KNOWLEDGE HYPERMARKET


Закон України „Про захист прав споживачів”.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 9 клас. Повні уроки >> Економіка: Закон України „Про захист прав споживачів”

Содержание

Тема

  • Закон України „Про захист прав споживачів”.Повні уроки

Мета

  • ознайомитися з історією прийняття, структурою та основними тезами Закону України "Про захист прав споживачів".
Економіка

Хід уроку

1. Передумови та причини прийняття Закону України "Про захист прав споживачів"
2. Адаптація Закону України «Про захист прав споживачів» до 9-и директив Європейського Союзу
3. Основні тези Закону України «Про захист прав споживачів»
Передумови та причини прийняття Закону України "Про захист прав споживачів"

Конституція України  як головний закон держави визначає також і важливі для споживачів базові правові засади.

Законодавство з питань захисту прав споживачів в Україні почало розроблятись наприкінці 80-х, початку 90-х років, в умовах, коли у державі було ліквідовано відповідні органи управління, органи відомчого та міжвідомчого контролю у сфері обслуговування населення.

Конституція України

Україна, першою з усіх країн СНД прийняла Закон "Про захист прав споживачів", чим засвідчила перед усім світом свою по вагу до міжнародних засад цивілізованого захисту громадян як споживачів. Законом було вперше чітко регламентовано порядок реалізації споживачем прав у разі придбання товару, отримання послуг неналежної та належної якості.

Закон передбачав право покупця вибирати дії у випадку купівлі товару чи надання послуги неналежної якості: чи розірвання договору і повернення коштів, чи усунення, виправлення недоліків речі продавцем або самим покупцем, але за рахунок підприємця. Отже, є підстави вважати, що законодавство про захист прав споживачів стало прогресивнішим порівняно з тим, що діяло раніше, попри його певну незавершеність і недосконалість.

Вже у середині 1992 р. стало зрозуміло, що Закон України "Про захист прав споживачів" 1991 р. не відповідає вимогам часу і його було суттєво доопрацьовано.


Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів", який було прийнято 15 грудня 1993 р., віддзеркалював ті кардинальні зміни, що відбулися в Україні за період з дня ухвалення першої редакції закону щодо захисту прав споживачів.

захист прав споживачів

Зазначений закон розроблено і прийнято у контексті з принципами розбудови незалежної правової держави, а також з Керівними принципами для захисту інтересів споживачів . Керуючись нормами статей Закону "Про захист прав споживачів" Уряд України затвердив відповідні правила, порядки тощо у сфері обслуговування громадян.

Сьогодні нормативно-правова база консумеризму в Україні нараховує більше 100 законів та підзаконних нормативних актів, ухвалених для захисту прав громадян як споживачів.

1 грудня 2005 року Верховна Рада України прийняла підготовлений Кабінетом Міністрів України Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів”» (в новій редакції). Метою Закону є приведення законодавства України у відповідність до вимог європейського законодавства щодо захисту прав споживачів, забезпечення безпечності продукції в процесі її розповсюдження та розміщення на ринку.


Закон України «Про захист прав споживачів» поширюється на всіх споживачів, які знаходяться на території України під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення власних побутових потреб. Відповідно до його положень споживач має право вимагати від продавця (виготівника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаної роботи, наданої послуги) відповідала вимогам нормативних документів, умовам договору, а також інформації про товари (роботу, послугу), яку надає продавець (виготівник, виконавець).

Придбаний товар (робота, послуга) має бути якісний та безпечний для життя і здоров'я кожної людини.

Закон України «Про захист прав споживачів» визначив нові принципові підходи до врегулювання відносин за участю громадян — покупців, замовників товарів, робіт та послуг. Ним передбач цілу систему способів захисту прав громадян-споживачів. У цьому ж Законі набуло спеціального юридичного значення поняття «споживач». Так, у преамбулі цього Закону зазначається, що ним регулюються відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виготівниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлюються права споживачів та визначається механізм реалізації державного захисту їх прав. При цьому споживачем визнається громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.

Адаптація Закону України «Про захист прав споживачів» до 9-и директив Європейського Союзу


Прийнятий Закон реалізував завдання щодо адаптації Закону України «Про захист прав споживачів» до 9-и директив Європейського Союзу:

Парламенту та Ради 97/7 ЄЕС від 20 травня 1997 року про угоди, які укладено на відстані;
Ради 85/577 ЄЕС від 20 грудня 1985 року про продаж поза діловими приміщеннями;
Ради 93/13 ЄЕС від 5 квітня 1993 року про несправедливі умови в контрактах зі споживачами;
Ради 98/6 ЄС від 16 лютого 1998 року про захист прав споживачів при встановленні ціни на товари, що пропонуються споживачам;
Ради 99/44 ЄС від 25 травня 1999 року про деякі особливості продажу споживчих товарів і пов’язаних з ними гарантій;
Ради 85/374 ЄЕС від 25 липня 1985 року щодо зближення законів, підзаконних і адміністративних актів держав-членів стосовно відповідальності за неякісну продукцію;
Ради 87/102/ЄЕС від 22 грудня 1986 року щодо наближення законів, підзаконних і адміністративних положень держав – членів щодо споживчого кредиту;
Ради 84/450/ЄЕС від 10 вересня 1984 року стосовно реклами, що вводить в оману, таким чином, що її дія поширюється також на порівняльну рекламу;
Ради 98/27 ЄС від 19 травня 1998 року щодо судових заборон з метою захисту прав споживачів.

Основні тези Закону України «Про захист прав споживачів»

захист прав споживачів

Закон встановлює

• вимоги щодо порядку інформування споживачів про ціни;
• правовідносини, пов’язані з укладенням договорів із споживачами на відстані та договорів, укладених поза торговельними та офісними приміщеннями;
• правовідносини у сфері споживчого кредитування.

Крім того
• приводиться у відповідність до норм права ЄС термінологія;
• конкретизовано положення щодо недійсності умов договорів, які обмежують права споживачів;
• встановлено положення щодо заборони нечесної підприємницької практики.

Закон складається з преамбули і п’яти розділів: «Загальні положення», «Права споживачів та їх захист», «Громадські організації споживачів», «Діяльність органів влади у сфері захисту прав споживачів», «Прикінцеві положення» і містить 32 статті.

Центральне місце в Законі займає розділ II «Права споживачів та їх захист»(ст. 4 – 23). Норми, вміщенні в цьому розділі, умовно можна поділити на

1) правовстановчі норми, які визначають права споживачів – переддоговірні, договірні та права у разі порушення умов договору;
2) правозобов’язні норми, що зобов’язують виконавців, виробників, продавців забезпечити дотримання визначених вимог до якості товарів (робіт, послуг), безпеки, гарантійних термінів перед установленням договірних відносин зі споживачами;
3) праворегулюючі норми, які регулюють відносини, що виникають між продавцями (виконавцями) і покупцями (замовниками) як сторонами договору і визначають правові наслідки порушень прав споживачів;
4) правозахисні норми, що встановлюють організаційно-процесуальні способи захисту порушених прав споживачів.

захист прав споживачів

Як роз’яснює постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» від 12 квітня 1996 року № 5 [58]: «споживачем, права якого захищаються на підставі Закону України “Про захист прав споживачів”, є лише громадянин (фізична особа), котрий придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб. Закон регулює відносини споживача з підприємством, установою, організацією чи громадянином-підприємцем, які виготовляють та продають товари, виконують роботи і надають послуги, незалежно від форм власності та організаційних форм підприємництва».

На відносини з виготовлення та продажу товарів, виконання робіт і надання послуг громадянином, який не є підприємцем, а також на випадки придбання товарів, користування послугами громадянином лише для підприємницької діяльності або підприємствами, установами, організаціями дія цього Закону не поширюється.

Як споживачів Закон розглядає громадян, які придбавають і використовують товар, замовляють роботи або користуються послугою, а також, які мають такий намір.

Отже, навіть людина, яка має лише намір купити товар чи замовити роботу або послугу, вже є споживачем.

Це має важливе значення для реалізації споживачем своїх прав, зокрема, права на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця).
Треба нагадати і про ще одне важливе значення поняття «споживач», яке найчастіше не враховують при його тлумаченні. Згідно із Законом, споживач – не тільки громадянин, який придбаває товари чи замовляє роботи або послуги, але й громадянин, який ними користується безпосередньо. Тобто, наприклад, споживачами можуть бути як члени родини особи, яка купила товар, так і особи, яким цей товар було подаровано.

Громадянин є споживачем незалежно від громадянства, тобто Закон поширюється як на громадян України, так і на іноземних громадян та осіб без громадянства.

Ознайомитися з текстом Закону України "Про захист прав споживачів" можна на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.


Контрольні завдання

1. Назвіть основну мету Закону України "Про захист прав споживачів".

2. Прокоментуйте основні тези Закону України "Про захист прав споживачів".

3. Передумови та причини прийняття Закону України "Про захист прав споживачів".

4. Чи можна сьогодні констатувати той факт, що споживча політика не вимагає пильної уваги з боку держави, а повинна регулюватися ринковими відносинами?

5. Підготуйте доповідь на тему "Всеукраїнська громадська організація "Союз споживачів України".

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Закон України „Про захист прав споживачів”, Савєльєва Л.Л., вчитель економіки, Тетіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

2. Урок на тему "Права споживача", Пицюк І.В., вчитель економіки, Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

3. Закон України "Про захист прав споживачів".

4. Економіка: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл./ Г. О.Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2003.– 352
с.: іл.
5. Економіка: Навч. посібник для 10 – 11 класів / За ред. З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина.– К.: Либідь,1999.
6. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во “Феникс”, 1998. – 512 с.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.
Над уроком працювали

Пицюк І.В.

Савєльєва Л.Л.

Прокопенко Ю.А.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас