KNOWLEDGE HYPERMARKET


Книжні пам’ятки. Літописання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Книжні пам’ятки. Літописання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави.

Оскільки книгодрукування не існувало, книги переписували. Найбільша книгописна майстерня функціонувала при Софійському соборі. Крім книгописців і палітурників, над виготовленням книг працювали редактори, перекладачі, художники, ювеліри й ін. Тому книги являли собою дорогий витвір фахівців різних спеціальностей. Наприклад, у Візантії лише за одну з них можна було купити великий міський будинок або 12 га землі. Вочевидь, не менше книга коштувала і в Русі.


Прекрасно оздоблені книги є безцінними пам'ятками українського середньовіччя. На жаль, до нашого часу їх збереглося небагато. З-поміж них слід виокремити Реймське євангеліє - книгу, яку із собою в посазі до Франції привезла Лнна Ярославна, котра вийшла заміж за французького короля. Вражає вишуканість художнього оформлення Остроми-рового євангелія (1056-1057). Яскравим свідченням високої майстерності письма та ілюстрування слугує Ізборник Святослава (1073). У ньому вперше вміщено груповий портрет реальних людей - Святослава Ярославича та його сім'ї. Відомим є Мстиславове євангеліє, написане у два стовпці гарним уставом на 213 аркушах.


Розвивалася література: перекладна й оригінальна богословського і світського змісту. Найдавнішою у східнослов'янських народів вважається руська редакція тексту Нового Заповіту -Галицьке євангеліє (1144). Поширювалося оригінальне письменство. Почали з'являтися твори житійного жанру, в яких описувалося життя мучеників і подвижників. Оповідання про окремі епізоди з життя святих об'єднувалися в збірки - патерики. Найвизначнішим із них є Києво-Печерський патерик.
 

Ist5.jpg
Євангеліст Матфей. Мініатюра .з Га лицького євангелія. Початок XIIІ ст.

Зароджується світська література. Започаткував її твір галичанина Василя (можливо, дружинника князя Василька) «Повість про осліплення Василька», котрий уміло передав трагедію скаліченого князя. Важливою літературною пам'яткою й першими мемуарами у вітчизняній літературі вважається «Повчання» Володимира Мономаха. Паломник Данило (з Чернігівщини) на початку XII ст. відвідав святі місця Палестини й усе побачене описав у творі «Ходіння Даниїла Затворника», який є одним із кращих у європейській середньовічній літературі у жанрі дорожніх нотаток.


Книжні пам'ятки становлять шедеври книгописання, а розвиток літератури зумовив появу нових жанрів.

Помітним явищем у культурному житті Русі було літописання. Першим історичним твором, можливо, був «Літопис Аскольда», створений ще в 60-80-х роках IX ст. Анастас Корсунянин в 996 р. укладає в Десятинній церкві перший літописний звід, який по суті був спробою узагальнити пів-торасотлітню історію Русі. У 1073 р. у Софійському соборі написано літопис, що дістав назву «Найдавніший Київський звід». Ігумен Печер-ського монастиря Никон у 1078 р. створив самостійний літописний звід з 1039 по 1078 р.


Видатною пам'яткою літописання є «Повість временних літ», складена в 1113 р. ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором. Вона ввібрала в себе не лише попередній досвід літописання, а й досягнення тогочасної європейської думки, традиції візантійської культури. Тому Нестора сміливо можемо назвати «батьком» вітчизняної історичної науки. Він висвітлив розвиток Русі на тлі світової історії, дотримуючись ідеї взаємопов'язаного поступу народів. Автор довів свою працю до 1110 р. Продовженням «Повісті...» став Київський літопис, складений наприкінці XII ст. ігуменом Видубицького монастиря Мойсеєм. Літописи створювалися також у Чернігові, Переяславі, Володимирі-Волинському і в інших містах.


Літописи стали унікальним і безцінним джерелом вивчення історії Русі ІХ-ХІІ ст.


З другої половини XI ст. культове будівництво розпочалося в багатьох містах Русі. У Києві зводяться кам'яні собори Михайлівського Золотоверхого, Михайлівського Видубицького, Печерського й Кловського монастирів.


У монастирському будівництві з'являється новий тип храмів - у вигляді шестистовпної будівлі з одним куполом. Першою такою спорудою став Успенський храм Печерського монастиря. За його зразком зводяться храми в різних регіонах. Від 30-х років XII ст. архітектура набуває нових рис: зменшуються розміри будівель, шестистовпні храми витісняються чотиристовпними, зникають сходові башти, змінюється техніка кладки стін. Своєрідністю відзначалася архітектура Волинської й Галицької земель: споруди тут будуються не з цегли, а з місцевого каменю (світло-сірого вапняку), на технічні прийоми їх зведення й декоративне оформлення справляє вилив романська архітектура. Наприкінці XII - на початку XIII ст. зовнішні форми монументальних споруд ускладнюються, характерним стає злет конструкцій у височінь.


Переживає розквіт монументальний живопис. Зразковим можна вважати внутрішнє оздоблення храму Михайлівського Золотоверхого монастиря. У створенні його мозаїк брав участь видатний художник кінця XI - початку ХІТ ст. Ллімпій. Порівняно з софійськими вони динамічніші, а зображені особи виглядають «живішими». Вражає фресковий живопис Кирилівської церкви (зображення Страшного суду й святих воїнів). Найвідомішою іконописною майстернею була Печерська, в якій творив згаданий вище Алімпій. Вочевидь, саме його пензлю належить відома ікона «Ярославська Оранта».

Розвивається художня різьба по каменю, з якого виготовляють невеличкі іконки. Високого рівня досягло прикладне мистецтво, зокрема художнє ремесло у техніці емалі й черні. Вершиною емалевої справи є дві золоті діадеми XII ст.: одна з ликами святих, інша - зі сценою «Вознесіння Александра Македонського», а також хрест княгині Єфросинії Полоцької, виготовлений у 1161 р. київським майстром Лазарем Богшею.


Створені в Русі шедеври образотворчого мистецтва засвідчили високий рівень розвитку архітектури, малярства, ювелірної справи.

Упродовж століть історики замислювалися над  долею Київської Русі, намагаючись збагнути причини її роздробленості, що в кінцевому підсумку призвело її до загибелі. Виникає запитання: це трапилося внаслідок випадкового збігу несприятливих обставин чи закономірних процесів у державі? У пошуках відповіді на нього історики називали різні чинники - чвари князів, відсутність закону про порядок успадкування влади, величезну територію, якою вкрай важко було ефективно управляти з єдиного центру, неспроможність великих князів утримувати владу та ін. Дехто з учених припускав, що якби дія цих та інших чинників не проявлялася повною мірою і не збіглася в часі, то, можливо, вдалося б зберегти цілісність держави.


На нашу думку, роздробленість Русі - закономірний результат розвитку країни, запобігти якому не було під силу жодному з її володарів, включаючи Володимира Мономаха. Річ у тому, що розвиток середньовічних суспільних відносин неминуче зумовлював постійне наростання економічної, політичної й військової потуги удільних князівств, формування в них політичної еліти, яка прагнула незалежності від Києва.


ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ


 ПЕРШИЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ
1. Вставте в речення пропущені слова: «У 1054 р. ... погодився на ... з братами ... Руссю».
2. Хто такі ізгої: а) ченці монастирів; б) особи, позбавлені звичного суспільного становища; в) залежні селяни?
3. Битва на р. Альті відбулася: а) у 1054 р.; б) у 1068 р.; в) у 1113 р.
4. Яка подія трапилася в 1072 р.: а) приймається «Правда Ярослави-чів»; б) поновлюється тріумвірат Ярославичів; в) тріумвірат припиняє своє існування?
5. Вставте в речення пропущені слова: «"Правда Ярославичів" скасувала ......за вбивство, замінивши її ... штрафом».
6. Хто з князів уперше в Русі звернувся по допомогу до половців: а) Святослав; б) Ізяслав; в) Олег і Борис?
7. Батьком Володимира Мономаха був: а) Всеволод; б) Святослав; в) Ізяслав.
8. Що сталося в 1097 р.: а) прийшов до влади Святополк; б) зібрався Любецький з'їзд князів; в) відбулася битва на р. Сутіні?
9. Володіння яких князів проголошувалися отчинами?
10. Який князь першим порушив ухвалу Любецького з'їзду: а) Святополк; б) Давид; в) Василько?
11. Де й коли відбулася битва, в якій полягло 20 половецьких ханів?
12. Продовжте речення: «"Устав" Володимира Мономаха підтверджував усі права землевласників щодо підданих, передбачав...».
13. Закупи - це: а) селяни, котрі потрапили в кабалу до землевласників через невідпрацьований борг; б) купці; в) залежні селяни.
14. Вставте в речення пропущені слова: «Київська земля залишалася ... спадщиною роду      а ... столицею».
15. Погром у Києві в 1169 р. учинив: а) Мстислав Романович; б) Андрій Боголюбський; в) Володимирко.
16. Про яку подію літописець повідомив такими словами: «За ним же Україна багато потужила»?
17. Новгород-Сіверське князівство виникло за ухвалою: а) Володимира Мономаха; б) Ярослава Осмомисла; в) Любецького з'їзду князів.
18. Династію волинських князів започаткував: а) Роман; б) Всеволод; в) Ізяслав.
19. Князювання яких братів заклало підвалини могутності Галицької землі?
20. Продовжте речення: «З середини XI ст. у Галичині почало ... ».
21. Галич стає столицею князівства у: а) 1141 р.; б) 1145 р.; в) 1153 р.
22. Вставте в речення пропущені слова: «Ярослав прагнув... своїй ... непокірне     яке почувалося досить ... ».
23. Продовжте речення: «Феодосій Печорський здобув освіту у...».
24. Найбільша книгописна майстерня працювала при: а) Михайлівському Видубицькому монастирі; б) Софійському соборі; в) Успенському храмі Києво-Печерського монастиря.
25. Які книжні пам'ятки ви знаєте?
26. Що таке патерик?
27. Хто автор перших мемуарів у Русі: а) Феодосій Печерський;
б) Нестор; в) Володимир Мономах?
28. Перший літописний звід було складено в: а) 996 р.; б) 1037 р.;
в) 1113 р.
29. Вставте в речення пропущені слова: «Найвідомішою іконописною майстернею була______ в якій працював видатний художник ... ».


ДРУГИЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ
1. Що передбачав заповіт Ярослава?
2. Чому Ізяслав погодився на спільне з братами управління Руссю?
3. Які причини повстання киян у 1068 р.?
4. Висвітліть основні положення «Правди Ярославичів».
5. У чому полягали негативні наслідки послаблення центральної влади за Ярославичів?
6. Упізнайте історичну постать за описом: «Високоосвічений (знав 5 мов), тихий, стриманий, хоробрий і підступний».
7. Чому Олега Святославича прозвали Гориславичем?
8. З якою метою князі вирішили провести з'їзд?
9. Що передбачав принцип отчинності?
10. Яка подія стала приводом до повстання киян у 1113 р.?
11. Упізнайте історичну постать за описом: «Зійшов на престол у 60-річному віці, був вольовим і розсудливим державним діячем, талановитим полководцем, рішучим противником міжусобиць».
12. Покажіть на карті володіння Володимира Мономаха.
13. Визначте основні риси зовнішньої політики Володимира Мономаха.
14. Чому Мстислава назвали Великим?
15. Визначте причини роздробленості Русі.
16. Покажіть на карті межі Київського князівства.
17. Чому князі вели постійну боротьбу за оволодіння Києвом?
18. Покажіть на карті межі Переяславського князівства.
19. У чому полягала прикметна риса політичного розвитку Переяславського князівства?
20. Покажіть на карті межі Чернігівського князівства.
21. Охарактеризуйте розвиток Чернігова.
22. У чому полягала основна ідея «Слова о полку Ігоревім»?
23. Покажіть на карті терени Волинського князівства.
24. Як формувалося Волинське князівство?
25. Упізнайте історичну постать за описом: «Талановитий, владний, жорстокий і підступний політик, котрий став володарем усієї Галицької землі».
26. Висвітліть економічний розвиток Галицького князівства за Ярослава Осмомисла.
27. Установіть відповідність між подіями та датами:
а) утворення тріумвірату; б) битва на р. Сутіні; в) князювання Ярослава Осмомисла; г) поразка Ігоря на р. Каялі; ґ) смерть Володимира Мономаха; д) виникнення Новгород-Сіверського князівства; е) Ізяслав Мстиславич осів у Волині;

а) 1054 р.; б) 1135 р.; в) 1125 р.; г) кінець XI ст.; ґ) 1153- 1187 рр.; д) 1185 р.;е) 1103 р.
28. Розташуйте події у хронологічній послідовності:
• смерть Мстислава Великого;
• заповіт Ярослава Мудрого;
• запрошення боярами Галича Івана Берладника на князівський стіл;
• створення «Повісті временних літ»;
• початок роздробленості Русі;
• «Правда Ярославичів»;
• правління переяславського князя Володимира Глібовича.
29. Про що промовляють епіграфічні пам'ятки?
30. Що ви знаєте про зародження наукових знань?
31. Чому книга коштувала дуже дорого?
32. Охарактеризуйте розвиток світської літератури.
33. У чому полягали прикметні риси волинської та галицької архітектури?
34. Розкажіть про розвиток усної народної творчості.

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ
1. Доведіть, що тріумвірат Ярославичів засвідчив послаблення центральної влади.
2. Чи є підстави стверджувати, що «Правда Ярославичів» мала регулювати васально-сюзеренні відносини? Якщо є, то які? Власну думку обґрунтуйте.
3. Складіть розгорнутий план висвітлення питання «Правління Ярославичів».
4. Проаналізуйте ухвали Любецького з'їзду князів і дайте їм оцінку.
5. Доведіть, що Володимир Мономах став всевладним монархом.
6. Складіть історичний портрет Володимира Мономаха.
7. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що Мстислав Великий продовжував політику свого батька? Власну думку аргументуйте.
8. Роздробленість Русі це прогресивне явиїце чи ні? Висловте власну думку й обґрунтуйте її.
9. Визначте прикметні риси політичного й економічного розвитку Київського князівства.
10. З якою метою Андрій Боголюбський вивіз із Києва духовні святині? Власну думку обґрунтуйте.
11. Наведіть аргументи на користь думки, що «Слово о полку Ігоревім» є важливим історичним джерелом.
12. Складіть оповідання на тему «Створення Галицького князівства».
13. Доведіть, що Ярослава називали Осмомислом не випадково, а цілком справедливо.
14. Віднайдіть спільні риси в розвитку князівств на теренах України і  запишіть їх у зошити.
15. Чи можна Нестора Літописця назвати «батьком» вітчизняної історичної науки? Власну думку обґрунтуйте.
16. Складіть розширений план висвітлення питання «Розквіт руської
культури».


Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайту

Збірка конспектів уроків, закриті вправи з історії України 7 класу, книги та підручники з історії України

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.