KNOWLEDGE HYPERMARKET


Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Вітчизняні вчені-хіміки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 9 клас>> Хімія: Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Вітчизняні вчені-хіміки


РОЗВИТОК ХІМІЧНОЇ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ. ВІТЧИЗНЯНІ ВЧЕНІ-ХІМІКИ


Роль хімії в житті суспільства

Після опрацювання § 40 ви зможете:

назвати імена видатних вітчизняних і зарубіжних науковців-хіміків та найважливіші хімічні виробництва в Україні; оцінити роль хімічних знань у суспільному виробництві.

На шляху до успіху пригадаємо з курсів хімії, географії, історії:

які видатні вітчизняні й зарубіжні науковці-хіміки впроваджували у виробництво досягнення хімічної науки; як розвивалося промислове виробництво у різні історичні епохи у різних країнах; які основні етапи становлення й розвитку хімічної науки; які виробництва входять до хімічного комплексу України.

Найважливіші хімічні виробництва в Україні, наведені на схемі (мал. 40.2), ви вже вивчали цього року на уроках географії. Тож мали нагоду пересвідчитися: в нашій країні існує потужний комплекс хімічних виробництв. Він є однією з найважливіших виробничих галузей, оскільки забезпечує глибоку комплексну переробку природних ресурсів, задовольняє потребу у традиційних і новітніх хімічних матеріалах.

Chemistry 261.jpg

Завдання

Скористайтеся атласом з економічної географії України, аби визначити розташування найважливіших підприємств хімічної промисловості України.

Хто з видатних хіміків минулого й сьогодення є взірцем для науковців-початківців? Можна навести чимало прикладів зарубіжних і вітчизняних учених, чиє віддане служіння науці й людству вражає й викликає щире захоплення. До цієї плеяди належать М.В. Ломоносов, Д.І. Менделєєв, М. Склодовська-Кюрі, О.М. Бутлеров тощо. Під час роботи з підручником вам траплялося чимало інших прізвищ славетних лицарів хімії, її вірних синів і доньок. Не можна оминути увагою видатних українських хіміків минулого - М.А. Бунге, В.І. Вернадського, І.Я. Горбачевського, Л.В. Писаржевського, А.І. Кипріанова, О.В. Кірсанова, A.M. Голуба та ін. їхню справу гідно продовжують сучасні вчені у провідних університетах і науково-дослідних інститутах АН України.

Проте підручника, а тим паче одного його параграфа, замало, аби назвати усіх достойників, які зробили безцінний внесок у скарбницю хімічних знань. Зауважимо лишень, що багатьом з них були властиві не тільки природна допитливість і потяг до знань. Вони стали справжніми модернізаторами у своїй професійній сфері. На думку сучасних соціологів, такому типу людей притаманні громадська активність, підприємницький хист, працелюбність, життєва енергія, відчуття поточного моменту та економічної кон'юнктури. Масштабність мислення, прагнення освіти, сприйняття культури, мистецтва, професіоналізм, розмаїтість інтересів і захоплень - ці особисті риси варто розвивати в собі людині будь-якої професії. Замисліться над цим, аби під час сходження на новий освітній щабель (ним стане для вас старша школа) правильно обрати життєвий шлях.

Застосуйте свої знання й уміння

1. Назвіть імена видатних вітчизняних і зарубіжних науковців-хіміків.

2. Назвіть кілька виробничих галузей хімічної промисловості України та продукцію, яку вони виробляють, та підготуйте стисле інформаційне повідомлення про одне з хімічних виробництв України. За потреби зверніться до підручника географії та інших джерел інформації.

3. Наведіть приклади найважливіших хімічних виробництв, розташованих у вашому місті чи регіоні.


Хай щастить вам, юнаки та юнки!


ПІДСУМКИ

Цього навчального року скарбничка вашого досвіду істотно поповнилась новими уявленнями, знаннями, вміннями, переконаннями. Ви розширили й поглибили знання про світ речовин, щоразу пересвідчуючись у залежності властивостей речовин від їхнього складу та будови. Застосували набуті раніше вміння використовувати періодичну систему як важливе джерело інформації про хімічні елементи та їхні сполуки. Ви удосконалили вміння сприймати та обробляти інформацію, оцінювати її. Виконання завдань різного формату, зокрема тестових, робота з алгоритмічними приписами, табличними даними, графіками, діаграмами сприяла формуванню ваших навчальних компетентностей.

Ваш особистий шлях до успіху був нелегким, ви переживали і злети і падіння. Ваші зусилля не були марними: крок за кроком ви наближалися до мети. Тож настав час оцінити здобутки. Перевірте, чи можете ви:

назвати елементи-органогени, найважливіші органічні сполуки, перші 10 членів гомологічного ряду метану, загальну формулу цього ряду, функціональні гідроксильну, карбоксильну та аміногрупи; імена видатних вітчизняних і зарубіжних учених-хіміків; найважливіші хімічні виробництва в Україні;

навести приклади колоїдних та істинних розчинів, суспензій, емульсій, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких електролітів, кристалогідратів, основних типів хімічних реакцій, застосування органічних та природних і синтетичних сполук у різних галузях та у повсякденному житті;

описати загальну схему виробництва цукру;

схарактеризувати процеси окиснення та відновлення; склад, структуру, фізичні та хімічні властивості метану, етилену, ацетилену, етанолу, гліцерину, оцтової та амінооцтової кислот, жирів, вуглеводів, білків; первинну, вторинну, третинну й четвертинну структури білків; моделювання як метод хімічної науки; хімічну суть і значення процесів горіння, дихання, фотосинтезу;

ілюструвати властивості речовин рівняннями хімічних реакцій;

скласти рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей; рівняння реакцій обміну в повній та скороченій йонній формах, нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу, термохімічні рівняння; молекулярні, електронні та структурні формули метану та його гомологів, етилену, ацетилену; молекулярні та структурні формули метанолу, етанолу, гліцерину, оцтової та амінооцтової кислот, тристеарину; молекулярні формули глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози;

зібрати моделі молекул вуглеводнів;

розрізнити компоненти розчину, насичені й ненасичені розчини, катіони й аніони; реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні реакції та реакції без зміни ступеня окиснення, екзо- та ендотермічні, оборотні й необоротні реакції; природні й синтетичні речовини; за функціональними ознаками - насичені, ненасичені вуглеводні,  спирти, карбонові й амінокислоти;

встановити відмінність між електролітами й неелектролітами, сильними і слабкими електролітами;

порівняти органічні й неорганічні речовини, насичені й ненасичені вуглеводні;

класифікувати процеси окиснення та відновлення; реакції за різними ознаками;

пояснити суть процесів розчинення та електролітичної дисоціації, вплив різних чинників на розчинення, утворення водневого зв'язку; електронні та структурні формули органічних сполук, суть гомології;

обчислити масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

розв'язати розрахункові задачі вивчених типів на прикладі органічних сполук;

визначити дослідним шляхом вуглеводні, гліцерин, оцтову кислоту, глюкозу, крохмаль, білки (кольорові реакції);

виготовити розчин з певною масовою часткою розчиненої речовини;

дотримуватися правил безпечного поводження з продуктами органічної хімії;

обґрунтувати значення розчинів у природі та житті людини; застосування органічних речовин їхніми властивостями, роль органічних сполук у живому організмі; згубну дію алкоголю на здоров'я; вплив продуктів синтетичної хімії на навколишнє середовище за їх неправильного використання;

встановити причинно-наслідкові зв'язки між складом, будовою, властивостями та біологічними функціями і застосуванням органічних речовин, зв'язок між фізичними, хімічними та біологічними явищами;

зробити висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій;

висловити судження щодо значення органічних речовин у суспільному господарстві, побуті, охороні здоров'я тощо;

оцінити значення реакцій різних типів, вплив хімічних сполук на довкілля, роль хімічних знань у пізнанні природи, у суспільному виробництві та як складової загальної культури людини.

Якщо так, щиро вітаю, компетентні дев'ятикласники!Рівень вашої загальноосвітньої підготовки з хімії відповідає державним вимогам.

Не засмучуйтесь, якщо виявили у своїх знаннях й уміннях прогалини. Ліквідувати їх допоможе наполеглива робота з підручником.

Зичу успіху!


ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

А

Абревіатура (від італ. abbreviatura, від лат. brevis - стислий) - складноскорочене слово, утворене з початкових складів або з перших літер слів словосполучення.

Адсорбція (від лат. ad - на і sorbeo -поглинаю) - поглинання газів, пари або рідин поверхневим шаром твердого тіла (адсорбенту) або рідини. Застосовують для осушки газів, очищення органічних рідин і води, уловлювання коштовних або шкідливих відходів виробництва.

Алгоритм (від algorithmi - латинської форми написання імені великого математика IX ст. Аль Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних дій) - точний набір інструкцій, які описують послідовність дій виконавця для досягнення результату, розв'язування завдання.

Алгоритмічний - прикм. до алгоритм.

Альтернатива (від франц. Alternative, від лат. alter - один з двох) - необхідність вибору між двома або кількома можливостями, що виключають одна одну.

Альтернативний - той, що містить альтернативу.

Анаеробний процес (від грец. an - заперечувальна частка й аеr - повітря) -процес, здатний відбуватися без доступу й використання кисню.

Аналог (від    грец. analogia відповідність, подібність) - те, в чому виявляється схожість, подібність до іншого предмета або явища.

Анод (від грец. anodos - підйом, сходження і ana - вгору та hodos - шлях) -позитивно заряджений електрод.

Антифриз (від грец. anti... - проти і англ. freeze - замерзати) - рідини, що замерзають за низьких температур, застосовувані для охолодження двигунів внутрішнього згоряння й різних установок, що працюють за температур, нижче від 0 °С.

Аргумент (від лат. argumentum) - судження (або сукупність суджень), яке наводять на підтвердження істинності іншого судження.

Ареометр (від грец. araiys - слабкий, тут - рідкий і metreo - вимірюю) -прилад для визначення густини й питомої ваги рідини.

Асоціація (пізньолат. associatio -сполучення) - сполучення, з'єднання чого-небудь в одне ціле.

Б

Бактерицидний (від бактерії й лат.caedo - вбиваю) - такий, що вбиває бактерії; антисептичний.

Бензен - безбарвна горюча рідина із своєрідним запахом, яку добувають з продуктів сухої перегонки кам'яного вугілля або з нафти.

Біогеохімія - наука про хімічний склад живих організмів та їхню роль у нагромадженні і міграції хімічних елементів у земній корі.

Біосфера (від грец. bios - життя і sphaira - куля) - оболонка Землі, яку заселяють живі організми.

Г

Гали (від лат. galla - чорнильний горішок) - нарости на різних частинах рослин, утворені рослинними або тваринними паразитами.

Гелі (від лат. gelo - застигаю) - дисперсні системи з рідким або газуватим дисперсійним середовищем, які мають деякі властивості твердих тіл: здатність зберігати форму, міцність, пружність, пластичність. Ці властивості гелів зумовлені існуванням у них структурної сітки (каркаса), утвореної частинками дисперсної фази, які зв'язані між собою молекулярними силами різної природи.

Генна інженерія - комплекс технічних прийомів перенесення в структуру клітини живої істоти деяких видів генетичної інформації, якої попередньо там не було.

Гетерогенний (від грец. heteros -інший і Chemistry 267 11.jpg - рівний, однаковий і Chemistry 267 2.jpg - рід, походження) - складений з різних за походженням і складом частин; неоднорідний.

Гігроскопічний (від грец. hygros -вологий і skopeo - спостерігаю) - здатний легко вбирати в себе вологу.

Гідроліз (від грец. hydor - вода і lysis -розкладання, розпад) - реакція обмінного розкладу між різними сполуками і водою.

Гідрофобний (від грец. hydor - вода і phobos - боязнь, страх) - той, що має властивість не змочуватися (не просо-чуватися) водою або розчинятися у воді (про матеріали).

Гіпер- (від грец. hyper - над, понад) -префікс, який означає надмірну норму (напр., гіпертонія, гіпербаричний).

Гіпертекст - комп'ютерна текстова система, що пов'язує між собою різні електронні документи і дає змогу користувачам переходити з одного на інший. Слово у тексті цієї системи може бути посиланням на інший текст, що викликається на екран унаслідок вибору (напр., активації курсором) цього слова.

Гіпертекстовий ~ прикм. до гіпертекст.

Гіпотеза (від грец. hypothesis - підстава, припущення) -- можливе судження про закономірні (причинні) зв'язки явищ; форма розвитку науки.

Гомогенний (від давньогрец. Chemistry 267.jpg -одного походження, роду і Chemistry 267 3.jpg -рівний, однаковий + Chemistry 267 4.jpg

Д

Дезодоратор (від лат. de... - префікс, що означає видалення, знищення і odoratio - запах) - речовина і прилад для дезодорації. Дезодоратор повітря -пристрій для штучного усунення з повітря або маскування газів і пари.

Денатурація спирту (від лат. de... -префікс, що означає видалення, знищення і natura - природні властивості) - додавання до етилового спирту отруйних речовин, денатурантів.

Дефекація (лат. defaecatio - очищення) - очищення сирого бурякового соку вапняним молоком.

Дигери (від англ. digger, дослівно - копач) - люди, які захоплюються дослідженням штучних підземних споруджень.

Дискусія (від лат. discussio - розгляд, дослідження) - обговорення будь-якого спірного питання, проблеми на зборах, у пресі, у бесіді тощо.

Дисоціація (від лат. dissociatio -розділення, роз'єднання) - розклад молекул і кристалів на простіші молекули, атоми, атомні групи або йони.

Дисперсійна фаза - безперервна фаза (тіло), в об'ємі якої розподілена інша (дисперсна) фаза у вигляді дрібних твердих частинок, крапельок рідини або пухирців газу.

Дисперсія (від лат. dispersio -розсіювання) - залежність показника заломлення світла від довжини хвилі. Дисперсія звуку - залежність фазової швидкості гармонічних звукових хвиль від частоти. Дисперсія світла - розсіяння, розходження світла під час проходження крізь прозоре призматичне тіло.

Дисперсна фаза - одна з фаз у дисперсній системі, яка розподілена у формі дрібних частинок (кристаликів, крапель) в іншій фазі дисперсного середовища.

Діелектрична проникність - величина, що показує, у скільки разів взаємодія між зарядами в однорідному середовищі менша, ніж у вакуумі. Відносна діелектрична проникність повітря й більшості інших газів близька до одиниці. Для більшості твердих або рідких діелектриків відносна діелектрична проникність становить від 2 до 8. Діелектрична проникність води досить висока - близько 80.

Е

Екзо (від грец. ехо - поза, зовні) - частина складних слів, що означає зовнішній, сторонній, і вказує на зв'язок із зовнішнім середовищем.

Експеримент (від лат. experimentum -проба, дослід) - метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджують явища природи й суспільства.

Експериментальні задачі - вид самостійної роботи, в якій учитель лише дає завдання, а вибір шляху розв'язання й виконання експерименту учні визначають самостійно. Це потребує від них не тільки активного застосування теоретичних знань, а й уміння виконувати відповідні досліди. Експериментальні задачі не містять інструкцій, а тільки умови. Розробити план розв'язання й здійснити його учні мають самотужки.

Екстракція (від пізньолат. extractio -вилучення) - 1. Вилучення з водного розчину розчиненої речовини розчинником, який не змішується з водою, але в якому вони розчиняються краще, ніж у воді. 2. Вимивання компонентів із твердих сумішей обробкою їх розчинниками чи розчинами.

Електрод (від грец. elektron - бурштин і hodos - шлях) - провідник електрики, яким підводять електричний струм до рідин і газів, а також полюс гальванічного елемента й акумулятора.

Електроліз (від грец. elektron - бурштин і lysis - розкладання, розпад) - процеси електрохімічного окиснення-відновлення, що відбуваються на занурених в електроліт електродах унаслідок проходження електричного струму.

Емпіричний (від грец. етреігіа -досвід) - той, що ґрунтується на досвіді, практиці.

Емульгатор - речовина, що сприяє утворенню емульсій і підвищує їхню стійкість. Харчові емульгатори - харчові добавки, які використовують для створення харчових продуктів потрібної консистенції - емульсій.

Емульсія (від лат. emulsus - видоєний) -суміш двох незмішуваних рідин, з яких одна розподілена в іншій у вигляді дрібних краплинок.

Ендо (від грец. endon - усередині) - частина складних слів, що означає внутрішній, усередині.

Ерудиція (від лат. eruditio - ученість, пізнання) - глибокі всебічні пізнання, широка поінформованість.

Ефект Тіндаля - виникнення світного конуса на темному тлі під час розсіювання світла в мутному середовищі з розмірами частинок, на порядок менших за довжину хвилі світла.

З

Закон - необхідне, істотне, стійке, повторюване відношення між явищами в природі й суспільстві. Пізнання закону становить завдання науки.

Закономірність - повторюваний, істотний зв'язок явищ.

Золь (від нім. Sol - колоїдний розчин) - найдрібніші частинки якої-небудь речовини у рідинному, твердому чи газуватому середовищі.

І

Інгібітор (від лат. inhibeo - зупиняю, стримую) - 1. Речовина, яка уповільнює перебіг хімічних реакцій аж до повного їхнього припинення. 2. Речовина, яка пригнічує активність ферментів.

Індикатор (від пізньолат. indicator -вказівник) - речовина, що після введення до розчину змінює свій колір або колір розчину й таким чином дає змогу визначити його хімічну природу.

Інсулін (від лат. insula - острів) - гормон підшлункової залози і мозку, що регулює вуглеводний обмін в організмі; застосовують для лікування діабету й шизофренії.

Інтерферон (від лат. inter - взаємно, між собою і ferio - вражаю) - захисний білок, що утворюється в клітинах ссавців, птахів, мікроорганізмів під час контакту їх з вірусами; медичний препарат, що виготовляється з такого білка. ІЮПАК (англ. і фр. IUPAC) - Міжнародний союз теоретичної (чистої) і прикладної хімії (International Union of Pure and Applied Chemistry) - організація, яка координує дослідження, що потребують міжнародного узгодження, контролю й стандартизації, рекомендує (затверджує) хімічну термінологію, назви елементів тощо.

In vitro - у хімічному посуді, дослівно (лат.) - «у склі».

Ї

Їдке калі - тривіальна назва калій гідроскиду.

К

Каталізатор (від грец. katalysis - руйнування) - речовина, що впливає на збудження або зміну швидкості хімічноі реакції, але кількість і хімічний склад її під час цього не змінюються.

Катод (від грец. kathodes - рух донизу, від kata - донизу і hodos - шлях, рух; термін   запропонував англійський фізик М. Фарадей у 1834 р.) - негативно заряджений електрод.

Класифікація (від лат. classis - розряд, клас і ...фікація) - система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями.

Колоїди (від грец. kolla - клей й eidos -вигляд) - те саме, що колоїдно-дисперсні системи.

Колоїдний розчин - проміжний стан між суспензією і розчином найдрібніших, але більших, ніж молекули, частинок у рідині.

Колоїдні системи - колоїдно-дисперсні системи, колоїди, традиційні назви високодисперсних (мікрогетерогенних) систем. Частинки дисперсної фази в колоїдній системі, колоїдні частинки, зазвичай мають розмір від 10 ~7 до 10 5 см.

Компетентний (від лат. compete - домагаюся; відповідаю, підходжу) - той, який володіє компетенцією або компетентністю, спроможний.

Компетенція (від лат. compete - домагаюся; відповідаю, підходжу) - 1. Коло повноважень, наданих законом, уставом або іншим актом конкретному органу або посадовій особі. 2. Знання, досвід у тій або іншій галузі.

Комунікація (від лат. communicatio -роблю загальним, зв'язую, спілкуюся) -1. Шлях повідомлення, зв'язок одного місця з іншим. 2. Спілкування, передача інформації від людини до людини -специфічна форма взаємодії людей у процесах їхньої пізнавально-трудової діяльності, що здійснюється переважно за допомогою мови (рідше за допомогою ін. знакових систем). Комунікацією називають також сигнальні способи спілкування тварин.

Константа (від лат. constans -постійний, сталий) - 1. Стала величина в низці тих, які змінюються. 2. Елементарний іменований об'єкт.

Кріотерапія (від грец. kryos - холод, мороз, лід та therapeia — турбота, догляд, лікування) - лікування холодом.

Кутикула (від лат. cuticula - шкірка) -у рослин - тонка безструктурна плівка, що вкриває покривну тканину листків і стебел.

Л

Легенда (від лат. legenda, досл. - те, що варто прочитати) карти, діаграми -зведення умовних знаків і пояснень до них.

М

Макро... (від грец. tnakros - великий, довгий) - частина складних слів, що вказує на великі розміри або величину будь-чого.

Метод (від грец. methodos - шлях дослідження, теорія, навчання) - спосіб досягнення якої-небудь мети, розв'язання конкретного завдання; сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння (пізнання) дійсності.

Мікро... (від грец. mikros - малий, маленький) - 1. Складова частина складних слів, що вказує на малі розміри або малу величину будь-чого. 2. Префікс для утворення найменувань часткових одиниць, за розміром рівних одній мільйонній частці вихідних одиниць.

Модель (від лат. modulus - міра, зразок) - у широкому змісті - будь-який образ, аналог (уявні або умовні: зображення, опис, схема, креслення, графік, план, карта тощо) якого-небудь об'єкта, процесу або явища («оригіналу» моделі), використовуваний як його «заступник», «представник».

Моделювання - дослідження явищ, процесів або систем об'єктів шляхом побудови й вивчення їхніх моделей; використання моделей для визначення або уточнення характеристик і раціоналізації способів побудови нових об'єктів.

Механізм (від грец. mechane - машина) - сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та ін. явище.

Міцела (новолат. micella, зменшувальне від лат. mica - крихта, крупинка) -окрема частинка дисперсної фази золю.

H

Нано- (від грец. nanos - карлик) -префікс для утворення найменування одиниці, рівної одній мільярдній частині вихідних одиниць. Позначення: н, n. Приклад: 1 нм - 0,000 000 001 м.

Нанотехнологія - технологія об'єктів, розміри яких порядка 1 нм (атоми, молекули). Нанотехнологія включає складання молекул з атомів, нові методи запису й зчитування інформації, місцеву стимуляцію хімічних реакцій на молекулярному рівні тощо.

Нанотрубки карбонові - видовжені циліндричні структури діаметром від одного до декількох десятків нанометрів і завдовжки до декількох сантиметрів, складаються з однієї або декількох згорнутих у трубку гексагональних графітових площин (графенів) і закінчуються зазвичай напівсферичною головкою.

О

On-line - неавтономний режим роботи, коли у комп'ютера встановлено підключення до мережі (наприклад, Інтернету).

Опал (від лат. opalus, грец. opallios, від санскр. упала - дорогоцінний камінь) - прозорий склоподібний камінь різного забарвлення, деякі різновиди якого вважають коштовними.

Опалесценція (від лат. opalus, грец. opallios, від санскр. упала - дорогоцінний камінь, і лат. escent - суфікс, що означає слабку дію) - явище розсіювання світла мутним середовищем, зумовлене його оптичною неоднорідністю.

П

Парафін (від лат. parum affinis - мало дотичний) - безбарвна воскоподібна легкоплавка речовина, нерозчинна у воді, що її отримують у процесі перегонки нафти.

Парафінотерапія - застосування розплавленого парафіну для різноманітних лікувальних і косметичних процедур.

Парниковий ефект - нагрівання внутрішніх шарів атмосфери. Парниковий ефект підвищує середню температуру планети, зм'якшує розходження між денними й нічними температурами. Посилення парникового ефекту може призвести до глобальних змін клімату Землі.

Пектинові речовини (від грец. pektos - зсілий, замерзлий) - полісахариди, наявні в усіх наземних рослинах (особливо багато в плодах) і в деяких водоростях. Сприяють підтримці в тканинах тургора, підвищують посухостійкість рослин, стійкість овочів і плодів під час зберігання. Пектини одержують з яблучних вичавок, жома цукрового буряка тощо, використовують у харчовій і фармацевтичній промисловості як желюючі речовини.

Пігменти (від лат. pigmentum - фарба) - в хімії - барвники, які застосовують у вигляді тонких порошків для фарбування пластмас, гуми, хімічних волокон, виготовлення фарб.

Поташ - тривіальна назва калій карбонату.

Презентація (від англ. presentation) - 1. Спосіб наочного подання інформації з використанням аудіовізуальних засобів. Зазвичай презентація містить у собі текст, ілюстрації до нього й витримана в єдиному графічному стилі. Використання інформаційних технологій розширює форми і методи подання матеріалу. 2. Захід, проведений з метою поширення деякої інформації й/або демонстрації деяких товарів, послуг тощо.

Простагландини (від новолат. glandula prostatica - передміхурова залоза) -назва гормоноподібних речовин, які синтезуються майже в усіх тканинах організму, включаючи стінки кровоносних судин. Вони беруть участь у регуляції кров'яного тиску, скороченнях матки й низці інших фізіологічних процесів.

С

Сатурація (від лат. saturatio - насичення) (тех.) - 1. Насичення рідини газом. 2. Видалення надлишку кальцій гідроксиду (вапна) із соку цукрового буряка після очищення його вапном.

Саше (від франц. sachet) - дослівно -мішечок.

Символ (від грец. symbolon - знак, розпізнавальна прикмета) - 1. У науці те саме, що знак. 2. У мистецтві - характеристика художнього образу з погляду його осмисленості, вираження ним якоїсь художньої ідеї. Зміст символу невіддільний від його образної структури й вирізняється невичерпною багатозначністю.

Система (від грец. systema - ціле, складене з частин) - сукупність елементів, що перебувають у відносинах і зв'язках один з одним, утворюють певну цілісність, єдність.

Супер- (від лат. super - зверху, над) - префікс, який означає розташований зверху, головний.

Супермолекули - відносно молекул є те саме, що молекули відносно атомів.

Спелеологія (від грец. spelaion - печера й logos - слово, вчення) - галузь знання, що вивчає будову, розвиток і походження природних печер, умови їх утворення, особливості їхньої гідрографії, тваринний і рослинний світ печер тощо; обстеження печер з науковою і спортивно-туристичною метою.

Специфічний (від середньовічн. лат. specificus - особливий) - 1. Характерний тільки для кого-, чого-небудь, властивий винятково комусь, чомусь; своєрідний, особливий. 2. Який має особливі властивості, будову, склад.

Спостереження - цілеспрямоване сприйняття, зумовлене завданням діяльності. Головна умова наукового спостереження - об'єктивність, тобто можливість контролю за допомогою або повторного спостереження, або застосування інших методів дослідження (напр., експерименту).

Стабілізатор (від лат. stabilia -стійкий, сталий) - речовина, що затримує зміну властивостей іншої речовини, дисперсної системи тощо (стабілізатори піни, пластмас).

Сталий (стійкий) розвиток (англ. susainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб і захистом інтересів майбутніх поколінь, включно з їхньою потребою в безпечному і здоровому довкіллі.

Ступінь дисперсності — визначається розміром частинок дисперсної фази.

Сурогат (від лат. surrogatus - замість чогось) - замінник натурального продукту, який має лише деякі його властивості.

Суспензія (пізньолат. suspensio, дослівно - підвішування, від лат. suspende - підвішую) - 1. Суміш рідини або газу з твердими частинками, які перебувають у завислому стані; змучення. 2. Рідка лікарська форма, що утворюється внаслідок змішування нерозчинних речовин з водою, оліями, гліцерином тощо.

Т

Теорія (від грец. theoria - дослідження) - 1. Логічне узагальнення досвіду, суспільної практики, яке ґрунтується на глибокому проникненні в суть досліджуваного явища та розкриває його закономірності. 2. Учення про певну сукупність явищ, галузь знань, створене на підставі такого узагальнення. 3. Сукупність узагальнених положень, які становлять певну науку чи розділ науки.

Термічний (від грец. thermos - гарячий) - пов'язаний з теплотою, з використанням теплової енергії; тепловий.

Технологія (від грец. techne - мистецтво, майстерність, уміння) - 1. Сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних у процесі виробництва продукції. 2. Наукова дисципліна, яка вивчає закономірності технологічних процесів.

Трансгенні продукти (генетично модифіковані) - одержують із рослин, у клітини яких вмонтовано гени, не дані їм від природи.

Тривіальний (від лат. trivium - досл.-трьохпуття) - позбавлений новизни, не оригінальний. Занадто звичайний, простий.

У

Ультра... (від лат. ultra - понад, за межами, по той бік) - частина складних слів, яка означає за межами (за кількісними або якісними показниками), граничний.

Ультрамікроскоп (від лат. ultra, грец. mikros - маленький і skopeo - дивлюся) - оптичний прилад для виявлення частинок настільки малих розмірів (до 2 нм), що їх не можна спостерігати у звичайні мікроскопи. В ультрамікроскопі спостерігають не самі частинки, а більші за розмірами плями дифракції світла на них. Розміри й форму частинок за допомогою ультрамікроскопа встановити не можна, однак можна визначити їхню концентрацію та обчислити середній розмір. Застосовують у дослідженнях дисперсних систем, для контролю чистоти повітря й води тощо.

Ультрамікроскопія (від лат. ultra, грец. mikros - маленький і skopeo - дивлюся) - оптичний метод спостереження й аналізу колоїдних частинок у рідкій або газовій фазі за допомогою ультрамікроскопів.

Утилізація (від лат. utilis - корисний) - уживання з користю, напр. утилізація відходів.

Ф

Фаза (від грец. phasis - поява) -однорідна частина якої-небудь неоднорідної фізико-хімічної системи.

Феромони (від грец. phero - несу, hormао - приводжу до дії, збуджую) - біологічно активні речовини, які тварини виділяють у навколишнє середовище, специфічно впливають на поведінку або фізіологічний стан інших осіб того самого виду.

Фітогормони (від грец. phyton ~ рослина і hormao - рухаю, спонукаю) - гормони рослин, сполуки, що утворюються в рослинах у малих кількостях і стимулюють у них процеси росту або формотворні процеси.

Флуоресценція (від назви мінералу флюориту, у якого вперше була виявлена Ф., і лат. -escent - суфікс, що означає слабку дію) - один із двох видів люмінесценції; явище короткочасного світіння деяких речовин після припинення освітлювання їх, опромінювання рентгенівським промінням тощо.

Формат (від лат. formo - надаю форму) - 1. У системах обробки інформації - структура інформаційного об'єкта, що піддається обробці, зберіганню, передачі. 2. Тематика, коло питань, що висвітлюються в теле-, радіопередачі, рубриці газети тощо.

Фундаментальний (від лат. fundamentum) - ґрунтовний, позитивний, солідний, головний.

X

Хаос (грец. chaos), у грецькій міфології - безмежна первісна маса, з якої утворювалося згодом усе існуюче. У переносному значенні - безладдя, плутанина.

Ц

Центрифуга (від. лат. centrum - центр і fuga - втеча) - апарат для поділу в рідкому середовищі компонентів неоднорідної суміші на складові частини різної густини, ґрунтується на впливі відцентрової сили. Рідину заливають у спеціальні контейнери, які обертаються з великою швидкістю навколо центральної осі.

Ю

ЮНЕСКО - Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.


Г. А. Лашевська, Геометрія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Підручники та книги по всім предметам, домашня робота, онлайн бібліотеки книжок, плани конспектів уроків з хімії, реферати та конспекти уроків з хімії для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.