KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Конфлікти цінностей. Модель прийняття морального рішення в дії.

Конспект до уроку з предмету Етика 8 клас
Тема:
Конфлікти цінностей. Модель прийняття морального рішення в дії. 
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Конфлікти цінностей.
Модель прийняття морального рішення в дії.

П л а н у р о к у:
1. Основи теорії прийняття рішень.
2. Важливі умови що до прийняття морального рішення
3..Необхідність морального вибору.
4. Моральний вибір в дії.
1. Основи теорії прийняття рішень.
У розширеному розумінні прийняття рішень ототожнюється з усім процесом управління. Розширене розуміння охоплює не тільки процес прийняття рішень, але і його виконання та контроль результатів його реалізації. Але це не відповідає уявленню, що кінцевим результатом прийняття рішення є саме рішення.
У вузькому розумінні прийняття рішень розглядається лише як вибір кращого рішення з чисельних альтернатив. У процесі аналізу вузького розуміння необхідно враховувати, що альтернативні варіанти не виникають самі собою. Процес прийняття рішень складається не тільки з вибору кращого варіанту, але й з пошуку альтернатив, встановлення критеріїв оцінки, вибору способу оцінки альтернатив тощо.
2. Важливі умови що до прийняття морального рішення
Важливою умовою моральної діяльності індивіда є його свобода, можливість морального самовизначення. Без цього не може йти мова про моральність як особливий механізм регу¬ляції ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН.
Приймаючи рішення у кожній конкретній ситуації, треба пам'ятати, що менше зло не є добро, а вся різниця полягає лише в тому, яке з негативних рішень завдасть менше шкоди суспільству з моральної точки зору.
3. Необхідність морального вибору.
Необхідність морального вибору виявляється тоді, коли обставини примушують людину прийняти лише одне рішен¬ня за наявності кількох, причому, кожне може бути оцінено з позицій добра та зла. Крім цього, повинні враховуватись як об'єктивні умови, так і суб'єктивні чинники та ситуація вибо¬ру. Саме прийняття рішення не завершує акт вибору, продов-женням його слркить вибір засобів реалізації рішення, його практичне здійснення і оцінка результату.
4. Моральний вибір в дії.
Здійснюючи моральний вибір, людина свідомо віддає пе¬ревагу певній лінії поведінки, керуючись особистим уявлен¬ням про моральні цінності. Все життя людини складається з низки таких ситуацій, в яких формується як моральна особис¬тість людини, так і її моральне оточення.
Моральний вибір означає визнання пріоритету однієї цін¬ності над іншою. В одних випадках обгрунтування вибору та сам вибір не викликають жодних труднощів, в інших — пов'язані з гострими суперечностями між загальнолюдськими, груповими (масовими, етнічними, релігійними тощо) та ін¬дивідуальними цінностями. Ситуацію другого роду називають моральним конфліктом.
Література
1.Бандура О.О. Єдність цінностей та істини у праві. К.:2000.
2.Кисельов М.М. Біологічна етика в системі практичної філософії // Практична філософія. - 2001.

Конфлікти цінностей. Модель прийняття морального рішення в дії > Конфлікти цінностей. Модель прийняття морального рішення в дії > Конфлікти цінностей. Модель прийняття морального рішення в дії. Конспект уроку і опорний каркас