про нього? (мозкова атака)


Поняття "ринок" сьогодні є чи не найпопулярнішим в нашому суспільстві. Зумовлено це переходом України до ринкової економіки, ринкових відносин.
У чому полягає зміст цих понять? В економічній літературі наводяться різні визначення ринку. Його визначають як сферу обміну або місце зустрічі покупців i продавців товарів i послуг, або сукупність угод купівлі i продажу товарів тощо. Ці визначення обмежують ринок виключно сферою обміну, купівлі-продажу, що не відображає його дійсної суті.


Як економічна категорія, поняття "ринок" відображає сутність економічних відносин, що виникають між суб'єктами економічної системи (виробниками i покупцями) з приводу обміну результатами i умовами (факторами) виробництва.


Економічні відносини завжди проявляються як економічні інтереси (усвідомлені людиною потреби, спонукальні мотиви господарської діяльності). Тому ринок - поняття, яке відображає процес взаємодії економічних інтересів суб’єктів господарської системи.


Отже, поняття "ринок" тотожне поняттю "ринкові відносини".


Більш повно і глибоко сутність ринку можна розкрити через функції, які він виконує. Головні з них такі: регулююча, стимулююча, розподільча та інтегруюча.
Регулююча функція ринку забезпечує постійність зв’язків між різними галузями виробництва, попитом і споживанням, встановлення пропорцій в економіці та безперервність процесу відтворення. Через конкуренцію ринкові відносини активно впливають на рівень витрат та виробництво будь-якого товару, науково-технічний прогрес, на задоволення платоспроможного попиту населення.


Стимулююча функція ринку полягає в тому, що вона сприяє заохоченню тих, хто найбільш раціонально використовує фактори виробництва для одерржання найкращих кінцевих результатів, застосовуючи найновіші досягнення науки, техніки, організації, стимулювання праці та управління.


Якщо суб’єти господарювання не прагнутимуть до постійного підвищення ефективності виробництва, їхні індивідуальні витрати виробництва будуть вищими, ніж суспільно необхідні, то вони будуть неконкурентоздатними і стануть банкрутами. А це означає, що ринок виконує і таку функцію, як розподільча.


Ринок “зшиває” економіку в єдине ціле, розвиваючи систему горизонтальних і вертикальних зв’язків (підприємтсв, галузей, регіонів), у тому числі зовнішньоекономічних. У цьому виявляється інтегруюча функція.


2.    Умови формування ринку.
Для того, щоб була побудована ринкова економіка, функціонував реальний ринок, який виконував би притаманні йому функції, мають бути відтворені передумови. До них належать:

по-перше, наявність суб’єктів ринкових відносин, які, будучи економічно та юридично незалежними, млжуть вступати у рівнопрвні партнерські відносини з приводу купівлі-продажу;

по-друге, еквівалентний обмін товарів. Ринок за своєю природою кономічної допомоги, пільг тощо не визнає;

по-третє, конкуренція, яка надає усім суб’єктам господарювання можливість вільної підприємницької діяльності: свободи вибору покупців, постачальників, будь-яких контрагенів, примушує підприємців застосовувати нацпередовішу техніку і технологію, сприяючи цим зменшенню витрат виробництва, підвищенню ефективності економіки;

по-четверте, вільне ціноутворення, що як елемент конкуренції та головний механізм контрольно-регулюючої функції ринку сприяє поєднанню інтересів суб’єктів економічного життя, стимулюючи їх раціонально використовувати елементи виробництва;

по-п’яте, реальна інформація про ринок у його суб’єктів.


Якщо подібних умов не створено, то те, що називають ринком, є псевдоринком, де гроші не виконують своїх функцій.


3.    Види ринку (за розміром, за товарами, що продаються та ін.)


Ринки можна розподілити по наступним критериям:
1. По економічному призначенню об’єктів ринкових відносин
• ринок благ та послуг;
• ринок засобів виробництва;
• ринок науково-технічних розробок;
• ринок цінних паперів;
• ринок робочої сили.


2. По товарним групам:
• ринок товарів виробничого призначення;
• ринок товарів народного споживання; продовольчих товарів;
• ринок сировини та матеріалів і т.д.


3. Утворення ринків по просторовій ознаці являє собою ринки:
• внутрішньорегіональні;
• міжрегіональні;
• міжнародні (світові).


5. По видам суб’єктів ринкових відносин ринки можуть поділятись на:
• ринок оптової торгівлі, коли в якості покупців та продавців виступають підприємтсва та організації;
• ринок роздрібної торгівлі, коли покупцями виступають окремі громадяни;
• ринок державних закупок сільгосппродукції, коли покупцем виступає держава, а продавцями – безпосередні виробники сільськогосподарської продукції.


6. З врахуванням дотримання законності в економіці ринки поділяються на:
• легальні, офіційні:
• нелегальні (тіньові, чорні і т.д.)

Дослідження структуризації ринків дозволяє виділити основні види ринків:
1. Ринки товарів та послуг. В цю групу включаються наступні ринки:
• товарів споживчого призначення (продовольчі та непродовольчі товари);
• послуг (побутові, транспортні, комунальні);
• житла та будівель невиробничого призначення.


2. Ринки факторів виробництва. До їх складу входять:
• ринок нерухомості;
• знарядь праці;
• сировини та матеріалів;
• енергетичних ресурсів;
• корисних копалин.


3. Фінансові ринки:
• ринок капіталів (інвестиційні ринки);
• кредитний ринок;
• ринок цінних паперів;
• валютно-грошовий ринок.


5. Ринок інтелектуального продукту - інновації, винаходи, інформаційні послуги, твори мистецтва та літератури.
6. Ринок робочої сили. Являє собою економічну форму руху трудових ресурсів, при якому робоча сила мігрує відповідно з законами ринкової економіки.
7. Регіональні ринки: місцевий, внутрішній, національний, зовнішній, міжнародний.


ІV   Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


1    Запропонувати свій варіант підходу до теми „Як ринок вирішує основні проблеми економіки”
2    Ринкове вирішення питань: Що необхідно виробляти? Як повинно бути організовано виробництво.


V   Завдання для закріплення нової теми (10 хв.)  -задіяти всіх учнів
12    Проаналізувати відповідність між розміром ринку та його продукцією.
Згадайте на які ринки ви потрапляєте зазвичай, спробуйте їх класифікувати за всіма критеріями.

VI   Додаткові завдання


Цікаві факти:
1    Валютний ринок найбільший у всьому світі - Форекс. Валютний ринок, найбільший у всьому світі, щоденний об'єм складає більше 3 трильйонів доларів. Ринок торгує практично всіма валютами світу.
2    А в 1815 році Лондонська біржа зареєструвала неймовірний факт: гнане раніше «срібляшко» перевищило вартість золота.


VII   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Джерела:
Підручник стор. 90-91;

VIII   Заключна частина уроку (Установчий слоган- “Як я люблю навчатися”; “Розум дає свободу”...)


Підсумки.
“ Пташка красна своїм пір'ям, а людина — своїм знанням.”. (укр. нар. Мудрість)

Література:

1    Рузавін. Г.І. Основи ринкової економіки.

2    Основи економічної теорії/За ред. Климка Т.Н., Нестеренко В.П

3    Основи економічної теорії (суспільне виробництво. Ринкова економіка.)


Надіслано вчителями Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Який буває ринок: за територією, за товарами, що продаються? > Який буває ринок: за територією, за товарами, що продаються? Конспект уроку і опорний каркас