KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурс

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 9 клас>>Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурс. Періодизація нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства, технічного прогресу, змін у побуті людей та у їхньому світосприйнятті.


Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література та електронні ресурси Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.


Періодизація нової історії. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства, технічного прогресу, змін у побуті людей та у їхньому світосприйнятті.

Шановні дев'ятикласники!

Новий час — це доба, яка створила свiт сучасної цивiлiзацiї. Iсторики зазвичай пов'язують Новий час із утвердженням буржуазних вiдносин та вiльної ринкової економiки в Захiднiй Європi починаючи з Англiйської революцiї середини ХVII ст., яка поклала початок модернiзацiї европейського суспiльства на рейках нового, капiталiстичного устрою.

У минулому навчальному роцi ви ознайомилися з iсторiею країн свiту в раннiй Новий час, iз кризою старого порядку i початком оновлення европейського суспiльства у другiй половинi ХVII — ХVIII ст. Наступний перiод Нової iсторії з кiнця ХVIII до ХIХ ст., який ви вивчатимете, став часом докорiнного перетворення старого свiту, добою утвердження в передових країнах Європи i США iндустрiального суспiльства. Це був час швидкого iнтенсивного розвитку свiтової цивiлiзацiї, коли матерiальний i духовний прогрес людства виявлявся особливо яскраво, перiод соцiальних революцiй i найважливiших наукових вiдкриттiв та винаходiв, що змiцили життя та побут людей, стрiмкого розвитку захiдних країн i водночас докорiнного перетворення схiдної цивiлiзацiї.

Завдання пiдручника полягае в ознайомленнi вас iз цим складним i напрочуд важливим перiодом в iсторiї людства, формуваннi розумiння соцiальних, полiтичних та економiчних подiй, що вiдбулися наприкiнцi ХVIII — у ХIХ ст. Працюючи з текстом пiдручника, документами, iлюстративними джерелами, картами,  ви полiпшите свої знання й практичнi вмiння.

Матерiали пiдручника сприятимуть вихованню поваги до культурних i духовних надбань людства,  до боротьби за свободу i незалежнiсть, формуватиме критичне ставлення до проявiв антигуманiзму.

Світ наприкінці ХVIII — у ХIХ ст.

Новою iсторiєю в iсторичній науцi називають розвиток країн свiту з кiнця ХV до початку ХХ ст. Цей перiод вiдрiзняється вiд попереднього значно бiльшою насиченiстю подiй, складнiстю й рiзноманiтнiстю суспiльних процесiв, глибиною змiн, якi вiдбувались у життi народiв. Порiвняно iз стародавньою i середньовiчною iсторiєю де справдi був iнший — Новий час.

Поняття «iндуетрiальне суспiльство» пов'язане насамперед з переважанням у господарствi будь-якої крани iндустрii, тобто промисловостi, тодi як у попереднi часи провiдною галуззю економiки було сiльське господарство. Упродовж тисячолiть земля залишалась єдиним джерелом iснування людини, а натуральне господарство й примiтивна технiка зумовлювали вкрай обмежені можливостi для задоволення матерiальних потреб.  Доступ до землi селян завжди обмежувався — спочатку громадою, а згодом — рабовласниками і феодалами. За часiв Середньовiччя власнiсть на землю взагалi стала монополiєю привiлейованих станiв — дворян i духiвництва, а селяни за користування надiлами були змушенi виконувати численнi повинностi. На вартi монопольної власностi на землю та iнших привiлеїв дворянства стояла абсолютна монархiя.

Проте з поступовим розвитком промисловостi спочатку ремiсничого, мануфактурного, а згодом i фабричного виробництва — земля втрачала своє значення єдиного джерела добробуту i забезпечення потреб населення.Промислова революцiя — перехiд вiд мануфактури до фабрики та використання нових технологiй i джерел енергії — значно пiдвищила продуктивнiсть працi, сприяла величезному зростанню виробництва матерiальних благ, про яке
людство ранiше не могло i мрiяти. Промисловiсть послiдовно займала провiдне мiсце в господарствi країн, і дворяни-землевласники втрачали свiй економiчний, а з ним і суспiльний вплив. Натомiсть мiцнила молода буржуазiя — власники промислових транспортних компанiй. Цих пiдприємцiв дедалi більше обурювало привiлейоване становище дворянства, його монополiя на владу. Вони домагалися скасування подiлу суспiльства на стани, встановлення громадянського рiвноправ'я, знищення абсолютизму i скликання народних представнiцьких установ — парламентiв. Уцьому прагненнi буржуазію пiдтримували народнi низи і далекогляднi представники верхiвки.

Проте нi бiльшiсть дворян, нi європейськi самодержцi не збиралися добровiльно вiдмовлятися вiд своїх привiлеїв і влади. Вони твердо стояли на сторожi феодально-абсолютистських порядкiв, жорстоко переслідуючи будь-якi прояви вiльного мислення та спроби проведення реформ. Саме це спонукало буржуазiю взятися за зброю i повести за собою пригноблені маси. Наприкiнцi ХVIII — у першiii половинi ХIХ ст. в Європі прокотилася хвиля буржуазних революцiй, якi завдали нищівного удару по абсолютизму і вiджилим феодальним порядкам.

Процес формування iндустрiального суспiльства (стадiї, на якій зараз перебуває бiльшiсть країн свiту) тривав понад півтора століття. Його прогресивнiсть полягала в знищеннi станового подiлу і феодальноабсолютистських установ, утвердженнi громадянськогорівноправ'я, парламентизму і демократiї в полiтичному життi; поступовому обмеженні соцiальної нерiвностi.Найбiльшим досягненням Нового часу стало проголошення прав і свобод людини і громадянина.

У ХIХ ст. у багатьох європейських державах вiдбулися докорiннi економiчнi зрушення, змiнився соцiальний і полiтичний устрiй. Ці перетворення переважно супроводжувалися революцiями і громадянськими вiйнами, ілише в окремих випадках необхiднi, давно назрiлi змiни здiйснювалися шляхом поступових і обережних реформ. Історiя Захiдної Європи, Росiї i США у цей час насичена революцiями i контрреволюцiями, реформами i контрреформами. Змiнювалося життя країн  і народiв Азii, Африки і Латинської Америки.

Промислова революцiя i розвиток ринкової економiки поступово змiнювали соцiальну структуру суспiльства. Провiдними верствами розвинутих країн стають пiдприємцi-капiталiсти і найманi робiтники. Але в бiльшостi держав свiту продовжувала iснувати багатоукладна економiка, де капiталiстичнi вiдносини не були панiвними та зберiгалася стара структура суспiльства.

Усi цi процеси, нерозривно пов'язані один з одним, неминуче змiнювали свiтогляд людини. На вiдмiну вiд попередникiв, якi були переконанi в непорушностi свiту, в якому жили, люди Нового часу стали значно рiшучiшими і були впевненi, що природу i суспiльство не тiльки можливо, але й слiд змiнювати. Змiнилося ставлення до держави, що втратила свiй божественний ореол. Тепер призначення влади вбачалося в захисті природних прав і свобод людини, визнавалася необхiднiсть замiни державного устрою у випадку невиконання владою своїх обов'язкiв перед суспiльством. «Нова» людина була мобiльнiшою, що швидко пристосовувалася до змiн в оточуючому життi.

Перевірте себе


1. Яку добу в iсторії людства називають Новою iсторiею?
2. Пояснiть поняття: iндустрiальне суспiльство, промислова революцiя.
З. Визначте причини буржуазних революцiй кiнця ХVIII — першої половини ХIХ ст.
4. Охарактеризуйте новi суспiльнi верстви, що виникли в ХIХ ст.
5. Як у Новий час змiнилося ставлення людини до держави?С.О. Осмоловський, Т.В. Ладиченко. Всесвітня історія 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайту


Реферати, домашня робота, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн. Конспекти з історії, шкільний план, відкритий урок з всесвітньої історії

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.