KNOWLEDGE HYPERMARKET


Видова ознака дієслова

Видова ознака дієслова


Вид є обов’язковою ознакою для кожної з п’яти форм дієслова. Тому необхідно навчитися визначати і утворювати видові форми дієслова.

Одні дієслова називають дію, обмежену в часі, таку, що досягла свого результату, інші – дію, яка не досягла свого результату. За цими ознаками розрізняють дієслова двох видів: доконаного і недоконаного. 

Доконаний вид указує на початок, кінець, одноразовість дії, тобто на те, що пов'язано з її результатом, і визначається питанням що зробити?.

Напр.: заспівати, заспіваймо,заспівавши, вирушити, заметушився – початок дії; виорав, напрацювалися, опублікувати, скоротати – кінець дії; війнути, гукнув, хлине – одноразовість дії.

Недоконаний вид указує на повторюваність,тривалість, незавершеність, а отже, – на нерезультативність дії і визначається питанням що робити?.

Напр.: вимагати, подивлявся, повторюваність дії; міститися, чекали, зимуючи тривалість дії; підтримуваний, означати, коштувати – незавершеність дії.

Чимало українських дієслів називають такі дії, які мисляться і як нерезультативні: допомагати – допомогти, наказуючи – наказавши, прибивав – прибив. Такі дієслова утворюють видові пари.

Видова пара – це одне й те саме дієслово з двома граматичними ознаками – доконаного і недоконаного виду. Залежно від того, яка ознака – результативність чи нерезультативність – цікавить мовця, з пари вибирається словоформа доконаного або недоконаного виду, напр.: ввійти – входити; загорнути – загортати; затримати – затримувати; оздобити – оздоблювати.

У видовій парі словоформи дієслова розрізняються лише за значенням результативності (доконаного виду) і нерезультативності (недоконаного виду). Якщо при цьому виражаються ще й інші значення, то така пара називається парою за родом дії. Об'єднуються однокореневі, але лексично різні дієслова.


Порівняйте:

 • видові пари:біліти – побіліти (стати білим), писати – написати (результат), вбивати – вбити (результат), виконувати – виконати (результат).
 • пари за родом дії: біліти – забіліти (почати біліти), писати – підписати (поставити підпис), бити – вбити (позбавити життя), виконувати – перевиконувати 


Крім того, є дієслова, що позначають такі дії, які мисляться тільки як результативні або тільки як нерезультативні. Вони вживаються відповідно лише в одній видовій формі і називаються одновидовими.


Наприклад: 

Тільки недоконаного виду (нерезультативні дії)
існувати
заважати
коштувати
милуватися


Тільки доконаного виду (результативні дії):
хлинути
стрепенутися
завітати
заборгувати 


Доконаний вид українських дієслів співвідноситься з формами перфекта в європейських мовах; недоконаний вид – з формами імперфекта. Ця аналогія допоможе вам глибше осмислити значення видової ознаки українського дієслова, обов'язковість її врахування, особливо у перекладацькій справі. 

Форми одного виду творяться від форм іншого виду за допомогою таких операцій:

1. Зміни суфіксів в основі: 
замови- ти – замовля- ти [и – я] ; 
збіг0- ти – збіга – ти [0 – а] ; 
купи- ти – купува- ти [и – ува] ; 
мину- ти – мина- ти [ну – а].

2. Додавання або відкидання префіксів
гратися – награтися ;
вилітати – повилітати;
сіяти – пересіяти. 

3. Зміни наголосу:


розкидати – розкидати; викликати – викликати; скликати – скликати.

4. Від іншої основи з близьким лексичним значенням
брати – взяти;
заходити – зайти;
ловити – піймати;
шукати - знайти;
говорити – сказати.

Творення видових форм дієслова може супроводжуватися чергуванням приголосних і голосних звуків в основі: 
вибирати – виб0рати [и/0 ] ;
скорочувати – скоротити [ч/т] ;
уявляти – уявити [вл/в] ;
примушувати – примусити [ш/с] ;
сідати –сісти [д/с]. 

Резюме для самоперевірки: 


 • вид є обов'язковою ознакою будь-якої форми дієслова; 


 • дієслова доконаного виду визначаються питанням що зробити?, недоконаного – що робити? 


 • дієслова доконаного виду виражають ознаку результативності, недоконаного - нерезультативністі; 


 • дієслова, що позначають дії, які мисляться як нерезультативні і результативні, утворюють видові пари (лише частина дієслів, об'єднується у видові пари); 


 • дієслова, що позначають дії, які мисляться тільки як нерезультативні, в українській мові виступають лише у формі недоконаного виду; 


 • дієслова, що позначають дії, які мисляться тільки як результативні, виступають лише у формі доконаного виду; 


 • однокореневі словоформи дієслова, які крім значення результативності / нерезультативності виражають інші значення – початку, кінця, кількості, інтенсивності дії тощо, об'єднуються у пари за родом дії; 


 • видові значення українських дієслів корелюють із значенням перфектності / імперфектості в європейських мовах; 


 • видові форми творяться одна від одної такими засобами: суфіксами, префіксами, наголосом, іншими значеннєво подібними основами. При видотворенні можливі чергування приголосних і голосних звуків.