KNOWLEDGE HYPERMARKET


Профорієнтаційна робота в межах Всеукраїнського наукового психолого-педагогічного експерименту «Вибір успішної професії»

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 2 клас>> Профорієнтаційна робота в межах Всеукраїнського наукового психолого-педагогічного експерименту «Вибір успішної професії» у спеціалізованій школі № 96 з поглибленим вивченням російської мови м. Києва

Проблема професійної орієнтації молоді, в тому числі і учнів загальноосвітніх навчальних закладів, різко поглиблюються. Одним з головних кроків в житті кожної молодої людини є вибір професії. Від правильного вирішення питання "Ким бути?" - багато в чому залежить вся подальша доля людини. Якщо підліток вибирає професію випадково, то потім це викликає небажані наслідки для нього. Необґрунтований вибір професії може поставити людину перед фактом, що у неї відсутні передумови до виконання трудових функцій за обраною професією. Наслідком цього може стати низька продуктивність праці, помилки і брак в роботі. А це в свою чергу викликає незадоволення обраною професією і починає пригнічуючи діяти на людину, що може призвести до психічних розладів. Але невдалий вибір професії стосується не тільки самої особи - це має велике значення і для суспільства. Вимушена зміна професії через помилку при її виборі, необхідність у переучуванні та перекваліфікації потребують певних витрат та відволікають працездатну людину від участі у суспільному виробництві. Внаслідок цього суспільство зазнає відчутних матеріальних втрат.

Control.jpeg

За підрахунками зарубіжних вчених правильний і своєчасний вибір професії в шкільному віці в 2-2,5 разів зменшує плинність кадрів, в 1,5-2 рази знижує вартість їх підготовки, й на 10-15% збільшує продуктивність праці. Підготовка молодої людини до праці і вибору професії повинна бути відповідальною ланкою в плануванні її життєвого шляху. Ще у III віці до н.е. китайський філософ Гуан Ци сказав: "Якщо плануєш на один рік, тоді сій зерно. Плануєш на десять років - саджай дерева. Якщо ж плануєш на все життя, тоді навчай і наставляй людей!".

 Праця в житті людини займає значне місце. Тільки в ній формується і розвивається повноцінна особистість, яка здатна принести користь суспільству, а зараз це нагальна потреба. Значну частину цього завдання розв'язує загальноосвітня школа.

Правильний вибір професій — моральне задоволення, висока самооцінка, водночас це й висока продуктивність праці, висока якість продукції. Вибір професії — один з головних життєвих виборів, який здійснює людина в юному віці. Він має значення як для самої людини, так і для суспільства. Вибір професії - це по суті вибір життєвого шляху, вибір долі. Від вибору професії до душі у великій мірі залежить задоволення людини своєю долею, її щастя. В умовах швидкого економічного і соціального прогресу світ професій дуже рухливий, виникає багато нових спеціальностей, частина старих зникає. Останнім часом спостерігається масова "перекваліфікація". Профорієнтаційна робота має враховувати тенденції розвитку нашого суспільства: тенденція переважного зростання зайнятості у невиробничій сфері, перехід від менш до більш престижних, цікавих і добре оплачуваних професій, відмова від першої професії по причині того, що вона не стільки самим обрана, як продиктована певними обставинами.

Profesija (1).jpg

Завданням профорієнтаційної роботи з учнями є підготовка їх до свідомого вибору професії. Вона складається з таких етапів:

Професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Професійна інформація - психолого-педагогічна система формування в особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб'єктивним і об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного самовизначення особистості. Вона дає школярам змогу ознайомитися з різними професіями, зі змістом трудової діяльності в галузі кожної з них, з вимогами, які ці професії висувають до людини, а також з тим, де ними можна оволодіти. Завдяки такій допомозі учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами тієї професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної діяльності в обраній галузі праці. Профорієнтаційна діагностика - система психологічного вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей.

Профорієнтаційна консультація - надання особистості науково-обгрунтованої допомоги щодо найбільш оптимальних для неї напрямів і засобів професійного самовизначення, здійсненної на основі вивчення індивідуальних особливостей людини. Окрім того, професійна консультація має на меті навчити учнів прийомів самооцінки своїх якостей, щоб встановити їх відповідність вимогам професії. Мріючи про ту чи іншу професію, школярі повинні водночас замислюватися, чи справді вони підходять для такої роботи. Щоб відповісти на це питання, вони мають знати вимоги професії до її носія. Такі вимоги розроблено до багатьох професій.

Профорієнтаційний вибір - система роботи, спрямована на надання допомоги учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування.

Profesija (5).jpg

Профорієнтаційна адаптація - здійснюється тоді, коли учень вже обрав собі професію і перебуває на стадії оволодіння нею. Профорієнтаційну роботу в школі проводять учителі, класні керівники, психолог, інші члени педагогічного колективу, фахівці різних галузей виробництва: провідна роль у цій роботі належить класному керівникові. Протягом тривалого часу він спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи найефективнішими, що виконують класні керівники, є: екскурсії, зустрічі з фахівцями, колишніми випускниками, вечори, диспути, конференції, класні години, заняття в гуртках, факультативи, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів.

        Сьогодні ми піднімаємо питання профорієнтаційної роботи в умовах Всеукраїнського наукового психолого-педагогічного експерименту «Вибір успішної професії» в спеціалізованій школі № 96 з поглибленим вивченням російської мови м. Києва.

В умовах незалежності українська школа поступово, але неухильно рухається в напрямі інноваційного забезпечення умовами розвивальної взаємодії шкільних знань, умінь з економічними вимогами ринку праці. Цей напрям має вивести шкільну освіту на якісно новий рівень, що сприятиме виконанню головної її функції – підготувати учнівську молодь до соціальних змін, адаптація до яких потребує самостійного оволодіння новими знаннями, уміннями самоорганізації навчально-трудової діяльності та відповідального позитивного ставлення до різного типу праці. Постає питання не лише навчати учнів певному обсягу знань, що визначено стандартом освіти, але й розробляти та впроваджувати в освіту інноваційні умови розвивально-виховної та профорієнтаційної роботи на всіх етапах шкільного навчання. Пропонований проект «Вибір успішної професії» розглядається як один з науково-методичних підходів до модернізації сучасної освіти, зокрема організації профорієнтаційної роботи в закладі. У ньому пропонуються шляхи вирішення проблеми неперервного розвитку в учнів способів економічного мислення, умінь пізнавати та користуватися власним інтелектуальним ресурсом у розв’язуванні задач різного типу – шкільних, побутових тощо. Проект надає можливості вчителям школи оновити зміст навчально-виховної роботи, поглиблюючи його інноваційними формами організації партнерської ділової співпраці, спрямованої на набуття учнями культури ділового міжособистісного спілкування.

Мета проекту:

- Проектування розвивально-виховного змісту навчання, спрямованого на підготовку дітей та учнівської молоді до професійного самовизначення і вибору успішної професії.

- Початкова школа - розвиток професійних орієнтирів школярів;

- 5-8 класи - навчання професійному самовизначенню у підлітковому віці;

- 9 класи - особистісна готовність до вибору професії.

Цілі проекту:

- розвиток в учнів на всіх етапах навчання способу економічного мислення,

- раціональної поведінки та партнерської співпраці;

- формування іміджу ділової людини, почуття людської гідності та цінностей різного типу праці;

- організація розвивального середовища на змісті навчальних дисциплін з основ економічної психології, основ інтелектуальної власності та професійного самовизначення, що забезпечують готовність до вибору успішної професії;

- здійснення ранньої індивідуальної профільної спрямованості учнів на оволодіння підприємницької сфери.

Завдання проекту:

- забезпечити учнів теоретичними та практичними знаннями з основ вибору успішної професії;

- сприяти організації інноваційної за змістом пошуково-дослідницької роботи, пов’язаної із набуттям учнями досвіду та умінь встановлювати ділові взаємини з людьми, які працюють в умовах ринкових відносин;

- створити умови для реалізації творчого потенціалу вчителів і учнів, практичного застосування ними набутих знань та способів впровадження інтерактивних технологій, для усвідомленого вибору учнями майбутньої професії.

- допомогти учням у розумінні змін, які відбуваються у політичному, економічному, соціально-психологічному житті суспільства;

- формувати сучасне мислення, мотиви поведінки, партнерства і співробітництва (на всіх етапах навчання); - розвивати інтелект учнів, ініціативність, творчу пізнавальну активність, уміння навчатися впродовж життя;

- розкрити учням соціальну цінність і роль «Я» в самореалізації життєвих планів і потреб;

- формувати імідж ділової людини, почуття особистої людської гідності.


Терміни реалізації проекту:

І етап – концептуально-діагностичний (вересень-грудень 2008 року);

ІІ етап – формувальний (2009-2012 роки);

ІІІ етап – узагальнюючий (2012-2014 роки).


Умови реалізації проекту:

- висока мотивація навчальної діяльності (оскільки вираженість моральних і матеріальних мотивів змушує особистість, котра підростає, думати, будувати плани, діяти) ;

- вибір змісту і форм організації навчання, праці і відпочинку, спрямованих на формування вмінь партнерства і кооперації, саморозвитку і самореалізації;

- творчий характер спільної діяльності учнів.

Кадрове забезпечення та цільові групи:

- Н.А.Побірченко, науковий керівник проекту, доктор психологічних наук, професор, завідувачка відділом профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України;

- В.А.Марченко, директор спеціалізованої школи № 96 з поглибленим вивченням російської мови М.Києва;

-С.М.Барановська, заступник директора з навчально-виховної роботи, координатор проекту;

- Н.П.Репко, практичний психолог школи;

- вчителі, соціальний педагог, педагог-організатор;

- батьківський актив, відповідальний працівник за налагодження зв’язків з підприємницькими та бізнесовими організаціями й залучення їх до навчально-виховного процесу.

Учасники проекту (цільові групи) - учні від 6 до 18 років.

Критерії оцінки ефективності проекту:

1.Сформованість в учнів економічного мислення та поведінки, які визначають вибір успішної професії:

- оволодіння необхідною економічною та психологічною термінологією, відповідними ключовими поняттями;

- усвідомлення правил поведінки в умовах ринкової економіки, знання і дотримання їх у грі та реальних життєвих ситуаціях;

- прийняття рішень та реалізація власних задумів;

- забезпечення соціалізації особистості учнів, засвоєння соціально-економічних функцій і якостей, які будуть їм необхідні в подальшому житті;

- розвинуті інтелектуальні здібності, сформованість самостійності і критичності мислення;

- розуміння об’єктивності критеріїв успіху;

- сформовані ділові якості, володіння навичками ефективної міжособистісної взаємодії на основі психології і педагоги партнерства;

- наявність стійкого інтересу до власного “Я”, економічних процесів, постійне прагнення до самовдосконалення і саморозвитку;

- здатність до рефлексії розумової і трудової діяльності, спілкування, міжособистісних стосунків тощо.

2. Високий рівень професійного розвитку і педагогічної майстерності вчителів.

3. Гармонізація стосунків школи та батьків, налагодження конструктивних відносин з ними.

4. Зацікавленість громадськості в ефективності впровадження інноваційних підходів навчання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі з традиційною практикою навчання.

Науково-методичне та навчальне забезпечення проекту:

1.Розроблено та рекомендовано для впровадження в практику традиційного навчання інноваційні технології розвитку взаємодії школи й ринку праці.

2.Змодельовано інноваційний педагогічний процес у загальноосвітньому навчальному закладі, що покликаний створити організаційні умови для розвитку і саморозвитку учнів як суб'єктів життєтворчості, здатних до вірного самостійного професійного самовизначення й самореалізації у суспільстві.

3. Науково обґрунтовано умови ефективної взаємодії між усіма учасниками навчального процесу - вчителями, учнями, батьками на основі психології толерантності, партнерства, ділового спілкування.

4. Розроблена інноваційна модель безперервної психолого-економічної освіти, що спрямована на засвоєння духовних і матеріальних цінностей українського народу, формування в учнів почуття відповідальності та причетності до становлення демократичних реформ в освіті, власної ролі в цьому процесі.

5. Створено моделі інформаційно-навчальних ситуацій із змістом завдань, що пов'язані із впливом на свідомість, почуття, мислення учнів. Їх реалізація сприяє засвоєнню теоретичних основ вибору успішної професії, навчання економіки, партнерства, ділового спілкування, основ економічної психології, психології самопізнання.

6.Розроблено організаційно-управлінські завдання: підготовка учнів до оволодіння життєво орієнтованою діяльністю, погодження програм і спецкурсів навчання з навчальними програмами школи, організація практикумів, тренінгів для вчителів, які задіяні в експерименті. Названа група містить завдання щодо кадрового та дидактично-методичного забезпечення навчального процесу, використання довідникової і наукової літератури, матеріального стимулювання партнерської поведінки всіх учасників експерименту. Робота учнів у процесі підготовки до вибору успішної професії полягає в оволодінні методами самореалізації, зокрема, в набутті ними умінь вибору успішної професії.

7.Запропоновано практично-дійові завдання, що пов'язані з організацією пошуково-дослідницької діяльності учнів, підготовкою та проведенням засідань ділових клубів, тренінгів і самотренінгів, розробка ділових імітаційних ігор, управлінські ігри, презентації вибору професії тощо.

Очікувані результати впровадження проекту:

Передбачається, що досягнення зазначених цілей та завдань проекту забезпечується тим, що в ході освітнього процесу в учнів:

- Розвивається здатність самостійного осмислення ситуацій, явищ, фактів, інформації, формування свого ставлення, власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії. - Прищеплюється необхідність комунікативних дій (грамотно ставити питання, інформувати, презентувати свою позицію, давати рекомендації, брати активну участь в дискусії).

- Закріплюється система знань і навичок, які забезпечують соціалізацію учня, володіння основами соціально-психологічних та життєвих компетентностей в економічному середовищі, здатність до адаптації своєї поведінки до конкретних ситуацій та проблем, до самостійного захисту своїх інтересів.

Положення

про творчу групу вчителів СШ № 96, які беруть участь у науковому психолого-педагогічному проекті «Вибір успішної професії».

І. У своїй діяльності творча група вчителів керується Конституцією України, "Законом про Освіту", "Законом про мови", іншими законами та рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями МО і науки України, ГУО м. Києва.

ІІ. Головною метою творчої групи є створення ефективної основи для різнобічного навчання та виховання учнів, впровадження економічних і психологічних дисциплін.

ІІІ. Творча група здійснює :

- Розробку і апробацію розширення навчального курсу "Партнерство", "Ділове спілкування", "Ділові мови".

- Працює з додатковою і інформативною бібліотечною літературою.

- Здійснює засідання бізнес-клубів по професіях, проводить презентації професій бізнесу.

- Розробляє авторські курси та бере участь в наукових розробках. Робота творчої лабораторії є невід'ємною частиною роботи педагогічного колективу школи по впровадженню програми «Вибір успішної професії».

Діяльність педагогів розширюється за рахунок впровадження курсу ділової англійської мови, інформатики тощо. Проект сприяє поглибленню розвивальних можливостей діючої державної програми, розширенню форм організації навчальної діяльності, оновленню викладання основних навчальних дисциплін, організації пізнання та самопізнання, набуття учнями нового досвіду в самореалізації життєдіяльності.

Зміст програмового матеріалу:

- для учнів 1- 4 класів включає такі предмети як розвивальна економіка, ділове спілкування, партнерство, психологія самопізнання та профорієнтація. На всіх заняттях рекомендується проводити психодіагностику, казкотерапію, терапію мистецтвом, самодіагностику, тренінги, самотренінги інтелекту та розвиток необхідних для професійного самовизначення якостей особистості.

Profesii (2).jpg
- для учнів 5-8 класів впроваджено таку предмети: економічна психологія, економічні системи, людина і світ професій та профорієнтаційна психологія.


Profesii (3).jpg


Profesii (4).jpg

Учні 1-8 класів вивчають додатково ділову англійську та комп’ютерну техніку.

Основні форми організації навчання: заняття, урок, семінари, ігри з різноманітною імітацією, практичні заняття, ділові клуби тренінги, ділові зустрічі, індивідуальна робота, театралізація, творча самостійна робота, економічні розрахунки, розробка бізнес-планів, екскурсії та відвідування різного типу підприємств, міських організацій, складання психолого-професійних карт, ведення ділових щоденників з самодіагностики.

Profesii (5).jpg


Profesii (7).jpg


Profesii (6).jpg


Організація розвивального навчально-виховного процесу базується на спільній діяльності вчителів, батьків, підприємців, бізнесменів, роботодавців та передбачає право на відкритість в оцінюванні учнів, особисту відповідальність за судження, оцінки, рекомендації, вимоги, вчинки, необхідну матеріальну та моральну підтримку.


Profesii (1).jpg


Profesii (8).jpg


Profesii (9).jpg

Таким чином, організація вибору успішної професії є реально новою формою зв’язку школи з практикою та вимогами ринкової дійсності. У процесі підготовки рекомендовано вивчення іноземних мов, комп’ютерної техніки, предметів за вибором. У межах проекту науково обґрунтовано умови ефективної взаємодії між усіма учасниками навчального процесу – вчителями, учнями, батьками на основі психології толерантності, партнерства, ділового спілкування. Розроблена інноваційна модель безперервної психолого - економічної освіти, що спрямована на засвоєння духовних і матеріальних цінностей українського народу, формування в учнів почуття відповідальності та причетності до становлення демократичних реформ в освіті, власної ролі в цьому процесі. Створено моделі інформаційно - навчальних ситуацій із змістом завдань, що пов’язані із впливом на свідомість, почуття, мислення учнів. Їх реалізація сприяє засвоєнню теоретичних основ вибору успішної професії, навчання економіки, партнерства, ділового спілкування, основ економічної психології, психології самопізнання. Передбачається, що досягнення зазначених цілей та завдань проекту забезпечується тим, що в ході освітнього процесу в учнів розвивається здатність самостійного осмислення ситуацій, явищ, фактів, інформації, формування свого ставлення, власної позиції або рішення до дії, що сприяє вибору успішної професії. Учням прищеплюється необхідність комунікативних дій (грамотно ставити питання, інформувати, презентувати свою позицію, давати рекомендації, брати активну участь в дискусії). Закріплюється система знань і навичок, які забезпечують соціалізацію учня, володіння основами соціально - психологічних та життєвих компетентностей в економічному середовищі, здатність до адаптації своєї поведінки до конкретних ситуацій та проблем, до самостійного захисту своїх інтересів.

Кінцева мета проектунавчити дитину використовувати набуті знання у житті, виховати потребу навчатися впродовж життя.

                                                                                                                                                                         Барановська Світлана Михайлівна,

                                                                                                                                                                                                заступник директора

                                                                                                                                                                                   з навчально-виховної роботи

                                                                                                                                                                       спеціалізованої школи № 96 м.Києва,

                                                                                                                                                      старший вчитель, вчитель вищої категорії,

                                                                                                                                                                                                координатор проекту