KNOWLEDGE HYPERMARKET


Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Субурбанізація. Міські агломерації

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Субурбанізація. Міські агломерації. Територіальні відмінності в рівнях урбанізації у різних регіонах України. Система міського розселення України. Міські агломерації. Столиця держави та її значення. Типи міст за розмірами та за функціями


§ 6. Системи розселення і розвиток поселень


Пригадаймо

1. Який показник використовують для оцінки ступеня заселеності території?
2. Які типи населених пунктів в Україні вам відомі?
3. Які причини впливають на характер заселення певної території?


Система розселення. Розселення — це розподіл населення на території. Характеризується воно передусім відмінностями в густоті населення, сукупністю населених пунктів (міст, селищ, сіл) різної величини, певним співвідношенням чисельності міських та сільських жителів.


Густота населення характеризує середню кількість жителів країни чи адміністративної одиниці, що припадає на 1 км2. Залежить вона від природних умов, історичного розвитку, особливостей демографічних процесів, розміщення природних ресурсів та особливостей господарської діяльності. На середню густоту населення в межах адміністративної одиниці суттєво впливає розміщення на її території великих міст.


Первинною ланкою розселення є населені пункти, тобто місця зосередження людей з необхідними для життя будівлями та спорудами. Населені пункти бувають двох типів: міські та сільські. До міських в Україні належать міста і селища міського типу.


Містами в Україні вважають населені пункти, які мають не менше 10 тис. жителів, причому більшість з яких зайняті у промисловості та сфері послуг. Міські поселення, що налічують не менше 2 тис. осіб, причому понад половина зайнятих працює не в сільському чи лісовому господарстві, називають селищами міського типу. Залежно від кількості жителів міста поділяють на малі (до 50 тис), середні (50-100 тис), великі (понад 100 тис. жителів). Серед великих виділяють групу міст-мільйонерів, тобто тих, чисельність населення яких перевищує 1 млн осіб.


Сільський населений пункт характеризується тим, що більшість його жителів зайнята в сільському господарстві.


Іншими ознаками сіл є малоповерхова житлова забудова з присадибними ділянками, відносно незначна чисельність населення. Серед них бувають малі сільські поселення (до 1 тис. жителів), середні (від 1 до 2 тис), великі (від 2 до 5 тис.) та дуже великі (понад 5 тис. жителів).


Територіально цілісні поєднання населених пунктів різного типу, які взаємодіють між собою в процесі господарської діяльності та взаємодоповнюють один одного, називають системою розселення. У межах України міські й сільські поселення утворюють загальнодержавну систему розселення.


Густота населення, її територіальні відмінності. Середня густота (щільність) населення в Україні становила на 1 січня 2009 року 76,4 особи на 1 км2, що більше, ніж середня у світі, але менше, ніж у більшості європейських країн. Останні п'ятнадцять років величина цього показника невпинно зменшується.


На території України населення розміщене нерівномірно. Найбільша середня його щільність на початок 2009 року у східних (Донецька — 170, Луганська — 87 осіб на км2) та західних областях (Львівська — 116, Чернівецька — 112 осіб на км2). Високу щільність мають Київська (з містом Києвом) та Дніпропетровська області (мал. 68). У східних областях і в Дніпропетровській області висока середня щільність населення пов'язана з великою кількістю міст, зокрема дуже великих, що утворилися у процесі швидкої індустріалізації цих регіонів. У західних областях відносно висока густота населення пов'язана з високою середньою густотою сільського населення, що склалося історично.


Середня густота населення України

Мал. 68. Середня густота населення України


Найнижча середня щільність населення в поліських (Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська) та степових (Херсонська, Кіровоградська) областях. У них незначна кількість великих та середніх міст і низька густота сільського населення. Зумовлена така ситуація природними умовами (заболоченістю на Поліссі, дефіцитом вологи у степовій зоні), а також тим, що активне нове освоєння південних районів почалося тільки наприкінці XVIII ст. Позначилися на густоті населення, особливо в межах лісостепової зони, великі втрати населення в результаті війн, депортацій та штучних голодоморів XX століття.


Урбанізація. Система міського розселення України. З розвитком суспільства, особливо промисловості та сфери послуг, зростає кількість міст і частка міського населення, поширюється міський спосіб життя, який характеризується вищим ступенем благоустрою. Цей процес називають урбанізацією. Рівень урбанізації прийнято оцінювати передусім за часткою міських жителів у загальній кількості населення.


Частки міських та сільських жителів в Україні

Мал. 69. Частки міських та сільських жителів в Україні


За підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 67,2 % населення в Україні проживало в містах. Тобто рівень урбанізації порівняно з 1940 роком (34 %) зріс майже вдвічі. Збільшення чисельності міського населення супроводжувалося як зростанням його кількості в містах, які вже існували, так і виникненням нових міст, перетворенням у міські сільських населених пунктів, входженням прилеглих сіл до міст, що швидко зростають. Загальна чисельність міст в Україні на сьогодні становить 459 (у 1940 році їх було 255), а селищ міського типу — 886 (мал. 69).


Чи знаєте ви, що...
На території України перші міста були засновані в VII ст. до н. е., що пов'язано з грецькою колонізацією Північного Причорномор'я. Це були античні міста-держави: Тіра на Дністрі (Білгород-Дністровський), Ольвія на Бузі, Херсонес біля Севастополя та Пантікапей (пізніше — центр Боспорського царства) на місці сучасної Керчі, Ялта (колишня Яліта), а також зниклі міста Німфей, Тірітака.


На початок 2009 року в містах проживало 68,4 % громадян України. Зростання рівня урбанізації відбувається переважно за рахунок міграції жителів із сільської місцевості до міст, а також вищого, ніж у селах, природного приросту. Останнє пов'язане з тим, що із сіл до міст мігрує населення переважно дітородного віку.


Рівень урбанізації в нашій країні має значні територіальні відмінності. Найвищий він у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях, де становить відповідно 90 %, 86 % та 83 % усього населення області (мал. 70). На дві області східного регіону припадає близько 25 % міських жителів країни (89 міст та 240 селищ міського типу). Високий рівень концентрації промисловості й населення спричинився до створення в цьому регіоні кількох агломерацій (скупчень міст і сільських поселень навколо одного, основного, рідше двох великих міст): Донецько-Макіївської, Горлівсько-Єнакіївської тощо.


Рівень урбанізації в Україні

Мал. 70. Рівень урбанізації в Україні


Характерними рисами сучасного процесу урбанізації є зосередження більшості міського населення у великих містах. Зараз їх 49, серед них — міста-мільйонери: Київ (2,6 млн осіб), Харків (1,5 млн осіб), Дніпропетровськ (1,1 млн осіб). Одеса (1,1 млн осіб) і найближчі до них за чисельністю жителів Донецьк (близько 990 тис. жителів.) Запоріжжя (понад 790 тис. жителів), Львів (понад 735 тис. жителів), Кривий Ріг (близько 710 тис. жителів), Миколаїв (близько 510 тис. жителів). Навколо них сформувалися агломерації переважно з малих і середніх міст.


Чи знаєте ви, що...
Серед міських поселень є такі, які за своєю людністю не відповідають офіційному на сьогодні статусу міста, тобто мають менше, ніж 10 тис. жителів. Це передусім міста, які ще в часи середньовіччя отримали магдебурзьке право (статус тодішнього міського управління), а також ті, що набули значного розвитку недавно за рахунок інтенсивної розробки корисних копалин. Серед них п'ятнадцять міст мають менше, ніж 5 тис. жителів. Найменшими серед них є Угнів (1,0 тис.) та Белз (2,5 тис.) Львівської області, Берестечко (1,9 тис.) та Устилуг (2,3 тис.) Волинської та Герца (2,1 тис.) Чернівецької областей.


Ще однією рисою, що проявилася в урбанізаційних процесах з 1990-х років, є скорочення темпів приросту міського населення, особливо в малих містах та селищах міського типу. Це значною мірою зумовлено зменшенням притоку до них населення із сільської місцевості.


Для деяких великих міст України все більш характерним стає явище субурбанізації (процес збільшення й розвитку приміської зони великих міст). Субурбанізація зазвичай характеризується вищими темпами зростання населення передмість і міст-супутників порівняно з містами — центрами агломерацій.


Міста прийнято класифікувати не лише за чисельністю жителів, а й за функціями, які вони виконують у суспільстві. За цією ознакою міста бувають адміністративними, промисловими, науковими, культурними, рекреаційними центрами тощо. Частіше вони виконують кілька функцій, тобто є поліфункціональними. Монофункціональними здебільшого є малі міста, особливо міста-курорти, такі як Трускавець, Моршин, Хмільник, Гурзуф, Алупка, Коблеве тощо.


Чи знаєте ви, що...
Міста відрізняються між собою також за площею та планувальною структурою. Найбільшу територію займають міста Київ (825 км2), Кривий Ріг (412 км2), Донецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ і Харків (300-350 км2), найменшу — Угнів, Бібрка, Новояворівське, Берестечко, Енергодар тощо (1,8-2,5 км2).


Великі та середні міста відіграють провідну роль у формуванні систем розселення держави в цілому. Особлива роль належить столиці держави — місту Києву. Це одне з найдавніших і найбільше за чисельністю населення місто Української держави. Київ відіграє роль консолідуючого ядра України, будучи її найважливішим політичним, адміністративним, господарським, урбаністичним, культурним і науковим центром.


У загальнодержавній системі розселення України розрізняють передусім 7 регіональних систем, які, у свою чергу, складаються з обласних та різних типів локальних систем. Регіональними системами є Донбаська (Донецька і Луганська області; центр — Донецьк), Придніпровська (Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області; центр — Дніпропетровськ), Північно-Східна (Харківська, Полтавська і Сумська області; центр — Харків), Центральна (Київська, Чернігівська, Житомирська і Черкаська області; центр — Київ), Західна (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області; центр — Львів), Південна (Одеська, Миколаївська, Херсонська області АР Крим і м. Севастополь; центр — Одеса), Подільська (Вінницька і Хмельницька області; центр Вінниця).


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке розселення і за якими показниками його характеризують?
2. Які є типи населених пунктів і як їх класифікують за людністю?
3. Які особливості розміщення населення в Україні й чим вони зумовлені?
4. Що таке урбанізація і які її характерні риси в Україні?
5. Що таке системи розселення? Як вони представлені в нашій державі?


Набуваємо практичних навичок

1. Використовуючи дані з атласу, випишіть у зошит назви п'яти областей з найбільшою та п'яти областей з найменшою щільністю населення. Поясніть причини такого розподілу.
2. Позначте на контурній карті області з різною середньою густотою населення, об'єднавши їх за цим показником у кілька груп.
3. Позначте на контурній карті міста України з чисельністю мешканців понад 100 тис. осіб.
4. Використовуючи спосіб картограм, позначте на контурній карті групи областей з різним рівнем урбанізації.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Планування з географії, підручники та книги онлайн, курси та завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.