KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми - Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн.

Конспект до предмету Економіка 7 клас
Тема:
Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн.
Надіслано Улютіною О.О.

'
Мета:


  •  сформувати в учнів розуміння сутності міжнародної економіки та її елементів, міжнародних взаємозв’язків між країнами, їх значення в економіці;
  •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів, логічне мислення, продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
  •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань, сприяти професійній орієнтації учнів.

Обладнання: комп’ютер, підручники, слайди.
Тип уроку: комбінований.
П л а н у р о к у:
o Поняття міжнародної економіки
o Фактори розвитку міжнародної економіки
o Структурні елементи
o Міжнародна економічна система, її основні елементи
o Міжнародні економічні відносини
1. Міжнародна економіка – це частина екон. теорії, що вивчає закономірності взаємодії національних економік, міжнародного переміщення товарів, послуг, капіталів, роб. сили, технології, платежів, ек політику, що управляє цими потоками, а також її вплив на суспільний добробут.
2. Фактори, які сприяють розвитку МЕ як єдиного цілого:
1) НТР – це об’єднання революцій в науці і техніці, НТР обумовлює об’єднанням зусиль з ціллю використання сукупного потенціалу країн світового співробітництва в науково-технічному розвитку.
2) інтернаціоналізація господарського життя – розвиток господарських зв’язків між країнами світового її товариства.
3) глобальні проблеми розвитку МЕ – війни і миру., екологі-чна, продовольча, медицинська, катаклізми, енергетична. освоєння світового океану, освоєння космосу, рішення інформаційного забезпечення.
3. Структурні елементи МЕ:
1) чиста теорія торгівлі – досліджує причини виникнення міжнар. торгівлі та переваги, які отримують від неї країни
2) теорії зовнішньо-торгівельної політики – вивчає причини введення торгівельних обмеже-нь та їх наслідки
3) аналіз міжнародних валютних ринків – стосується основних операцій з торговельними валютами, причин коливання валютних курсів та їх регулювання суб’єктами валютних ринків
4) аналіз платіжного балансу – дає уявлення про залучення країни до міжнар. екон. зв’язків
5) дослідження міжнар. міграції факторів виробництва, види, напрямки міграції, її наслідки та держ. регулювання міжнар. руху факторів виробництва.
У МЕ можна виділити макро- та мікро- її част-ини. До макро- відносяться різні моделі відкритих національних економік, міжнар. фінансово-кредитні відносини, ефективність фіскальної та грошової політики в умовах відкритої ек. До мікро- відносяться чиста теорія торгівлі, теорії зовнішньо-торгівельної політики, дослідження міжнар. міграції факторів вир, тобто осн суб’єкти МЕ на мікрорівні окремої країни.
4. Міжнародна економічна система (МЕС) являє собою сукупність елементів світової економіки з властивими кожному із них характеристиками; у процесі дії елементів світової економіки виникають інтегративні якості, характеристики, закономірності функціонування цієї системи.
Основними елементами МЕС є окремі країни, групи країн. Можна поділити МЕС на такі групи, як високорозвинуті країни (країни великої сімки, Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку), середньорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою.
5. Між країнами існують різні відносини: політичні, наукові, культурні. Країни співробітничають в різних галузях: організують міжнародні виставки картин, обмінюються артистами, науковцями, досвідом в області техніки, захисту навколишнього середовища. Міжнародні економічні відносини (МЕВ) — одна із форм міжнародних відносин. МЕВ опосередковують здійснення інших форм міжнародних відносин. Наприклад, для нормального функціонування науково-технічних зв’язків між країнами необхідним є міжнародний ринок науково-технічної продукції. Крім того МЕВ — це система економічних зв’язків з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання продуктів, що вийшли за рамки національних границь (рис. 1).
Міжнародні економічні відносини становлять собою сукупність економічних відносин між країнами світу з приводу обміну товарами, руху та використання факторів виробництва, формування механізмів міждержавного нагляду та регулювання. Міжнародні економічні відносини охоплюють усі фази процесу відтворення - виробництво, розподіл, обмін та споживання. У сфері виробництва міжнародні економічні відносини становлять собою відносини між суб'єктами світового господарства у безпосередньо матеріальному виробництві. До цих відносин належить спільне будівництво господарських об'єктів, спільні підприємства, міжнародна спеціалізація та кооперація виробництва, прямі виробничі зв'язки.
У сфері розподілу міжнародні економічні відносини - це відносини між суб'єктами світового господарства з приводу розподілу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Найбільш повно вони проявляються в процесі розвитку спільного виробництва, міжнародного руху капіталів та робочої сили.
У сфері обміну міжнародні економічні відносини становлять собою відносини між суб'єктами світового господарства з приводу купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили та послуг. Найбільш повно вони, ці відносини, проявляються у міжнародних торгових відносинах.
У сфері споживання міжнародні економічні відносини - це відносини між суб'єктами світового господарства з приводу покриття їх потреб за рахунок взаємних поставок або за рахунок продукції, виробленої на спільних підприємствах. Ці відносини проявляються як результат функціонування усієї сукупності різноманітних форм міжнародного економічного співробітництва.
Рис.1
B47.jpeg

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн. > Міжнародна економіка. Економічні взаємодії країн. Конспект уроку і опорний каркас