KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 22. Операції над об'єктами у текстовому редакторі Word

Операції над об'єктами у текстовому редакторі Word
1. Назвіть об'єкти основного вікна текстового редактора Word і поясніть їх призначення.
2. Назвіть властивості об'єкта тексту символ і наведіть приклади їх значень.
3. Назвіть властивості об'єкта тексту абзац і наведіть при-

У шостому класі ви ознайомилися з текстовим редактором та навчилися: створювати текстові документи;
записувати документ на зовнішній носій і зчитувати його із зовнішнього носія до редактора; редагувати текст;
виділяти фрагменти тексту і виконувати операції над виділеними фрагментами;
уставляти до документа графічні зображення;
форматувати об'єкти текстового документа (символи, абзаци, графічні зображення, сторінки);
використовувати Буфер обміну;
автоматично перевіряти правопис;
друкувати документ.

Ви знаєте, що в текстовому редакторі Word команди можна виконувати кількома способами:
 за допомогою основного меню редактора; с за допомогою контекстного меню;
 за допомогою елементів керування панелей інструментів;
 за допомогою сполучення клавіш.
Кожний користувач може вибирати той спосіб виконання команди, який йому найбільше до вподоби. Багато хто віддає перевагу використанню панелей інструментів.

Налаштування панелей інструментів
Список усіх панелей інструментів можна побачити, якщо в меню Вигляд установити вказівник на пункт Панелі інструментів. Ліворуч від назви кожної панелі є прапорець. Якщо встановити позначку прапорця, відповідна панель інструментів буде відображатися у вікні, якщо зняти - то ні.

Кожну з панелей можна перемістити в довільне місце вікна редактора. Для цього слід установити вказівник на лівий край панелі інструментів і перетягнути панель в інше місце вікна.
У кінці кожної панелі інструментів є кнопка, вибір якої призводить до відкриття меню. Другий рядок цього меню Додати або видалити кнопки містить список стандартного набору елементів керування, які належать до цієї панелі інструментів. За допомогою прапорців можна відповідні елементи керування розмістити на панелі, а можна вилучити.

Кожен користувач може створити свою панель інструментів і розмістити на ній ті елементи керування, які він найчастіше використовує.
Для створення нової панелі інструментів потрібно:
1. Виконати команду Настройка меню Сервіс .
2.Відкрити вкладку Панелі інструментів у вікні Настройка, що відкрилося, вибрати кнопку Створити, ввести ім'я нової панелі інструментів у поле  Панель інструментів вікна Створення панелі інструментів, що відкрилося.
3. Відкрити  вкладку Команди у вікні Настройка, у лівій частині цього вікна вибрати категорію, а в правій - потрібний елемент керування, і перетягнути цей елемент керування на нову панель інструментів. Після створення нової панелі інструментів її ім'я додається до списку вже існуючих. Це дає можливість у будь-який момент відкрити потрібну панель інструментів і використовувати елементи керування, розташовані на ній.
На створеній користувачем панелі (як і на будь-якій іншій) можна розмістити елементи керування з різних Категорій.
Видалити створену панель інструментів можна за допомогою відповідної кнопки вікна Настройка.

Редагування тексту. Пошук і Заміна
Нагадаємо, що редагування тексту - це внесення до нього змін. Такі зміни виникають у результаті, наприклад, виправлення помилок, вилучення фрагментів тексту або вставки нових, переміщення фрагментів тексту тощо.
Пригадайте, як виконуються ці операції.
Ще одним засобом редагування тексту є Пошук і Заміна.

Пошук дозволяє знайти в тексті потрібний "фрагмент і, наприклад, видалити його.
Для початку пошуку слід:
1. Виконати команду Знайти меню Правка.
2. Увести шуканий фрагмент тексту в поле Знайти на вкладці Знайтии вікна Знайти й замінити.
3. Вибрати кнопку
Якщо Word знайде введений у поле фрагмент, він виділить його. При потреі можна шукати інше входження до тексту цього ж фрагмента, знову вибираючи кнопку Знайти далі.

Якщо документ не містить шуканого фрагмента, то відкриється інформі ційне вікно з відповідним повідомленням .
У цьому ж вікні можна встановити значення параметрів пошуку. Список усіх параметрів можна відкрити вибравши кнопку Більше. Якщо встановити позначку прапорця Виділити всі елементи, то всі входження  шуканого  фрагмента  до всього тексту або до поточної фрагмента будуть виділені. Установлена позначка прапорця Враховувати регістр включає режим пошуку, при якому розрізняють великі й малі літери.

Якщо шуканим фрагментом тексту є одне слово, то можна шукати тільки його входження до тексту, установивши позначку прапорця Лише слово цілком.

Можна також шукати й входження цього слова до тексту як фрагмента інши слів, знявши позначку прапорця . Наприклад, якщо в полі Знайти ввести слово мати, то при встановленій позначці цього прапорп в тексті шукатиметься тільки це слово, а при знятій - знайдуться ще й, напрі клад, такі слова: приймати, тримати, займатися тощо.

Заміна дозволяє знайти в тексті потрібний фрагмент і автоматично замінити його на інший.
Для початку цієї операції слід:
1. Виконати команду Замінити меню Правка.
2. Увести фрагмент тексту, який потрібно замінити, в поле Знайти на вкладці Замінити вікна Знайти й замінити, а фрагмент, на який потрібно замінити, -у поле Замінити на.
Якщо після цього вибрати кнопку Замінити все, то в тексті відбудеться автоматична заміна всіх входжень першого фрагмента на другий.
Якщо потрібно замінити не всі входження першого фрагмента, то потрібно вибрати кнопку Знайти далі, після чого, при необхідності заміни - кнопку Замінити, а якщо дане входження замінювати не потрібно, - знову кнопку Знайти далі.

Форматування тексту
Нагадаємо, що форматування документа - це зміна його зовнішнього вигляду. Такі зміни виникають у результаті, наприклад: і зміни шрифту, розміру символів, накреслення, кольору тощо; - зміни відступів абзаців від полів і один від одного, їх вирівнювання,
відступу першого рядка; і зміни значень властивостей графічного зображення, вставленого до
документа.
Пригадайте, як виконуються ці операції.
Ще одним засобом форматування документа є включення до нього буквиці. Буквиця -це художньо оформлена перша літера сторінки, розділу тексту або абзацу.
Щоб вставити до тексту буквицю, потрібно:
1. Виділити першу літеру сторінки, розділу тексту або абзацу,
2. Виконати   команду меню
Формат.
3. Установити значення властивостей буквиці у вікні Буквиця , що відкрилося.
4. Вибрати кнопку ОК.
Зверніть увагу, що в нашому підручнику початок кожного розділу оформлено буквицею.