KNOWLEDGE HYPERMARKET


Наслідки науково-технічної революції

РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
«Наслідки науково-технічної революції.»

План
1.Загальний огляд науково-технічної революції.
2.Соціальні наслідки НТР.
3.Головні проблеми дослідження у філософії техніки.
Список літератури.

1.Загальний огляд НТР.
Сучасна форма науково-технічного прогресу, що зумовлює докорінні зміни продуктивних сил внаслідок застосування найновіших науково-технічних досягнень, дедалі більшого перетворення науки на базпосередню продуктивну силу, перехід до нового етапу розвитку великого машинного виробництва. Науково-технічна революція почалась в 50-х рр. 20ст.. Передумови її були підготовлені в кінці 19 – 1-й половині 20ст. в процесі революції у фізиці та інших галузях природознавства. Під впливом наукових відкриттів докорінно змінилися погляди щодо будови та форми матерії, виникли нові можливості застосування науково-технічних досягнень у матеріальне виробництво. В умовах науково-технічної революції принципово змінюється роль науки в суспільному виробництві. Вона за темпами свого розвитку випереджає виробництво і перетворюється на один з дійових факторів розвитку виробничого процесу. Суспільний процес стає неможливим без широкого розгортання наукових досліджень і швидкого впровадження їх у виробництво.


Внаслідок науково-технічної революції створюються можливості для розробки якісно нових підходів до з`ясування і використання фундаментальних закономірностей розвитку природи. Характерний перехід від описування й аналізу явищ і продуктів природи до синтезу їх, перетворення речовини, створення нових властивостей речей, процесів і керування ними. Великого значення набуває виникнення нових галузей знань – кібернетики, біофізики, біоніки та ін. Науково-технічна революція охоплює ріноманітні галузі науки і техніки, сфери людської діяльності, а також тауково-технічна революція впливає на знаряддя і предмети праці, технологію виробництва і організацію управління, тобто характер трудової діяльності людини.
На вищий ступінь свого розвитку піднімається велике машинне виробництво внаслідок впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва. Застосування електронно-обчислювальної техніки, верстатів з числовим програмним керуванням, дає змогу подолати обмежені можливості людини у сфері переробки інформації і управління виробництвом.


Науково-технічна революція ставить нові вимоги до професійної підготовки і загальної культури працівників. Вона виступає дійовим фактором зростання продуктивних сил, підвищення рівня усуспільнення та ефективності їх внаслідок концентрації виробництва і вдосконалення управління ним.


Таким чином, науково-технічна революція вимагає удосконалення структури суспільного виробництва, підвищення розвитку знань галузей, які забезпечують науково-технічний прогрес.


2.Соціальні наслідки НТР.
НТР – явище глобального характеру, воно охоплює як усі сторони внутрішнього життя певного суспільства, так і зовнішні сторони його життя. Розвиток науки і техніки сам по собі не залежить від того, в якій соціально-економічній системі він відбувається. Науково-технічний прогрес створює можливості для розвитку суспільства, а як використовуються наукові і технологічні досягнення – залежить від конкретної соціально-економічної будови суспільства.


Соціальні наслідки науково-технічної революції можна звести до таких основних груп:
  -  загострення екологічної обстановки, виникнення проблеми виживання людства внаслідок забруднення та отруєння навколишнього середовища;


  - зміна змісту і характеру праці (збільшується питома вага творчих, пошукових функцій, що веде до стирання суттєвих відмінностей між людьми розумової і фізичної праці);


  -  зростання питомої ваги висококваліфікованих робітників та спеціалістів, що зайняті  обслуговуванням нової техніки і технології (це вивільняє трудові ресурси);


  -  підвищення вимог до культурно-технічної та інтелектуальної підготовки кадрів;


  -  прискорення структурних змін у співвідношенні сфер людської діяльності (перекачування трудових ресурсів із сільського господарства в промисловість, а з неї – в сфери науки, освіти, обслуговування). Це зумовлює конценрації населення в містах, поглиблення міграційних процесів, значне скорочення робочого і збільшення вільного часу (звітси можливість гармонійного розвитку особистості);


   - втрата людиної емоційності, інтелектуальне перенавантаження;


   - виникнення проблем біологічної і психологічної адаптації людини в звичайних та екстримальних умовах навколишнього середовища (надвисоких і наднизьких тисків, температур, електромагнітних полів, радіоактивності і т.д.).


Отже, виробничий потенціал країни в сучасних умовах залежить від ефективного використання найновітніших досягнень науки, техніки і технології.


3.Головні проблеми дослідження у філософії техніки.
Однією з найважливіших проблем, якою займається філософія техніки, є проблема і концепція людини, що створює та використовує техніку. Особливості цієї проблеми пов`язані нині зі стрімким зростанням потужних технологій. При цьому кількість людей, які зазнають впливу технічних заходів та їхніх вторинних ефектів, значно зростає. Потерпають і природні системи, що стають об`єктом людської діяльності, оскільки порушується їхня рівновага, що нерідко призводить до руйнування цих систем. Ніколи раніше людина не мала таких потужних важелів, щоб бути здатної знищити життя у певній частині екологічної системи і навіть у глобальному вимірі.


Тому суспільство не повинно без попередньої експертизи виробляти все, що може виробити, не повинно робити всього, на що спроможня.


Філософія техніки зосереджується на таких проблемах, як наслідки застосування комп`ютерів і можливість створення штучного інтелекту.


Із застосуванням сучасних комп`ютерних засобів докорінно змінилися всі сфери життя сучасного суспільства – від державного управління до освіти і культуки.


Питання про можливість створення штучного інтелекту, який був би рівним або навіть переважав людський розум, зводиться до традиційного філософського питання про природу людського розуму взагалі. Без його вирішення навряд чи можливе створення штучного інтелекту.

Список літератури:
1.    Українська радянська енциклопедія. Том 7, 2 видавництво. Головна редакція У.Р.Е..Київ, 1982.
2.    Надольний В.А.
3.    Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль П.А.. Посібник філософії. Видавництво центр “Академія”, Київ 2001.   
Збірка рефератів зі шкільних предметів: Зарубіжна література, Географія, Історія України та ін.

Предмети > Людина і суспільство > Людина і суспільство 11 клас > Тема 32. Людина в умовах науково-технічної революції > Тема 32. Людина в умовах науково-технічної революції. Реферати
Реферати