KNOWLEDGE HYPERMARKET


Визначення необхідності ресурсів для бізнесу.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 7 клас. Повні уроки >> Економіка: Визначення необхідності ресурсів для бізнесу.Повні уроки


Содержание

Тема

  • Визначення необхідності ресурсів для бізнесу.Повні уроки

Мета уроку

  • Ознайомитися з пояттями "стратегіне планування" та "ресурси для бізнесу".
Економіка

Хід уроку

1. Стратегічне планування.

2. Визначення поняття ресурсів.

3. Кадрові ресурси.

4. Фінансові ресурси.

5. Матеріально-технічне забезпечення та послуги.

6. Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства.


Стратегічне планування


У широкому розумінні стратегія – це взаємопов’язаний комплекс заходів щодо підвищення життєздатності організації.

У практичному плані найчастіше використовується таке визначення стратегії. Стратегія – це генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу приорітетів та ресурсів організації для досягнення її цілей.

Щоб вижити у світі бізнесу необхідно постійно спостерігати за змінами середовища. Чим частіше відбуваються зміни у зовнішньому середовищі організації, тим нагальнішою є потреба у розробці стратегії.

Основні елементи стратегії:

1. Сфера стратегії – це засоби адаптації організації до свого зовнішнього середовища (засоби взаємодії організації з її зовнішнім середовищем, що враховують сприятливі можливості та загрози середовища).


2. Розподіл ресурсів – це вказівка на спосіб розподілу ресурсів організації між окремими підрозділами. Стратегією мають бути визначені підрозділи організації, куди спрямовуються (перспективні підрозділи) або звідки забираються (мало- або безперспективні підрозділи) ресурси. Пропорції розподілу ресурсів визначаються вибором сфери стратегії.

3. Конкурентні переваги – це визначення переваг організації у порівнянні з її конкурентами. Стратегія має містити відомості про сильні сторони організації, на які вона спиратиметься у своїй діяльності. Конкурентні переваги випливають зі сфери стратегії та відповідного до неї розподілу ресурсів організації.

4. Синергія – це ефект цілісності. Стратегія повинна враховувати можливості отримання додаткового ефекту за рахунок інтеграції всіх можливостей організації. Синергічний ефект виникає як результат інтегрованої реалізації всіх попередніх елементів стратегії.


Визначення поняття ресурсів


Термін «ресурси» дуже часто розуміється лише як «фінанси», особливо в контексті мобілізації ресурсів. Однак у тих випадках, коли, наприклад, невдача програми або проекту відноситься на рахунок нестачі ресурсів, дуже часто причиною всьому є нестача кадрових та інших ресурсів, а не тільки фінансів. Таким чином, на самому початку слід дати визначення тому, що ми розуміємо під словами «ресурси» і «партнери, які можу надати ресурси».

«Ресурси» представляють собою не тільки грошові кошти, але також кадри і матеріально-технічне забезпечення. Всі типи ресурсів або форм підтримки можна згрупувати за наступними категоріями:

- кадрові ресурси;
- фінансові ресурси;
- матеріально-технічне забезпечення та послуги.

Принципова схема структури та взаємозв'язку ресурсів підприємства

Рис 1. Принципова схема структури та взаємозв'язку ресурсів підприємства.

Кадрові ресурси


Це фахівці, необхідні для розробки і здійснення заходів і проектів та проведення наступних заходів.

• Вони повинні володіти необхідними навичками та знаннями для виконання найрізноманітніших необхідних завдань;

• Вони можуть працювати за плату або на добровільних засадах;

• Вони можуть працювати повний або неповний робочий день, як за дорученням своїх міністерств чи державних організацій, так і за наймом міжнародних агентств,  приватних фірм, і т.д.

Світовий розподіл кадрових ресурсів зайнятих в сфері охорони здоров'я

Рис 2. Світовий розподіл кадрових ресурсів зайнятих в сфері охорони здоров'я.

Фінансові ресурси


Початкове формування ресурсів бізнесу відбувається під час заснування підприємств, коли утворюється статутний фонд. Його джерелами залежно від організаційно-правових форм господарювання є: пайові внески, акціонерний капітал, надходження від асоціацій. Статутний фонд характеризує обсяг грошових коштів (основних і оборотних), інвестованих у процес виробництва, де функціонують основні і оборотні фонди.

Фінансові ресурси підприємницьких структур можна поділити на три групи відповідно до джерел їх формування.

До першої групи слід віднести доходи та надходження, які утворюються за рахунок власних та прирівняних коштів. Доходи: прибуток від основної діяльності; прибуток від виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та інші цільові доходи; прибуток від фінансових операцій; прибуток від будівельно-монтажних робіт, які виконуються господарським способом; інші види доходів. Надходження: амортизаційні відрахування; виручка від майна, що вибуло; непоточні пасиви; цільові надходження (плата за утримання дітей тощо); мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві; пайові та інші внески членів трудового колективу; інші види надходжень.

До другої групи відносяться кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку, а саме: продаж власних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, а також кредитні інвестиції.

Акція. Товариство Південно-російської кам'яновугільної промисловості 100 руб., 1909 р

Рис 3. Акція. Товариство Південно-російської кам'яновугільної промисловості 100 руб., 1909 р.

До третьої групи слід віднести надходження коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу. До таких джерел відносяться: фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах; страхове відшкодування ризиків; фінансові ресурси, що надійшли від концернів, асоціацій тощо; дивіденди та проценти за цінні папери інших емітентів; бюджетні субсидії, інші види ресурсів.

Ринкові відносини вимагають від суб’єктів малого бізнесу грамотної оцінки фінансового стану свого підприємства, фінансової ситуації у народному господарстві країни в цілому. Інакше вони не зможуть прийняти правильні управлінські рішення в цій сфері і їхні шанси на успіх у конкурентній ринковій боротьбі залишатимуться мінімальними.

Таким чином, фінансові ресурси підприємницьких структур - це грошові доходи та надходження, що перебувають у розпорядженні суб’єктів господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат на розширене відтворення та економічне стимулювання працівників. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних та прирівняних до них коштів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку та надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу.

Матеріально-технічне забезпечення та послуги


Метою розробки плану матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) є оптимізація потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах.

Основними задачами плану МТЗ є:

1) своєчасне і повне задоволення потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах;
2) забезпечення високої якості ресурсів, що поставляються;
3) мінімізація витрат на придбання, доставку і зберігання товароматеріальних цінностей;
4) визначення оптимальних термінів поставки і розмірів транспортних партій матеріальних ресурсів, що придбаваються;
5) визначення оптимального рівня запасів матеріально-технічних ресурсів;
і т.д.

Початковими даними для розробки плану МТЗ є:

1) плановані об'єми виробництва;
2) об'єми робіт по технічному і організаційному розвитку, капітальному будівництву;
3) нормативна база з урахуванням завдань по зниженню норм витрати матеріалів.

План МТЗ складається в натуральному і вартісному виразі на рік і з розбиттям по кварталах.

Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства


Ресурсне забезпечення стратегічної діяльності підприємства має здійснюватись у відповідній формі на основі розробки ресурсних стратегій, які сприяють розв’язанню таких завдань:

- визначення перспективних потреб підприємства в ресурсах всіх необхідних видів;
- розрахунок допустимих ресурсних обмежень і формування прогресивних норм витрат ресурсів різних типів;
- визначення «зон стратегічних ресурсів», можливостей їхнього використання шляхом балансування обсягів і складу, термінів постачання з динамікою використання;


- розробка заходів щодо раціонального транспортування, зберігання та використання;
- використання підходів з позиції логістики щодо системи реалізації ресурсних стратегій.

Стратегічні цілі для того, щоб бути досягнутими в майбутньому, вже сьогодні потребують рішень щодо витрат ресурсів. Майбутнє завжди невизначене, тому витрати ресурсів завжди супроводжуватимуться тим чи іншим рівнем ризику. Зовсім позбутися ризику неможливо; зведення ризику до мінімуму, як правило, потребує додаткових витрат і може бути неекономічним.

Розроблюючи ресурсні стратегії, треба обґрунтовувати можливий та допустимий рівні ризику, який бере на себе керівництво при використанні ресурсів з максимально можливою віддачею

Рис 5. Розроблюючи ресурсні стратегії, треба обґрунтовувати можливий та допустимий рівні ризику, який бере на себе керівництво при використанні ресурсів з максимально можливою віддачею.

В умовах ринкової економіки процес ресурсного забезпечення діяльності підприємства має форму процесу закупівлі. Для постачальника — це етап завершення процесу відтворення, для споживача — етап, на якому фінансові ресурси, грошовий капітал, перетворюються в один із елементів виробничого процесу. Діяльність підприємства спрямована на вивчення кон’юнктури ринку з метою забезпечення свого виробничого процесу з найменшими втратами. Керівники підприємства на основі сформованого «портфеля» визначають кількість, якість, структуру, ціни, терміни поставки та постачальників по окремих видах ресурсів, виходячи з можливостей ринку, потреб споживачів і вимог виробничих процесів, наявних на підприємстві та запланованих до введення з метою виготовлення необхідної продукції.


Ресурсні стратегії суттєво залежать від ситуації на ринках, що їх постачають. Зараз спостерігається інтенсивна пропозиція різних ресурсів і, як наслідок, основна увага в ресурсних стратегіях приділяється вибору найпривабливіших ринків, що характеризувалися широким набором варіантів «ціна — якість», сполучень взаємодоповнюючих ресурсів, географічною різноманітністю тощо.

Контрольні завдання

1. Як називається комплекс заходів, що включає в себе розподіл ресурсів?

2. На які групи поділяють фінансові ресурси? Опишіть кожну з них.

3. Що таке кадрові ресурси? В чому полягає їх роль?

4. Перерахуйте категорії ресурсів.

5. Чи можуть працювати кадрові ресурси на добровільних засадах? Наведіть приклади з життя.

Список використаних джерел

1. Урок на тему  "Ресурси в бізнесі", Щусь Ф.Ю., вчитель  Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №19.

2. Урок на тему "Визначення необхідності ресурсів для бізнесу", Миколаєнко Г.Є., вчитель економіки, Київсько загальноосвітньої школи I-III ступенів № 59.

3. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум – К.: Знання, 1999.

4. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

5. Липсиц И. В. Экономика. Учебник 7-8 класс. Вита-Преес, 2009 - 224с.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.Над уроком працювали

Щусь Ф.Ю.

Прокопенко Ю.А.

Миколаєнко Г.Є.

Толочко Г.О.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас