KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 24. Характер. Риси характеру і їх формування

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Характер. Риси характеру і їх формування


Що таке характер? Як було зазначено в попередніх параграфах, біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є типи нервових процесів, типи темпераменту і переважання однієї з півкуль великого мозку (див. наступний параграф). Усі ці характеристики людини зумовлені генетично. У процесі розвитку людини під впливом зовнішніх умов, виховання і навчання, на базі успадкованих особливостей формується певний тип 'її поведінки, або її характер. Характер - це сукупність відносно сталих психологічних рис людини, які проявляються в різноманітних сферах її духовного життя і діяльності.
Оцінити людину як особистість можна лише за її вчинками, а не за тим, якої вона про себе думки. Характер - одна з найважливіших характеристик індивідуальності людини, він відображає неповторну своєрідність її особистості. Кожній людині властиві лише притаманні їй риси характеру, наприклад принциповість, послідовність, мужність, чесність, дисциплінованість, активність та інші.
Важливе значення у визначенні характеру мають почуття людини, які проявляються у ставленні до інших людей. За характером взаємостосунків люди бувають щирі, товариські (або замкнуті), відверті (або потайливі), чуйні (нечуйні), доброзичливі, ввічливі, довірливі (недовірливі), похмурі. Розрізняють риси характеру, що визначають ставлення людини до самої себе, - це почуття власної гідності, скромність (або самовпевненість), образливість, егоцентризм (тобто постійна зосередженість на собі та своїх переживаннях), егоїзм тощо; та риси, що виражають ставлення людини до праці, до своєї справи, - ініціативність, наполегливість, працелюбність (або лінощі), прагнення до подолання труднощів (або страх перед труднощами), сумлінність, акуратність тощо.
Як формується характер людини? Багато рис характеру людини закладається ще з раннього дитинства і можуть проявлятися упродовж її життя. Риси характеру інтенсивніше формуються в дитячому та юнацькому віці під впливом виховання і самовиховання. Формування характеру пов'язане із самооцінкою особистості, з її здатністю критично оцінювати свої позитивні якості й недоліки. У процесі становлення особистості та накопичення життєвого досвіду в людини виробляються власні погляди, переконання, формуються моральні принципи та ідеали. Все це відбивається на її характері: людина стає здатною свідомо керувати власною поведінкою, не проявляючи негативні риси свого темпераменту, виховувати в собі позитивні й усувати негативні риси характеру.
Як воля впливає на формування характеру людини? Часто говорять про силу або слабкість характеру, розуміючи під цим ставлення людини до труднощів, наявність у неї цілеспрямованості та волі. У процесі будь-якої діяльності людини виявляються різноманітні властивості її розуму: здатність планувати роботу і виконувати заплановане. Щоб досягти мети, необхідно працювати. У праці проявляється воля, необхідна для мобілізації духовних і фізичних сил, для досягнення поставленої мети. Вольові якості людини є важливою складовою частиною її характеру. Вольовим людям притаманні такі риси характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, стриманість, дисциплінованість, надійність.

1. Які властивості нервових процесів визначають тип нервової системи?

2. Назвіть і охарактеризуйте типи нервової системи.

3. Який є взаємозв'язок між типами нервової системи і темпераментом?

4. Що таке характер людини?

5. Як можна визначити характер людини?

6. Назвіть основні позитивні та негативні риси характеру.

7. Від чого залежить формування характеру?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.