KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мислення і кора великих півкуль головного мозку

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Мислення і кора великих півкуль головного мозку


Мислення і кора великих півкуль головного мозку.


Пригадайте завдяки яким сигналам тварини орієнтуються в навколишньому середовищі.
Навчіться характеризувати роль кори головного мозку в мисленні.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни:мислення, аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення.

Ви уже знаєте, що кора великих півкуль головного мозку - це «носій» людського інтелекту. Саме в ній відбувається процес сприйняття різноманітних сигналів навколишнього світу (інформації, її аналіз і перетворення на конкретну реакцію (дію).

Що таке мислення?

Мислення- це процес пізнавальної діяльності, під час якої головний мозок людини виконує складні розумові (мислиннєві) операції, використовуючи поняття, судження, умовиводи, результатом яких є припущення, прогнози, прийняття рішення. Суть мислення полягає у виконанні розумових операцій.

Розумові операції ви часто виконуєте на уроках, під час засвоєння нового навчального матеріалу або його відтворення. Виконання розумових операцій ґрунтується на різних формах мислення.

У чому виявляються індивідуальні особливості мислення?

Виконання розумових операцій залежить від індивідуальних особливостей мислення конкретної людини. Важливою характеристикою індивідуальності мислення є: самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, послідовність, швидкість. У прояві індивідуальності велике значення маєсамостійність мислення, а саме: здатність людини ставити нові завдання й розв'язувати їх, не звертаючись по допомогу до інших, опрацьовувати отриману інформацію, формувати свою власну думку та нею керуватися.

Самостійність мислення тісно пов'язана з критичністю.Критичність мислення виявляється у здатності людини не потрапляти під вплив чужих думок, оцінювати позитивні та негативні аспекти явища чи факту, виявляти цінне в них. Людина з критичним мисленням вимогливо оцінює й свої власні думки, рішення, вчинки і виявляє самокритичне ставлення до своїх дій.

Гнучкість мислення виявляється в умінні швидко змінювати свої дії при зміні ситуації. Людина з гнучким мисленням набагато швидше пристосовується до змін оточення.Глибина мислення виявляється в умінні проникати в сутність складних питань, бачити проблему там, де її не помічають інші, передбачати можливі наслідки подій і процесів. Широта мислення виявляється у здатності охопити широке коло питань.

Не менш важливою властивістю єпослідовність мислення, яка виявляється в умінні дотримуватися логічної наступності при висловлюванні суджень, їх обґрунтуванні. На уроці учитель часто вимагає від учня послідовного викладення думки. Учень, який недостатньо володіє матеріалом, часто «перестрибує» з однієї думки на іншу. Щоб дотримуватися послідовного викладення навчального матеріалу, потрібно подумки скласти план його подачі.
Швидкість мислення виражається в здатності швидко розібратися у складній ситуації, швидко прийняти правильне рішення.

Усі властивості мислення є надзвичайно важливими для формування особистості.

Іноді людина підключає уяву - це психічні процеси, що базуються на досвіді людини. У результаті такої складної роботи мозку в людини формуєтьсяуявлення - наочний образ предмета, явища, можлива схема рішення, яку можна перевірити в діях, на практиці.

Отже, друга сигнальна система дає змогу позначати словом не тільки безпосередні подразники, а й складні їхні взаємозв'язки, оперувати словами під час аналізу та синтезу явищ навколишнього світу, вона створила підґрунтя абстрактного мислення. Вона узагальнює сигнали першої сигнальної системи. Наприклад, слово «дерево» узагальнює багато конкретних порід дерев: дуба, липи, берези та інших. Мова і мислення відіграють велику роль у становленні свідомості людини, розвиткові її психіки.

Узагальнимо знання


Мислення - це процес пізнавальної діяльності, під час якої головний мозок людини виконує складні розумові (мислиннєві) операції, використовуючи поняття, судження, умовиводи, результатом яких є припущення, прогнози, прийняття рішення.

Важливою характеристикою індивідуальності мислення є такі основні властивості, як самостійність, критичність, гнучкість, глибина, широта, послідовність, швидкість.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Позначте розумову операцію, яка є результатом виявлення відмінних ознак:

а) аналіз;
б) синтез;
в) порівняння;
г) узагальнення.

2. Виберіть визначення розумової операції «узагальнення»:
а) розчленування складного об'єкта на складові;
б) об'єднання частин до цілого;
в) зіставлення об'єктів, їх ознак один з одним і виявлення спільного або відмінного між ними;
г) поєднання об'єктів за їхніми спільними та істотними ознаками.

3. Поясніть прояви індивідуальності мислення та їхнє значення для розвитку особистості.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Планування з біології, підручники та книги онлайн, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.