KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 11 клас


Математика 11 клас містить ґрунтовний й цікавий матеріал з алгебри й геометрії 11 класу. Школярі матимуть змогу підготуватись до випускних іспитів та ЗНО на «відмінно» завдяки великій кількості конспектів уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів з математики. Вони дізнаються багато нового щодо похідної й інтегралу та їх застосування, познайомляться з теорією ймовірності й статистики.
Готуйся до контрольних, ЗНО та вступних екзаменів разом з Гіпермаркетом Знань!


Гіпермаркет знань>>Математика>>Математика 11 клас


Алгебра і початки аналізу


Календарний план 2011-2012 року з Алгебри


І. Похідна та її застосування   
1. Границя числової послідовності        
2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці.
3. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної.
4-5. Поняття похідної.
6-10. Правила обчислення похідних.
11-12. Розв’язування задач на геометричний зміст похідної.
13. Контрольна робота №1.
14-15. Ознаки зростання і спадання функції.
16-18. Точки екстремуму функції.
19-20. Найбільше і найменше значення функції на відрізку.
21-23. Побудова графіків функцій.
24. Контрольна робота №2.

ІІ. Показникова і логарифмічна функції
25. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція.
26-28. Показникові рівняння.
29-30. Показникові нерівності.
31-33. Логарифм і його властивості.
34. Логарифмічна функція та її властивості.
35-37. Логарифмічні рівняння.
38-39. Логарифмічні нерівності.
40-42. Похідні показникової та логарифмічної функцій.
43. Контрольна робота №3.

III. Інтеграл та його застосування
44-45. Первісна.
46-51. Правила знаходження первісної.
52-59. Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл.
60. Контрольна робота №4.

IV. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
61-63. Комбінаторні правила суми та добутку.
64-66. Частота та ймовірність випадкової події.
67-69. Статистичний аналіз даних.
70. Контрольна робота №5.


Геометрія


Календарний план 2011-2012 року з Геометрії


І. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
1-2. Декартові координати у просторі
3-5. Вектори у просторі
6-7. Координати векторів
8-9. Скалярний добуток векторів
10-11. Переміщення в просторі
12. Симетрія відносно точки, прямої і площини
13. Подібність і гомотетія
14. Тематичний контроль № 1       

ІІ. Многогранники
15-16. Двогранні кути
17. Многогранні кути
18. Багатогранник
19-20. Призма
21-22. Паралелепіпед
23-25. Піраміда
26. Правильні многогранники
27. Тематичний контроль № 2       

ІІІ. Тіла обертання

28. Тіла і поверхні обертання
29-31. Циліндр
32-33. Конус   
34-35. Вписані й описані призми та піраміди
36-37. Куля
38-39. Описані і вписані кулі
40. Тематичний контроль № 3
       
IV. Об'єми та площі поверхонь
41. Поняття про об’єм тіла. Об’єм прямокутного паралелепіпеда
42-43. Об’єм призми
44-45. Об’єм піраміди
46-47. Об’єми циліндра і конуса
48-49. Площа бічної і повної поверхонь циліндра і конуса   
50-51,5. Об’єм і площа поверхні кулі
52,5. Тематичний контроль № 4       


Календарний план 2010-2011 року


Алгебра і початки аналізу

Повторення навчального матеріалу за основну школу

І. Похідна та її застосування

Модуль дійсного числа та його властивості. Границя функції неперервного аргументу
Основні теореми про границі. Неперервність функції в точці
Задачі, що приводять до поняття похідної. Похідна функції, її механічний та геометричний зміст
Похідні елементарних функцій. Похідні суми, добутку, частки функцій
Похідна складеної функції
Зростання та спадання функції. Екстремальні точки функції. Локальний екстремум функції
Найбільше і найменше значення функції
Дослідження функцій за допомогою похідної та побудова графіків функцій

ІІ. Інтеграл та його застосування

Первісна і невизначений інтеграл.Таблиця первісних
Основна властивість первісної. Правила знаходження первісних
Приклади задач, що приводять до поняття інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца
Застосування інтеграла до обчислення площ і об’ємів геометричних фігур

ІІІ. Елементи комбінаторики
Множина та її елементи. Числові множини (N, Z, Q, R). Способи задання множин. Порожня множина
Підмножина даної множини. Об’єднання і переріз множин
Віднімання і доповнення множин
Упорядкована множина.Перестановки.Розміщення
Комбінації       
Біном Ньютона та його застосування       

ІV. Початки теорії ймовірностей
Поняття про теорію ймовірностей. Основні поняття теорії ймовірностей
Класичне означення ймовірності. Розв’язування задач на обчислення ймовірностей подій з використанням формул комбінаторики
Статистичне і геометричне означення ймовірності події
Операції над подіями.Імовірність суми несумісних подій
Умовна ймовірність. Теорема множення ймовірностей
Імовірність добутку незалежних подій
Незалежні випробування. Схема Бернуллі

V. Вступ до статистики

Статистика та її методи. Набір експериментальних даних, вибірка
Наочне представлення статистичного розподілу. Точковий та інтервальний розподіли частот. Полігон і гістограма. Мода та медіана
Середні значення: середнє арифметичне, середнє пропорційне (геометричне), середнє квадратичне
Завдання математичної статистики

VІ. Повторення  навчального матеріалу
Тотожні перетворення тригонометричних виразів
Алгебраїчні рівняння, нерівності та їх системи
Тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи
Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи
Похідна та її застосування. Інтеграл


Геометрія


І. Многогранники
Многогранники та їх елементи. Призма. Зображення призми і побудова її перерізів. Пряма призма
Піраміда. Зображення піраміди і побудова її перерізів
Площі бічної та повної поверхонь призми і піраміди
Правильні многогранники. Симетрія правильних многогранників

ІІ. Тіла обертання

Поняття про тіло і поверхню обертання. Циліндр. Перерізи циліндра. Вписана і описана призма

Уроки математика онлайн, методичні розробки математика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.