KNOWLEDGE HYPERMARKET


Актуальність розширення інформаційного простору в сучасному демократичному суспільстві

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Програмні засоби навчального призначення.

Статті до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Програмні засоби навчального призначення. ».


Розгляд теми: Програмні засоби навчального призначення.
”Актуальність розширення інформаційного простору в сучасному демократичному суспільстві і вплив на цей процес  інформаційних технологій в освіті.”

Сьогодні світове суспільство характеризується якісно новим рівнем розвитку, заснованим на використанні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Як основний елемент інформатизації виступають інформаційні системи і ресурси, які відрізняються від загальних технічних засобів і стають предметом повсякденної необхідності.


01-06-10.jpg


Інформатизація  це організаційнотехнічний, технологічний, соціальноекономічний процес створення умов для задоволення інформаційних потреб з використанням інформаційних ресурсів, технологій і систем.
 Не випадково першочерговою метою будьякої сучасної демократичної держави є визначення напрямів розвитку і шляхів підвищення ефективності процесів інформатизації, що забезпечують умови для побудови демократичного суспільства. Таким чином, демократичне суспільство неможливе без інформатизації, для розвитку якої, у свою чергу необхідна підтримка держави, а саме: 
•    вдосконалення державної політики в галузі інформатизації і визначення основних напрямів створення національних інформаційних ресурсів, розвитку нормативноправової бази і ринку послуг ІКТ;
•    визначення основних напрямів розвитку способів, методів і засобів забезпечення захисту інформації в інформаційних системах;
•    прискорений розвиток технічної інфраструктури  мереж і систем телекомунікацій.
•    забезпечення доступу до міжнародних інформаційних мереж;
•    широке впровадження ІКТ у галузях реального сектора економіки, у сфері управління, бізнесу, науки і створення умов для широкого доступу різних верств населення до сучасних інформаційних систем і ресурсів, послідовний поетапний перехід до електронного документообігу;


01-06-11.jpg


•    інформатизація всієї системи освіти, включаючи впровадження в учбовий процес в школах, професійних коледжах, академічних ліцеях і вищих навчальних закладах прогресивних систем навчання, особливо дистанційного навчання, заснованих на активному використанні сучасних комп'ютерних і інформаційних та освітніх технологій;
•    організація підготовки висококваліфікованого кадрового потенціалу для роботи у сфері інформаційнокомунікаційних технологій;
•    створення ефективного механізму  стимулювання і розвитку вітчизняного виробництва (бажано україномовних) програмних продуктів, комп'ютерної техніки і їх експорту.
Сучасний стан розвитку інформатизації в нашій країні далеко від ідеального. Першочерговими заходами для його поліпшення є:
1) розробка і реалізація механізмів створення і розвитку державних інформаційних систем і ресурсів, прискорення в цьому напрямі темпів робіт;
2) вживання радикальних заходів по створенню умов для ефективної підтримки і стимулювання розвитку в країні ринку інформаційних послуг і індустрії програмних продуктів й інформаційних технологій;
3) подальше вдосконалення законодавства у сфері ІКТ;
4) підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері  ІКТ;
5) скорочення розриву між столицею і регіонами країни, особливо сільськими, за рівнем розповсюдження і проникнення інформаційних технологій;
6) розробка і реалізація механізмів забезпечення інформаційної безпеки.
7) підвищення рівня оснащеності комп'ютерним обладнанням і забезпечення доступу до мережі Інтернет у середніх спеціальних і загальноосвітніх навчальних закладах, особливо в регіонах країни;


01-06-12.jpg


Однією з цілей розвитку освіти є гармонійний розвиток особи та її творчих здібностей на основі формування мотивації необхідності освіти і самоосвіти протягом всього життя, які в сучасному світі неможливі без знань, умінь і навиків роботи з інформацією. «Хто володіє інформацією  той володіє світом!», сказав Білл Гейтс. І це не порожні слова. Інформована особистість вільна у виборі, здатна аналізувати ситуацію й приймати самостійні рішення. Їй важко нав'язати свою точку зору, вона здатна повніше реалізувати свій творчий потенціал і, отже, забезпечити гідний рівень і спосіб життя. А це і складає основну мету будьякого демократичного суспільства з погляду споживача інформації  громадянина. Але сучасному суспільству теж є що запропонувати. Завдяки стрімкому розвитку науки, з комп'ютеризацією всіх сфер життя сучасного суспільства людина позбавляється від рутини як у виробничій, так і невиробничій сфері. Це вивільняє час для творчості і самовдосконалення. А на цьому і тримається прогрес.
Але знову виявляється взаємозв'язок :  прогрес розвивається в усередненому соціокультурному середовищі, суть якого багато в чому залежить від рівня технологічного розвитку суспільства. До нього відносяться такі явища, як:
 розвиток кабельного телебачення;
 освоєння космосу;
 розповсюдження могутніх комп'ютерних мереж;
 роботизація виробництва і т.д.


01-06-13.jpg


Усі ці новації спричинили розширення інформаційного простору, який створює можливості для використання ІТК в освіті.
Розширилися і завдання освіти. Перш за все, це підготовка до професійної діяльності, формування цивільної позиції, забезпечення інтелектуального зростання і незалежності людини в суспільстві. Творчий розвиток особистості, що уміє орієнтуватися в соціальному середовищі і знаходити варіанти рішень поставлених задач,  ось головне, що повиннаа дати людині освіта.
Проблема зараз не стільки в оволодінні знаннями, потрібно уміти застосовувати їх на практиці в повсякденному житті. І ми, педагоги, повинні допомогти молодому поколінню цьому навчитися. Найважливіша мета сучасної освіти  формування мотиваційної і оперативної готовності людини до використання сучасних науковоінформаційних технологій у своїй діяльності. Їх запровадження служить цілям збагачення когнітивної основи особистості людини; забезпечує досягнення високого рівня інтелектуального розвитку; є педагогічним засобом постійного вдосконалення змісту і методів освіти, бо психологічна готовність до життя в новому інформаційному суспільстві стає необхідною кожній людині незалежно від рівня освіти, соціального статусу і вибраної професії.
Таким чином, можна зробити висновки, що сучасне суспільство, яке претендує на розвиток  це товариство достатньо освічених, інформованих, вільних в своєму виборі людей. Але сформуватися така особа може тільки активно  використовуючи ІКТ.
Забезпечення задоволення інформаційних потреб громадян з використанням інформаційних ресурсів – необхідна умова створення сучасної демократичної держави. Тому інформатизація різних сфер суспільстваце дуже актуальна проблема державного рівня.  Але підготувати суспільство з такими потребами повинна школа. Освіті в XXI столітті належить вирішити безліч завдань і зробити це можна тільки з впровадженням нових технологій навчання. Тому новітні  інформаційні технологій в освіті безпосереднє впливають на розвиток сучасного демократичного суспільства.


01-06-14.jpg


Розширення інформаційного простору повинно відбуватися не тільки у широчінь, але і в глиб. Тобто, не тільки залучати  нові сфери життєдіяльності
людини в процес інформатизації, але і  використовувати ІКТ на все більший
кількості етапів праці як у виробничій, так і невиробничій сфері.
І тут знову на перше місто виходить провідна роль вчителя, особливо вчителя інформатики.
Швидко плине час, і нам, вчителям – інформатикам, варто бути готовим до змін, які обов’язково принесе майбутнє. „Будьмо готовізавжди готові!”

Література.

1.    Советова Б.Я. Інформаційні технології в освіті та суспільстві 21 століття. \\ Інтернетфорум, www.rusedu.info ,2005
2.    Боргів Д.С.  Нові технології в освіті: цілі, середовище, зміст а методи. \\
Інтернет  ресурс, www.ito.edu.ru, 2006
3.    Концепція розвитку інформатизації в країнах СНД. \\ Особистий огляд
протоколів засідань Координаційних рад Узбекистану, Казахстану, Росії від 20052006 
4.     Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика – 7. \\ Експериментальний навчальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи. – К.: ТОВ „ТВД „ДС”,2001. – 208 с.
5.    Биков В.Ю., Чепурна Н.М., Саух В.М. Інформатизація регіональної системи освіти: загальний опис і основні компоненти реалізації. \\
Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006.  №3. – с. 36
 


Надіслано методистом НМЦ технологій кафедри ПМОТ ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка Войцеховським Миколою Олексійовичем


Матеріали з інформатики онлайн, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з інформатики скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Програмні засоби навчального призначення > Програмні засоби навчального призначення. Статті