KNOWLEDGE HYPERMARKET


Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 10 клас>> Історія України:Українська революція. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 1. Які найголовніші загальнонаціональні завдання стояли перед українським народом на початку XX ст? 2. Чи мали українці ресурси, необхідні для вирішення цих завдань? Які це ресурси? 3. Розкрий зміст терміна «українське питання». 4. Яке місце займала Україна в планах воюючих у Першій світовій війні сторін? Порівняй ці плани. 5. Охарактеризуй позиції політичних партій Наддніпрянщини щодо Росії та держав Троїстого союзу. 6. Яким було ставлення до воюючих сторін представників політичних партій і народу Західної України? 7. З якою метою був утворений легіон Українських січових стрільців і який бойовий шлях він пройшов? 8. У чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні? Чи міг він уникнути цієї трагедії? 9. Чим була викликана погромницька антиукраїнська політика російської влади в Галичині наприкінці 1914-напоч. 1915 р.? 10. Якими мотивами керувалася українська інтелігенція, беручи участь у діяльності громадських товариств і комітетів з допомоги жертвам війни? 11. Що викликало посилення українського національно-визвольного руху на Наддніпрянщині в роки Першої світової війни? 12. Які цілі ставив перед собою Союз визволення України і як він добивався цих цілей? 13. Охарактеризуй наростання економічної і політичної кризи в воюючих країнах. Що її спричинило? 14. Чим було викликане проголошення автономії Галичини і які наслідки воно мало для українського населення? 15. Як Перша світова війна вплинула на зростання національної свідомості українського народу? Які наслідки це мало? 16. Які події знаменували собою крах самодержавства в Росії? 17. Охарактеризуй повноваження Тимчасового уряду і рад після Лютневої революції. 18. Назви основні українські національні партії, які діяли в 1917 р., охарактеризуй їхні програми. 19. Які загальноросійські партії діяли в Україні? 20. Проаналізуй політичний курс більшовиків в Україні. 21. У чому суть програми РСДРП(б) з національного питання?

22. Під впливом яких подій і обставин Центральна Рада прийняла Перший універсал?
23. У чому полягає історичне значення І Універсалу Центральної Ради?
24. Що говорилося в Універсалі про майбутні відносини України з Росією?
25. Як був сприйнятий Універсал народом України?
26. Хто входив до складу першого уряду автономної України - Генерального Секретаріату Центральної Ради?
27. Чим було викликане прийняття Другого універсалу?
28. Розкрий зміст Другого універсалу.
29. Назви причини й наслідки липневої політичної кризи.
30. Поясни значення термінів: «універсал», «автономія», «федеративна республіка», «унітарна республіка», «Генеральний Секретаріат».
31. Яким було становище в Україні після липневої кризи Тимчасового уряду?
32. Чим був викликаний наступ антиукраїнських сил і які він мав наслідки?
33. Розкрий зміст Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріату.
34. У чому ти вбачаєш прорахунки Центральної Ради? Відповідь обґрунтуй.
35. Чому в Україні заколот генерала Корнілова не дістав підтримки?


36. Як корніловський заколот вплинув:
а) на розстановку політичних сил в Україні;
б) на економічне становище;
в) на робітничий і селянський рух;
г) на становище на фронті?ді спрямована на розвиток Української революції? Свою думку аргументуй.
37. Які причини викликали наростання в Україні у вересні-жовтні 1917 р. безладдя і анархії?
38. Проаналізуй характер взаємовідносин Центральної Ради і Тимчасового уряду в липні-жовтні 1917 р.
39. Поясни значення термінів: «передпарламент», «суверенна держава», «декларація».


40. Чому спроби більшовиків установити свою владу над Україною в жовтні-листопаді 1917 р. зазнали невдачі?
41. Розкрий непослідовність політики Центральної Ради щодо більшовиків на початку жовтневих боїв за владу в Києві.
42. Чи правда, що проголошення УНР було продовженням розвитку Української національно-демократичної революції і відповідало волі більшості народу України?
43. Порівняй Перший, Другий і Третій універсали Центральної Ради і зроби висновок щодо наростання державотворчих процесів в Україні.
44. Виходячи з положень Третього універсалу, охарактеризуй основні принципи політики Центральної Ради. 
45. Який соціально-політичний і економічний лад планувала встановити в Україні Центральна Рада?
46. Порівняй перші декрети радянської влади і Третій універсал. Зроби висновки.
47. У чому ти вбачаєш прогресивність діяльності Центральної Ради а в чому - її прорахунки?
48. Охарактеризуй упущення Центральної Ради в зовнішній політиці.
49. Який вплив на політику більшовиків в Україні мав провал більшовицького повстання в Києві наприкінці листопада 1917 р. і спроба захоплення столиці України силами 2-го гвардійського корпусу ?
50. Чому більшовикам не вдалося здійснити свої плани на Всеукраїнському з'їзді рад?
51. Розкрий зміст ультиматуму Раднаркому Росії Центральній Раді.
52. Охарактеризуй відповідь на ультиматум Раднаркому Центральної Ради.
53. За яких умов було зібрано Всеукраїнський з'їзд рад у Києві? Які його рішення і наслідки?
54. Чому Харків стає головним більшовицьким центром в Україні у грудні 1917- січні 1918 р.?
55. Проаналізуй державотворчі кроки УНР та Радянської України. Зроби висновок.
56. Зверни увагу на склад першого уряду Радянської України. Чиї інтереси, на твою думку, він відбивав? Обґрунтуй свою відповідь.
57.Чому харківські більшовики пішли на відрив Донецько-Криворізького басейну від України?


58. Порівняй усі універсали Центральної Ради. Який з них, на твою думку, мав найбільше значення в державотворенні для України. Доведи свою думку.
59. Яку роль відіграло повстання на заводі «Арсенал» в боротьбі за Київ?
60. Коли і в яких умовах Центральна Рада прийняла свій Четвертий універсал?
61. Чому Центральна Рада довго не наважувалася проголошувати незалежність України?


62. Спробуй довести або спростувати вислів: «Більшовицька вла-да в Україні була встановлена шляхом жорстокого насильства», враховуючи зміст параграфа.
63. Охарактеризуй економічні перетворення більшовиків в Україні.
64. Чи планували більшовики реалізувати в Україні на початку 1918 р. гасло «Вся влада радам!»?
65. Яке місце в політиці більшовиків займала «хлібна проблема»?


66. Дай оцінку ставленню різних політичних сил до ідеї самовизначення України в перші тижні революції.
67. Коли і за яких обставин була утворена Українська Центральна Рада? Хто ввійшов до її складу?
68. Розкрий зміст і значення Першого універсалу.
69. Охарактеризуй відносини між Центральною Радою і Тимчасовим урядом у березні-жовтні 1917 р.
70. У чому суть і значення Другого універсалу?
71. Чим було викликане видання «Тимчасової інструкції Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»?
72. Обґрунтуй неминучість конфлікту між Центральною Радою і більшовицьким Раднаркомом.
73. Розкрий зміст і значення Третього універсалу.
74. Які причини й наслідки війни між Українською Народною Республікою і Радянською Росією? Назви основні її події.
75. Розкрий зміст та історичне значення Четвертого універсалу.
76. Які етапи в розвитку Української революції можна виділити?
77. Чому спроба українського народу створити в 1917- на початку 1918 р. міцну демократичну державу зазнала невдачі?
78. Чи є підстави називати Українську революцію:
а) національною,
б) демократичною?
Якщо є, то які?
79. Що свідчило про те, що наприкінці 1917 - на початку 1918 р. Українська революція не зазнала остаточної поразки і її потенціал був ще не вичерпаний?
80. Які факти свідчили про якісне зростання національної свідомості українців в ході національно-демокxратичної революції?


81. У чому полягали нові умови боротьби за незалежність України?
82. Якими були зовнішньополітичні орієнтири УНР в жовтні 1917 -січні 1918 р.?
83. За яких умов розпочалися переговори УНР з державами німецько-австрійського блоку?
84. Коли УНР була визнана державами німецько-австрійського блоку?
85. Назвіть умови мирного договору між Україною і державами німецько-австрійського блоку.
86. Чи були альтернативи Берестейському мирному договору?


ЗАПАМ'ЯТАЙ ЦІ ДАТИ
19 липня 1914 р.- початок Першої світової війни
30 липня 1914р.- Симон Петлюра в журналі «Украинская жизнь» виступив із статтею «Війна і українці»
1 серпня 1914р.-створення Головної Української Ради
4 серпня 1914р.- створення Союзу визволення України (СВУ)
Серпень-вересень 1914 р.- Галицька битва
Серпень 1914 р.- згода австрійського уряду на створення легіону Українських січових стрільців (УСС)
Вересень 1914 р.- репресії російської окупаційної адміністрації в Галичині
9 березня 1915 р. - капітуляція австро-угорського гарнізону фортеці Перемишль
Квітень 1915 р. - виступ селянської бідноти в с. Нижня Сироватка Сумського повіту
19 квітня 1916 р.- початок контрнаступу німецько-австріиських військ у Галичині
Травень-червень 1916 р. - «Брусиловський прорив»
5 листопада 1916 р. - Франц-Йосиф І проголошує автономію Галичини


27 лютого 1917р.- Лютнева демократична революція і повалення самодержавства в Росії
3-4 березня 1917 р.- утворення Української Центральної Ради
19 березня 1917 р. - 100-тисячна національна демонстрація в Києві
6-8 квітня 1917 р.- Всеукраїнський Національний конгрес
5-8 травня 1917 р.- Перший Всеукраїнський військовий з'їзд
10 червня 1917р.- Перший універсал Центральної Ради; проголошення автономії України
15 червня 1917 р. - утворення Генерального Секретаріату Центральної Ради
3 липня 1917р. - Другий універсал Центральної Ради
4-5 липня 1917 р.- збройний виступ самостійників
26 липня-4 серпня 1917 р. -VI з'їзд РСДРП(б)
4 серпня 1917 р. - «Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні»
25-30 серпня 1917 р.- корніловський заколот і його розгром
8-15 вересня 1917 р.- З'їзд народів у Києві
25 жовтня (7 листопада) 1917 р. -більшовицький перевороту Петрограді
31 жовтня 1917 р.- перехід влади в Києві до Центральної Ради
7 листопада 1917 р. -Третій універсал Центральної Ради; проголошення Української Народної Республіки
3 грудня 1917 р. - маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради
4-6 грудня 1917 р.- Всеукраїнський з'їзд рад у Києві
8-10 грудня 1917 р. - установлення більшовицької влади в Харкові
11-12 грудня 1917 р. -з'їзд рад у Харкові
26-29 грудня 1917 р. - установлення більшовицької влади в Катеринославі
6 січня 1918 р. - початок наступу червоних військ на Київ
9 (22) січня 1918 р. - Четвертий універсал Центральної Ради
11 січня 1918 р.- проголошення незалежності УНР
16 січня 1918 р. - бій під Крутами
26 січня 1918 р. - вступ військ М. Муравйова до Києва
30 січня 1918 р. - переїзд Народного Секретаріату з Харкова до Києва


Новітня історія України 10 клас, Ф. Г. Турченко

Історія України 10 клас, історія України підручник, історія онлайнЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас 
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.


Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.