KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони§ 24. Зональна спеціалізація сільського господарства. Аграрні реформи в Україні

Пригадаймо

1. Який зв'язок існує між двома основними галузями сільського господарства?
2. Які природні райони виділяють в Україні?
3. Яка спеціалізація рослинництва і тваринництва у різних природних зонах України?


Зональна спеціалізація сільського господарства. Для сільськогосподарського виробництва характерні певні закономірності розміщення на території країни. Вони зумовлені насамперед відмінностями земельних та агрокліматичних ресурсів, природних умов у різних її частинах. Різну спеціалізацію сільського господарства визначають також економічні й соціальні чинники. Це передусім потреби населення та окремих галузей господарського комплексу в сільськогосподарській продукції, географічне положення переробних промислових підприємств, забезпеченість території трудовими ресурсами, наявність розвинутих транспортних шляхів. Під впливом цих факторів в Україні сформувалися три сільськогосподарські зони. Класифікують їх залежно від галузей сільськогосподарського виробництва.


Зона молочно-м’ясного скотарства, свинарства, льонарства, картоплярства й зернового господарства (поліська) охоплює більшу частину Полісся, зону широколистяних лісів і прилеглі райони лісостепу. Для неї характерний рівнинний рельєф, помірно континентальний, з незначним надмірним або достатнім зволоженням клімат, а також лісова й лучна рослинність на дерново-підзолистих, інколи заболочених та сірих лісових грунтах. У рослинництві провідними є вирощування льону, картоплі. Зернове господарство задовольняє, в основному, місцеві потреби. Найбільше значення у межах зони мають пшениця, гречка і жито. Спеціалізація рослинництва, природні умови зумовили розвиток молочно-м'ясного скотарства і свинарства.


Буряківничо-зернова зона з м'ясо-молочним скотарством і свинарством (лісостепова та широколистяних лісів) займає більшу частину лісостепу, східну частину широколистяних лісів, прилеглі до них райони Передкарпаття та степу. У її межах переважають чорноземні ґрунти з достатнім зволоженням. Це основний район вирощування цукрових буряків в Україні. Значні площі у лісостеповій зоні займають посіви озимої пшениці та кукурудзи на зерно. Тваринництво спеціалізується на вирощуванні та відгодівлі на м'ясо великої рогатої худоби, свиней. На правобережжі сільськогосподарської зони Придністров'ї, розвинуте садівництво.


Зона зернових і олійних культур з розвинутим овочівництвом, баштанництвом,  виноградарством, скотарством, свинарством і вівчарством (степова) займає більшу частину степу України. Характеризується вона переважанням родючих чорноземних ґрунтів, недостатнім зволоженням, теплим і посушливим кліматом, високим ступенем розораності земель. Зерновими тут зайнято понад половину посівних площ. Основні зернові культури — озима пшениця, кукурудза, а з технічних — соняшник, у північній частині зони — цукрові буряки, льон-кудряш. Степова зона є найбільшим виробником зерна і соняшнику в Україні. Важливе значення мають також садівництво, виноградарство й баштанництво. У тваринництві провідними є скотарство і свинарство, на півдні розвинуте вівчарство. Зростає роль птахівництва.


Крім рівнинних сільськогосподарських зон, в Україні виділяють передгірні та гірські райони Криму і Карпат. Своєрідні природні умови позначилися на особливостях сільськогосподарського виробництва в них. У передгір'ях Карпат вирощують пшеницю, цукрові буряки, льон, картоплю. На Закарпатті рослинництво спеціалізується на зернових культурах, особливо кукурудзі на зерно, виноградарстві, садівництві та овочівництві. Із тваринницьких галузей, поряд зі скотарством, велике значення має вівчарство, яке використовує гірські пасовища на полонинах. На Південному березі Криму товарне значення має виноградарство, вирощування ефіроолійних культур (троянди, лаванди, шавлії).


Навколо великих міст і агломерацій сформувалися прміські овоче-молочні зони, які орієнтуються на забезпечення населення міст овочами, картоплею, фруктами, молоком, яйцями тощо.


Аграрні реформи в Україні, їх соціальне та економічне значення. Кризова ситуація у 1990-х роках призвела до падіння досягнутих раніше обсягів виробництва сільськогосподарської продукції (табл. 8). Основними проблемами сільськогосподарського виробництва є низька продуктивність через низький ступінь механізації праці, падіння родючості ґрунтів тощо.


Таблиця 8.
Виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств, млн т

Види продукції 1990 р. 2000 р. 2007 р.
Зернові 51,0 24,5 29,3
Цукрові буряки 44,3 13,2 17,0
Соняшник 2,6 3,5 4,2
Картопля 16,7 19,8 19,1
Овочі 6,7 5,8 6,8
М'ясо 6,4 2,6 2,8
Молоко 24,5 12,7 12,3
Яйця (млн штук) 16,3 8,8 14,1


Урожайність більшості сільськогосподарських культур (табл. 9) у нашій країні значно нижча, ніж у розвинутих країнах Заходу. Це ж стосується і продуктивності тваринництва. Але в тих господарствах, де почали використовувати сучасні інтенсивні технології, урожайність зернових уже з 1980-х років значно перевищила середню для країни.


Таблиця 9.
Урожайність основних сільськогосподарських культур, ц/га

Види продукції 1990 р. 2000 р. 2007 р.
Зернові 35,1 19,4 21,8
Цукрові буряки 276 177 294
Соняшник 15,8 12,2 12,2
Картопля 117 122 131
Овочі 149 112 152
Плоди та ягоди 42,7 38,4 61,7


Змін потребує і структура посівних площ. Зокрема, необхідно збільшити посіви фуражних зернових культур, створити міцну кормову базу для інтенсивного тваринництва. Потрібно поглиблювати сільськогосподарську спеціалізацію, скорочувати площі ріллі, раціонально використовувати земельні угіддя, активно проводити селекційну роботу в рослинництві та тваринництві, застосовувати новітню техніку, мінеральні добрива і хімічні засоби захисту рослин.


Чи знаєте ви, що...
Аграрний сектор економіки сьогодні є одним з найперспективніших напрямів для інвестицій — на тлі світової продовольчої кризи, подорожчання продуктів харчування, зростання попиту на біопаливо. Україна після вступу до СОТ може знову стати житницею Європи, і не тільки. Але для цього сільське господарство України має бути високорентабельним: потрібно застосовувати інноваційні технології, ураховувати всі фактори — від аналізу ґрунту й купівлі сучасних складових агротехнологій до переробки, транспортування й реалізації продукції.


Вирішальну роль у підвищенні ефективності сільсько-господарського виробництва має відіграти земельна реформа, передача земель у приватну колективну власність, створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Яка спеціалізація сільського господарства у поліській, лісостеповій та степовій зонах?
2. Які особливості сільськогосподарського виробництва у передгірних та гірських районах Криму і Карпат?
3. Які проблеми існують у сільському господарстві України?
4. Які шляхи виходу сільськогосподарського виробництва з кризового стану?


Набуваємо практичних навичок

1. Користуючись картою, визначте спеціалізацію сільського господарства у своїй області (АР).
2. Розрахуйте, на скільки відсотків змінилося виробництво сільськогосподарської продукції у 2008 році порівняно з показниками 1990 року (табл. 8).
3. Позначте на карті межі сільськогосподарських зон в Україні.


Головне в цьому розділі

Сільське господарство та підприємства, взаємопов'язані з ним економічно та технологічно, утворюють складну виробничо-територіальну систему, яку називають агропромисловим комплексом (АПК).


У сучасних умовах розв'язати проблеми забезпечення населення України продукцією АПК можна тільки через інтенсифікацію виробництва. Сільськогосподарське виробництво передусім використовує земельні ресурси.


Найважливішою зерновою культурою в Україні є пшениця, особливо озима. Провідними технічними культурами в Україні є цукрові буряки, соняшник, льон-довгунець. Загальна посівна площа картоплі, яку вважають другим хлібом, становить близько 7 %. Вирощування овочів поширене на всій території країни. Основні площі виноградників зосереджені в південній і центральній частині степу, передгір'ях Криму і Закарпатті.


Одна з найважливіших галузей тваринництва, яка поширена на всій території України, — скотарство. Друга за значенням — свинарство.


Основною галуззю, що переробляє більшість продукції сільського господарства, є харчова промисловість. Основною галуззю легкої промисловості є текстильна, сировиною для якої є рослинні (бавовна, льон), тваринні (вовна, шовк), а також штучні й синтетичні волокна.


Перевіряємо свої знання

1. Чим сільськогосподарське виробництво відрізняється від промислового?
2. Які види природних ресурсів найбільше впливають на територіальну організацію сільського господарства в Україні? Чому?
3. Чим відрізняється рослинництво Полісся і степової зони України? Чому?
4. Що спільного у тваринництві Полісся і степової зони України? Чому?
5. Як змінюється вплив сировинного фактора на розміщення підприємств харчової промисловості? Висновок обґрунтуйте.
6. Яких заходів слід уживати для пожвавлення розвитку легкої промисловості в Україні?


Працюємо творчо

1. Розгляньте асортимент продовольчих товарів у найближчому магазині чи супермаркеті. Зробіть висновок на основі спостережень про певні проблеми розвитку харчової промисловості в Україні.
2. Охарактеризуйте спеціалізацію сільського господарства у вашому регіоні.


Книжкова полиця

1. Геєць В. Економіка України: Моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку. — К., 1993.
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця. — К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003.
3. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О. І. — Львів: Світ, 2000.
4. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей. Тлумачний посібник. — К.: Поліграф-експрес, 2001.
5. http:www.ukrstat.gov.ua


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.