KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 18. Сприйняття і пам”ять

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Сприйняття і пам'ять


СПРИЙНЯТТЯ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ХО ЕТАП ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Що таке сприйняття? Пізнання людиною довкілля починається з відчуттів, які формуються під впливом нервових імпульсів, що надходять до мозку від сенсорних систем. У цих відчуттях безпосередньо відбиваються окремі властивості предметів і явищ. У корі великого мозку вони аналізуються, об'єднуються (синтезуються), і предмет сприймається як певний образ. Сприйняття - психофізіологічний процес, спрямований на відбиття в мозку людини предметів навколишнього світу в цілому, а не окремих їхніх якостей. Під час сприйняття розрізнені відчуття набувають цілісності. Наприклад, із багатьох зорових відчуттів (світла, кольору) ми сприймаємо предмет загалом, тобто його форму, зображення; з великої кількості звуків виділяємо людську мову, спів птахів та інше.
Які властивості сприйняття? Сприйняття може характеризуватися активністю, цілісністю, вибірковістю тощо.
Активність сприйняття проявляється в тому, що люди активно сприймають те, що їх оточує, і активно переробляють інформацію про той чи інший предмет з урахуванням минулого досвіду.
Завдяки цілісності сприйняття образи предметів відбиваються в мозку людини цілісно, в сукупності багатьох їхніх якостей і характеристик, навіть якщо окремі з цих якостей у даний момент свідомо не сприймаються (наприклад, речі в кімнаті, інша людина, одяг тощо).
Вибірковість сприйняття - це здатність людини сприймати лише ті предмети, які мають для неї найбільший інтерес. Тобто вибірковість сприйняття залежить від інтересів і потреб людини. На аналізатори людини водночас діє багато подразників, проте лише окремі з них вона сприймає чітко й усвідомлено. Так, ми не помічаємо звичних для нашого оточення звуків: цокання годинника, роботу холодильника тощо. Це пояснюється тим, що людина швидко звикає до монотонних подразників і перестає звертати на них увагу. Але щойно ми згадаємо про них, як відразу почуємо і цокання годинника, і роботу холодильника.
Звичайно, наше сприйняття тісно пов'язане з мовою. Слово дає змогу глибше зрозуміти і пізнати предмет.
Які розрізняють види сприйняття? Залежно від ступеня організації сприйняття поділяють на організоване та неорганізоване. Неорганізоване сприйняття - це звичайне нецілеспрямоване сприйняття навколишнього світу. Організоване сприйняття, або спостереження, - це цілеспрямоване, планомірне сприйняття предметів або явищ навколишнього світу.
Успіх спостереження залежить від того, наскільки людина вміє точно оцінити обставини, підмітити найдрібніші деталі. Спостереження має бути систематичним і планомірним. Лише в цьому разі людина зможе детально вивчити предмет, проаналізувати його у зв'язку з іншими, зробити правильні висновки. Успішне ведення спостереження вимагає ретельної підготовки до нього, тобто оволодіння певними знаннями про предмет, який спостерігається. Знання допомагають людині глибше розглянути предмет, визначити в ньому найсуттєвіше. Для повноти і точності спостереження доцільно вести відповідні записи. Пригадайте, як ви вели щоденник фенологічних спостережень.
У процесі спостереження виявляється така риса людини, як спостережливість. Уміння спостерігати має велике значення в найрізноманітніших видах діяльності людини.
Як ми сприймаємо простір, рух, час? Сприйняття залежно від форм відбиття у свідомості поділяють на сприйняття простору, руху, часу. Сприйняття простору - це сприйняття форми, величини, об'єму об'єктів, відстані між ними, їхнього взаємного розташування, віддаленості та напрямку, в якому вони перебувають.
Сприйняття руху - це відбиття в часі змін положення об'єктів або самого спостерігача в просторі (див. таблицю).
Сприйняття руху забезпечує взаємодія різних аналізаторів: зорового, рухового, вестибулярного, слухового та інших.
 
Характеристики руху    Приклади
Характер                        Згинання, розгинання, відштовхування
Форма                            Прямолінійний, криволінійний, коловий
Напрямок                       Вправо, вліво, вгору, вниз
Тривалість                     Короткочасний, довготривалий
Швидкість                      Швидкий, повільний
Прискорення                  Рівномірний, прискорений, сповільнений, плавний
Амплітуда (розмах)       Повна, неповна  

Сприйняття часу - це відбиття об'єктивної дійсності, швидкості й послідовності явищ. Людина не має спеціальної сенсорної системи для сприйняття часу. Фізіологічною основою сприйняття часу є ритмічна зміна процесів збудження і гальмування у нервовій системі. Певний стан нервових клітин стає сигналом, на основі якого у людини утворюються умовні рефлекси на час. У наземних умовах сприйняття часу пов'язане з періодичними змінами, які відбуваються в результаті обертання Землі навколо своєї осі.
Об'єктивно час вимірюють за допомогою спеціальних приладів - хронометрів. Суб'єктивно відлік часу формується завдяки добовим і сезонним ритмам, які зумовлюють певні зміни діяльності організму. Суб'єктивне сприйняття часу не завжди збігається з його об'єктивним плином і залежить від індивідуальних особливостей людини, характеру діяльності та емоційного стану. За позитивних емоцій люди схильні недооцінювати, а за негативних - переоцінювати тривалість часу. Відчуття часу визначають за допомогою годинника.
Що таке ілюзії сприйняття? Ілюзія - це хибне, спотворене сприйняття. Окремі види ілюзій можуть з'явитись у людини під впливом сильних емоцій, пережитих нею у даний момент. Проте існують ілюзії, які виникають майже в усіх людей. Такими прикладами можуть бути ілюзії сприйняття лінійної перспективи, за якої здається, ніби паралельні рейки залізниці вдаличині сходяться; ілюзії сприйняття повітряної перспективи, за якої світло і колір, що відбиваються предметами, певною мірою спотворюються під впливом шарів повітря. Коли розглядати однакові за розміром вертикальну і горизонтальну лінії, перша завжди сприймається як значно більша, ніж друга. Також неправильно може сприйматися величина предмета. Наприклад, висока людина поруч з низькою здається ще вищою, ніж насправді; предмет, розташований ближче, здається більшим, а віддалений - меншим від своєї справжньої величини; розміри світлих предметів зазвичай переоцінюють порівняно з темними: світлі предмети здаються більшими, ніж такі самі за величиною темні. Деякі види зорової ілюзії наведено на малюнку 40.
У чому полягає індивідуальний характер сприйнят-Різні люди по-різному сприймають навколишній світ. Кожна людина обов'язково до сприйнятого додасть щось своє. Характер сприйняття залежить від рівня знань людини, від її поглядів і переконань, інтересів і нахилів, від потреб, емоційного стану, від усього того, що вона хоче побачити у тому чи іншому явищі (мал. 39). Наприклад, налякана людина схильна вбачати скрізь ознаки небезпеки. Заздалегідь одержана характеристика про іншу людину іноді заважає визначити власне ставлення до неї.
1.    Що таке сприйняття і чим воно відрізняється від відчуття?
2.    Які фізіологічні основи сприйняття?

3. Чим характеризується сприйняття?

4. Що таке ілюзія сприйняття?

5. Як ми сприймаємо простір, рух і час? У яких життєвих ситуаціях часу «не вистачає»?

Чому, коли людина вперше йде незнайомою місцевістю, розшукуючи дорогу самостійно, вона без особливих зусиль знайде її вдруге, але коли людина йде разом із супутником, якому дорога знайома, їй буде важко самостійно пройти цей шлях наступного разу?
Який вплив на ваше сприйняття нового матеріалу матимуть знання раніше вивченого?
Чому помилки в зошиті рекомендують виправляти червоним олівцем чи пастою?
Чому люди, які перебувають у різних емоційних станах, по-різному сприймають час?
 
Тема: Сприйняття часу
•    Обладнання: секундомір або годинник із секундною стрілкою.
•    Хід роботи:
(роботу виконують парами).
1.    Експериментатор дає команду почати дослід, при цьому вмикаючи секундомір або фіксуючи положення секундної стрілки годинника.
2.    Піддослідний дає команду вимкнути секундомір або зафіксувати положення секундної стрілки на годиннику після того, як, на його думку, мине хвилина.
3.    Визначте похибку у сприйнятті 60 с, тобто однієї хвилини. У який бік похибка: переоцінка чи недооцінка часу?
4.    Повторіть дослід, виконуючи при цьому якусь роботу (підрахунки, письмо).
5.    Вирахуйте різницю між даними двох дослідів і поясніть її.

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.