KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми Способи та форми організації бізнесу.

Конспект до предмету Економіка 7 клас
Тема: Складання бізнес-плану


Надіслано Троценко М., вчителем економіки.


Практична робота 3. „Складання бізнес-плану”
Розробка бізнес-плану вимагає комплексних знань, починаючи з технології, організації виробництва і закінчуючи питаннями фінансового менеджменту.
Бізнес-план – це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Він потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам. Бізнес-план частіше складається на рік, два роки, зрідка на більший період.
Бізнес-план необхідний в таких ситуаціях:
1. Фірмі необхідний капітал для подальшого розвитку.
2. Створюється нова фірма або змінюється власник.
3. Під час значних змін: реконструкції, придбання обладнання, перехід на випуск нової продукції тощо.
4. Для аналізу діяльності при досить суттєвих змінах оточення.
Мета бізнес-планування:


 •  визначення рівня життєспроможності та стійкості підприємства;
 •  виявлення сильних та слабких сторін фірми;
 •  конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;
 •  забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;
 •  зниження ризиків підприємницької діяльності.
 • Порядок складання бізнес-плану
 • Порядок складання бізнес-плану залежить від величини підприємства, характеру бізнесу, ринку, економічних, політичних факторів та іншого. Весь процес бізнес-планування включає такі етапи:
 •  Вивчення методології бізнес-планування на основі літературних джерел.

 

 •  Визначення цілей та головної мети — визнання акціонерів,
 •  одержання інвестицій, максимізація прибутку і тому подібне.
 •  Визначення цільових читачів бізнес-плану, що пов'язано з метою бізнес-плану. Це можуть бути інвестори, акціонери, банки, менеджери вищого рівня керівництва.
 •  Визначення структури бізнес-плану. Він може бути повним або скороченим — на рік чи два.
 • Збирання даних для кожного розділу бізнес-плану. Найважливіше значення для успіху бізнесу має маркетинговий аналіз, вивчення ринку, потенціальних споживачів, можливостей конкурентів, слабких та сильних сторін фірми і урахування цих факторів у бізнес-плані.
 •  Складання бізнес-плану. Це важливий етап, який дає кінцевий результат — бізнес-план. Вихідними є показники обсягів продаж та товарної продукції, інвестицій. Практика показує, що бізнес-план має складатися фірмою самостійно або з допомогою консультантів. Написання бізнес-плану на замовлення, за дорученням має ряд недоліків.
 •  Читання, вивчення бізнес-плану. Як правило, бізнес-план надається для читання незацікавленим особам високої кваліфікації. В процесі може бути проведена незалежна експертиза та ділова критика. * Усунення недоліків підвищить якість бізнес-плану.
 •  Дослідження ринку, план маркетингу, оцінка можливостей фірми щодо інвестицій, термінів початку виробництва, обсягів виробництва, фінансовий план, охорона середовища є обов'язковими складовими бізнес-плану.

Будова бізнес-плану
Будова бізнес-плану залежить від виду бізнесу, характеру продукції, ринку, можливостей, інтересів та ряду інших факторів. Таким чином, стандарту бізнес-плану немає. На думку автора, бізнес-план повного обсягу (один з варіантів) може мати такі складові:


 Титульний лист.


 •  Зміст.
 •  Резюме.

Зміст включає розділи:


 •  Характеристика бізнесу.
 •  План маркетингу.
 •  Інновації.
 •  Інвестиції.
 •  План виробництва.
 •  План матеріально-технічного забезпечення.
 •  Персонал.
 •  Витрати на виробництво.
 •  Прибутки та їх використання.
 •  Фінансовий план.
 •  Ризики та страхування.
 •  Юридичний план.
 •  Охорона навколишнього середовища.

У кожному з розділів плануються окремі техніко-економічні показники, які розглянуто нижче. Бізнес-план складається з цифрової частини, де наведені головні техніко-економічні показники, та пояснювальної текстової частини. Найбільший інтерес викликає резюме. Чим менший плановий період, тим детальніший бізнес-план. Для малих підприємств бізнес-план значно коротший і включає в себе титульний лист, резюме, характеристику бізнесу, план маркетингу, план виробництва і фінансовий план.
Близьким за змістом та метою до бізнес-плану є техніко-економічне обґрунтування бізнес-проекту. Його складають для нових підприємств або нових видів діяльності. Техніко-економічне обґрунтування включає такі розділи:


 •  характеристика бізнесу;
 •  доінвестиційне дослідження;
 •  інвестиційна вартість та уставний фонд;
 •  витрати та прибутки;
 •  точка беззбитковості;
 •  фінансово-економічна оцінка проекту.

Після визначення змісту бізнесу та його характеристики аналізуються ризики, визначається система юридичного обслуговування, яка має обрати найбільш вигідний юридичний статус підприємства та забезпечити юридичний захист його інтересів.
План маркетингу як основа планування виробництва продукції
Виробнича програма підприємства повинна базуватися на потребах ринку та можливостях виробництва. Потреби ринку визначаються після його дослідження та складання плану маркетингу.
У плані маркетингу розглядається:


 •  Загальна стратегія маркетингу.
 • Дослідження ринку, визначення потенціальних потреб покупців.
 •  Обсяг продаж.
 •  Передпродажне та післяпродажне обслуговування.
 •  Конкурентні переваги товару.
 •  Ціни.
 •  Способи руху товару до споживача, транспортування, страхування, способи оплати.
 •  Реклама.
 •  Матеріальне стимулювання маркетингової діяльності.

У маркетинговій діяльності найбільш важливим для обґрунтування виробничої програми є правильне визначення потреби ринку та обсягу продаж.


Приблизний склад і коло розв'язуваних питань по розділах бізнес-плану мають такий вигляд:
1. Титульний аркуш – має коротку назву, дату підготовки (може містити попередження про те, що змiст не підлягає розголошенню).
2. Обов'язкові представницькі дані:
 назва фірми (ім'я підприємця);
 адреса, телефон, факс;
 чи є дана фірма дочірньою компанією чи входить у фінансову групу;
 статутний фонд i т. iн.
3. Резюме. Особливістю цього розділу є те, що він складається за підсумками розробки бізнес-плану. Цей розділ повинен містити в концентрованому вигляді основний зміст бізнес-ідеї й очікувані результати її реалізації:
 коротко викладену суть проекту;
 стислий опис основних параметрів проекту (очікуваний попит, необхідні засоби і шляхи їхнього отримання, ефективність проекту).
Обсяг резюме не більше 3-4 сторінок.
Той, хто читає резюме повинен отримати загальне уявлення про бізнес-план. Резюме – ключова частина документа, його “візитна картка“, яка стисло дає уявлення інвестору про бізнес-ідею та наслідки її реалізації. Тому від даного розділу багато в чому залежить, чи буде далі більш детально розглянутий бізнес-план.
4. Опис бізнесу:
 описується організація бізнесу;
 вказуються основні переваги бізнес-ідеї;
 при необхідності даються деякі технологічні подробиці;
 вказується, чи є досвід роботи фірми на даному напрямку.
5. Товар (послуга). Ознайомлення з цим розділом повинне дати можливість одержати досить повну картину майбутнього товару. Для цього треба при викладенні змісту розділу:
 дати конкретний опис товару (включаючи об'ємні й техніко-економічні характеристики);
 описати корисний ефект для споживачів;
 описати можливість удосконалення товару в майбутньому;
 вказати тенденції попиту на аналогічні товари;
 вказати, як вирішуються питання дизайну, упакування і т.п.
6. Ринок збуту. Матеріал розділу повинен обґрунтовувати майбутній обсяг продаж, тобто мати інформацію про те:
 хто буде вашим покупцем;
 яка частка фірми на майбутньому ринку збуту;
 які тенденції розвитку даного ринку;
 як планується відслідковувати можливі зміни потреб клієнтів.
Таким чином, визначається обсяг продаж, намічаються шляхи зростання хоча б збереження їхнього обсягу.
7. Конкуренція. Цей розділ складається навіть, тоді, коли фірма є монополістом у даній сфері бізнесу на ринку збуту. Треба враховувати можливість виникнення конкуренції й обміркувати шляхи нейтралізації її негативних наслідків на обсяг продаж. Найчастіше даний розділ містить відповіді на запитання:
 хто є основним конкурентом;
 яке співвідношення вашої і конкурента часток ринку;
 які характеристики товару, умови організації бізнесу і т.п. вселяють у вас впевненість в перемозі над конкурентами;
 які ваші слабкі сторони;
 чи є резерви в конкурентній боротьбі.
У цілому вивчення цього розділу повинне обґрунтувати впевненість у більш високій конкурентоспроможності вашого товару (послуг), а отже, і стабільності бізнесу.
Іноді на основі розділів 5,6 і 7 формується ще один розділ – «План маркетингу».
8. Місце розташування. Вдале розташування фірми може скорочувати витрати і приносити додатковий доход. Розкриваючи зміст цього розділу, звичайно повідомляють:
 по яких адресах розташовані фірма і її підрозділи;
 наскільки пристосовані приміщення до майбутньої діяльності;
 чи існує потреба в додаткових приміщеннях, ділянках землі і як ці питання будуть зважуватися;
 які переваги дає передбачуване місце розташування.
9. План виробництва. Цей розділ складається більш докладно, якщо є виробнича діяльність. У цьому випадку висвітлюються питання виробничих потужностей, технологій, новацій, матеріального забезпечення. У будь-якому випадку в розділі розглядаються питання формування витрат. Визначення витрат є кінцевою метою розробки розділу. Наприклад, у готельному бізнесі повинні знайти відображення такі витрати, як:
 амортизація обладнання і будинків;
 витрати на ремонт;
 витрати на оплату комунальних послуг;
 витрати на роботу допоміжних підрозділів (можуть виділятися окремо, а можуть входити у відповідні статті калькуляції);
 витрати на оплату праці;
 витрати на утримання апарата управління, території готелю і т.ін.
На підставі визначеного попиту, витрат і можливої ціни реалізації встановлюється оптимальний обсяг послуг і робиться висновок про доцільність реалізації бізнес-ідеї.
У цей же розділ включаються питання організації процесу виробництва.
Рівень пророки організаційно-виробничих питань повинен переконати інвестора в наявності належної кваліфікації в керівництва. Рекомендується план виробництва давати з перспективою на 2-3 роки.
10. Кадри і управління. У цьому розділі наводять дані про майбутнє керівництво (досвід роботи в зазначеній сфері бізнесу, освіта, рекомендації).
Крім того, приводять чисельність працівників, їхній кваліфікаційний чи склад інші вимоги до персоналу (знання мови, звичаїв і т.п.). Визначають порядок наймання (підбору) кадрів або перепідготовки персоналу. Вирішують питання організації оплати праці і системи мотивації трудового колективу. З цього розділу інвестор повинен мати впевненість , що даний бізнес під силу керівництву і воно знає, як вирішити кадрові проблеми і забезпечити зацікавленість працівників в ефективній роботі.
11. Фінансовий план. Це один з найважливіших розділів бізнес-плану. Він містить у собі:
 баланс підприємства;
 план прибутків і збитків;
 прогноз руху грошових потоків.
При цьому обмовляється:
 кількість необхідних інвестицій;
 організація фінансування й умови, при яких очікується одержання інвестицій;
 очікуваний строк окупності витрат.
При необхідності додатково можуть бути розглянуті питання можливих ризиків, страхування і т. ін.
Кредитори розглядають бізнес-план як додаткове джерело інформації за умов прийняття рішення про виділення кредитів.
Таким чином, бізнес-план – це підсумковий документ, який є результатом великої аналітичної роботи. Він дає змогу:
- усвідомити місце підприємства на ринку;
- проаналізувати перспективи розвитку галузі, ринку, товару (послуги);
- по-іншому подивитись на діяльність підприємства, його проблеми, перспективи. Разом з тим, слід розуміти і обмеження бізнес-плану:
- він не виступає панацеєю від всіх бід і невдач;
- план не може дати відповідь на всі питання і проблеми, що виникають перед підприємством;
- план залежить від кваліфікації людей, які його складають, і від того, хто буде його реалізовувати.

Самостійна робота по темі «Складання бізнес-плану»
1. Бізнес-план – це:
а) обґрунтування ризиковості діяльності підприємства та шляхів їх вирішення;
б) опис діяльності підприємства, яке функціонує на ринку досить довгий час;
в) обґрунтування програми діяльності підприємства, яка характеризує модель підприємства в майбутньому;
г) опис програми діяльності підприємства, яка описує модель підприємства до його збанкрутіння.
2. На який термін зазвичай складається бізнес-план?
а) на декілька місяців;
б) на 1-3 роки;
в) на більше 20 років;
3. Бізнес-план складається, якщо:
а) створюється нове підприємство (фірма);
б) закривається підприємство (фірма);
в) з’являється широке коло конкурентів на ринку;
г) звужується коло конкурентів на ринку;
д) підприємство переходить на випуск нової продукції;
е) підприємство збільшує чи зменшує кількість робочих місць.
4. Бізнес-план може мати такі складові:
а) титульний лист;
б) зміст;
в) причини;
г) пропозиції;
д) резюме;
е) додатки.
5. Які розділи не включає зміст бізнес-плану?
а) характеристика бізнесу;
б) захист підприємства від конкурентів
в) план виробництва;
г) витрати на виробництво;
д) фінансовий план;
е) план маркетингу.
6. Бізнес-план складається:
а) лише з пояснювальної текстової частини;
б) лише з цифрової частини, де наведені головні техніко-економічні показники;
в) з цифрової частини, де наведені головні техніко-економічні показники, та пояснювальної текстової частини;
г) з цифрової частини, де наведені головні техніко-економічні показники, або з пояснювальної текстової частини.
7. Виробнича програма підприємства повинна базуватися:
а) лише на потребах ринку;
б) лише на можливостях виробництва;
в) на потребах ринку та можливостях виробництва.

8. Виберіть, які дані вказані на титульному аркуші, а які в обов’язкових представницьких даних.
1. Титульний аркуш
2. Обов’язкові дані а) назва фірми (ім'я підприємця)
б) коротка назва документу
в) адреса, телефон, факс
г) дата підготовки
д) статутний фонд
1. б) г)
2. а) в) д)

9. Резюме містить:
а) дані про підприємство;
б) дані про власника підприємства;
в) причини створення підприємства;
г) коротко викладену суть проекту;
д) деталізовану суть проекту.

10. Резюме – ключова частина документа.
а) так;
б) ні.

11. Бізнес-план може дати відповідь на всі питання і проблеми, що виникають перед підприємством.
а) так;
б) ні.

12. Бізнес-план залежить від кваліфікації людей, які його складають, і від того, хто буде його реалізовувати.
а) так;
б) ні.

Відповіді до тестів.
1. в)
2. б)
3. а) д)
4. а) б) д)
5. б)
6. в)
7. в)
8. 1. б) г) 2. а) в) д)
9. г)
10. а)
11. б)
12. а)

Домашня робота.
Скласти власний бізнес-план (кожен учень або групами)


 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Способи та форми організації бізнесу. > Способи та форми організації бізнесу. конспект уроку і опорний каркас