KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 9 клас

                                          

Математика 9 клас продовжить знайомство з надзвичайно цікавими предметами -  алгеброю й геометрією, надасть  можливість здобути багато нових знань: що таке нерівності, квадратична функція, системи рівнянь другого степеня,  числові послідовності, декартові координати на площині, геометричні перетворення,  вектори на площині. Окрім того, школярі познайомляться з елементами прикладної математики й   стереометрії.
Таким чином, вчитись на "відмінно" з Гіпермаркетом знань легко й цікаво, адже конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з математики допомагають підготуватися до будь-якої контрольної, ЗНО та вступних екзаменів!


Гіпермаркет знань>>Математика>>Математика 9 клас


Алгебра

1-2.    Повторения навчального матеріалу за попередні класи       


I. Нерівності

3-4.    Числові нерівності. Основні властивості чйслових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей.       
5-6.     Застосування властивостей чйслових нерівностей для оцінювання значення виразу. Самостійна робота       
7.        Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною.       
8.        Числові проміжки. Об'еднання та переріз числових проміжків       
9-10.   Розв'язування лінійних нерівностей Самостійна робота       
11.      Рівносильні нерівності       
12-13. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх  розв'язування       
14.      Геометрична інтерпретація множини розв'язків нерівностей та системи нерівностей       
15-16. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота       
17.      Тематична контрольна робота №1. Алгебра 9 клас.       
18.      Резервний урок. Алгебра 9 клас.       


ІІ. Квадратична функція

19-20.  Функція. Властивості функції. Найпростіші перетворення графіків функцій
21-22.  Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота №2       
23-24.  Функція у = ах2 + bх + с, а = 0 , її графік і  властивості       
25-26.  Розв'язування вправ. Самостійна робота №3       
27.       Тематична контрольна робота №2. Алгебра 9 клас       
28.       Резервний урок . Алгебра 9 клас      


III.  Нерівності і  системи рівнянь другого степеня
29.      Квадратна нерівність.       
30-31. Розв'язування квадратних  нерівностей. Самостійна  робота №4       
32.      Графік рівняння з двома змінними       
33.      Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв’язання систем рівнянь з двома змінними       
34.      Підсумковий урок з теми « Системи рівнянь з двома змінними»       
35.      Контрольна робота №1      
           
IV. Елементи прикладної математики
36.      Математичне моделювання. Приклади математичного моделювання       
37.      Відсоткові розрахунки.  Формула складних відсотків.       
38.      Випадкова подія. Ймовірність випадкової події       
39.      Статистичні дані.  Способи подання даних.        
40.      Підсумковий урок з теми «Елементи прикладної математики»       
41.      Контрольна робота  №2 


V. Числові послідовності

42.     Числові послідовності. Властивості числових послідовностей       
43.     Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії       
44.     Сума перших я членів арифметичної прогресії       
45.     Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії       
46.     Сума перших я членів геометричної прогресії       
47.     Нескінченно спадна геометрична прогресія, її сума. Періодичні дроби       
48.     Підсумковий урок з теми « Числові послідовності»       
49.     Контрольна робота  №3     


VI.  Повторення і систематизація навчального матеріалу
50.    Числові нерівності                       
51.    Розв'язування лінійних нерівностей та їх систем.       
52.    Функції, властивості функції, властивості квадратичної функції       
53.    Розв'язування рівнянь та нерівностей з однією змінною       
54.    Розв'язування систем рівнянь з однією змінною       
55.    Числові послідовності
56.    Розв'язування прикладних задач       
57.    Контрольна робота  №4     
58.    Розв'язування задач   


Геометрія

1-2.    Повторения навчального материалу за попередні класи   


І. Розв'язування трикутників
3.       Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°       
4-5.    Тотожності: sin2  + соs2   = 1, sin (180° - ) = sin   , соs(180°- ) = -соs , sin (90° -  ) = соs   , соs(90°- ) = sin
6.       Теорема косинусів і наслідки з неї

7.       Теорема синусів і наслідки з неї       
8-9.     Розв'язування трикутників.Самостійна робота
10-11. Формули для знаходження площі трикутника       
12.      Прикладні задачі       
13-14. Розв'язування задач. Самостійна робота       
15.      Тематична контрольна робота №1       
16.      Резервний урок   


II. Правильні многокутники
17.      Правильні многокутники. Побудова правильних многокутників
18.      Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників
19-20. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин       
21.      Розв'язування задач. Самостійна робота       
22.      Тематична контрольна робота №2       


III. Декартові координати на площині
23.     Прямокутна система координат на площині.       
24.     Координати середини відрізка.       
25.     Відстань між двома точками із заданими координатами.       
26.     Розв'язування задач. Самостійна робота       
27.     Рівняння кола       
28.     Рівняння прямої       
29.     Розв'язування задач. Самостійна робота       
30.     Тематична контрольна робота №3       
31-32. Узагальнююче повторення вивченого матеріалу       


IV.  Геометричні перетворення

33.    Поняття про геометричне перетворення .Переміщення та його властивості       
34.    Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої 
35.    Розв’язування задач       
36.    Поворот. Паралельне перенесення       
37.    Розв’язування задач       
38.    Перетворення подібності. Гомотетія, Властивості подібних фігур.
39.    Розв’язування задач методом геометричних перетворень  
40.    Розв’язування задач       
41.    Геометричні перетворення. Підсумковий урок
42.    Тематична контрольна робота       


V.  Вектори на площині

43.    Означення вектора. Модуль і напрям вектора.Рівні вектори       
44.    Координати вектора       
45.    Додавання векторів       
46.    Віднімання векторів       
47.    Розв’язування задач       
48.    Множення векторів на число       
49.    Скалярний добуток векторів       
50.    Розв’язування задач       
51.    Вектори на площині.Підсумковий урок       
52.    Тематична контрольна робота        


VI.  Початкові відомості стереометрії

53.    Основні геометричні фігури в просторі. Взаємне розташування прямої і площини       
54.    Взаємне розміщення прямих і площин у просторі       
55.    Многогранник. Пряма призма. Піраміда       
56.    Площі поверхонь та об'єми призми і піраміди       
57.    Циліндр, конус і куля. Площі поверхонь та об'єми циліндра, конуса і кулі       
58.    Розв'язування задач на обчислення площ поверхонь та об'ємів       
59.    Тематична контрольна робота              


Повторення навчального матеріалу       
66.    Розв’язування трикутників, Обчислення площ       
67.    Правильні многокутники.Довжина кола  й площа круга       
68.    Декартові координати на площині       
69.    Геометричні перетворення       
70.    Вектори на площині       
71.    Початкові відомості стереометрії       
72.    Підсумковий урок       

Уроки математика онлайн, методичні розробки математика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.