KNOWLEDGE HYPERMARKET


Повторення навчального матеріалу. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас. Повні уроки>> Економіка: Повторення навчального матеріалу.Повні уроки


Тема

  • 35. Повторення навчального матеріалу

Мета

  • згадати і відтворити весь матеріл, вивчений за 10 клас.


Гроші

Головне

• Економіка - це наука, вивчення якої ми починаємо ще в середній школі. Економіка вивчає господарство, способи ведення його людьми, відносини між людьми в процесі виробництва товарів і послуг та закономірності протікання господарських процесів.

• Економіка - це господарство, сукупність усіх процесів, що використовуються людиною для забезпечення життя та задоволення своїх потреб. Людина створює необхідні собі блага, умови та засоби до існування застосовуючи власну працю.

• Економічна теорія стикається з іншими суспільними науками, зокрема з політологією, соціологією, психологією, антропологією тощо.

• Потреби – це необхідність у певних благах, бажання володіти ними й використовувати їх.

• Потреби поділяються на економічні( задовольняються за допомогою товарів та послуг,виготовлених людиною) та ті, що можна задовольнити безкоштовно (повітря,сонячне тепло).

• Потреби поділяються на соціальні ( породжені прагненням самореалізації, розвитком особистості) та фізіологічні(базові потреби в одязі,житлі, їжі).

• Потреби поділяються на особисті та групові.


Виробни́цтво

• Виробни́цтво — процес створення матеріальних і нематеріальних благ необхідних для існування і розвитку людини.

• Фактори виробництва: земля, капітал, праця, підприємницькі здібності.

• Ресурси обмежені, що унемождивлює одночасне задоволення всіх потреб.

• Проблема вибору: слід обрати найраціональніший шлях використання обмежених ресурсів.

• Альтернативна вартість – вартість найкращого втраченого блага, що зумовлене вибором через обмеженість ресурсів.

• Крива виробничих можливостей – геометричне місце точок поєднання виробництва 2х благ за повного і ефективного використання всіх ресурсів.

• Економіка відповідає на три головні питання: що, як , для кого виробляти.

• Існує 3 типи економічних систем: традиційна, командна, ринкова.

• Традиційна економічна система – ресурси перебувають у власності колективу і розподіляється відповідно до давніх традицій.

• Командна – головні економічні питання вирішують органи державної влади.

• Ринкова – вільне вирішення головних проблем економіки, свобода виробника, наявність конкуренції.

• Попит – кількість товарів та послуг, що хочуть і можуть купити споживачі зараз за даного рівня цін.

• Закон попиту: величина попиту оберненопропорційна ціні.

• Попит залежить від смаків, уподобань споживачів, кліматичних умов, очікувань, цін на товари-субститути та товари-комплементи.

• Пропозиція – кількість товарів і послуг, що готові запропонувати виробники за даного рівня цін.

• Закон пропозиції: величина пропозиції прямопропорційна ціні.

• Пропозиція залежить від цін на ресурси, технологічної оснащеності підприємства, цін на товари-субститути та товари-комплементи.

• При рівності величин попиту і пропозиції на ринку встановлюється рівновага.

• Гроші – це все те, що використовується як гроші.

• Еволюційна концепція походження грошей ( від повноцінних до неповноцінних) та раціоналістична ( договір людей, введення державою).

• Гроші виконують фінкції: засобу платежу, міри вартості, засобу обігу, засобу нагромадження вартості, світові гроші.

• Залежно від рівня конкуренції ринки бувають:

• Досконала конкуренція – багато виробників і споживачів, ніхто не впливає на ціну, однорідний товар, вільний вхід/вихід з ринку.

• Монополія – один виробник, ціну встановлює монополіст, неможливість входу на ринок.

• Олігополія – кілька великих виробників, можливі угоди щодо ціни.

• Монополістична конкуренція – поєднання рис досконалої та монополії.

• Фінансове посередництво - діяльність з акумуляції вільного грошового капіталу та розміщення його серед позичальників-витратників.

• Банки — це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ,

організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства,виконання валютних та інших банківських операцій, передбачених законодавством про банки і банківську діяльність. Банки є юридичними особами.

• Терміном "біржа" позначаються:
• 1) сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції;
• 2) місце їх зібрання;
• 3) сукупність угод, які укладаються у цьому місці.

• Небанківські фінансово-кредитні установи — це різноманітні установи, які акумулюють тимчасово вільні грошові кошти і розміщують їх у формі кредиту. (страхові компанії, інвестиційні фонди, пенсійні фонди тощо).

Гроші
•  Дохід – це обсяг грошових надходжень за певний період часу. У кількісному вираженні доходи можна визначити як різницю між витратами праці й капіталу на виробництво певного товару і виручкою від його продажу

• заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

• Земельна рента – це передача частини доходу, створеного землекористувачем, власнику землі.

• Позичковий відсоток - це плата за капітал, тобто за гроші, позичені для ведення бізнесу.

• Винагорода, яку отримує підприємець за використання своїх здібностей, за організаційну та управлінську діяльність, за новаторство і ризик, називається підприємницьким доходом або прибутком.

• Підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним  органом державної влади або органом місцевого самоврядування (або іншими суб'єктами) для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.

• Підприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

• Витрати виробництва – це витрати людської праці: живої та уречевленої в засобах виробництва. Це грошовий вираз використання виробничих ресурсів для виробництва та реалізації життєвих благ.

• Витрати бувають явними і неявними, прямими і непрямими, постійними і змінними.

• Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу по об'єднанню і використання економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів за господарські ініціативи (інновації) і монопольну ринкову владу.

• Власність – відносини між людьми з приводу привласнення і відчуження речей, продуктів праці.

• Форми власності: державна,колективна, з наймоною працею.

• Типи власності: суспільна, приватна.

• Види приватних підприємств: індивідуальні, сімейні, з правом наймання робочої сили.

• Менеджмент - це діяльність, яка відповідно до цілей та завдань бізнесу розробляє плани, визначає не лише, що і коли робити, але й як і хто буде

виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх стадіях управління та здійснює контроль.

• Стилі управління: авторитарний, демократичний, ліберальний, змішаний.

• Маркетинг - підприємницьку діяльність у сфері збуту.


Перегляньте відео й створіть власне розповідь-дослідження про рух грошей у вашому житті.
Складіть кросворд, використовуючи основні терміни вивченого матеріалу. Проведіть змагання серед кросвордів на унікальність і оригінальність.
Відредаговано і надіслано Мазуренко М.С.
Над уроком працювали

Мазуренко М.С.

Корнієнко І.М.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас