KNOWLEDGE HYPERMARKET


Право на освіту в Україні. Які середні навчальні заклади існують в Україні.

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Право на освіту в Україні. Які середні навчальні заклади існують в Україні. Якими є права та обов’язки учнів, вчителів і батьків у навчальному процесіОднією з передумов успішного розвитку будь-якої держави є забезпечення нею свого майбутнього. Для цього, зокрема, потрібно створити ефективну й сучасну систему освіти. Конституція України гарантує кожному громадянинові право на освіту.


Конституція України


Стаття 53.Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов'язковою.


Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно- технічної, вищої та післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.


Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. (...)


Для реалізації цього права в державі створено систему доступної та безоплатної дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної освіти. Можливість безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах надається на конкурсних засадах. Отже, якщо дошкільна, середня та професійно-технічна освіта є безкоштовними для всіх, то при вступі до вищого навчального закладу проводиться конкурс. Нині прийом до вищих навчальних закладів проводиться за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (тестування), а на творчі спеціальності та спеціальності фізичної культури і спорту — також творчого або іншого професійного випробування. За підсумками конкурсу визначаються абітурієнти, яким надається можливість навчатися за державний кошт. Інші мають можливість навчатися за рахунок власних коштів або за рахунок спонсорів, підприємств, фондів тощо.


Законодавство передбачає ряд гарантій для реалізації права на освіту. Так, передбачено безкоштовне перевезення до школи і зі школи учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 кілометри від школи. Іншим учням надаються пільги при користуванні міським і приміським транспортом. Державою передбачено безоплатне забезпечення підручниками, у кожній школі за рахунок місцевих бюджетів утворюється фонд загального обов'язкового навчання, за рахунок якого надається допомога учням, які її найбільше потребують. У багатьох регіонах місцева влада встановила додаткові пільги. У багатьох містах України введено дні безкоштовного відвідування школярами музеїв, театрів і кінотеатрів. При передплаті деяких газет і журналів школярам надаються суттєві знижки. Передбачено також надання державних стипендій кращим учням і студентам.


Якими з названих гарантій права на освіту вам доводилося користуватися? Чи повною мірою забезпечується в нашій державі право на освіту?


Однак основною гарантією реалізації права на освіту є створення державою навчальних закладів, доступних для кожного, незалежно від місця проживання. При цьому існує декілька видів навчальних закладів, де можна здобути середню освіту.  


Чим же відрізняються ці заклади освіти?


Найпоширеніший тип навчального закладу загальноосвітня школа, яка має три ступені. Школа І ступеня (І- 4 класи) початкова школа, II (5-9 класи) — основна школа, яка надає базову середню освіту, III (10-12 класи) старша школа, що забезпечує отримання повної загальної середньої освіти. І нині в старшій школі запроваджується переважно профільне навчання, тобто спеціалізація в одному з навчальних напрямів.


Спеціальні та санаторні школи забезпечують навчання дітей,  і погребують тривалого лікування або спеціальних навчальних програм (з вадами зору, слуху, розумового розвитку, хворих на туберкульоз тощо), а загальноосвітні школи-інтернати — дітей, які потребують соціальної допомоги у зв'язку зі складними сімейними обставинами.


Діяльність установ освіти, здобуття освіти в нашій країні регулюються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту» тощо. Освіта визнана пріоритетною сферою розвитку суспільства й повинна в першу чергу забезпечуватися відповідними коштами та ресурсами.


Кожен навчальний заклад ще до початку своєї діяльності зобов'язаний отримати в державних органах управління освітою ліцензію на проведення навчальної діяльності відповідного рівня, пройти акредитацію, а потім періодично проходити атестацію. Саме наявність ліцензії та акредитації на право проведення навчальної діяльності й підготовку спеціалістів певного освітнього рівня засвідчує компетентність навчального закладу, його спроможність готувати спеціалістів і право видавати їм державні документи про освіту. Саме тому, вирішуючи, куди йти навчатися, доцільно пересвідчитися в наявності в навчального закладу відповідних документів.


2. Права та обов'язки учасників навчального процесу.
У навчальному процесі беруть участь насамперед учні, студенти, курсанти, учителі, викладачі, вихователі. Крім того, відповідно до Закону України «Про освіту», учасниками навчально-виховного процесу є батьки учнів, представники підприємств, установ і громадських організацій.


Ви також є учасниками навчально-виховного процесу — учнями школи. Кожен із вас має право обирати профіль навчання (разом із батьками ви можете вирішити, де навчатися: у звичайній школі, спеціалізованому класі будь-якого профілю, у технікумі, профтехучилищі), визначитися, чим займатися в позаурочний час (відвідувати хор, танцювальний гурток, туристичний клуб тощо). Ви маєте право користуватися навчальними кабінетами, спортивними залами, майданчиками та іншими можливостями свого навчального закладу, брати участь у науковій роботі, олімпіадах, конкурсах. Закінчивши основну (9 клас) чи старшу (11-12 класи) школу, ви можете продовжити навчання відповідно до рівня освіти. Учні мають право брати участь у роботі самодіяльних об'єднань (товариств, клубів тощо), а також створювати їх. Закон захищає учнів і студентів від будь-якого фізичного насильства, образ, приниження людської гідності з боку викладачів, вихователів, адміністрації навчального закладу. Учні мають право брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладів освіти.


Зрозуміло, що немає прав без обов'язків. Конституція України проголосила обов'язковою повну загальну середню освіту. Учні зобов'язані систематично та глибоко оволодівати знаннями й навичками, дотримуватися вимог законодавства, моральних норм. У кожному навчальному закладі, крім загальних правових норм, і и і,и іп статут, правила внутрішнього розпорядку.


Закон України «Про освіту»
Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів і вихованці, учні, студенти, курсанти... мають гарантоване державою право на:
навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднуть роботу з навчанням;
продовження освіти за професіїю, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня... (...);
користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;
доступ до інформації в усіх галузях знань;
участь у науково-дослідній... діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу... організації дозвілля, побуту тощо;
безпечні і нешкідливі умови навчання... (...); трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь і гідність. (...)


Стаття 52. Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
1.    Обов'язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:
додержання законодавства, моральних, етичних норм; систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
2.    Випускники вищих закладів освіти, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3.    Інші обов'язки осіб, що навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про заклади освіти та їх статутами.


Конституція України передбачає право кожного громадянина на освіту. Воно забезпечується створенням розгалуженої системи освіти в Україні, наданням пільг учням і студентам. В Україні встановлено обов'язкову повну загальну середню освіту. Навчальний заклад має право проводити навчальну діяльність і видавати документи про освіту відповідного рівня лише після отримання ліцензії. Законодавство визначає права та обов'язки учнів, студентів, учителів, викладачів, батьків, інших учасників навчального процесу.


Запам'ятайте: право на освіту, ліцензія, учасники навчально-виховного процесу.Правознавство. 9 клас. О.Д.НаровлянськийКалендарно-тематичне планування з правознавства 9 класу, завдання та відповідішколяру, курси учителю з правознавства 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення 

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку,

напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь -

Образовательный форум.