KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська мова 2 клас

Українська мова 2 клас продовжить знайомство учнів з українською мовою і творами українських письменників. Діти здобудуть початкові знання про мову і мовлення, розуміння важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань по будь-якій  з тем з  української мови.


Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас  


Пригадайте, чого навчилися в 1 класі
Тема 1.      Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту
Тема 2.      Звуко-буквений аналіз слів. Складання розповіді на тему «Наші літні канікули»
Тема 3.      Каліграфічне написання великих букв алфавіту.  Слова, близькі за значенням
Тема 4.      Склад. Перенос слів з рядка в рядок
Тема 5.      Перенос слів із збігом приголосних звуків
Тема 6.      Перенос слів із буквами й та ь
Тема 7.      Слово. Речення
Тема 8.      Урок розвитку зв’язного мовлення. Мова і мовлення. Слова ввічливості. Складання речень


Мова і мовлення
Тема 9.       Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми 
Тема 10.     Поняття про мову . Спорідненість української мови з російською та білоруською 
Тема 11.      Старі й нові слова в українській мові  
Тема 12.      Усне і писемне мовлення. Уявлення про усне й писемне мовлення. Культура мовлення. Ситуативні діалогічні вправи  
Тема 13.      Звертання.  Практичне   засвоєння  різних  форм  звертання. Побудова діалогу за поданими запитаннями 
Тема 14.      Сила голосу і швидкість мовлення . Спостереження  за особливостями   мовлення,   пов'язаними   з   різними умовами спілкування  
Тема 15.      Слова ввічливості. Поглиблення знань про культуру мовлення. Вправляння в етиці мовленнєвої поведінки. Складання діалогу
Тема 16.       Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо
Тема 17.       Урок контролю опрацьованого матеріалу з повторення розділу „Мова і мовлення”. Тематичне оцінювання 


Текст
Тема 18.        Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту.  Заголовок, його відповідність змісту тексту  
Тема 19.        Добір  заголовків   до  текстів.   Вправляння    у    стислому переказуванні тексту  
Тема 20.        Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка   
Тема 21.        Усний переказ тексту. Закріплення знань про будову тексту.  Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації
Тема 22.        Види текстів: розповідь, опис, міркування   
Тема 23.        Узагальнення знань і вмінь учнів за темою „Текст”. Тематичне оцінювання   
Тема 24.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання деформованих речень   


Речення
Тема 25.        Поняття про речення. Основні ознаки речення  
Тема 26.        Поділ тексту на речення. Зв'язок слів у реченні. Розрізнення завершених і незавершених речень   
Тема 27.        Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень   
Тема 28.        Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях. Складання діалогу  
Тема 29.        Інтонаційне виділення в  реченнях слів,  найважливіших для висловлення думки  
Тема 30.        Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання     
Тема 31.        Перевірка знань з мови. Мовна тема  
Тема 32.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Речення і текст. Усний твір  
Тема 33.        Закріплення знань про види речень. Складання усної розповіді за малюнком та поданим планом
Тема 34.        Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання   
Тема 35.        Головні члени речення  
Тема 36.        Визначення головних членів речення. Другорядні члени речення. Побудова речень за схемами   
Тема 37.        Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями  
Тема 38.        Встановлення зв'язку слів у реченнях. Поширення речень. Навчальне аудіювання 
Тема 39.        Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення». Тематичне оцінювання
Тема 40.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Будова тексту. Відновлення тексту з деформованих складових частин  


Слово
Слова, які означають назви предметів
Тема 41.      Слова, що означають назви предметів   
Тема 42.      Розпізнавання іменників (без вживання терміна) за питаннями хто? що? Групування предметів за родовими та видовими ознаками          
Тема 43.      Уявлення про один предмет і багато предметів. Практичне вживання форм однини і множини (без вживання термінів)  
Тема 44.      Змінювання іменників за зразком «один-багато». Редагування тексту 
Тема 45.      Перевірна робота. Контрольне аудіювання   
Тема 46.      Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей 
Тема 47.      Вправи на закріплення написання імен, по батькові, прізвищ. Складання усної розповіді за серією малюнків   
Тема 48.      Урок розвитку зв’язного мовлення.  Засоби зв’язку речень у тексті. Удосконалення тексту шляхом заміни слів синонімами  
Тема 49.      Велика буква у кличках тварин
Тема 50.      Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок
Тема 52.      Перевірка знань з мови. Мовна тема.      Вправи на закріплення написання географічних    назв                             
Тема 53.      Закріплення правил написання іменників із великої   букви. Перевірна робота. Діалог   
Тема 54.      Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Слова, що означають назви предметів». Тематичне оцінювання
Тема 55.      Урок розвитку зв’язного мовлення.  Говоримо – слухаємо, читаємо – пишемо.    Слова, що називають ознаки предметів      
Тема 56.      Слова, що називають ознаки предметів. Роль прикметників (без вживання терміна) у мовленні   
Тема 57.      Контрольне списування  
Тема 58.      Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один - багато»   
Тема 59.      Контрольний диктант   
Тема 60.      Тренувальні вправи на добір ознак, характерних  для окремих предметів. Робота над загадками  
Тема 61.      Назви ознак, близькі і протилежні за значенням
Тема 62.      Узагальнюючий урок за темами „Слова, які означають назви предметів”, „Слова, які називають ознаки предметів” 
Тема 63.      Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний переказ тексту за малюнком та поданим планом    
Тема 64.      Підсумковий урок за І семестр   


Слова, що означають дії предметів
Тема 65.      Слова, що означають дії предметів  
Тема 66.      Роль дієслів (без вживання терміна) у мовленні. Зв’язок дієслів з іменниками в реченні
Тема 67.      Змінювання дієслів з іменниками за зразком „один – багато”   
Тема 68.      Спостереження за роллю дієслів у мовленні
Тема 69.      Урок розвитку зв’язного мовлення.  Вчимося   малювати словами   
Тема 70.      Дієслова, близькі та протилежні за значенням   
Тема 71.      Багатозначні дієслова. Складання усного опису зовнішності людини  
Тема 72.      Складання розповіді за серією малюнків та запитаннями   
Тема 73.      Узагальнення знань та вмінь учнів за темою „Слова, що означають дії предметів” 


Службові слова
Тема 74.     Поняття про службові слова, їхню роль у реченні  
Тема 75.     Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні   
Тема 76.     Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки з деформованих речень  
Тема 77.     Написання службових слів окремо від інших.  Вживання службових слів за змістом речення. Тематичне оцінювання 


Корінь слова. Спільнокореневі слова
Тема 78.     Корінь слова. Спільнокореневі слова   
Тема 79.     Визначення кореня у слові шляхом добирання   споріднених слів   
Тема 80.     Вправи на закріплення вміння добирати споріднені слова
Тема 81.     Добір спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням   
Тема 82.     Перевірка знань з мови. Мовна тема   
Тема 83.     Систематизація  та перевірка знань. Тематичне оцінювання 


Звуки і букви. Склад. Наголос
Тема 84.        Звуки і букви. Алфавіт   
Тема 85.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося розповідати. Побудова тетсту-розповіді за опорними словами   
Тема 86.        Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником   
Тема 87.        Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі
Тема 88.        Позначення голосних звуків буквами я,  ю,  є,  ї (на початку складу). Перенос слів із буквосполученням  йо 
Тема 89.        Наголос. Наголошений склад. Складотворна роль голосних звуків   
Тема 90.        Наголошені і ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах  
Тема 91.        Роль наголосу у значенні слова. Вимовляння слів із правильним наголосом  
Тема 92.        Контрольний диктант   
Тема 93.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Слухаємо,   говоримо, розповідаємо. Аналіз контрольної роботи  
Тема 94.        Ненаголошені голосні звуки [е],  [и] у корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни  слова і добору спільнокореневих слів  
Тема 95.        Вправи на закріплення знань про правила перевірки ненаголошених [е],  [и] у корені слова   
Тема 96.        Слова з ненаголошеними [е],  [и], правопис яких потрібно запам’ятати. Перевірка написання слів із ненаголошеними [е],  [и]  засловником   
Тема 97.        Узагальнення знань про ненаголошеними [е],  [и]  у корені   
Тема 98.        Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі  
Тема 99.        Звук [ф], позначення його буквою „еф”
Тема 100.      Звуки  [дж], [дз], [дз’],  позначення їх буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз  
Тема 101.       Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося малювати словами. Опис лисички
Тема 102.       Правильна вимова звуків [ґ], [г], позначення їх буквами „ґе”,„ге” 
Тема 103.       Буква „ща”, позначення нею звукосполучення [шч] 
Тема 104.       Дзвінкі та глухі приголосні звуки            
Тема 105.       Правильна вимова дзвінких приголосних у кінці слова та складу. Усний переказ тексту
Тема 106.       Тверді та м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз   
Тема 107.        Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь)            
Тема 108.        Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь) перед о. Перенос слів із ь  
Тема 109.        Урок розвитку зв’язного мовлення. Типи текстів. Складання тексту за початком   
Тема  110.       Подовжені м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі двома однаковими буквами   
Тема  111.       Перенос слів із подовженими приголосними звуками. Звуко-буквений аналіз слів   
Тема  112.       Апостроф. Вживання апострофа, вимова та написання слів з апострофом
Тема  113.       Правило переносу слів з апострофом  
Тема  114.       Контрольне списування   
Тема  115.       Перевірка знань з мови. Мовна тема   
Тема  116.       Урок розвитку зв’язного мовлення розповідь на тему„9 Травня – День перемоги”   
Тема  117.       Узагальнення знань з мови. Тематичне оцінювання 


Повторення за рік
Тема  118.     Повторення вивченого про текст, види текстів  
Тема  119.     Контрольний диктант 
Тема  120.     Повторення вивченого про речення, слово. Добір спільнокореневих слів   
Тема 121.      Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання. Контрольне аудіювання   
Тема  122.     Повторення знань про частини мови(іменник, прикметник, дієслово) без вживання термінів    
Тема  123.     Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз слів 
Тема  124.     Підсумковий урок за семестр
Тема  125.     Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання переказу „Чому Оля не зірвала квітки?”   
Тема  126.     Підсумковий урок за рік                 

Уроки українська мова онлайн, уроки українська мова, методичні розробки українська мова, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.