KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 42. Екологія людини і її значення

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Екологыя людини і її значення


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ГАРМОНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА Й ПРИРОДИ
Як організм людини пов'язаний із середовищем її життя? Усе живе на Землі пов'язане з середовищем існування, до якого належать різноманітні природні комплекси і живі організми, що їх населяють.
Живі організми та неживі компоненти їхнього оточення нерозривно взаємопов'язані між собою процесами обміну речовин та енергією у складні екологічні системи.
Екологічна система - широке поняття. Його можна застосовувати і до однієї популяції певного виду, і до біосфери в цілому. Зв'язки живих організмів із навколишнім середовищем вивчає наука екологія (від грец. ойкос - дім, житло). Поняття «екологія» нині часто використовують у побуті, коли характеризують будь-яку взаємодію людини і природи, а ще частіше, коли йдеться про забруднення довкілля внаслідок її господарської діяльності та проблеми охорони природи.
Останнім часом екологічний стан навколишнього середовища різко погіршився. Це зумовило необхідність сформувати в людей почуття відповідальності за нього, тобто екологічне мислення. Усі господарські рішення слід приймати, враховуючи можливі негативні наслідки, до яких може призвести втручання в природні комплекси, а також заходи щодо збереження й поліпшення якості навколишнього середовища.
Наслідки господарської діяльності людини давно переросли локальні, регіональні межі й набули глобального планетарного характеру. Швидкі зміни навколишнього середовища не відповідають пристосувальним можливостям організму людини. Тому питання екологічного благополуччя людства вже давно цікавлять дослідників.
На базі природничих, економічних і медико-біоло-гічних наук почала формуватися нова галузь - «екологія людини». Це зумовлено постійним посиленням впливу людини на природу, збільшенням захворювань, пов'язаних із забрудненням довкілля, активним освоєнням територій з екстремальними умовами життя, з дослідженням людиною космосу.
Що вивчає екологія людини? Екологія людини вивчає взаємодії людства і людини зокрема з довкіллям, досліджує соціальні й природні закономірності цієї взаємодії, а також проблеми фізіології людини, збереження її здоров'я й працездатності, вдосконалення фізичних і психічних можливостей.
Інакше кажучи, екологія людини - це наука, яка вивчає взаємодію людини як біосоціальної істоти зі складним багатокомпонентним навколишнім світом, що постійно змінюється.
Що таке екологічні фактори? Усі фактори навколишнього середовища діють на живі організми по-різному. Одні з них забезпечують їм життя, другі -шкодять, треті можуть бути нейтральними для них. Екологічні фактори - це фактори середовища, які тим чи іншим чином впливають на живий організм. За походженням і характером дії екологічні фактори поділяють на абіотичні, біотичні й антропогенні.
Абіотичні (від грец. о - заперечення і біос - життя) фактори - це компоненти та явища неживої, неорганічної природи, що безпосередньо чи опосередковано впливають на живі організми. До них належать світло, температура, вологість, вітер, повітря, тиск, тривалість дня тощо.
Біотичні (від грец. біос) - це сукупність факторів органічного світу (рослинність, тваринний світ, вплив людини тощо), які діють на організми. Кожний організм постійно зазнає прямого або опосередкованого впливу інших організмів, взаємодіє із представниками свого та інших видів (рослинами, тваринами, мікроорганізмами), залежить від них і сам впливає на них.
До біотичних факторів належить також господарська діяльність людини. їх виділяють в окрему групу антропогенних факторів. Антропогенні фактори - це такі форми діяльності людського суспільства, які призводять до зміни у природі, середовищі життя інших видів чи безпосередньо позначаються на житті самої людини.
 
1. Що вивчає екологія людини?

2. Які екологічні фактори впливають на організм людини?

3. Що таке абіотичні, біотичні й антропогенні фактори?
 
Як впливає на людину такий біотичний фактор, як мікроорганізми?
Який взаємозв'язок людини з абіотичними факторами?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

Вивчай біологію безкоштовно, електронні видання безкоштовно, безкоштовно скачати підручники біології


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.