KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 5 на тему: Що таке підприємство? Які бувають підприємства?


Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Що таке підприємство? Які бувають підприємства?»

Economix (20).jpg
Підприємство – це самостійний господарський суб'єкт створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку
Принципи діяльності підприємств :Кожне підприємство, незалежно від розмірів, форм власності та інших критеріїв, повинно за результатами своєї діяльності отримувати прибуток. Для цього воно має діяти на засадах господарського (або комерційного) розрахунку.
Такими основними принципами є: самоокупність, самофінансування, самозабезпечення, матеріальна зацікавленість, економічна відповідальність, господарська самостійність у межах чинного законодавства і контроль державних органів за його дотриманням.
Підприємства виконують ряд функцій. Основні з них такі:

1. Економічні:

— Задоволення потреб споживача в продукції;

— Упровадження досягнень НТП

— Забезпечення конкурентності підприємства;

— Створення необхідного й додаткового продукту

2. Соціальні:

— Формування колективу;

— Поліпшення умов і змісту праці;

— Удосконалення кваліфікаційного складу працівників;

— Поліпшення житлових умов працівників;

— Культуро-освітння та спортивно-оздоровча робота.

3. Екологічні:

— Вдосконалення технологічних процесів; 

 — Створення і розвиток екологічної інфраструктури;

— Наукові і технічні вирішення проблем навколишнього середовища і раціонального природокористування.

Economix (21).jpg
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ:
Мета й характер діяльності :
• Комерційні - підприємство, яке засноване на засадах власності відповідної територіальної громади.
• Приватні - що належать окремим громадянам на правах приватної власностіта з правом найму робочої сили;
• Колективні - це таке підприємство, що ґрунтується на власності його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариства або громадської організації.
• Комунальні - які засноване на засадах власності відповідноїтериторіальної громади;
• Державні (в т. ч. казенні) -  засновані на державній власності. До державних належать також так звані казенні підприємства, тобто підприємства, які не підлягають приватизації. Рішення про перетворення державного підприємства на казенне приймає Кабінет Міністрів України за однією з таких умов:

а) підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до чинного законодавства може здійснюватись тільки державним підприємством;

б) головним споживачем продукції підприємства (понад 50 відсотків) є держава;

в) підприємство є суб'єктом природних монополій.
Правовий статус і форма господарювання :

• Одноосібні - є власністю однієї особи або родини; воно несе відповідальність за свої зобов'язання всім майном (капіталом). Таке підприємство може бути зареєстроване як самостійне або як філія іншого підприємства (фірми). Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за кількістю працівників фірми• Кооперативні - обровільні об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності.

• Орендні - оренда полягає в тимчасовому (на договірних засадах) володінні й користуванні майном, необхідним орендатору для здійснення підприємницької діяльності. Об'єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси державних підприємств або їхніх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), а також окремі одиниці майна.

• Господарські товариства - об'єднаннями підприємців. У більшості країн з ринковою економікою такі товариства залежно від характеру інтеграції (осіб чи капіталу) та міри відповідальності за зобов'язаннями (повна чи часткова) поділяються на повні, з обмеженою відповідальністю, командитні та акціонерні.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст  Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? Презентація уроку