KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тематична атестація - 2. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 10 клас. Повні уроки>> Економіка: Тематична атестація - 2. Повні уроки


Содержание

Тема

  • 24. Тематична атестація - 2


Мета

  • Перевірити набуті знання з таких тем:
     

-«Різні види ринків та особливості формування цін»
-«Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники.»
  -«Доходи в ринковій економіці.».

План

1. Варіант №1
2. Відповіді до варіанту № 1.
3. Варіант №2
4. Відповіді до варіанту №2.


Варіант 1

1. Дати вичерпну відповідь на запитання:


А) Ринок монополії
Б) Біржі:поняття та види
В) Рента як форма реалізації власності на виняткові ресурси. Земельна рента. Типи і види земельної ренти.

2.  Розв’язати тести:


1. Виберіть, що означає поняття "конкуренція":
а) суперництво між товаровиробниками за більш вигідні умови діяльності;
б) об'єднання багатьох виробників у спілку;
в) домовленість між виробниками про умови діяльності.


2. Вкажіть, що з наведеного є ознаками чистої конкуренції:
а) дуже велика кількість незалежних виробників і покупців;
б) відсутній контроль над цінами, ціни визначає ринок;
в) панує одна фірма;
г) відсутні товари - замінники основного продукту.


3. Боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку:
а) міжгалузева конкуренція;
б) досконала конкуренція;
в) внутрішньогалузева конкуренція;
г) чиста конкуренція.


4. Досконала конкуренція - це:
а) конкуренція, за якої відсутні зовнішні і внутрішні втручання у відносини контрагентів ринку;
б) конкуренція між багатьма продавцями-покупцями з приводу купівлі-продажу однорідних товарів;
в) боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку.


5. Протилежність конкуренції:
а) попит;
б) пропозиція;
в) монополія;
г) ринкова рівновага.

3. Творче завдання: Чому конкуренція між виробниками зазвичай вигідна споживачам?


4. Закінчіть речення:
А) Додаткова заробітна плата - це ______________________.
Б) Центральний банк — _____________________.
В) Досконала конкуренція – ________________________.

Г) Картель являє собою угоду _______________________.


Відповіді

2. Тести:
1 - а
2 - а
3 - в
4 - а
5 - в

4. Закінчіть речення:


А) винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.
Б) центр фінансово-кредитної системи національної економіки, головною функцією якого є контроль та регулювання пропозиції грошей у країні.
В) такий стан ринку, коли вплив кожного учасника економічного процесу на діяльність ринку настільки малий, що він не може впливати на загальні умови функціонування ринку та ціни.
Г) декількох підприємств, що встановлює для всіх учасників обсяг виробництва, ціни на товар, умови найму робочої сили, обміну патентами, розмежування ринків збуту і долю («квоту») кожного учасника в загальному обсязі виробництва і збуту. Його ціллю є підвищення цін (понад конкурентний рівень), але не обмеження виробничої і постачальницько-збутової діяльності учасників.


Варіант 2

1. Дати вичерпну відповідь на запитання:


А) Ринок досконалої конкуренції
Б) Небанківські фінансові посередники
В) Прибуток. Фактори, що зумовлюють диференціацію прибутку.


2. Розв'язати тести:


1. Що таке ринок?
а) сукупність економічних відносин між господарчими суб'єктами щодо організації виробництва та обміну товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва;
б) ринкова форма господарювання та економічних відносин;
в) місце, на якому відбувається товарообмін;
г) форма організації товарних відносин між господарюючими суб'єктами.


2. Внутрішній ринок країни, обмежений її кордонами:
а) локальний (місцевий) ринок;
б) регіональний ринок;
в) національний ринок;
г) міжнародний ринок.


3. Організаційні форми ринку, які здійснюють вільну торгівлю товарами та послугами, цінними паперами, валютою:
а) біржі;
б) аукціони;
в) ярмарки;
г) торгові доми.


4. Які організації здійснюють доставку товарів, беручи на себе цей вид витрат з реалізації товару:
а) страхові фірми;
б) торгово-промислові палати;
в) аудиторські фірми;
г) транспортні компанії.


5. Що є сукупністю економічних відносин, які забезпечують утворення, розподіл і використання фондів грошових коштів у процесі розподілу суспільного продукту і НДС:
а) грошова система;
б) фінансова система;
в) податкова система;
г) економічна система.

3. Творче завдання: Чи доцільно, на твою думку, вдаватися до скасування монополії на послуги кабельного телебачення, забезпечення населення газом, теплом і водою?

4. Закінчіть речення:


А) Формування доходів населення можна визначити такою формулою:__________.
Б) Основна заробітна плата - це __________________.
В) Фондова біржа - це біржа, що _________________.
Г) Ринок чистої монополії – це __________________________.


Відповіді

3. Тести:
1-а
2-в
3-а
4-г
5-б

4. Закінчіть речення:

А) Дт+Дп+Дм=Дф
Б)  - винагорода за виконану роботу відповідно до установлених норм праці.
В) оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Г) ринок, де продукцію пропонує один продавець, а підприємство-монополіст прирівнюється до галузі.


Список використаної літератури

1. Моя економіка: Підруч. Для уч. 10-хкл./ Л.М. Кириленко, Л. П. Крупська, І.М. Пархоменко, І. Є. Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2004. – 320 с.
2. Базилевич В.Д. Практикум з мікроекономіки. – Київ: Знання,2010. -491 с.
3. Інші завдання складено автором / Мазуренко М. С.
Відредаговано і надіслано Мазуренко М.С.
Над уроком працювали

Мазуренко М.С.

Ціневич Г.О.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Економіка > Економіка 10 клас