KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 17. Фізіологічні основи мови

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Фізіологічні основи мови


МОВА І МИСЛЕННЯ
 
Що таке сигнальні системи? На відміну від тварин, для яких сигналами змін у навколишньому середовищі є безпосередньо природні явища (світло, звуки, хімічні речовини), у людини в процесі суспільно-історичного розвитку утворилася специфічна форма спілкування - мова. Поряд із природними подразниками мова набула величезного значення у вищій нервовій діяльності людини, а слово в мові стало звуковим сигналом для позначення різних явищ, предметів навколишнього світу. Тому вища нервова діяльність людей базується на взаємодії двох сигнальних систем. Перша сигнальна система - це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку при безпосередньому впливові на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. Друга сигнальна система - це умовні рефлекси, вироблені на слова й позначені ними поняття. Дія слова як сигналу визначається смисловим значенням, зв'язком із певними предметами навколишнього середовища. Друга сигнальна система дає змогу сприймати позначені словом не тільки безпосередні подразники, а й складні їхні взаємозв'язки, оперувати словами під час аналізу та синтезу явищ навколишнього світу, створила можливість абстрактного мислення.
Яке значення мала друга сигнальна система для виникнення мови? Наявність у людини другої сигнальної системи докорінно відрізняє її вищу нервову діяльність від нервової діяльності тварин. У тварин також можуть утворюватися умовні рефлекси на словесні накази, але в даному випадку слово діє як звуковий подразник.
Перша та друга сигнальні системи перебувають у тісному взаємозв'язку. Під час утворення умовних рефлексів на безпосередні подразники збудження передається і в другу сигнальну систему. Внаслідок цього рефлекторна реакція може виникати у відповідь на сигнали, які надходять і з другої сигнальної системи. Наприклад, якщо виробити реакцію на дзвінок, то вона потім проявляється відразу при заміні безпосереднього подразника словом «дзвенить».
Мова як здатність знако-символічного уявлення про предмети і явища довколишнього світу і як відбиття власних почуттів є унікальною властивістю людини. Саме слово, яке, за висловом І.П. Павлова, є «сигналом сигналів» і за допомогою якого здійснюється узагальнення і абстракція, стало складовою частиною мови і письма. Мова - це засіб спілкування з іншими людьми.
Які є види мови? Мову поділяють на усну і письмову. Усна мова - це спілкування між людьми, в процесі якого слова вимовляються вголос і сприймаються на слух. Вона може бути у вигляді монологу, коли одна людина протягом відносно тривалого часу висловлює свою думку, або діалогу - розмови, в якій беруть участь не менше двох співрозмовників. Письмова мова - це передача інформації за допомогою письмових знаків, символів. Скільки народів, стільки і мов. Є декілька алфавітів, зі своїми письмовими знаками, символами.
Як розвивається мова? Слово і праця зумовлюють прогресивний розвиток мови. Вона постійно розширює діапазон і якість сприйняття сигналів, можливість передачі інформації про зовнішній світ і власний стан за рахунок різноманітних звукових конструкцій, надання звукам певного емоційного значення.
Чи можна вважати мовою різні форми звукових сигналів у тварин? Чим вони відрізняються від мови людини?
У тваринному світі широко використовуються різні форми сигналізації і зв'язку (комунікації). До них належать і звукові сигнали. Звуки, які видають тварини, сигналізують про небезпеку, їжу, захист території. Але жоден представник тваринного світу не здатний утворювати назви різних речей чи поєднувати слова в речення.
Щоправда, щось на зразок людської «мови» можна почути від папуг. Відомо такий факт: один папуга вмів вимовляти фразу «Як ясно світить сонце». Але її він вигукнув і тоді, коли за вікном стояла осіння ніч. Чи можна говорити тут про мову? Це неусвідомлене, механічне поєднання певних звуків, досягнуте внаслідок дресирування.
Мова - це озвучена думка, властива тільки людині. Слово становить другу, суто людську сигнальну систему, яка дає змогу позначати й узагальнювати через словесні символи різні явища дійсності та їхні взаємозв'язки. Тварини не мають такої системи. Тому їхні звуки є несвідомою безпосередньою реакцією на зовнішні подразники.
Тільки у людини ознаки, які лежать в основі класифікації предметів і явищ зовнішнього світу, пов'язані зі словами рідної мови, тобто набувають словесного найменування. Коли людина володіє кількома мовами, кількість цих найменувань збільшується, але в основі впізнавання предметів і подій залишається сукупність одних і тих самих ознак. У пам'яті людини предмети класифікуються і за ознаками вживання. Тож незалежно від того, якою мовою названо предмет, людина знає, для чого він призначений або ж що означає та чи інша подія, явище. Отже, перетворення звукових сигналів на мову не можна ототожнювати зі здатністю тварин відтворювати звуки.
Що є основою виникнення мови у людини? Безсумнівно, що для розвитку мови необхідний спеціальний апарат, який утворював би звуки. І такий апарат сформувався в процесі еволюції людини. Ще в період внутрішньоутробного розвитку людини волокна голосових зв'язок з'єднуються з волокнами кільцевих м'язів гортані. Це створює умови для засвоєння рухів, які забезпечують звукову мову. В цьому полягає суттєва відмінність анатомічної будови мовного апарату людини від звукового апарату людиноподібних мавп. Саме через таку відмінність в анатомічній будові звукового апарату будь-які спроби навчити мавп звукової мови не дають помітних результатів.
Основну роль у розвитку мови людини відіграв головний мозок, в якому утворились не тільки центри сприйняття і відтворення звуків, а и складна система, здатна аналізувати, запам'ятовувати, порівнювати звуки, розуміти їхній зміст, прогнозувати наслідки, які несуть звукові сигнали. Таким чином, виконання мовної функції є результатом скоординованої діяльності кількох нервових центрів головного мозку.
На основі розвитку мови утворилась система мислення.
Що таке мислення? Мислення - це процес узагальненого відбиття суттєвих властивостей предметів і явищ, їхніх зв'язків і відношень, сукупність різних типів розумової діяльності, що постійно змінюють і доповнюють одна одну. Процес мислення включає в себе ряд розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизацію.
Виконання розумових операцій ґрунтується на таких формах мислення: поняття, міркування, умовивід (див. схему).
 
1. Що таке сигнальні системи?

2. У чому полягає різниця між першою і другою сигнальними системами?

3. У чому полягає відмінність між мовою людини і звуковою сигналізацією тварин?

4. Як здійснюється мовна функція у людини?

5. Що таке мислення?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Реферати, домашня робота з біології, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн. Конспекти, шкільний план, відкритий урок з біології


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.