KNOWLEDGE HYPERMARKET


Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Оборотні й необоротні реакції

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Хімія: Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Оборотні й необоротні реакції

КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ. РЕАКЦІЇ СПОЛУЧЕННЯ, РОЗКЛАДУ, ЗАМІЩЕННЯ, ОБМІНУ. ОБОРОТНІ Й НЕОБОРОТНІ РЕАКЦІЇ


Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Хімічні реакції класифікують за різними ознаками (див. схему).

Схема 13.1

Ознаки хімічних реакцій. фото

Які з цих ознак вам відомі, а які потребують уточнення й докладнішого вивчення (табл. 13.1)?

Таблиця 13.1

Ознаки. фото

Завдання

Оцініть відповідність інформації, наведеної у таблиці 13.1, вашим навчальним здобуткам.

Класифікацію хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів узагальнено на схемі 13.2.

Схема 13.2

Хімічні реакції. Схема. фото

Аби встановити за цією ознакою приналежність реакції до певного типу, треба проаналізувати її хімічне рівняння. Розгляньмо конкретні приклади.

Реакції розкладу. Під дією електричного струму вода розкладається на кисень і водень (мал. 13.1): формула. фото

Електроліз води. фото

Завдання

Перетворіть схему цієї реакції на хімічне рівняння.

Завдання

Роздивіться малюнок 13.2. Визначте, скільки і яких речовин бере участь у цій реакції та утворюється внаслідок її перебігу.

Схематичне зображення електролізу води на мікрорівні. фото

Продуктами реакцій розкладу можуть бути як прості, так і складні речовини. Приміром, внаслідок термічного розкладання амоній дихромату утворюється одна проста (назвіть її) і дві складні (назвіть їх) речовини:

(NH4)2Cr2O7Znak 5.jpgN2↑ + Cr2O3 + H2O

Завдання

Перетворіть схему цієї реакції на хімічне рівняння.

Ви, звичайно, пам'ятаєте, що внаслідок нагрівання купрум(ІІ) гідроксиду утворюються дві складні речовини: купрум(ІІ) оксид і вода.

Завдання

Запишіть хімічне рівняння реакції термічного розкладання купрум(ІІ) гідроксиду.

Реакції сполучення є протилежністю реакцій розкладу (поясніть, чому). Вони можуть відбуватися за участю як простих, так і складних речовин. Продукт реакції між простими речовинами - магнієм і киснем - магній оксид (мал. 13.3).

Горіння магнію. фото

Завдання

Перетворіть схему реакції горіння магнію на хімічне рівняння.

Гідратація (взаємодія з водою) кислотних оксидів - приклад реакції сполучення за участю двох складних речовин.

Завдання

1. Унаслідок гідратації оксидів Карбону(IV) та Сульфуру(ІV) утворюються шкідливі для довкілля кислотні дощі. Назвіть продукти гідратації цих оксидів.

2. Виберіть частинки, які зумовлюють руйнівну дію кислотних дощів на ліси:
А Карбонат-аніони; Б Катіони Гідрогену; В Гідроксид-аніони; Г Сульфіт-аніони; Д Молекули води.

Продуктом взаємодії карбон(ІІ) оксиду (чадного газу) з киснем є карбон(ІV) - вуглекислий газ.

Завдання

Запишіть рівняння реакції чадного газу з киснем.

Реакції заміщення ви вивчали, досліджуючи взаємодію металів із кислотами та солями у розчинах. Тож (с. 105, мал. 14.4) умієте за допомогою ряду активності металів (починаючи від магнію кожний член ряду витісняє наступні з розчинів їхніх солей та водень з розчинів кислот) спрогнозувати можливість перебігу цих реакцій. Приміром, алюміній витісняє водень з хлоридної кислоти (мал. 13.4). Натомість мідь, срібло, золото тощо стійкі до дії розчинів кислот.

Взаємодія алюмінію з хлоридною кислотою. фото

Завдання

1. Запишіть рівняння реакції алюмінію з хлоридною кислотою. 2. Поясніть, чому водень можна зібрати до посудини витісненням води. 3. Назвіть йони, які зумовлюють властивість хлоридної кислоти взаємодіяти з металами.

Мідь по-різному поводитиметься у розчинах аргентум(І) нітрату та цинк нітрату: реакція відбуватиметься лише з однією із солей (мал. 13.5).

Мідь по-різному проводиться у розчинах цинк нітрату та рагентум нітрату. фото

Завдання

Визначте, використовуючи ряд активності металів (с. 105, мал. 14.4) у якій  з двох колб (мал. 13.5) до початку реакції містився розчин аргентум(І) нітрату
Реакції обміну, як ви вже пересвідчилися, здебільшого відбуваються між електролітами у розчинах. Ці реакції проходять до кінця лише за певних умов (назвіть їх, за потреби зверніться до § 12). Загальний вигляд реакцій обміну, які ви вивчали, такий:

Основний оксид + кислота → сіль + вода. Кислотний оксид + луг → сіль + вода.
Луг + кислота → сіль + вода.
Нерозчинна основа + кислота → сіль + вода.
Сіль' + кислота' → сіль" + кислота".
Сіль' + луг → сіль" + основа↓.
*Амфотерний оксид + кислота → сіль + вода.
*Амфотерний оксид + луг → сіль + вода.
*Амфотерний гідроксид + кислота → сіль + вода.
*Амфотерний гідроксид + луг → сіль + вода.

Завдання

До наведених у загальному вигляді записів реакцій обміну доберіть конкретні приклади. Запишіть, користуючись таблицею «Розчинність кислот основ і солей у воді», рівняння реакцій у повній і скороченій йонних формах (завдання* виконувати не обов'язково).

Значення реакцій сполучення, розкладу, заміщення та обміну важко переоцінити. За допомогою реакцій цих та інших типів людство забезпечує потребу у речовинах, матеріалах і сучасних технологіях розгляньмо кілька прикладів. Приміром, промисловий спосіб добування амоніаку ґрунтується на його синтезі з простих речовин:

N2 + Н2 → NН3

Негашене вапно добувають термічним розкладанням кальцій карбонату головної складової вапняку:

CaCO3Znak 5.jpgCaO + CO2

Один зі способів добування металів - взаємодія їхніх оксидів з алюмінієм:

W03 + Al → W + Аl203

Реакції обміну застосовують для очищення та нейтралізації стічних промислових вод:

NiCl2 + NaOH → Ni(OH)2↓ + NaCl

Завдання

Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння. Рівняння реакції йонного обміну запишіть у повній і скороченій йонних формах.

Звичайно, класифікація хімічних реакцій на чотири розглянуті типи не є універсальною та всеосяжною. Під час подальшого вивчення хімії, зокрема реакцій за участю органічних сполук, ви розширите й поглибите свої уявлення щодо підходів до класифікації хімічних реакцій за ознакою кількості та складу реагентів і продуктів. Про класифікацію хімічних реакцій за іншими ознаками йтиметься у наступних параграфах.

Стисло про головне

Хімічні реакції класифікують за різними ознаками - кількістю і складом реагентів і продуктів, тепловим ефектом, зміною ступенів окиснення елементів, оборотністю тощо.

За кількістю і складом реагентів і продуктів розрізняють реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну. Аби встановити за цією ознакою приналежність реакції до певного типу, треба проаналізувати її хімічне рівняння.

Реакції розкладу відбуваються за участю одного реагенту з утворенням кількох продуктів:

формули. фото

Їхня протилежність - реакції сполучення. У них беруть участь кілька реагентів й утворюється один продукт:

2Mg + 02 = 2MgO
С02 + Н20 = Н2С03
SO2 + Н20 = H2S03
2СО + 02 = 2С02
N2 + 3H2 = 2NH3
СаО + С02 = СаС03

У реакціях заміщення реагенти - проста і складна речовини. Під час реакції атоми простої речовини заміщують атоми одного з хімічних елементів у складній речовині. Продукти - нові проста і складна речовини:

2Аl + 6НСl = 2АlСl3 + ЗН2
Сu + 2АgNO3 = Сu(NO3)2 + 2Аg↓

У реакціях обміну реагенти - дві складні речовини. Під час реакції вони обмінюються складовими частинами - утворюються дві нові складні речовини.

СаО + 2HNО3 = Са(NO3)2 + Н20
КОН + НВг = КВг + Н20
РЬ(ОН)2 + 2НNO3 = РЬ(NO3)2 + 2Н20
2S + 2НСl = 2NаСl + Н2S↑
К2S04 + Ва(ОН)2 = 2КОН +ВаS04
NіСl2 + 2Na0Н = Ni(ОН)2↓ + 2NаСl

Застосуйте свої знання й уміння

1.Виберіть схему реакції заміщення:
А CО + СІ2 → СОСІ2;
Б СН4 → С + Н2;
В MgO + HNO3 → Mg(N03)2 + Н20;
Г MnO2 + AI → Al2O3 + Mn.

2.Встановіть відповідність між схемами хімічних реакцій та їхніми типами:

таблиця. фото

3. а) Виберіть реакцію, яка є різновидом реакції обміну:
А Горіння кальцію; Б Взаємодія хлору з воднем; В Реакція нейтралізації; Г Добування кисню з гідроген пероксиду.
б) Наведіть приклад такої реакції, запишіть її рівняння у повній і скороченій йонних формах.

4. Виберіть реакцію сполучення, у хімічному рівнянні якої сума коефіцієнтів становить 5:
А Прожарювання міді; Б Нагрівання калій перманганату; В Прожарювання ферум(ІІІ) гідроксиду; Г Спалювання сірки.

5.Визначте, про яку реакцію йдеться в уривку літературного твору. Запишіть її хімічне рівняння. Класифікуйте цю реакцію за кількістю та складом реагентів і продуктів.

«Шипить та куриться вапно, що його гасять у великих дощаних скринях» (І. Франка).

6. До складу антацидних (проти печії) лікарських препаратів «Маалокс» і «Алмагель» входять магній гідроксид і алюміній гідроксид. Складіть рівняння реакцій цих сполук із хлоридною кислотою - головною складовою шлун-кового соку. Класифікуйте реакції за кількістю та складом реагентів і продуктів. Запишіть їхні рівняння у повній і скороченій йонній формах. Визначте, які йони у складі шлункового соку є причиною печії.

7. Художнику доручили ілюструвати підручник хімії для дев'ятикласників. Хімічні реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну він зобразив у такий спосіб (мал. 13.6). Оцініть, чи правильно художник змоделював хімічні реакції різних типів. Обґрунтуйте свій експертний висновок.

Реакції. фото

8. Наведіть приклад реакції сполучення, у рівнянні якої сума коефіцієнтів становить 11.

9. Наведіть приклад реакції обміну, у рівнянні якої сума коефіцієнтів становить 12.

10. Наведіть приклад реакції заміщення, у рівнянні якої сума коефіцієнтів становить 7.

11. Використовуючи різноманітні джерела інформації, відшукайте приклади рівнянь хімічних реакцій, які за формальними ознаками не можна віднести до жодного з типів, розглянутих у § 13.

Скарбничка досвіду

Уявіть себе:

• художником, якому доручили ілюструвати підручник хімії для дев'ятикласників. Намалюйте комікси, які зображують хімічні реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Якщо вмієте працювати з відповідними комп'ютерними програмами - створіть анімаційний фільм;

• режисером навчального фільму, в якому йдеться про класифікацію хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакції. Жанр фільму - мюзикл. Ролі формульних одиниць речовин можуть виконати ваші однокласники, приятелі, родичі тощо. Вони ж можуть узяти на себе функції художників по костюмах, дизайнерів, відеооператорів, постановників. Напишіть сценарій такого фільму, зніміть його й презентуйте.


Г. А. Лашевська, Хімія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Матеріали з хімії, планування з хімії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.