KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Податки Як виникли податки Види податків Хто їх сплачує

Конспект до уроку з предмету Економіка 6 клас
Тема: Податки. Як виникли податки? Види податків. Хто їх сплачує? 

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"
Т е м а у р о к у: «Податки. Як виникли податки? Види податків. Хто їх сплачує?»
Мета:


  • Визначити сутність податків як обов’язкового платежу.
  •  Навчити учнів класифікувати податки.
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований.
Х і д у р о к у:
І. Привітання (3 хв) – настрій на позитив
Притча «Дерево»
У дороги стояв стовбур засохлого дерева. Вночі пройшов повз нього злодій і злякався - подумав, що це коштує, чекаючи його, поліцейський.
Пройшов закоханий хлопець, і серце його забилося радісно: він прийняв дерево за свою кохану. Дитина, наляканий казками, побачивши дерево, розплакався: йому здалося, що це привид.
Але у всіх випадках дерево було тільки деревом.
Ми бачимо світ таким, які ми самі.
ІІ. Релаксація (1 хв) – після серйозного веселе
Заплати податки й спи спокійно. Крадії вже не прийдуть
ІІІ. Нова тема (20 хв) – опорний конспект для учнів, використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:


  •  Що таке податок ?
  •  Які види податків існують?
  •  Платники податків.

П л а н у р о к у:

1.Історичний аспект виникнення податків.
Що ж таке податки і коли вони виникли?
Найдавнішим джерелом державних доходів були доме¬ни, або державне майно, землі, ліси. Спочатку вони належа¬ли до власності монарха, доходи якого служили одночасно й доходами держави. Це були приватно-правові, а не публічно-правові доходи.
Іншим джерелом державних доходів виступали регалії — доходні прерогативи казни, певні галузі виробництва, види діяльності тощо приймались у виключне користування каз¬ни і виключалися з суспільного обороту, із сфери діяльності населення.
Основними видами регалій були:
а) «безхазяйна регалія» — все, що не мало хазяїна, ого¬лошувалось таким, що належить казні. Це природні явища, як, наприклад, вітер, що тягло за собою встановлення дер¬жавної монополії на вітряні млини. Такими ж предметами регалії були вода та надра;
б) митна регалія реалізовувалась шляхом встановлення зборів за право проїзду територією і стала прообразом мит¬них платежів;
в) судова регалія — це здійснення правосуддя тільки державою. Судові штрафи, мито, доходи від конфіскацій у різні часи були джерелом доходів;
г) монетарна регалія — це право чеканити монету;
д) інші види регалій.
Регалії стали перехідним ступенем до податків. Голов¬ними передумовами виникнення податків є перехід від нату¬рального господарства до грошового та виникнення держави.
Податки як джерело доходів державного бюджету не нараховують і двохсот років. Поняття податок першим розкрив А. Сміт у роботі «Про багатство народів» (1770 p.) За його словами «податок — це тягар, що накладається дер¬жавою у формі закону, який передбачає і його розмір, і по¬рядок сплати»
Податки не єдина форма акумуляції грошових коштів бюджетом та іншими державними фондами. Крім податків, до бюджетів надходять добровільні, благодійні внески, збо¬ри, мито, інші обов'язкові платежі.
Податки, збори, мито — все це обов'язкові платежі, яким можна дати загальне визначення. Це обов'язкові внески до бюджету відповідного рівня або до позабюджетного фонду, які здійснюються платниками в порядку та на умовах, виз¬начених законодавчими актами.
2. Сутність поняття податок. Його види.
Податок-це узаконена форма відчуження власності юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня (в розмірах і в строки, передбачені в законі) на принципах обов'язковості, безповоротності, індивідуальної безоплат¬ності.
Інакше , кажучи, податок- це плата суспільства за виконання державою іі функцій. Це ціна , яку ми сплачуємо за можливість жити у цивілізованій країні. Ми користуємось суспільними благами. Для виконання своїх функцій державі потрібні кошти,значна частина яких формується за рахунок податкових надходжень.
Податки займають головне місце у системі державних доходів, становлять найбільшу частку доходів центральних бюджетів у всіх країнах.
Суспільне призначення податків виявляється через їхні функції:
• Фіскальна
• Регулююча
Фіскальна функція податків полягає у мобілізації коштів,які надходять у розпорядження держави як централізованіі фінансові ресурси ,що використовуються для виконання державних функцій.
Регулююча функція полягає у тому, що податки впливають на діяльність суб’єктів господарювання . Використання податків із регулювальною метою є досить складним процесомі залежить від правильного вирішення багатьох питань, зокрема6 встановлення розміру ставок податків; визначення термінів сплати податків ; надання податкових пільг.
Можливі різні класифікації податків залежно від тих ознак, які покладено в основу порівняння.
За ознакою суб'єкта оподаткування податки поді¬ляються на дві групи:
— прямі податки;
— непрямі податки.
Податки прямі — це обов'язкові нормативні платежі з прибутку або доходу працівника, спадщини, землі, будівель тощо. Ці податки стягуються в процесі придбання та нако¬пичення матеріальних благ (прибутковий податок, податок на майно і т. п.).
Оподаткування прибутку підприємств. Кінцевий результат діяльності підприємств як суб’єктів господарювання.
Платежі (податки) за ресурси - це плата за землю; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; збір на спеціальне використання природних ресурсів;збір за забруднення навколишнього середовища.
Плата за землю введено для фінансування раціонального використання та охорони землі, підвищення родючості ґрунтів.
Податок із власників транспортних засобів. Кошти від стягнення податку спрямовуються на фінансування будівництва , реконструкції, ремонтну та утримання автомобільних шляхів.
Податки непрямі — це податки, які включаються в ціну товарів або тарифів на послуги. Вони не відраховуються прямо з доходів працівника (власника), а виплачує їх під¬приємство (податок на додану вартість, акцизи, мито, що стягується митними органами тощо).
Непрямі податки зручні в застосуванні. Для них харак¬терна простота вилучення, вони забезпечують регулярність надходжень до бюджету, стягнення цих податків не потре¬бує досконалого, розвинутого податкового апарату.
При стягненні непрямих податків виникають правовідно¬сини, в яких беруть участь три суб'єкти: суб'єкт податку, носій податку і податковий орган.
Суб'єкт податку — це виробник або продавець товару, який згідно із законом виступає як юридичний платник податку, тобто вносить до бюджету суму податку від реалі¬зованого товару чи надання послуг.
Носій податку — це фізична особа, споживач товару, в ціні якого міститься непрямий податок. Купуючи товари, споживач фактично стає платником податку. Таким чи¬ном, відбувається перекладення податків із суб'єкта на но¬сія податку.
В Україні за рахунок непрямих податків формується близько 45% доходів бюджету.
Податок на додану вартість(ПДВ) домінує серед непрямих податків. Він виконує фіскальну функцію. Об’єктом оподаткування є : продаж товарів намитній території України; вивезення товарів за межі митної території : завезення товарівна митну територію. Ставка оподаткування на сьогодні , становить 20% оптової чи митної ціни товару.
Мито стягується за товарів і транспортних засобів,які переміщуються через митний контроль країни. Податок сплачується під час перетину митного кордону.Сплачує мито суб’єкт господарювання за рахунок своїх оборотних коштів.
Акцизний збір- непрямий податок, що встановлюється на високорентабельні та монопольні товари та включається в їхню ціну. Платниками податку є суб’єкти підприємницької діяльності-виробники або імпортери підакцизних товарів,а відтак, і ті ,хто купує ці товари.
ІV. Вправа на фокус уваги (1 хв).
Чи правильне твердження: «Основним платником податків єнаселення країни»?
V. Завдання для закріплення нової теми (10 хв) –
Припустимо,що одному з учнів бабуся подарувала дачу з нагоди 16-ліття. Батьки від дня народження відкрили на цого ім’я банківський рахунок «До повноліття» і періодично додають до нього внески. Під час канікул він вирішив попрацювати неповний робочий день. Назвіть, які види податків платять із кожного з цих видів доходів?
VІІ. Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
1.Охарактеризуйте основні напрями формування доходів державного бюджету.
2. Визначте податкові пільги в Україні. Кому і з якою метою вони надаються?
3. Яка ставка податку на додану вартість застосовується в Україні?
VІІІ. Заключна частина уроку (установчий слоган –
«Економічна свобода набагато ілюзорніша за перше уявлення про неї. Кожен може чинити на ринку, що йому заманеться. Однак, якщо хтось воліє робити те, чого ринок не схвалює, ціною індивідуальної свободи стає економічне розорення» (Р.Л. Хейлбронер)»
Література: 

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Податки. Як виникли податки? Види податків. Хто їх сплачує? > Податки. Як виникли податки? Види податків. Хто їх сплачує? Конспект уроку і опорний каркас