KNOWLEDGE HYPERMARKET


Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920). Тематичне оцінювання.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас>> Історія України:Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920). Тематичне оцінювання.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
1. Назвіть умови мирного договору між Україною і державами німецько-австрійського блоку.
2. Чи були альтернативи Берестейському мирному договору?
3. Назви обставини падіння радянської влади в Україні на початку 1918 р.
4. Яку роль у боротьбі з більшовицькими силами в Україні відіграли війська Центральної Ради?
5. Який характер відносин між Росією і Україною передбачався Брест-Литовським миром між Російською Федерацією та Україною?
6. Що стало причиною конфлікту між німецько-австрійською адміністрацією, консервативними колами України, з одного боку, і Центральною Радою - з іншого?
7. Назви обставини падіння радянської влади в Україні на початку 1918 р.
8. Яку роль у боротьбі з більшовицькими силами в Україні відіграли війська Центральної Ради?
9. Який характер відносин між Росією і Україною передбачався Брест-Литовським миром між Російською Федерацією та Україною?
10. Як був організований і здійснений гетьманський переворот?
11. Охарактеризуй соціальну базу гетьманського режиму.
12. За рахунок яких елементів відбувалося формування державного апарату Української держави? 
13. Назви сильні і слабкі сторони в аграрній політиці Скоропадського.
14. Що змінилося за часів гетьманату на транспорті, в фінансах, у промисловості? 
15. Що спричинило розмежування серед членів українських національних партій, які свого часу підтримували Центральну Раду?
16. Чому більшовики та боротьбисти по-різному розуміли національне самовизначення України?
17. Проаналізуй розгортання антигетьманської боротьби селянства у 1918 р.
18. Які особливості мав селянський рух під проводом Н. Махна? У. Як поразка Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні вплинула на становище гетьманського режиму?
19. Коли був утворений і що мав на меті Український національний союз(УНС)?
20. Дай оцінку грамоти гетьмана про федерацію Української держави з Росією.
21. Коли і з якою метою була утворена Директорія? Яким був її склад?
22. Охарактеризуй політичний курс Директорії. Які партії його визначали?
23. В чому суть аграрної політики Директорії? Як вона була сприйнята населенням? 

24. Чому більшовики вирішили створити свою загальноукраїнську організацію лише в 1918р.?
25. Який статус мала Компартія України:
а) в період між І і II з'їздами КП(б)У;
б) після II з 'їзду КП(б)У?
26. Що спричинило розмежування серед членів українських національних партій, які свого часу підтримували Центральну Раду?
27. Який вплив на розвиток подій в Україні справили війська Антанти?
28. Розкрий причини відставки В. Винниченка та В. Чехівського.
29. Чому Директорії не вдалося домовитися з Антантою про визнання Української Народної Республіки?
30. Який вплив справило розмежування у стані українських партій на становище Директорії?
31. У чому, на твій погляд, трагедія єврейського населення України у 1917-1920 рр.?
32. Дай узагальнену характеристику діяльності Директорії. В чому її сильні й слабкі сторони?
33. Назви відомих діячів Директорії. Склади коротеньку характеристику С. Петлюри.
34. Поясни історичні терміни: «гетьманат», «Директорія», «боротьбисти».
35. Який статус західноукраїнських земель передбачався за Брест-Литовським мирним договором між Україною та Німеччиною і її союзниками?
36. В яких умовах була утворена Українська Національна Рада і що мали на меті її діячі?
37. Які витоки конфлікту між українськими і польськими політичними силами в Галичині?
38. Охарактеризуй державний устрій ЗУНР.
39. Як будувалися відносини ЗУНР з національними меншинами?
40. Яким був підхід ЗУНР до аграрної проблеми? 
41. Які причини польсько-українського конфлікту в Східній Галичині у 1918 р.?
42. Охарактеризуй труднощі створення Української Галицької армії (УГА).
43. Які наслідки мав наступ військ Галлера для Української Галицької армії?
44. Чим була викликана міжнародна ізоляція ЗУНР і які наслідки вона мала?
45. Чому Паризька мирна конференція 1919 р. не підтримала законні вимоги українських делегатів?
46. Що викликало передачу влади в ЗУНР в руки диктатора Є. Петрушевича?
47. Яку роль в історії ЗУНР відіграла Чортківська офензива?
48. Розкрий історичне значення Акта злуки УНР і ЗУНР.
49. Охарактеризуй особливості формування центрального радянського апарату в Україні наприкінці 1918 - на початку 1919 р.
50. Чому відновлення радянської влади в Україні було пов'язане з посиленням насильства і терору?
51. Охарактеризуй ставлення українських соціалістичних партій до політики більшовиків 1919 р. У чому суть ідеології українського націонал-комунізму?
52. Поясни, у чому полягала більшовицька політика щодо селянства.
53. Як ти вважаєш, чому більшовики в основу управління і командування поклали «найсуворіше начало єдності організації і суворого управління»? Чи була альтернатива?


54. Дай узагальнюючу характеристику ставлення до більшовицької політики в Україні з боку різних верств населення і політичних організацій.
55. Боротьба яких сил визначала воєнно-політичну ситуацію в Україні влітку 1919 р.?
56. У результаті яких воєнних операцій білогвардійці захопили Лівобережну Україну? 
57. Чим був зумовлений і за яких обставин відбувся наступ білогвардійських армій навесні 1919 р.?
58. Доведи, спираючись на факти, що командування армії УНР і УГА мали як спільні погляди на боротьбу за незалежність країни, так і власні воєнно-стратегічні плани. Чим пояснити невдалі дії обох армій?
59. Що являв собою денікінський режим на захопленій території і яку реакцію з боку населення України викликало його встановлення?
60. Обґрунтуй причини поразки білогвардійців. Як стався крах денікінщини?


61. Коли і за яких обставин відбулося об'єднання військ Директорії і Української Галицької армії?
62. Якими були плани об'єднаних армій? Дай оцінку цим планам.
63. Охарактеризуй спробу українських військ захопити Київ і оціни причини невдачі цієї операції.
64. В якому стані перебували українські війська після відступу з Києва?
65. Чому Українська Галицька армія першою припинила збройний опір білогвардійцям?
66. Яке значення мав перший Зимовий похід армії УНР? Як він був проведений?
67. Охарактеризуй основні напрями політики РКП(б) щодо України 1920р.
68. З якою метою було створено Всеукрревком?
69. У чому причина і суть кризи в КП(б)У? Як вона була розв'язана?
70. Які причини й наслідки переходу на позиції націонал-комунізму лівих українських соціалістичних партій? 
71. Які особливості проведення політики «воєнного комунізму» в Україні 1919 р.?
72. Охарактеризуй земельну політику радянської влади у 1920 р. Які чинники впливали на її проведення?
73. Якими були масштаби націоналізації промисловості в Україні 1920 р.?
74. Чи можна методи впровадження хлібної розкладки вважати яскравим проявом політики «воєнного комунізму»? Чому?
75. Яке місце в політиці «воєнного комунізму» займав «червоний терор»? Як він здійснювався у 1920 р.? 
76. Чиї інтереси враховувалися при підписанні Варшавського договору? Які наслідки для України він мав?
77. Чому питання об'єднання Галичини з УСРР лишилося невирі-шеним у 20-ті роки?
78. Склади план відповіді на тему: «Радянсько-польська війна в Україні».
79. Яке місце зайняв Другий Зимовий похід в історії боротьби України за державну незалежність?
80. Охарактеризуй умови Ризького миру для України.
81. Простеж, як протягом 1917-1921 рр. змінювався характер діяльності «Просвіт».
82. Як ти вважаєш, чи сприяла дійсному підвищенню культурного рівня населення політика більшовиків у галузі культури? Відповідь обґрунтуй.
83. Охарактеризуй зміни в загальноосвітній школі України в 1917-1920 рр.
84. Що було зроблено в 1917-1920 рр. для ліквідації неписьменності дорослих?
85. Які процеси відбувалися в 1917-1920 рр. у вищій школі?
86. Коли і з якою метою були відкриті робітничі факультети (робітфаки)?
87. Коли була утворена Українська академія наук?
88. Назви відомих українських учених - членів академії. 
89. Назви українських літераторів, що почали творити в 1917 -1920 рр. Які літературно-художні напрями вони представляли?
90. З якими іменами пов'язаний розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.?
91. Чому, на твій погляд, важкий і драматичний період Української революції і боротьби за національну державність супроводжувався бурхливим розвитком музично-хорового мистецтва?
92. Коли і з якою метою була утворена Українська академія мистецтв?
93. У чому полягав радянський план монументальної пропаганди?
94. Кого, на твою думку, слід включити до плеяди кращих представників української культури 1917-1920 рр.?
95. Охарактеризуй релігійне життя України в 1917-1921 рр. Які чинники справляли на нього вплив?
96. Коли була проголошена автокефалія Української православної церкви?
97. Охарактеризуй причини поразки самостійницьких сил України у воєнних діях 1918-1921 рр.
98. Підготуй доповідь про воєнні дії 1918-1921 рр. на території рідного краю.
99. Охарактеризуй міжнародне становище УСРР у 20-х роках. Чому керівництво СРСР допускало міжнародну діяльність УСРР?
100. У якому стані перебувало господарство України після закінчення громадянської війни? Як це впливало на його подальший розвиток?
101. Розкрий завдання плану ГОЕЛРО. Яке місце посідала Україна в його реалізації?
102. Розкрий причини та прояви політичної кризи на початку 20-х років. 
103. У чому полягала суть непу? Як він впроваджувався в Україні?
104. У чому ти вбачаєш обмеженість непу?
105. У чому проявилося загострення внутрішнього становища України в 1921 р.?
106. Проаналізуй причини й наслідки голоду 1921-1923 рр.
107. Як ти розумієш термін «терор голодом»? Якою була його мета?
108. Чому більшовики пішли на конфлікт із церквою? 
109. Поясни, чому юридично незалежна Україна фактично не була суверенною державою у 20-х роках?
110. Охарактеризуй двосторонній договір між РСФРР й УСРР.
111. У чому суть суперечностей між УСРР і РСФРР?
112. Охарактеризуй план «автономізації».
113. У чому суть ленінського плану утворення СРСР?
114. Охарактеризуй позицію X. Раковського. Порівняй її з ленінським і сталінським планами. Зроби висновки.
115. Коли і як відбувалося конституційне оформлення СРСР?
116. Охарактеризуй повноваження України у складі Радянського Союзу.
117. Які завоювання українського народу були закріплені Конституцією УСРР 1924 р.?
118. Охарактеризуй адміністративно-територіальний устрій УСРР у 20-ті роки.
119. Яке місце в ньому займали національні райони?
120. Чому в Україні у 20-ті роки не було відвертого незадоволення утворенням СРСР?
121. У чому суть критичних виступів О. Шумського?
122. Які аргументи використовував М. Волобуєв для критики економічної політики більшовиків?
123. Якою була мета націонал-комуністів у 20-ті роки?
124. Які обставини викликали особливу увагу держави до відбудови Донбасу?
125. Які зміни відбулися в металургійній промисловості України в першій половині 20-х років?
126. Які факти свідчили про швидкі темпи відбудови сільськогосподарського машинобудування?
127. Чим пояснюються динамічні темпи відродження легкої та харчової промисловості?
128. Охарактеризуй загальні підсумки відбудови промисловості.
129. Поясни, що таке «криза збуту» і спробуй довести закономірність цього явища в сільському господарстві України.
130. До яких наслідків призвела політика держави щодо сільського господарства в роки його відбудови?
131. Коли і як було взято курс на індустріалізацію держави? 
132. Якими були позиції більшовиків у культурно-ідеологічній сфері?
133. Як це відбилося на становищі української інтелігенції?
134. Чим була викликана політика українізації? Якою була її мета?
135. Хто були провідниками українізації в УСРР?
136. Які сили чинили опір українізації?
137. У чому суть теорії боротьби двох культур? Якими були конкретні результати українізації? 
138. Визнач, розв'язанню яких завдань була підпорядкована вся культурно-освітня робота в Україні.
139. Дай характеристику роботи товариства «Геть неписьменність!».
140. Яких змін зазнав освітянський процес в роки непу?
141. Які процеси відбувалися в 20-ті роки у вищій школі України? Охарактеризуй внесок українських учених у розвиток різних галузей науки. 
142. Охарактеризуй особливості літературного поцесу в Україні в 20-ті роки.
143. Проаналізуй вплив М. Хвильового на розвиток літератури.
144. Що тобі відомо про перші кроки українського кіномистецтва?
145. Чим, на твій погляд, можна пояснити складність розвитку літератури та мистецтва України у 20-ті роки?
146. Користуючись додатковим матеріалом, підготуй доповідь про одну з яскравих та драматичних сторінок розвитку української культури 20-х років.
147. Охарактеризуй особливості релігійного життя в роки непу.
148. Яке місце в релігійному житті України відігравала УАПЦ? 
149. Простеж за розвитком міжнародної діяльності України на початку 20-х років. З якими країнами було встановлено дипломатичні відносини? Які договори було підписано в цей час?
150. Охарактеризуй процес створення СРСР. Яке значення для України мало входження до Союзу?
151. Назви прізвища державних діячів України, котрі в 20-ті роки відстоювали її національні інтереси. Як склалась їхня доля?
152. Що таке українізація?
153. На основі матеріалу про культурне будівництво в період непу порівняй мету, що її висувала перед діячами культури держава, і мету, яку відстоювали своєю творчістю П. Тичина, М. Зеров, М. Куліш, М. Хвильовий та інші. Як склалась їхня доля?
154. В яких сферах життя України в 20-ті роки проявлялися національно-комуністичні тенденції? У чому вони проявлялися?
155. Чи мала Українська СРР національно-комуністичну перспективу?

ЗАПАМ'ЯТАЙ ЦІ ДАТИ
27 січня (9 лютого за н.ст.) 1918 р. - Берестейський мирний договір між УНР і державами німецько-австрійського блоку
18 лютого 1918 р. - початок наступу німецьких військ на Східному фронті
З березня 1918 р. - підписання Брест-Литовського мирного договору між РСФРР і Німеччиною
7 березня 1918р.- повернення Української Центральної Ради до Києва
28-29 квітня 1918 р.- переворот П. Скоропадського і утвердження гетьманату
Травень 1918р.- розкол Української партії соціалістів-револю-ціонеріві, відокремлення лівого крила - боротьбистів
5-12 липня 1918 р.- І з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України (КП(б)У)
Серпень 1918р.- утворення Українського національного союзу (УНС)
1 листопада 1918 р.- українське національне повстання у Львові
9 листопада 1918 р.- створення Державного секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки
13 листопада 1918 р.- анулювання Росією Брест-Литовського миру
13-14 листопада 1918 р. - утворення Директорії
24 листопада 1918 р. - урочисте відкриття Української академії наук
14 грудня 1918 р. - перехід влади до Директорії
15 грудня 1918 р. - невдала спроба укладення союзу між Н. Махном і С. Петлюрою
5 лютого 1919 р. - вступ радянських військ у Київ
Початок березня 1919 р.- III Всеукраїнський з'їзд Рад. Прийняття Конституції УСРР
6 квітня 1919 р. - евакуація військ Антанти з Одеси
Травень 1919 р. - заколот М. Григор'єва
1 червня 1919 р. - засідання ВЦВК разом з представниками
України, Латвії, Литви і Білорусії в Москві й схвалення декрету
про об'єднання радянських республік
Червень 1919 р. - Чортківська офензива
Липень 1919 р. -окупація польськими військами Східної Галичини
Липень-серпень 1919р.- наступ об'єднаних українських армій на Правобережжі
Серпень 1919р.- об'єднання УСДРП (незалежних-лівих) з УПСР (комуністи-боротьбисти) в Українську комуністичну партію (боротьбистів)
Осінь 1919 р. - поразка військ Директорії і УГА
4 грудняx 1919 р. - прийняття VIII Всеросійською партконференцією більшовиків запропонованої В. Леніним резолюції «Про
радянську владу на Україні»
11 грудня 1919 р. - утворення Всеукрревкому
Грудень 1919 р.- квітень 1920 р.- «Перший Зимовий похід» військ УНР
Січень 1920 р. - оформлення Української комуністичної партії
5 лютого 1920 р. - прийняття Закону Всеукрревкому про землю
Березень 1920 р. - IV конференція КП(б)У
21 квітня 1920 р. - Варшавський договір
6 травня 1920 р. - вступ польської армії і військ УНР у Київ
8 липня 1920 р.- утворення Галицького революційного комітету (Галревкому)
11 липня 1920 р. - ультиматум Керзона
2 серпня 1920 р. - рішення ЦК РКП(б) про утворення Південного фронту для боротьби з П. Врангелем
Серпень 1920 р. - переговори делегації УНР з П. Врангелем у Ялті
Вересень 1920 р. - угода уряду УСРР з махновцями про спільні дії в боротьбі з Врангелем
12 жовтня 1920 р. - укладення перемир'я між Польщею та РСФРР
7—9 листопада 1920 р. - штурм Перекопа
25 листопада 1920 р.- розрив радянським командуванням угоди з махновцями
10 грудня 1920 р. - розформування Південного фронту
18 березня 1921 р. - Ризький мир із Польщею
Листопад 1921 р. - «Другий Зимовий похід»; завершення збройної боротьби регулярних військ УНР за незалежність України

28 грудня 1920 р. - підписання союзного робітничо-селянського
договору між РСФРР і УСРР
8-16 березня 1921 р. -X з'їзд РКП(б)
Травень 1921 р. - судовий процес над членами ЦК УПСР
Вересень 1921 р. - остаточний розгром махновців; перехід їх
на територію Румунії
1921-1923 рр. - голоду південних губерніях України
2 січня 1922 р. - створення Комісії у справах електрифікації
України (КЕУ)
1922 р. - початок роботи театру «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса
Серпень-жовтень 1922 р.- висилка близько 70 українських учених у північні райони Росії
30 грудня 1922 р. - створення СРСР
31 січня 1924 р. - прийняття Конституції СРСР
Березень 1925 р. - саморозпуск УКП
Кінець 1925 р. - завершення відбудови промисловості України
Грудень 1925 р. - XIV з'їзд РКП(б); проголошення курсу на індустріалізацію
1925-1928 рр. - літературна дискусія, розпочата з ініціативи М.Хвильового
1926/27 р. - завершення відбудови сільського господарства України
1928 р. - виступ М. Волобуєва в журналі «Більшовик України» із статтею «До проблеми української економіки»


Новітня історія України 10 клас, Ф. Г. Турченко

 
Історія України 10 клас,історія України підручник, урок з історії України, історія в школіЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.