KNOWLEDGE HYPERMARKET


Обчислення за хімічною формулою молярної маси. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.

Мета уроку

  • навчитись обчислювати за хімічною формулою показники молярної маси, маси і кількості речовини.

Задачі уроку

1. Згадати визначення понять : «кількість речовини», «маса речовини», «молярна маса речовини»; називати хімічні формули їх знаходження.
2. Навчитись користуватися вивченими величинами при вирішенні задач.

Хід уроку

Повторення

Кількість речовини - число молекул, атомів, іонів і інших специфічних структурних елементів, з яких складається речовина. У СІ одиницею кількості речовини встановлений моль.

Маса і кількість речовини — поняття різні. Маса виражається в кілограмах (грамах), а кількість речовини — в молях. Між масою речовини (т, г), кількістю речовини (п, міль) і молярною масою (М-код, г/моль) існують прості співвідношення: m=nМ, n=m/М, M=m/n. По цих формулах легко обчислити масу певної кількості речовини, або визначити кількість речовини у відомій масі його, або знайти молярну масу речовини.

Маса Землі = 5.9742 × 1024 килограмма

Малюнок 1. Маса Землі = 5.9742 × 1024 килограмма.

Закон збереження маси речовини

Маса речовин, вступаючих в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються в результаті реакції. 

Закон збереження маси є окремим випадком загального закону природи – закону збереження матерії і енергії. На підставі цього закону хімічні реакції можна відображувати за допомогою хімічних рівнянь, використовуючи хімічні формули речовин і стехіометричні коефіцієнти, що відображають відносні кількості (число молей) речовин, що беруть участь в реакції.

Закон збереження маси речовини

Малюнок 2. Закон збереження маси речовини.

Пропоную переглянути вам це відео. На ньому ви побачите експериментальне підтвердження Закону збереження маси речовини.


Відео 1. Закон збереження маси речовини.

Молярна маса речовини (M) – маса одного моля цієї речовини. По величині вона дорівнює відносній молекулярній масі Mr (для речовин атомної будови – відносній атомній масі Ar). Молярна маса має розмірність г/міль. Наприклад, молярна маса метану CH4 визначається таким чином:

Мr(Ch4)= Ar(C)+ 4 Ar(H)= 12+4 =16
M(Ch4)=16 г/міль,тобто 16 г Ch4 містять 6,02Ч1023 молекули.

Молярну масу речовини можна обчислити, якщо відомі його маса m і кількість (число молей) n, по формулі:
M=m/v.

Відповідно, знаючи масу і молярну масу речовини, можна розрахувати число його молей :
v=m/M. або знайти масу речовини по числу молей і молярній масі: m = n Ч M .

На цьому малюнку ми бачимо кисень. Його молярна маса 15,9994 (г/моль). Це найпоширеніша речовина на Землі.

Кисень(O2)

Малюнок 3. Кисень(O2).

На цьому відео давайте проглянемо для чого нам потрібен кисень і в яких сферах життєдіяльності його використовують.

Відео 2. Використання кисеню.

Давайте поглянемо ще й на цей малюнок. На ньому зображена хімічна речовина -  Оцтова кислота. ЇЇ молярна маса - 60,05 г/моль. Цю речовину ми дуже часто використовуємо у повсякденному житті.

Контролюючий блок № 1

1. Охарактеризуйте поняття : «молярна маса», «кількість речовини», «маса речовини», назвіть хімічні формули їх знаходження. Поясніть, як ви розумієте Закон збереження маси речовини?

Розвязування задач

Необхідно відзначити, що значення молярної маси речовини визначається його якісним і кількісним складом, тобто залежить від Mr і Ar. Тому різні речовини при однаковій кількості молей мають різні маси m.

Задача 1.

Обчислити маси метану CH4 і етану С2H6, узятих в кількості n = 2 міль кожного.

Рішення:

Молярна маса метану дорівнює 16 г/моль, а етану С2Н6 – 30 г/моль.

Звідси: m(CH4)= 2 моль ,Ч 16 г/моль = 32 г; m(С2Н6)= 2 моль, Ч 30 г/моль = 60 г.


Пропоную переглянути відео-урок учнів. Воно допоможе вам при вирішенні задач.


Відео 3. Знаходження маси речовини, її кількості, об’єму та молярної маси.

Задача 2.

Скільки молей складають і скільки молекул містять 8 г кисню 02?

Дано: m(02)=8г;    Знайти    n(02);N(02)

Рішення:

Mr(02)=16•2=32
M(02)=16•2=32г/моль
n(02)=m(02)/m(02)=8г/32г/моль =0,25 моль
N(02)=NA•n(02)=6,02•1023моль-1•0,25 моль =1,505•1023 

Відповідь: 8 г кисню складають 0,25 моль і містять 1,505•1023 молекули

Задача 3.

Скільки молей складають і скільки молекул містять 180 мл води H2О ?

Дано: V(H2О)= 180мл=180см3; Знайти: n(H2О); N(H2О)

Рішення:

Щільність води ρ(H2О)=1г/см3
m(H2О)=V(H2О)•ρ(H2О)=180см3•1г/см3=180г

Знаходимо молярну масу води М(H2О)=2+16=18 г/моль

Знаходимо кількість речовини n(H2О)=m(H2О)/М(H2О)=180г/18г/моль=10 моль Число молекул дорівнює N(H2О)=NA•n(H2О)=6,02•1023моль-1•10 моль=6,02•1024

Відповідь: 180 мл води складають 10 моль і містять 6,02•1024 молекули.

Контролюючий блок № 2

Вирішити задачі: 
1.Визначити масу молекули аміаку (NH3) mo =2,7*10-26кг  
2.Скільки молекул міститься в кисні масою 0,16 кг? N = 3*1024
3. Який об'єм займають 100 моль ртуті? V = 1,5*10-3м3 = 1,5 л
4. Знайти число атомів
в алюмінієвому предметі масою 135 р. N = 3*1024
5. Підрахувати число молекул, що містяться 1 кг вуглекислого газу; знайти масу однієї молекули. N = 1,37*1025 mо =7,3*10-26кг

Цікаво знати, що …

Кисень важчий за повітря. Якщо зрівноважити на вагах порожній стакан, а потім через трубку наповнити його киснем, то рівновага порушиться.

Кисень може бути не лише газоподібним, але і рідким і навіть твердим. Рідкий кисень – рухлива, злегка голубувата рідина, кипляча при температурі -183 градуса Цельсії. А твердий кисень виглядає як кристали синього кольору, плавкі при ще нижчій температурі, – 218,7 градуса  Цельсії.

Всі рослини планети Земля протягом року створюють близько 300 мільярдів тонн кисню.

До браку кисню приводять пригнічені емоції, - вважають учені. Внутрішня заборона на вираження сильних емоції приводить до того, що людина «затискається», а його дихання стає переривистим і поверхневим. Людина, як біологічний вид сформувалася, коли концентрація кисню в атмосфері Землі досягла 38 – 40%.

За добу здорова людина в спокійному стані прокачує через легені 7200 л повітря, безповоротно забираючи з атмосфери 720 л кисню. Вміст кисню в сучасній атмосфері – 21%.         

У крупних містах кількість кисню в повітрі може знижуватися до 17 – 18 %, а за несприятливих метеорологічних умов до 12 – 15%. Недолік кисню чоловік починає відчувати вже при його зниженні в атмосфері до 18%. А критичними для життя є 7%.

Список використаних джерел

1. Урок «Типові завдання на кількість речовини, молярну масу» Горохова Н.П. учитель Комсомольской средней школы №2 .
2. Урок «Молярна і молекулярна маса речовини» Басько Світлана Юріївна,вчитель СЗОШ № 26 м.Вінниці.
3. Ярошенко О. Г.Хімія 8 клас(підручник) М: - Освіта,2008
4. Габриелян О.С. Химия 8 класс (учебник). М: - Дрофа, 2009г.
5. А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. Основы химии. Электронный учебник.Відредаговано і вислано Макаринською Я.Ю.Над уроком працювали

Макаринська Я.Ю.

Горохова Н.П.

Басько С.Ю.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас