KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 34. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 4 клас>>Українська мова: Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.


§ 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

173. Попрацюйте разом! 
1. Прочитайте вірш. Доберіть заголовок.
Покосили жито, жито і пшеницю,
і шепочуть квіти про нічні зірниці,
про ранкові роси, про вітри ласкаві,
що під ними гнуться верби кучеряві.
Щедрий дар Вітчизні віддають баштани
і сади, де сяйво поміж листям тане.
І синіє небо над зеленим гаєм,
рідний край вітає з добрим урожаєм.
Володимир Сосюра

2. Визначте, які іменники вжито в однині, а які — у множині. Чи всі іменники мають форми однини і множини? Доведіть.

 174. 1. Розглянь таблиці.За якою ознакою здійснено розподіл іменників? Які закінчення мають іменники у множині? Чим пояснити відмінність у закінченнях іменників деяких відмінків?
Таблиці відмінювання іменників у множині Жіночого роду
 

Відмінок Питання
Н. хто?що? руки вежі дівчата вії
Р. кого?чого рук веж дівчат вій
Д. кому?чому? рукам вежам дівчатам віям
З. кого?що? руки вежі дічат вії
О. ким?чим? руками вежами дівчатами віями
М. на кому? на чому? на руках на вежах на дівчатах на віях
Чоловічого роду та Середнього роду


Відмінок Питання
Н. хто?що? вітри коні краї моря
Р. кого?чого вітрів коней країв морів
Д. кому?чому? вітрам коням краям морям
З. кого?що? вітри коней краї моря
О. ким?чим? вітрами кіньми краями морями
М. на кому? на чому? на вітрах на конях у краях на моряхЖіночого роду


Відмінок Питання
Н. хто?що? вісті речіі радості подорожі
Р. кого?чого вістей речей радостей подорожей
Д. кому?чому? вістям речам радостям подорожам
З. кого?що? вісті речі радості подорожі
О. ким?чим? вістями речами радостями подорожами
М. на кому? на чому? на вістях на речах у радостях у подорожах


2. При потребі звертайся до таблиць як до зразка відмінюван­ня іменників у множині.

175. 1. Прочитай текст. Визнач його тему. 
Є на Поділлі ліси — вздовж і впоперек на десять, а то й більше кілометрів. Розкинулись по ярах та балках над струмками й урвиськами, поміж болота­ми, ставками. Совиний яр — справжнісінька тобі Швейцарія. Клементовичі — тайга... Столітні яли­ни, обтяжені шишками, линуть до хмар у морозяно­му промінні передзахідного сонця.
За Юрієм Букатевичем

2. Спиши. Познач закінчення іменників. Надпиши скороче­но над кожним іменником його рід, число і відмінок. Кори­стуйся поданими вище таблицями.
3. В останньому реченні тексту визнач відомі тобі частини мови.
4. Поясни правопис слів, що пишуться з великої букви.


176.1. Прочитай і спиши текст, змінюючи форму однини виділе­ні, них іменників на форму множини. Визнач їх відмінок. Пов'язані з іменниками слова також став у множині. Як змінився при цьому опис природи?
Косий промінь сонця вряди-годи виглядає в прорісі повстяної хмари. Сосна височить, мовби якийсь мідний витвір, якась примара у зелених шатах. За нею сивіє огрядним стовбуром віковий дуб. Ще далі мерехтить молода береза.
2. Підкресли в кожному реченні підмет і присудок.


177.1. Прочитай текст, ставлячи іменники, що в дужках, у формі родового відмінка множини. При потребі користуйся таблицями.
Під час поїздки до Києва ми відвідали зоопарк. Із (звір) найбільше враження на нас справили слон, лев і жирафа, а з (птах) — кондори й орли. Сподобалось нам також спостерігати за розвагами (мавпа). Не вдалося, на жаль, побачити (соловей, сова, вовк і лисиця). Жодна з (подорож) не запа­м'яталася так, як ця.

2. Визнач, які закінчення мають іменники у родовому відмінку множини.

У родовому відмінку множини іменники мають закінчення -ів (їв), -ей: садів, гаїв, радостей.
Більшість іменників жіночого роду і деякі іменники ? середнього роду в цьому відмінку мають нульове закінчення: доріг□, книжок□, лінійок□, сіл□, вікон□.

178.Від іменників хмари, дощ. шеренга, завдання, слива, повітря, пальто, вікно, стаття, гвинтівка утвори, де це можливо, форми називного і родового відмінків множини, записавши їх через риску.
Візьми до уваги! В українській мові слово пальто відмінюється.


179.1. Спиши текст, розкрипаючи дужки і ставлячи іменники в потрібній формі. Визнач відмінок виділених іменників.
У дуба радість: з тих (жолуді), що замочило на­весні, два таки проклюнулися росточками й викину­ли два (листочок). Високі трави затулили їх від (сонце), (вітри) і (зливи). Якщо ніхто не затопче — рости(дубочок), розпиватися.
Велетень також укрився зеленим листям, В його кроні знайшли собі прихисток багато (пташки).
За Анатолієм Давидовим
2. Зверни увагу на те, як пов'язані між собою речення у першому абзаці. За допомогою яких слів це зроблено?


180.1. Зі слонами, що позначають кількість (п'ять, дев'ять, двадцять тощо), і поданими іменниками склади словосполу-ч-і і чення і запиши. Познач закінчення виділених іменників.
Будинок, парасолька, оповідання, відро, дерево, дівчинка, вікно, двері, сосна, дошка, гривня, учень, парта.

Візьми до уваги! Слово гривня відмінюєть­ся, як вишня.

2. Одне словосполучення (на вибір) введи в речення.


181. 1. Прочитай початок розповіді і розглянь малюнок.
У неділю вранці Мишко, Юрко та Василько виру­шили до лісу по опеньки. Найбільше радів прогулянці Васильків Рябко, який гасав навколо по кущах.

Хлоп'ята йшли туди, де кілька років тому виру­бали ділянку лісу. Раптом Рябко насторожився, загарчав і кинувся в гущавину...

2. За поданим початком і малюнком склади і запиши твір. Використай у розповіді іменники у родовому відмінку,


182. 1. Прочитай. Визнач, який це текст — розповідь, опис чи міркування. Свою відповідь обґрунтуй. Які висновки можна зробити на основі наведеного в тексті порівняння?

Як відомо, відмінків у іменників усього сім. І самі вони не справляються з великою кількістю значень, які потрібно передати. І тоді на підмогу відмінкам приходять прийменники, щоб виразити найрізно­манітніші відтінки думки.

Порівняй, наприклад, форми слова світанок, що мають часове значення, без прийменників і з при­йменниками: світанком — до світанку, перед сві­танком, протягом світанку, під час світанку, після світанку.
За Ігорем Вихованцем
2. Пригадай, у якому відмінку іменники вживаються без прийменників і в якому — лише з прийменниками.

3. Перевір свої міркування за допомогою поданих далі відо­мостей.

У називному відмінку іменники вживаються без прийменників, а в місцевому — тільки з при­йменниками. В інших відмінках іменники можуть уживатися без прийменників і з прийменниками (в, з, на, під, від, перед, за, при, між, біля, через, для та ін.).

183.1. Прочитай текст. Що ти ще знаєш про Пласт? Які інші дитячі організації тобі відомі? Яка з них тобі найбільше до вподоби?
Що таке пласт?
Так називається організація української молоді. Вона створена для патріотичного, фізичного, куль­турного та екологічного виховання. її члени бережуть традиції предків, знайомляться з історією, культурою свого народу. Вони також займаються спортом, удосконалюють свої моральні і духовні якості. Щороку Пласт організовує близько 80 та­борів. Це сплави по річках, підводне плавання, мандрівки у гори, навчання народних промислів тощо.

2. Визнач відмінки іменників. З іменниками у яких відмінках вжито прийменники? Яку роль у вираженні значень відмінків відіграють прийменники?
3. Встанови схематичний зв'язок між словами перших двох речень.

184. 1. Прочитай текст української народної пісні.Про що в ній розповідається? Чи любить козак свою Батьківщину? З чого це видно?

Стоїть явір над водою, в воду пох..лився;
на козака пригодонька: козак зажурився.
Ой поїхав з України козак молоденький —
оріхове сіделечко ще й кінь вороненький.
Ой поїхав на чужину та там і загинув,
свою рідну Україну навіки покинув.
Зв..лів собі насипати в..соку могилу,
зв..лів собі посадити ч..рвону калину.
«Будуть пташки пр..літати, калиноньку їсти,
будуть м..ні принос..ти з України вісті!»


2. Визнач відмінок іменників, що вжиті з прийменниками.
3. З'ясуй, які букви пропущені в словах.Написання яких слів можна пояснити за допомогою правил?

185. 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники. При потребі користуйся довідкою. Простеж, у яких відмінках іменники вживаються з прийменниками.

Запорозький флот інколи мав ... сотні морських чайок і був грізною зброєю ... боротьбі ... ворогом. Майже кожен ... відомих гетьманів приділяв велику увагу будівництву чайок. Перші згадки ... морські походи запорожців припадають ... часи Дмитра Вишневецького. Козаки нападали ... турецькі й та­тарські міста, визволяли невільників, вели успішну боротьбу ... султанським флотом. Голосний відгомін ... це дійшов ... нас ... народних думах, баладах і легендах.
За Михайлом Слабошпицьким
Слова для довідки: із, до, про, в, з, у, на.

2. Іменники зброя, .місто постав у різних відмінкових фор­мах однини, добери до них по три-чотири спільнокороневих слова. Запиши.

186.1. Прочитай. Доведи, що це текст, а не окремі речення.
Дивовижні риби живуть у країнах Південної Азії. Вони часто прогулюються по рисових план­таціях, лазять по деревах із спритністю ящірок. Відчувши небезпеку, ці риби зариваються в мули­стий ґрунт. Місцеві рибалки викопують їх прямо із землі або ж струшують з дерев.

2. Визнач, у якому відмінку вжито виділені іменники. Які закінчення вони мають?

3 а п а м' я т а й! У місцевому відмінку множини іменники мають закінчення -ах (-ях): у вікнах, по морях, на дорогах, на лініях.
Не плутай з російською мовою, де іменники з при­йменником по мають закінчення -ам (-ям).

Розрізняй
українською:                     російською:
по полях                           по полям
по берегах                        по берегам
по горах                            по горам

187. Прочитай текст. Визнач відмінок іменників, звертаючи ува­гу на їх закінчення. Спиши, ставлячи виділені іменники у місцевому відмінку (використай для цього прийменники по, на, в). Познач закінчення іменників.

Туристи — непосидючий народ. Мандрують вони містами і селами, лісами і горами, спускаються бурхливими річками. Використовують для цього різний транспорт — їдуть потягами й автобусами, велосипедами і мотоциклами, пливуть плотами й човнами, ідуть пішки. У дорозі туристи збагачу­ються незабутніми враженнями.

188. 1. Прочитай текст. Визнач відмінок іменників, вжитих у множині.
На деяких в. .ршин... гір Копетдагу, що в Туркме­нії, росте незвичайний чагарник. Його щільно

сплетені ст..блини утворюють щось подібне до вели­ких подушок. Та спати на цих «подушк..» не дуже зручно, бо вони такі тв..рді, що на них не зали­шається сліду навіть від кінських копит.

2. Спиши, вставивши пропущені букви. Поясни написання слів.

189. 1. Дай письмові відповіді на запитання, вживаючи іменники і у місцевому відмінку множини.

1. По чому рухаються пароплави, автомобілі, поїзди? 2. На чому літають люди в різні куточки нашої планети? 3. Коли літають у пошуках здобичі сови, кажани? 4. На яких деревах ростуть шишки?

2. З якими прийменниками вживаються іменники у місцево­му відмінку?


Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова 4 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Реферати української мови, домашня робота, підготовка до уроків і все це безкоштовно скачати чи готуватись онлайн. Конспекти, шкільний план, відкритий урок з української мови


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.