KNOWLEDGE HYPERMARKET


Тема 42. Екологія людини і її значення

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>>Біологія: Екологыя людини і її значення


ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ГАРМОНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА Й ПРИРОДИ
Як організм людини пов'язаний із середовищем її життя? Усе живе на Землі пов'язане з середовищем існування, до якого належать різноманітні природні комплекси і живі організми, що їх населяють.
Живі організми та неживі компоненти їхнього оточення нерозривно взаємопов'язані між собою процесами обміну речовин та енергією у складні екологічні системи.
Екологічна система - широке поняття. Його можна застосовувати і до однієї популяції певного виду, і до біосфери в цілому. Зв'язки живих організмів із навколишнім середовищем вивчає наука екологія (від грец. ойкос - дім, житло). Поняття «екологія» нині часто використовують у побуті, коли характеризують будь-яку взаємодію людини і природи, а ще частіше, коли йдеться про забруднення довкілля внаслідок її господарської діяльності та проблеми охорони природи.
Останнім часом екологічний стан навколишнього середовища різко погіршився. Це зумовило необхідність сформувати в людей почуття відповідальності за нього, тобто екологічне мислення. Усі господарські рішення слід приймати, враховуючи можливі негативні наслідки, до яких може призвести втручання в природні комплекси, а також заходи щодо збереження й поліпшення якості навколишнього середовища.
Наслідки господарської діяльності людини давно переросли локальні, регіональні межі й набули глобального планетарного характеру. Швидкі зміни навколишнього середовища не відповідають пристосувальним можливостям організму людини. Тому питання екологічного благополуччя людства вже давно цікавлять дослідників.
На базі природничих, економічних і медико-біоло-гічних наук почала формуватися нова галузь - «екологія людини». Це зумовлено постійним посиленням впливу людини на природу, збільшенням захворювань, пов'язаних із забрудненням довкілля, активним освоєнням територій з екстремальними умовами життя, з дослідженням людиною космосу.
Що вивчає екологія людини? Екологія людини вивчає взаємодії людства і людини зокрема з довкіллям, досліджує соціальні й природні закономірності цієї взаємодії, а також проблеми фізіології людини, збереження її здоров'я й працездатності, вдосконалення фізичних і психічних можливостей.
Інакше кажучи, екологія людини - це наука, яка вивчає взаємодію людини як біосоціальної істоти зі складним багатокомпонентним навколишнім світом, що постійно змінюється.
Що таке екологічні фактори? Усі фактори навколишнього середовища діють на живі організми по-різному. Одні з них забезпечують їм життя, другі -шкодять, треті можуть бути нейтральними для них. Екологічні фактори - це фактори середовища, які тим чи іншим чином впливають на живий організм. За походженням і характером дії екологічні фактори поділяють на абіотичні, біотичні й антропогенні.
Абіотичні (від грец. о - заперечення і біос - життя) фактори - це компоненти та явища неживої, неорганічної природи, що безпосередньо чи опосередковано впливають на живі організми. До них належать світло, температура, вологість, вітер, повітря, тиск, тривалість дня тощо.
Біотичні (від грец. біос) - це сукупність факторів органічного світу (рослинність, тваринний світ, вплив людини тощо), які діють на організми. Кожний організм постійно зазнає прямого або опосередкованого впливу інших організмів, взаємодіє із представниками свого та інших видів (рослинами, тваринами, мікроорганізмами), залежить від них і сам впливає на них.
До біотичних факторів належить також господарська діяльність людини. їх виділяють в окрему групу антропогенних факторів. Антропогенні фактори - це такі форми діяльності людського суспільства, які призводять до зміни у природі, середовищі життя інших видів чи безпосередньо позначаються на житті самої людини.
 
1. Що вивчає екологія людини?

2. Які екологічні фактори впливають на організм людини?

3. Що таке абіотичні, біотичні й антропогенні фактори?
 
Як впливає на людину такий біотичний фактор, як мікроорганізми?
Який взаємозв'язок людини з абіотичними факторами?


М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайтів

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.