KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематичне оцінювання.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас>> Історія України: Тематичне оцінювання.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Охарактеризуй умови, в яких здійснювалася підготовка XV з'їзду ВКП(б).
2. Наведи факти, які б свідчили про згортання непу в 1928-1929 рр.
3. Поясни значення історичних термінів: «правий ухил», «Спілка визволення України», «група М. Бухаріна».
4. У чому різниця у поглядах Сталіна, Троцького і Бухаріна?
5. Які економічні завдання планувалося вирішити в першій п'ятирічці і якими методами?
6. Яку роль у виконанні завдань п'ятирічки відводилося виробничому змаганню?
7. Під впливом яких факторів і коли відбувався перехід до форсованої індустріалізації? У чому проявлявся цей перехід?
8. У чому проявлялася централізація управління промисловістю і які наслідки мала вона для України?
9. Що таке «штурмівщина»?
10. Що було зроблено в роки першої п'ятирічки і яких завдань не вдалося вирішити?
11. Як сталінське керівництво фальсифікувало результати першої п'ятирічки?
12. Як змінився в роки п'ятирічки життєвий рівень народу? У чому проявлялися ці зміни?
13. Як радянське керівництво досягало «виконання» і «перевиконання» планів перших п'ятирічок?
14. З'ясуй, які економічні суперечності сформувалися в ході перших п'ятирічок?
15. У чому полягав авантюристичний характер сталінських директив щодо економічного розвитку?
16. Чим ти можеш пояснити виникнення і поширення стахановського руху в роки другої п'ятирічки? Розкажи про нього.
17. Яку роль відіграла друга п'ятирічка в індустріалізації України?
18. Які нові риси характеризують завдання й методи їхнього впровадження в третьому п'ятирічному плані?
19. Дай узагальнюючу характеристику економіки України напередодні Другої світової війни.
20. Поясни, чому кооперування і колективізація в тому вигляді, в якому здійснювалися в Україні, суперечили одне одному?
21. Що спонукало сталінське керівництво перейти до суцільної колективізації? Як вона впроваджувалася в Україні?
22. У чому суть «перегинів» у колективізації? Які наслідки вони мали?
23. З якою метою утворювалися МТС?
24. Проаналізуй політику держави щодо селян у ході колективізації. Дай їй оцінку.
25. Охарактеризуй форми опору селянства колективізації.
26. Яку мету мала публікація статті Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів»?
27. Що значить «розкуркулення» селянства?
28. Коли радянська влада перейшла до політики «ліквідації куркульства як класу»? Що вона означала?
29. Якою була доля розкуркулених селян?
30. Як ти розумієш термін «розселянювання України»?
31. Чи згоден ти з визначенням: «Колгоспна система - форма закріпачення селянства»?
32. Що спричинило голодомор 1932-1933 рр. в Україні?
33. Порівняй голод 1921-1923 рр. і 1932-1933 рр. Що в них спільне, а що - відмінне?
34. У чому суть «закону про п'ять колосків»? Які наслідки він мав?
35. Охарактеризуй державну політику в селі за голодомору.
36. Яку роль відіграли В. Молотов, Л. Каганович і П. Постишев в організації голодомору?
37. З якою метою в 1933 р. проводилася чистка партії в Україні?
38. Якими були масштаби демографічних втрат за голодомору?
39. Охарактеризуй наслідки голодомору.
40. З якою метою створювалися політвідділи МТС?
41. Яке місце в роботі політвідділів МТС займали репресивні методи?
42. Що було зроблено для організаційного зміцнення колгоспів?
43. Коли була завершена колективізація?
44. Яке місце займали колгоспи в радянській системі? Дай узагальнюючу характеристику розвитку сільського господарства України напередодні Другої світової війни.
45. Під впливом яких чинників відбувалися зміни соціальної структури в 20-30-х роках і як цей процес позначався на становищі різних верств населення України?
46. Як ти вважаєш, чи міг бути справжнім демократизм державно-політичного устрою України, декларований Конституцією УРСР 1937 р.? Обґрунтуй відповідь.
47. Чим можна пояснити посилення ролі Компартії в політичному житті та одночасне згортання або скорочення діяльності громадських організацій?
48. Як змінився в 20-30-ті роки національний склад міст?
49. Які процеси відбувалися у правлячій більшовицькій партії в 20-30-ті роки?
50. Який зміст ти вкладаєш у поняття «сталінізм»?
51. Кого з провідників сталінізму в Україні ти знаєш?
52. Чому з кінця 20-х років посилюється репресивний тиск влади на суспільство?
53. Що таке «трійка» і якими були її повноваження?
54. Назви основні судові процеси в Україні в 30-ті роки.
55. Серед яких соціальних груп було найбільше жертв репресій?
56. Що являли собою ідеологія й політика сталінізму? Чому він знайшов своїх прихильників в Україні? До яких наслідків призвели сталінські репресії у 30-х роках?
57. Чому й за яких обставин було згорнуто процес українізації? Яка доля активних його провідників?
58. Які завдання прагнула вирішити більшовицька партія, проголошуючи культурну революцію?
59. Зверни увагу на наведені в підручнику статистичні дані про ліквідацію неписьменності та розвиток освіти в Україні. Про що свідчать ці дані? Відповідь обґрунтуй.
60. Як впливав сталінський режим на процес виховання підростаючого покоління в Україні? Чи справді це було виховання «нової людини»? Якщо так, то у якому розумінні «нової»?
61. Охарактеризуй досягнення і труднощі в сфері шкільної освіти в 30-ті роки.
62. Якими способами правляча більшовицька партія прагнула зміцнити свій вплив на учнівську молодь?
63. Охарактеризуй процес формування кадрів спеціалістів у 30-ті роки.
64. Про які видатні досягнення вчених України в 30-ті роки ти знаєш?
65. Що було метою культосвітньої роботи в Україні в 30-ті роки?
66. Поясни термін «розстріляне відродження».
67. Яку роль відіграла Спілка письменників України в історії української літератури?
68. Які процеси відбувалися в 30-ті роки в образотворчому мистецтві?
69. Чим пояснюється особлива жорстокість державної влади щодо українських кобзарів і лірників?
70. Користуючись матеріалами підручника та іншими джерелами, спробуй довести, що в трагічних умовах 30-х років українські вчені, письменники, митці зберегли і розвинули українську національну культуру.
71. Яку позицію займало керівництво УСРР стосовно релігії та церкви? Дай оцінку моральному аспекту державної політики щодо віруючих громадян України.
72. Визнач основні заходи, які свідчать про згортання непу наприкінці 20-х - у 30-х роках.
Галузі господарства | Основні заходи
73. Як і на якому підґрунті формувався новий господарський механізм? Доведи свою думку.
74. Підготуй коротеньке повідомлення про інспірований судовий процес 20-х років над «шкідницькою організацією» в середовищі технічної інтелігенції. Яка це була справа?
75. Якої шкоди було завдано сільському господарству в процесі впровадження суцільної колективізації? Якою була подальша доля колгоспів і колгоспників України в системі командної економіки?
76. Підготуй доповідь на тему: «Голод 1932-1933 рр. -злочин проти людства».
77. У чому суть політики українізації? Які її наслідки в Україні?
78. Нова Конституція УРСР декларувала права й свободи громадян. Чи було забезпечено практичне втілення їх у життя? Обґрунтуй відповідь.
79. Підготуй доповідь про порушення законності й масові репресії в Україні в 30-х роках.
80. У чому, на твою думку, полягали труднощі та суперечності культурного розвитку України в 20-30-ті роки?
81. Використовуючи знання з інших предметів, поясни термін «розстріляне відродження». Підготуй повідомлення про одного з представників українського мистецтва, його життя та творчість у 30-х роках.
82. Характеризуючи результати розвитку культури в 20-30-ті роки, сучасний український історик Ю. Шаповал зазначає: «Можна сказати, що за радянських часів інтелект і освіченість підвищилися в ширину за рахунок глибини». Чи згоден ти з такою оцінкою? Відповідь обгрунтуй.
83. Які перспективи для України відкривала модернізація?ЗАПАМ'ЯТАЙ ЦІ ДАТИ
1927-1928 рр. - хлібозаготівельна криза
Початок 1928 р. - «Шахтинська справа»
1928-1932 рр. - п'ятирічний план розвитку народного господарства України
20 січня 1929 р. - у газеті «Правда» опублікована стаття В. Леніна «Як організувати змагання?»
Травень 1929 р. - XI Всеукраїнський з'їзд рад і затвердження плану першої п'ятирічки
Листопад 1929 р. - пленум ЦК ВКП(б) і розгром групи Бухаріна
Кінець 1929 - початок 1930 р. - ліквідація Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
Кінець 1929 р. - перехід до форсованої індустріалізації
5 січня 1930 р. - постанова ЦК ВКП(б) про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву
Січень 1930 р. - постанова ЦК ВКП(б) про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації
24 лютого 1930 р. - лист-директива С. Косіора місцевим парт-організаціям про форсування колективізації
14 березня 1930 р. - постанова ЦК КП(б)У про боротьбу з викривленням партлінії у колгоспному будівництві
Березень 1930 р. - процес СВУ
25 липня 1930 р. - постанова ЦК ВКП(б) про загальне обов'язкове навчання
1 жовтня 1931 р. -введення в дію Харківського тракторного заводу
Квітень 1932 р. - постанова ЦК ВКП(б) про перебудову літературно-художніх організацій
7 серпня 1932 р. - закон про охорону соціалістичної власності («закон про п'ять колосків»)
8 листопада 1932 р. - таємна постанова ЦК ВКП(б) про припинення відвантаження товарів для сільської місцевості України
10 листопада 1932 р. - урочисте введення в дію Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі
6 грудня 1932 р. - прийняття постанови РНК УСРР і ЦК КП(б)У про занесення на «чорну дошку» сіл, які «злісно саботують хлібозаготівлі»
1932-1933 рр. - голодомор в Україні
Січень 1933 р. - постанова партійно-державного керівництва СРСР про організацію політвідділів при МТС і радгоспах; постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкову поставку зерна державі колгоспами й одноосібними господарствами»
1933 р. - відновлення університетів в Україні
1933-1937 рр. -друга п'ятирічка
21 січня 1934 р. - постанова ВУЦВК про перенесення столиці з Харкова в Київ
1934 р. - створення Спілки радянських письменників України
1 грудня 1934 р. - вбивство С. Кірова; розгортання нової хвилі репресій
Грудень 1934 р. - арешт українських кобзарів і лірників і розправа над ними
31 серпня 1935 р. - почин О. Стаханова
Січень 1937 р. - надзвичайний XIV Всеукраїнський з'їзд рад; затвердження нової Конституції УРСР
20 квітня 1938 р. - постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У про обов'язкове вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання
Грудень 1938 р. - постанова ЦК ВКП(б), РНК СРСР, ВЦРПС про заходи щодо впорядкування трудової дисципліни, поліпшення практики державного соціального страхування та боротьбу зі зловживаннями
1939 р. - ліквідація національних районів, національних сільських і містечкових рад
Червень 1940 р. - Указ Президії Верховної Ради СРСР про перехід на 8-годинний робочий день, на семиденний робочий тиждень, заборону самовільного залишення робітниками й службовцями підприємств і установ 
1919 р. - Паризька мирна конференція
21 січня 1919 р. - проголошення злуки Закарпаття з Україною
8 травня 1919 р. - рішення Центральної руської ради про об'єднання Закарпаття з Чехо-Словаччиною
1920 р. - утворення Української військової організації (УВО)
1921 р. - заснування Таємного університету у Львові
14 березня 1923 р. - Рада послів великих держав визнала Східну Галичину частиною Польщі
31 липня 1924 р. - введення двомовних шкіл
Вересень 1924 р. - Татарбунарське повстання
1925 р. - створення УНДО
1927 р. - сформування Української національної партії на Буковині
1929 р. - створення Організації українських націоналістів (ОУН)
1934 р. - вбивство членами ОУН Б. Перацького
1938 р. - вбивство у Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця
23 жовтня 1938 р. - здобуття Закарпаттям автономії
15 березня 1939 р. - незалежність Карпатської України
Новітня історія України 10 клас, Ф. Г. Турченко  Історія України для 10 класу, підручник з історії України, історія онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.