KNOWLEDGE HYPERMARKET


Пропозиція та елементи що її визначають.Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 7 клас. Повні уроки >> Економіка: Пропозиція та елементи що її визначають.Повні уроки

Содержание

Тема

  • Пропозиція та елементи що її визначають.Повні уроки

Мета

  • Ознайомитись з поняттям "пропозиція" та визначити фактори, які можуть впливати на пропозицію.
Економіка

Хід уроку

1. Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть.

2. Фактори, що впливають на пропозицію.

3. Особливості цінової еластичності пропозиції.


В умовах зробленої конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець і покупець, і в такий спосіб при їхньому зіткненні визначається ціна товару. При цьому враховуються витрати чи продавця виробника на виробництво, збереження, транспортування товару, цінність і корисність цього товару для споживача, а також багато інших факторів , щовпливають на ціну.

”Пропозиція” і “попит” — два найважливіших поняття економіки. Їх можна розглядати окремо, але на практиці це два нерозривних явища.Пропозиція та ринкова пропозиція, їх суть


Пропозиція — це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена. Вона визначається виробництвом, але не тотожна йому. Є випадки, коли і в урожайний рік "дари" сільського господарства відсутні на полицях магазинів. Закон пропозиції стверджує: чим вища ціна на товар, тим більша пропозиція товару, і навпаки. Отже, встановлюється прямо пропорційна залежність між ціною і величиною пропозиції. Звичайно, для виробника більш прибутковим е пропонувати товар за вищими цінами (за умови, що високі ціни гарантовано тривалі).


Основні поняття, пов'язані з пропозицією, значною мірою аналогічні поняттям, пов’язаним з попитом. Так, аналогічно до попиту ринкову пропозицію формує пропозиція благ окремими фірмами. Пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні обсяги блага. Тому пропозиція аналогічно до попиту також характеризується набором обсягів певного блага, які виробники (постачальники) бажають та можуть продати на ринку, і відповідних цін.

Ринкова пропозиція блага складається із суми обсягів блага, які окремі фірми можуть та хочуть запропонувати до продажу за кожної конкретної ціни.

Функція пропозиції — залежність обсягу пропозиції блага від його ціни.

Крива пропозиції — графічне відображення функції пропозиції.

На графіку крива пропозиції позначена буквою S (англ. suplly) і прямує знизу вгору, зліва направо.

Функція пропозиції може бути виражена рівнянням :

QS=f(P),

Де QS - обсяг пропозиції,

P – ціна товару.

Рух по кривій пропозиції (Рис 1) ілюструє прямо пропорційну залежність між зміною в ціні і зміною у величині пропозиції. Отже, зміна ціни на товар веде до зміни величини попиту на нього або до зміни величини пропозиції товару. Ринкова ціна показує, де саме ми перебуваємо на кривих попиту чи пропозиції.

Крива пропозиції( Р – ціна, Q – к-сть товару, S – пропозиція)
Рис 1. Крива пропозиції( Р – ціна, Q – к-сть товару, S – пропозиція).

Фактори, що впливають на пропозицію


Нецінові фактори, що впливають на пропозицію:

• витрати виробництва;
• технічний прогрес;
• ціни споріднених товарів;
• організація ринку;
• стабільність законодавства та визначеність правового поля;
• специфічні фактори (погода, зміна моди, психологічна мотивація тощо);
• сподівання щодо майбутніх економічних умов.

Ключовим елементом, що лежить в основі прийняття рішень з пропозиції, є витрати виробництва. Якщо затрати на виготовлення окремого товару нижчі ринкових цін, то виробникові буде вигідно поставляти на ринок такий товар у великих кількостях. Коли ж витрати виробництва високі порівняно з ціною, то виробники виготовлятимуть незначну кількість цього товару або просто припинять його вироб­ництво.

До сил, що впливають на витрати виробництва, належать технологія та ціни факторів виробництва. Технічний прогрес, звичайно, впливає на витрати. Краща комп'ютерна програма для сівозмін, генетичне підібране насіння та нові крапельні зрошувальні системи — все це зменшить витрати виробництва фермера і збільшить його пропозицію.

Крапельны зрошувальны системи

Рис 2. Крапельны зрошувальны системи.

Інший важливий фактор, що впливає на пропозицію, — це ціни споріднених товарів, зокрема товарів, які можуть легко замінити один одного у виробничому процесі. Коли підвищується ціна на один товар-замінник, то пропозиція іншого замінника зменшується. Наприклад, фермери можуть вирощувати пшеницю так само, як і кукурудзу; рафінуванням нафти можна виробляти дизельне пальне так само, як і бензин. Для кожної з цих пар товарів, коли ціна на один з них (наприклад, на дизельне паливо) зросте, пропозиція іншого (наприклад, бензину) зменшиться.

Наступним визначником пропозиції є організація ринку. Зменшення мит і квот на імпортні товари відкриє ринок іноземним виробникам і сприятиме збільшенню пропозиції. Якщо ринок стає монополізованим, ціни за будь-якого обсягу виробництва зростатимуть. У цілому ринок з досконалою конкуренцією вироблятиме максимально можливий обсяг виробництва за кожного рівня цін.

Нарешті, на пропозицію впливають і специфічні фактори. Погода чинить значний вплив на сільськогосподарське виробництво і виробництво лиж. Комп'ютерна промисловість відзначається сильними інноваціями, що веде до постійної появи нових товарів. У таких галузях, як залізничний транспорт та телекомунікації, прийняття рішень щодо пропозиції виведено з-під дії сил конкуренції. А сподівання щодо майбутніх цін часто суттєво позначається на рішеннях щодо пропозиції.

Коли витрати виробництва падають або зростає іноземна конкуренція, пропозиція автомобілів зростає. За кожної ціни виробники постачатимуть більше автомобілів і крива пропозиції, отже, переміститься праворуч. (Що станеться з кривою пропозиції, коли заробітна плата в автомобільній промисловості різко зросте?)

Збільшення пропозиції
Рис 3. Збільшення пропозиції.

Зміни у пропозиції можна показати на прикладі ринку автомобілів. Пропозиція збільшиться, якщо запроваджене фондозберігаюче комп'ютерне устаткування зменшить затрати праці на виробництво автомобілів, якщо робітникам автомобільної галузі урізано заробітну плату, якщо японським виробникам автомобілів дозволили експортувати більше машин в США або якщо уряд зменшує регулятивні вимоги щодо даної галузі. Кожен з цих факторів призведе до зростання пропозиції автомобілів в США за кожної ціни. Графік показує збільшення пропозиції автомобілів.

Уряд США

Рис 4. Уряд США.

Особливості цінової еластичності пропозиції


Якщо еластичність попиту описує реагування покупців на зміну ціни, то відповідно еластичність пропозиції описує реагування продавців на зміну ціни. Еластичність пропозиції (Еs) за ціною визначається відношенням відсотка зміни величини пропозиції товару до відсотка зміни його ціни:

Еластичність пропозиції

Концепцію еластичності пропозиції за ціною застосовують переважно у формах дугової та точкової еластичності пропозиції.

Дугова еластичність пропозиції характеризує спричинену зміною Ціни на товар у відсотках відсоткову зміну величини пропозиції на певній частині кривої пропозиції, тобто на дузі. Для визначення дугової еластичності пропозиції застосовуємо таку саму формулу, як для дугової еластичності попиту, з єдиною поправкою, що Q – це величина пропозиції, а не попиту:

Залежно від абсолютного значення дугової еластичності пропозиції розрізняють п'ять її видів.

За точкової еластичності пропозиції спостерівгаємо три випадки:

ЕS>1 (крива S перетинає вісь ціни вище початку координат);
ЕS=1 (крива S проходить через початок коордтнат);

ЕS<1 (крива S перетинає вісь ціни нижче початку координат).

Еластичність пропозиції — показник, що відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням цін. У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1). Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, пропозиція називається одиничною, а показник еластичності дорівнює одиниці (E=1). Коли приріст пропозиції менше приросту цін, формується так звана нееластична пропозиція (еластичність пропозиції менше одиниці — E<1). Таким чином, еластичність пропозиції характеризує чутливість (реакція) пропозиції товарів на зміни їхніх цін.

Еластичність пропозиції обчислюється через коефіцієнт еластичності пропозиції за формулою:

Еластичність пропозиції

    • Km- коефіцієнт еластичності пропозиції;

    • G — відсоток зміни кількості пропонованого товару;

    • F — відсоток зміни ціни.

Еластичність пропозиції залежить від таких чинників, як особливість виробничого процесу, час виготовлення продукту і особливість його до тривалого зберігання. Особливості виробничого процесу дозволяють виробникові розширити виробництво товару при підвищенні ціни, а при пониженні його ціни переходить на випуск іншої продукції. Пропозиція такого товару є еластичною.


Еластичність пропозиції залежить і від часового чинника, коли виробник не в змозі швидко реагувати на зміни ціни, оскільки для додаткового виробництва товару необхідний значний час. Наприклад, збільшити виробництво автомобілів за тиждень практично неможливо, хоча ціна на них може зрости в багато разів. У таких випадках пропозиція є нееластичною. Для товару, який не може зберігається тривалий час (наприклад, продукти, що швидко псуються), еластичність пропозиції буде низькою.

Виробництво автомобілів

Рис 5. Виробництво автомобілів.

Контрольні завдання

1. Щоб перевірити своє розуміння переміщення пропозиції, подумайте над такими запитаннями. Що станеться з кривою пропозиції кукурудзи, коли сприятлива погода забезпечить небувалий врожай? Як вплинуть морози у Флориді на пропозицію мандаринового соку? Що сталося зі світовою пропозицією нафти, коли внаслідок розвалу СРСР зменшилося виробництво нафти?

2. Що таке пропозиція?

3. Які фактори впливають на пропозицію?

4. Поясніть як користуватися кривою пропозиції?

5. Що таке еластичність пропозиції?

Список використаних джерел

1. Урок на тему "Пропозиція", Томченко І.В., вчитель Мелітопольської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6. 

2. Урок на тему "Пропозиція та елементи, що її визначають", Удовицька Т.М., вчитель економіки, Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24.

3. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

4. Липсиц И. В. Экономика. Учебник 7-8 класс. Вита-Преес, 2009 - 224с.
Відредаговано і надіслано Прокопенко Ю.А.Над уроком працювали

Томченко І.В.

Удовицька Т.М.

Прокопенко Ю.А.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас