KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку: Конституційне право
Конспект уроку до предмету Правознавство, 10 клас
Тема «Конституційне право»


Тема.    Конституційне право. Характеристика Конституції України.

Мета:    сформувати поняття «джерела конституційного права», роз­крити процес прийняття Конституції України, розвивати вміння пра­цювати з юридичними документами, складати таблиці, аналізувати пра­вову ситуацію в країні, виховувати повагу до Конституції держави.

Основні поняття
: конституція, конституційне право, законодавчий процес, виконавча влада, місцеве самоврядування, правоохоронні органи, виборча система.

Тип уроку:    комбінований.

Структура уроку

Організаційний момент
 Актуалізація опорних знань
 Конституція України
 Конституція України 1996 року.
 Зміни до Конституції прийняті у 2004 році.
 Аналіз змісту конституції.
 Закріплення нових знань і вмінь учнів (по ходу уроку)
 Підсумки уроку

Обладнання:
Підручник з правознавства, Конституція України, роздатковий матеріал, проекційна система.

Хід уроку


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

Що таке право?
Дайте визначення поняття «галузі права».
Дайте визначення поняття «нормативно-правовий акт».
Укажіть відомі вам види нормативно-правових актів.
Pravozn10-konstPravo.jpg

 ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Конституція України 1996 року.

Слово вчителя.

Учитель звертає увагу учнів на те, що вони починають вивчати окре­мі галузі права і ті нормативно-правові акти, на яких ці галузі базуються. Далі дає визначення Конституційного права.


Конституційне право
— це система норм, що врегульовують найваж­ливіші суспільні відносини, які складаються в процесі організації та здійснення державної влади.


Далі вчитель вказує, що основним джерелом конституційного права є конституція, і пропонує учням пригадати визначення поняття «конс­титуція»
Конституція — це Основний Закон держави, що закріплює суспіль­ний і державний лад, систему порядок утворення й компетенцію ор­ганів державної влади, виборчу систему, основні права, свободи та обов'язки громадян та інші найважливіші державно-правові інститути і, таким чином, визначає принципи регулювання суспільних відносин.

Завдання учням.

Учні на основі розповіді вчителя або повідомлення однокласників визначають основні етапи процесу прийняття Конституції 1996 р.     

Запитання.

Коли була проголошена незалежність України?

Слово вчителя.

Учитель. Незважаючи на те, що з 1991 р. Україна була незалеж­ною державою, певний час на її території була чинною Конституція УРСР. Щоправда, до її змісту були внесені деякі зміни і доповнення, зокрема вилучено преамбулу про будівництво комунізму і положення про керівну роль КПРС, зупинена дія глави другої «Економічна систе­ма», засновані такі інститути, як Президент, Кабінет Міністрів, Консти­туційний Суд, зафіксовано положення про АРК.
Всі ці зміни і доповнення все ж не були спроможні вирішити всіх проблем конституційного регулювання України. Виникла необхідність прийняття нової конституції, яка б не тільки відповідала існуючому рів­неві суспільних відносин, але й сприяла б їх подальшому розвитку. З цією метою була створена конституційна комісія. Вона розробила проект нової конституції, який був винесений на всенародне обгово­рення, після чого повернений на доопрацювання.
Затягування конституційного процесу призвело до поглиблення су­перечностей між Верховною Радою та Президентом. З метою їх залаго­дження 8 червня 1995 р. між ними був укладений Конституційний до­говір «Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України». Цей договір згодом склав основу нової Конституції України.

Запитання.

Коли була прийнята нова Конституція України?

2. Зміни до Конституції України, прийняті у 2004 році.

Завдання

Складіть порівняльну таблицю „Загальна характеристика змін до Конституції України в 2004 р.”
 
Запитання для аналізу    1996 р.    2004 р.      
1. Форма державного правління              
2. Повноваження у сфері виконавчої влади              
3. Законодавчий процес              
4. Загальна характеристика Верховної Ради та її повно­важень              
5. Загальна характеристика інституту Президента та його повноважень              
6. Органи місцевого самоврядування              
7. Правоохоронні органи              
8. Виборча система

Розповідь учителя.

У результаті політичної реформи у 2004 р. до Конститу­ції України були внесені деякі зміни.
За Конституцією 1996 р., Президент призначав з погодження Вер­ховною Радою прем'єр-міністра, призначав та звільняв міністрів, голів держадміністрацій, звільняв прем'єр-міністра. Кабінет Міністрів скла­дав повноваження перед новообраним Президентом або міг бути звіль­нений внаслідок звільнення прем'єр-міністра чи недовіри Верховної Ради.


Згідно зі змінами 2004 р., прем'єр-міністр та міністри призначають­ся Верховною Радою: прем'єр-міністр, міністр оборони та міністр Збройних Сил за поданням Президента, всі інші — за поданням прем'єр-міністра. Кандидатуру прем'єр-міністра пропонує коаліція депутатських фракцій або одна фракція, що складають більшість від конституційного складу Верховної Ради. Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. Верховна Рада за поданням Президен­та призначає також голову Служби Безпеки. До компетенції Верховної ради належить і звільнення вищезазначених осіб. Верховна Рада також затверджує Конституцію АРК.


Було збільшено з чотирьох до п'яти років термін повноважень Вер­ховної Ради, яка обирається виключно на пропорційній основі, на від­міну від існуючої раніше змішаної. З'явилось положення про коаліцію депутатських фракцій, принципи її формування та основні засади діяль­ності.
Право законодавчої ініціативи, окрім народних депутатів України, згідно з новою редакцією отримали Президент та Кабінет Міністрів. Втратив таке право Голова Національного Банку України.


У разі подолання вето Президента стосовно прийнятого Верховною Радою закону і якщо Президент його не підписує і не опубліковує у ви­значений термін, це робить Голова Верховної Ради.


Контроль за надходженнями до бюджету Рахункова палата здійснює не самостійно, а від імені Верховної Ради.
Право розпуску Верховної Ради є прерогативою Президента, але во­но чітко обумовлене й доповнене положенням про те, що Верховна Рада може бути розпущена в разі, якщо протягом місяця не створена коаліція більшості.


Змінено час виборів Президента (з останньої неділі жовтня на остан­ню неділю останнього місяця п'ятирічного терміну).
Уточнені повноваження Президента стосовно половини членів Ра­ди Нацбанку. Він їх і призначає (як і раніше), і звільняє. За поданням Президента Верховною Радою також призначаються, за згодою з пре­м'єр-міністром, і звільняються Голова Служби Безпеки, Голова Фонду Держмайна, Голова Антимонопольного Комітету, Голова Державного комітету з телебачення і радіомовлення,


Якщо раніше Президент мав право скасовувати акти Кабінету Міністрів у разі їх невідповідності Конституції України, то тепер він має право зупиняти їх дію, водночас звернувшись до Конституційного Суду. Скасовує він лише акти Кабінету Міністрів АРК.
Президент позбавляється права вето на закони щодо змін у Консти­туції. Водночас скорочується перелік актів Президента, які повинні бу­ти скріплені підписом прем'єр-міністра та профільного міністра.


У разі дострокового припинення повноважень Президента їх вико­нує Голова Верховної Ради (в попередній редакції прем'єр-міністр).
Кабінет Міністрів є відповідальним перед Президентом і Верховною Радою і підзвітний і підконтрольний Верховній Раді. Раніше він був від­повідальний перед Президентом і підзвітний і підконтрольний Верхов­ній Раді. Розширена кількість нормативно-правових актів, якими ке­рується уряд.


До сфери повноважень Кабінету Міністрів тепер входить право са­мостійно вирішувати питання стосовно утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, раніше вони вирішувались за поданням прем'єр-міністра Президенту. Кабінет Міністрів призначає та звільняє керівників органів центральної виконавчої влади.


Кабінет Міністрів у повному складі може заявити Верховній Рад (раніше Президенту) про свою відставку, але може продовжувати вико­нувати повноваження до початку роботи нового уряду (раніше формування нового уряду обмежувалось у часі).
Розширені повноваження прокуратури. їй повернуті наглядові фун кції. Генеральний прокурор призначається і звільняється Верховно: Радою за поданням Президента.


З чотирьох до п'яти років збільшився термін повноважень депутаті місцевих рад.

Робота над таблицею.

Учитель перевіряє зміст таблиці «Загальна характеристика змін до Конституції України в 2004 р.», яку заповнили учні.

3. Аналіз змісту Конституції України.

Розгляд цього питання проводиться у формі колективної роботи з Конституцією України.


 ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Тестування.

Учні відповідають на запитання.
 Назвіть основні складові Конституції України.
 Укажіть назву кожного з 15 розділів.
 Укажіть загальну кількість статей.
 Який розділ Конституції України є найбільшим за обсягом?
За наявності часу вчитель дає загальну характеристику Конституції України, вказуючи на те, що вона є писаною, жорсткою (складна проце­дура внесення змін) та унітарною (за формою територіального устрою держави).

ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

Учитель вказує на важливість Конституції України та необхідність її дотримання.


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Дмитрієвим В.С.

Конституційне право. Конспект уроку і опорний каркас