KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект уроку «Ринок і його різновиди.»

Конспект уроку економіки 7 класу

Тема: “ Ринок і його різновиди.”

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про сутність ринку та функції, які він виконує;
2    Розглянути основні характерні ознаки сучасного ринку;
3    Виявити основні різновиди ринку;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив).


ІІ   Нова тема– опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


План.
1.    Сутність ринку та його функції.
Ви вже знаєте, що для існування люди мають безперервно виробляти продукти і послуги, необхідні для задоволення власних потреб. Але для чого потрібні купівля, продаж, обмін товарів? Дехто вважає, що торгівля необхідна тільки спекулянтам, котрі завдяки їй збагачуються. Це глибока помилка. Без торгівлі та обміну, як відомо з історії, люди не обходилися вже в стародавні часи, а сучасна економіка взагалі не може без них існувати.


Ринок – це відносини між людьми, що виявляються через обмін, організований за законами товарного виробництва і обігу.


Ринкові відносини мають місце повсюдно, де купують і продають товари або послуги. Це може відбуватися на ринковому майдані, на аукціоні, за телефоном або в службовому бюро.


Ринкові відносини в економіці виконують низку важливих функцій:


По-перше, через ринок здійснюється регулювання товарів і послуг, тобто визначається: що виробляти, як виробляти та для кого виробляти.


По-друге, через ринок здійснюється зв'язок виробників і споживачів. Кожна людина є водночас і покупцем, і продавцем.


По-третє, через ринок ведеться облік витрат на виробництво продукції. Ринко визначає не тільки те, що необхідно виробити, а й рівень витрат, на які споживач може погодитись, або отримати дану продукцію. На ринку користується попитом тільки та продукція, яка може бути придбана за прийнятними для нього цінами. Виробника ж влаштовує та ціна, яка відшкодовує виробничі витрати і гарантує прибуток.


І, по-четверте, ринок диференціює виробників у процесі конкуренції. За умов ринкової конкуренції здатне вижити лише те підприємство, в якого витрати на виробництво одиниці продукції менші, а прибуток більший порівняно з конкурентами. Якщо витрати перевищують ціни, підприємство зазнає збитків і звільняє місце для більш ефективного виробництва.

2.    Характерні ознаки сучасного ринку.
По-перше, сучасний ринок є ринком по­купців. Що це означає? Це такий стан ринку, при якому пропозиція товарів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий стан ринку визначає пріоритет покупців по відношенню до продавців. Можна сказати "диктат споживачів" на відміну від "диктату продавців", характерного для нашої сучасної економіки. В такій ситуації підприємець може досягти збільшення своїх доходів лише тоді, коли він поставить на ринок продукцію високої якості за доступ­ними цінами. Тому ринок покупців виступає як стимул для постійного відтворення ділових, а не спекулятивних відносин.

Тобто, він примушує підприємців шукати джерела своїх прибутків у першу чергу у сфері виробництва, а не у сфері купівлі-продажу.


Другою обов'язковою ознакою сучасного ринку є його конкуре­нтний характер. Це означає, що в системі підприємства кожний суб'єкт виступає як конкуруюча сторона по відношенню до всіх інших суб'єктів. Можливість конкуренції між учасниками ділових відносин на ринку закладена в їх економічній самостійності (суверенітеті), базою якої є право розпоряджатися об'єктами ринкових відносин. Таке право в минулому базувалося на приват­ній власності підприємця. В сучасних умовах це може бути і приватна, і колективна, і державна власність. Неминучість конку­ренції між підприємцями на сучасному ринку породжується пріоритетом покупців над продавцями. Як це розуміти? Намагаю­чись задовольнити запити споживачів, підприємці можуть реалізу­вати власний економічний суверенітет, лише вступаючи у взаємне суперництво за увагу споживачів. Зовсім інша картина складається на ринку продавців, ринку, характерному для нашої сучасної дефіцит­ної економіки. Тут конкурують між собою покупці за увагу продавців. Конкуренція охоплює також відносини між підприємцями й спожива­чами. Це конкуренція за ціни, якість товарів. Перемога тієї чи іншої сторони залежить від рівня розвитку економіки в цілому, а також від ступеня розвинутості ринкових відносин.


Третя ознака сучасного ринку - стабілізація відносин між суб'єктами ринку на основі інтеграції. Сучасний ринок - це арена суперництва підприємців та інших суверенних суб'єктів економіки (наприклад, покупців), кожному з яких повинен бути гарантова­ний його суверенітет і збереження його конкурентної потенції. А це можливо лише при умові протидії монополізації економіки й широкої інтеграції конкуруючих суб'єктів ринкових відносин. Тобто, мова йде про те, що ринок розвивається й функціонує ефективно лише тоді, коли суб'єкти ділових відносин, зберігаючи взаємне суперництво, в той же час зберігають і взаємну зацікавленість у протидії монополізації. Це досить складні процеси, і, як показує історичний досвід, тенденція до монополізації економіки все ж таки перемагає. Тому функцію координації суб'єктів ринко­вих відносин у цьому напрямку мусить брати на себе держава, проводячи певну антимонопольну політику. Основні ознаки сучасного ринку зображені на схемі 1.
 

Ekon6-218.jpg


3.    Різновиди ринку.
Сучасна економіка являє собою синтез великої кількості взаємодіючих ринків. Їх підрозділяють на різні види залежно від умов діяльності суб'єктів ринкових відносин, відповідності чинному законодавству за ознакою простору дії, об'єкта купівлі-продажу та ін.


Залежно від умов, у яких діють суб'єкти господарського життя, вирізняють вільний, монополізований і регульований ринки.


Вільний ринок - це ринок з великою кількістю виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного. В ньому немає обмежень в інформації про попит, пропонування, ціни, якість продукції тощо. Тут вільне ціноутворення, відсутні штучні бар'єри при входженні на ринок того чи іншого товару та виходу з нього.


Монополізований ринок - це ринок, для якого характерна незначна кількість виробників даного товару, застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної інформації, утруднений доступ до ресурсів, погоджуються дії учасників ринкових відносин.


Регульований ринок - це ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів економічного та адміністративного характеру.
За ознакою простору дії вирізняють місцевий (у межах міста чи села), регіональний (певна територія якоїсь країни), національний і світовий ринки, а з точки зору відповідності чинному законодавству -- легальний (офіційний) і тіньовий ринки.


Залежно від об'єктів купівлі-продажу розрізняють такі види ринків: товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, праці, цінних паперів, науково-технічних знань та ін.


Залежно від того, хто є покупцем товару, що продається і з якою метою він купується, розрізняють також споживчий ринок, ринки виробників, проміжних продавців, державних установ і міжнародний ринок.


Споживчий ринок - окремі особи і господарства, які купують товари для особистого споживання.


Ринок виробників - організації, що купують товари для використання їх у процесі виробництва.


Ринок проміжних продавців - організації, що купують товари для наступного перепродажу їх з прибутком для себе.


Ринок державних установ - державні організації, що купують товари або для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів тим, кому вони потрібні.


Міжнародний ринок - покупці за межами країни, включаючи закордонних споживачів, виробників, проміжних продавців, держави і установи.

ІІІ   Завдання для закріплення нової теми

ІV   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Підготувати тему за підручником с. 66-72.


Література:
1.    Моя економіка 8-9, 10 класи – Кириленко Л.М.
2.    Економіка 10 клас  -- підручник – Мельничук В.Г.
3.    Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Ринок і його різновиди. > Ринок і його різновиди. Конспект уроку і опорний каркас