KNOWLEDGE HYPERMARKET


Економіка 10 клас

                                                        
Економіка 10 клас  розтлумачить школярам економічні закони, правила та принципи, що стане в нагоді не лише на екзаменах та заліках, та ЗНО по економіці , а й у практичному житті кожної людини.  Економіка - це особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними і розподіл створених у суспільстві благ, їх споживання. Гіпермаркет Знань відкриє світ економічної науки для тебе он-лайн!


Гіпермаркет знань>>Економіка>>Економіка 10 клас

Календарний план 2010-2011 року з Економіки

1. Вступне заняття

2. Що і для чого вивчає економічна наука. Її місце серед інших наук.

3. Потреби споживача й закономірності його економічної поведінки.

4. Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва

5. Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору. Закономірності економічної поведінки виробника.

6. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки.

7. Тематична атестація

8. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання.

9. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Розв’язування задач.

10. Гроші: їх функції та види.

11. Тематична атестація.

12. Різні види ринків та особливості формування цін.

13. Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники.

14. Доходи в ринковій економіці.

15. Тематична атестація.

16. Функції підприємства та роль підприємця.

17. Підприємницький дохід.

18. Підприємство і власність. Організаційні форми приватних підприємств.

19. Менеджмент у підприємницькій діяльності

20. Маркетинг у підприємницькій діяльності

21. Тематична атестація.

22.  Повторення навчального матеріалу.


Календарний план 2011-2012 року з Економіки

1. Предмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук.

2. Основна проблема економічного життя суспільства та економічної науки: обмеженість ресурсів та безмежність потреб.

3. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин. Еволюція поглядів на предмет економічної науки.

4. Етапи і засоби (інструменти) економічного дослідження.

Економічні закони: зміст та відмінності від законів природи

5. Завдання економічної науки та її роль у житті окремої людини і суспільства. Зв’язки економічної науки з іншими науками.

6. Зміст основних економічних процесів та явищ

7. Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація.

8. Продукт (результат) економічної діяльності: його структура та призначення.

9. Ефективність: економічний зміст та оцінка.

10. Споживання: зміст та структура.

11. Технологічні уклади виробництва: реміснича технологія, машинне виробництво, автоматизоване виробництво та нова економіка знань.

12. Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура.

13. Розподіл та обмін: основні форми та структура.

14. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору.

15. Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.

16. Потреби споживача: зміст та класифікації. Розвиток і безмежність потреб.

17. Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ.

18. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність.

19. Закон спадної граничної корисності. Бюджет споживача.

20. Ознаки раціонального споживача. Закон (правило) оптимізації корисності споживача.

21. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробника.

22. Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості.

23. Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва.

24. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей.

25. Поняття граничної норми заміщення.

26. Альтернативна вартість.Ознаки раціонального виробника.

27. Правило співставлення граничної виручки та граничних витрат ресурсів.

28. Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

29. Економічні системи. Особливості економічного кругообігу.

30. Сутність та основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності.

31. Зміст економічного кругообігу.

32. Ринкова, командна, мішана економіка: принципи організації, схеми кругообігу.

33. Зв’язок економічної ефективності і соціальної справедливості.

34. Форми (моделі) ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку».

35. Форми (моделі) ринкової економіки: ліберальна ринкова, соціальне ринкове господарство, демократичний соціалізм, модель «по один бік плану й ринку».

36. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти.

37. Явище «голосування грошима» у ринковому вирішенні питання «що виробляти».

38. Конкуренція виробників і мінімізація витрат у вирішенні питання «як виробляти».

39. Доходи споживачів у вирішенні питання «для кого виробляти».

40. Сутність ринкового саморегулювання, принцип «прихованої руки» ринку. Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки.

41. Переваги та обмеження ринкового саморегулювання.

42. Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку.

43. Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна.

44. Ціна (цінність), витрати (вартість) та корисність.

45. Ціна як результат ринкової взаємодії виробників та споживачів.

46. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу та заміщення. Крива індивідуального попиту.

47. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиція від ціни. Ефект перерозподілу та залучення гірших ресурсів. Крива індивідуальної пропозиції.

48. Нецінові чинники попиту та пропозиції. Графічне відображення впливу.

49. Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення. Надлишок виробника і споживача.

50. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення.

51. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність.

52. Еластичність попиту і пропозиції та застосування знань про еластичність.

53. Економічний зміст еластичності попиту за ціною.

54. Особливості розрахунку показника еластичності попиту.

55. Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною.

56. Економічний зміст еластичності пропозиції за ціною.

57. Особливості розрахунку показника еластичності пропозиції. Чинники еластичності пропозиції.

58. Врахування еластичності при ціноутворенні, оподаткуванні та формуванні торгівельних відносин з іншими країнами.

59. Гроші як інструмент ринкової економіки.

60. Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження.

61. Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка.

62. Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей.

63. Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3.

64. Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей. Чинники, що визначають купівельну спроможність грошей.

65. Стійкість національних грошей та курс національної валюти.

66. Ринкова структура: особливості різних ринків.

67. Структурні елементи національного ринку. Ринок товарів та послуг: суб’єкти ринку та його сучасна організація.

68. Спільні ознаки ринків виробничих ресурсів: праці, капіталів землі.

69. Ринок праці: об’єкт купівлі – продажу, суб’єкти ринку, ціна ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці.

70. Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку капіталу. Попит і пропозиція на ринку капіталу.

71. Ринок землі: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна ринку землі. Попит і пропозиція на ринку землі.

72. Ринок інформації: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації.

73. Доходи у ринковій економіці.

74. Доход як ціна ринку виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі). Загальне правило ринкового формування доходів.

75. Рента – дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі.

76. Чинники диференціації заробітної плати.

77. Роль уряду та профспілок у формування заробітної плати. Типові системи заробітної плати.

78. Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів.

79. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції.

80. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування у бізнесовий проект.

81. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово – кредитні посередники та служби зайнятості.

82. Ринкова інфраструктура: біржі, банки, інші фінансово – кредитні посередники та служби зайнятості.

83. Взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку.

84. Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів.

85. Операції товарної біржі. Організація товарної біржі та роль уряду у її функціонуванні.

86. Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів.

87. Операції фондової біржі. Її організація та роль уряду у функціонуванні. Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку.

88. Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей. Основні операції банків. Організація діяльності банків та роль уряду.

89. Інші фінансово-кредитні посередники – страхові компанії, трасти, інвестиційні та страхові фонди у функціонуванні ринку капіталів.

90. Служби зайнятості у функціонуванні ринку праці. Організація їх діяльності та роль уряду у функціонуванні.


Уроки онлайн економіка, методичні розробки уроків, календарне планування, усі уроки
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.