KNOWLEDGE HYPERMARKET


Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Складносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньомуСкладносурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення

Содержание

Складносурядне речення

Складносурядними реченнями називаються речення, які складаються з простих двох або більше речень, які рівноправні за своїм змістом та пов’язані сполучниками сурядності.

В українській мові складносурядні речення найбільше поширення отримали в художніх творах та публіцистичній літературі. Найчастіше такі речення вживають для опису якихось подій, природних явищ або для того, щоб охарактеризувати дійових осіб тощо.

Ознаки складносурядного речення

• рівнозначність предикативних частин, що являються складовими складносурядного речення. Прості речення, що входять до складу складносурядних являються відносно самостійними, але володыють певною синтаксичною незалежністю;
• сполучники сурядності, поєднуючи ці предикативні одиниці в одне ціле та постыйно знаходячись між цими частинами, не є залежними жодній із них;
• У складносурядному реченні предикативні одиниці мають таку позицію, що одна з них не може мыститися посередині іншої;
• У складносурядному реченні присутня інтонація сурядності.

У складносурядному реченні для зв’язку його частин використовують різноманітні сполучники сурядності. Ці сполучники відіграють настільки значущу роль, що їх класифікацію покладено в основу поділу цих речень. У складносурядному реченні сполучники сурядності грають роль не лише засобом, який поєднує предикативні одиниці в єдине ціле, але виявляє змістовні відношення між ними.

Складносурядні речення в залежності від типів сурядних сполучників, діляться на такі види:

• по-перше, це складносурядні речення, які мають єднальні сполучники;
• по-друге, це складносурядні речення з протиставними сполучниками;
• по-третє, складносурядні речення, де присутні розділові сполучники;
• І вчетверте, нарешті речення з градаційними сполучниками.


склад.суряд

Єднальні сполучники

Складносурядні речення з такими єднальними сполучниками, як: і, й, та, ні.,, ні, ані... ані, можуть виражати такі відносини, як:

Одночасність, послідовність або причинно- наслідкова залежність якихось дій, певних явищ, подій або якихсь станів

Наприклад: Ми побігли, а вони за нами;
Хтось залишив відчинені двері, і ми увыйшли всередину;
Дощ пройшов - сонечко виглянуло, з’явилася веселка.

Вправа Складіть складнопідрядні речення, в яких будуть єднальны сполучники.
Складіть речення, де є виражена причинно-наслідкова залежність.

Протиставні сполучники

Складносурядне речення з такими протиставними сполучниками, як: і, а, але, а там, а потім, виражають:

Зіставлення чи протиставлення яких-небудь дій, подій, явищ, станів

Наприклад: Все небо затягнуло хмарами, а дощу все не було;
Потяг зупинився, але пасажири ще не вийшли.

Розділові сполучники

У складносурядних реченнях з розділовими сполучниками може виражатися:

взаємовиключення чи чергування будь-яких дій, подій, явищ, станів

Наприклад: Петрику ти вчиш уроки, чи , може, ще граєшся?
Цілий день то хмарно, то виглядає сонце

Розділові знаки в складносурядному реченні


склад.суряд

Так як до складу складносурядних речень входять прості речення, то вони можуть бути відокремлені одне від одного такими розділовими знаками, як кома, кома з крапкою чи тире.

Домашнє завдання

1. Дайте визначення складносурядному реченню.
2. Які сполучники сурядності вам відомі?
3. Назвіть випадки, коли між частинами складносурядних речень, необхідно ставити кому?
4. А коли між частинами кома не ставиться?
5. Назвіть відносини, які можуть бути між частинами складносурядного речення?
6. Назвіть відомі вам випадки, коли між частинами складносурядного речення ставиться тире?
7. Складіть декілька складносурядних речень, де необхідно поставити крапку з комою.

Виконайте вправу і замість крапок впишіть пропущені слова:


склад.суряд