KNOWLEDGE HYPERMARKET


Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 8 клас. Повні уроки>> Зарубіжна література:Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі.Повні уроки


Тема: Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи.
Мета: познайомити учнів з значенням терміну літературний процес а також із взаємодією та взаємовпливом національних літератур.
 - розвиток аналітичного мислення учнів;
 - виховання інтересу до  літературної спадщини.
Тип уроку: навчально - виховний
Хід уроку:

T2lp.jpeg

Літературний процес,цим терміном, по-перше, позначається літературне життя певної країни і епохи (у всій сукупності її явищ і фактів) і, по-друге, багатовіковий розвиток літератури в глобальному, все мирному масштабі. Літературний процес в другому значенні слова (саме про нього піде мова далі) складає предмет порівняльно-історичного літературознавства. Той факт, що літературна творчість підвладна змінам у світі руху історії, очевидний. Менше звертає на себе увагу те, що літературна еволюція здійснюється на якійсь стійкій, стабільній основі. У складі культури (мистецтва і літератури – зокрема) помітні явища індивідуалізовані і динамічні – з одного боку, з іншої ж – структури універсальні, понад часові , статичні, не зрідка іменовані топікою (від др.-гр. topos – місце, простір).
Топіка в древніх з'явилася одним з понять логіки (теорії доказів) і риторики (вивчення “загальних місць ” в публічних виступах). У близькі нам епохи це поняття прийшло в літературознавство. По словах А.М. Панченко, культура (у тому числі словесно-художня) “має в своєму розпорядженні запас стійких форм, які актуальні на всьому її розвитку ”, а тому правомірний і суттєвий “погляд на мистецтво як на еволюціонуючу топіку ”.

T2lp1.jpeg
У літературознавстві вкорінене і ніким не заперечується  уявлення про наявність моментів спільності (повторюваності) в розвитку літератур різних країн і народів, про єдиний її “поступальний ” хід у великому історичному часі. У статті “Майбутнє літератури як предмет вивчення ” Д.С. Лихачов говорить про неухильне зростання особистого початку в літературній творчості) про посилення його гуманістичного характеру, про наростання реалістичних тенденцій і все більшій свободі вибору форм письменниками, а також про поглиблення історизму художньої свідомості.


Стадії літературного процесу звично мисляться як відповідні тим етапам історії людства, які з найбільшою виразністю і повнотою явили себе в країнах західноєвропейських і особливо яскраво, – в романських. В зв'язку з цим виділяються літератур древня, середньовічна і –література Нового часу з їх власними етапами (услід за Відродженням – бароко, класицизм, Просвітництво з її гілкою сентименталізму, романтизму, нарешті, реалізму, з яким в XX ст.. співіснує і успішно конкурує модернізм).
Ученими найбільшою мірою з'ясовані стадіальні відмінності між літературами Нового часу і писемністю, що передувала ним. Древня і середньовічна літератури характеризувалися поширеністю творів з нехудожніми  функціями (релігійно-культовою і ритуальною, інформативною і діловою і тому подібне); широким втіленням анонімності; переважанням усної словесної творчості над писемністю, яка удавалася більш до записів усних творів і раніше створених текстів, ніж до ніж до “письменництва ”.

T2lp3.jpeg
Складніше йде справа з розмежуванням літератур древніх і середньовічних. Воно не складає проблеми стосовно Західної Європи (старогрецька і давньоримська античність принципово відрізняються від середньовічної культури “північніших ” країн), але викликає сумніви і суперечки при зверненні до літератур інших, перш за все східних, регіонів.


Та і так звана староруська література була по суті писемністю середньовічного зразку.
Ось приклад староруської билини:У XIX ст (особливо в його першій третині) розвиток літератури йшов під знаком романтизму, який протистояв класицистичному і просвітницькому раціоналізму. Спочатку романтизм зміцнився в Германії, отримавши глибоке теоретичне обґрунтування, і скоро поширився по європейському континенту і за його межами. Саме це художній рух знаменував усесвітньо значиме зрушення від традиціоналізму до поетики автора.

T2xl4.jpeg
Услід романтизму, успадковувавши його, а в чомусь і оспорюючи, в XIX ст зміцнилася нова літературно-художня спільність, що позначається словом реалізм, яке має ряд значень, а тому не беззаперечно як науковий термін. Суть реалізму стосовно літератури минулого століття (кажучи про кращі її зразки, не зрідка користуються словосполукою “класичний реалізм ”) і його місце в літературному процесі усвідомлюються по-різному.
Порівняльно-історичне вивчення літератури різних епох (не виключаючи сучасної), як видно, з чарівною переконливістю виявляє межі схожості літератур різних країн і регіонів.


На основі подібних студій деколи робився висновок про те, що “за своєю природою ” літературні феномени різних народів і країн “єдині ”. Проте єдність усесвітнього літературного процесу зовсім не знаменує його одно якісні і, тим більш -  тотожні  літератури різних регіонів і країн.

T2xl5.jpeg

  • Запитання на закріплення нової теми:

Назвіть основні етапи розвитку всесвітньої літератури.
Назвіть течію розвитку літератути 19.ст
Яких письменників романтизму ви знаєте?

  • Домашнє завдання:

Подумайте,в  чому полягає порівняльно-історичне вивчення літератури різних епох? Аргументуйте свою відповідь.

Список використаної літератури:
Урок на тему : Романтизм в літературі, Вікоренко Н. М., викладача світової літератури Сш. №2 ,м. Херсон
Урок на тему : Барокко в літературі., Вулик Н. Д. учителя світової літератури, сш №11, м Київ.
Урок на тему : Література в епоху просвідчення Олійник А. Б,  учителя світової літератури, сш №10, м Рівне.
Проф. Браун. Немецкий романтизм, История западной литературы XIX в. Г. Брандес. Литература XIX в. в ее главных течениях. Изд. Просвещения и др.
В. Жирмунский. Немецкий романтизм и современная мистика. СПБ2009.
 Бичков В.В. Естетика в Росії ХVII в.- М.: Знання, 2009.- 63 с.
Культурологія: Навчань. посібник /Под ред. А.А. Радугина. - М., 2008. 
 Петрова М.М. Теорія культури: Конспект лекцій. - З.-П., 2000.
Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.

----

Над уроком працювали

Вікоренко Н. М.

Вулик Н. Д.

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 8 клас