KNOWLEDGE HYPERMARKET


Характер людини. Свідомість

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Характер людини. Свідомість


Характер людини. Свідомість.


Пригадайте що таке характер; що таке кора та підкірка.
Навчіться пояснювати, що таке характер, які його прояви; пояснювати причини індивідуальних особливостей поведінки людини; називати ознаки свідомості.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: особистість, характер, свідомість, підсвідомість, самосвідомість, інтуїція.

Що таке особистість?

Кожна людина як одинична природна істота - це індивід.Особистість- це індивід з його неповторним поєднанням загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуального. Особистістю не народжуються, нею стають. Внутрішній зміст особистості формується лише в процесі спілкування з іншими людьми.

Біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є типи нервових процесів, типи темпераменту і переважання однієї з півкуль великого мозку. Усі ці характеристики людини є успадкованими. Під впливом зовнішніх умов, виховання і навчання, на базі успадкованих особливостей, формується певний тип її поведінки, або її характер.

Що таке характер?

Характер (від грец. характер - риса, відбиток) - це сукупність відносно сталих психологічних рис людини, які виявляються в різноманітних сферах її духовного життя і діяльності. Кожній людині властиві притаманні лише їй риси характеру, наприклад чесність, дисциплінованість, принциповість, мужність та інші.

Важливе значення у визначенні характеру має ставлення людини до праці, своєї справи, до інших людей, до себе. Людина не є тим, що вона говорить про себе, або ж інші говорять про неї. Оцінити людину можна насамперед за тим, що вона робить і як вона це робить, тобто за її ставленням до роботи. У процесі виконання роботи виявляються різноманітні риси характеру: ініціативність, наполегливість, працелюбність (або лінощі), прагнення до подолання труднощів (або страх перед труднощами), сумлінність, акуратність тощо.

Ставлення до інших людей виявляється у міжособистісних стосунках і залежить від обставин і оцінювання вчинків як позитивних, так і негативних. За характером взаємостосунків люди бувають щирими (нещирими), відкритими (або замкнутими), відвертими (або потайливими), чуйними (нечуйними), доброзичливими (недоброзичливими), довірливими (недовірливими), похмурими, ввічливими.

Ставлення людини до самої себе залежить від рівня розвитку самосвідомості, здатності оцінювати себе. Вони теж мають різні прояви: позитивні й негативні. Розрізняють такі риси характеру: почуття власної гідності, скромність (або самовпевненість), образливість, егоцентризм (тобто постійна зосередженість на собі та своїх переживаннях), егоїзм тощо.

Як формується характер людини?

Багато рис характеру людини закладається ще з раннього дитинства можуть виявлятися впродовж її життя. Риси характеру інтенсивно формуються в дитячому та юнацькому віці під впливом виховання і самовиховання. Формування характеру пов'язане із самооцінкою особистості, з її здатністю критично оцінювати свої позитивні якості й недоліки. У процесі становлення особистості та накопичення життєвого досвіду в людини виробляються власні погляди, переконання, формуються моральні принципи та ідеали. Усе це позначається на її характері: людина стає здатною свідомо керувати власною поведінкою, не проявляючи негативних рис свого характеру, виховувати в собі позитивне ставлення до діяльності, якою займається, оточуючих і себе.

Як воля впливає на формування характеру людини?

Вольові якості людини є важливою складовою її характеру. Вольовим людям притаманні цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, стриманість, дисциплінованість, надійність. У труді, спорті воля - необхідна умова мобілізації духовних і фізичних сил для досягнення поставленої мети.

Прояв тих чи інших рис характеру залежить також від здоров'я людини. Заняття фізичною культурою, спортом, загартовування організму сприяють розвиткові вольових якостей і позитивних рис характеру, які, в свою чергу, дають змогу людям краще пристосовуватися (адаптуватися) до соціальних умов, переборювати різні життєві труднощі, жити повноцінним життям.

Що таке свідомість?

Які її фізіологічні основи?

Свідомість- це вища, властива тільки людині і пов'язана з мовою функція мозку, яка зумовлює здатність ідеально відтворювати дійсність у мисленні, відображати її у вигляді знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях, які можуть бути повідомлені, передані іншим людям, передбачати результати, регулювати та самостійно контролювати свою поведінку. Свідомість виникає тільки в суспільстві.

Свідомість - це результат діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів, але переважають процеси, що відбуваються в корі. Важливу роль у процесах свідомості відіграє ретикулярна формація. Ви вже знаєте, що її функція тісно поєднана з функцією кори великих півкуль мозку. Лише кора визначає доцільність сигналу, який надходить у ту чи іншу зону кори, і лише вона «дає згоду» ретикулярній формації активізувати й підтримувати активність не лише безпосередньо задіяних зон, а й інших. Завдяки активації процесів у корі виникають необхідні психічні процеси, які й сприяють появі усвідомлених дій. Гальмування діяльності нейронів ретикулярної формації знижує здатність усвідомлення сигналів. Наприклад, коли ми втомлюємося, настає стан дрімоти, який заважає відслідковувати все, що відбувається навколо нас, заважає думати.

Свідомість має вирішальне значення в будь-якій сфері людської діяльності. Ще до того як розпочати будь-яку роботу, ми попередньо обмірковуємо план, вибираємо потрібні засоби праці, збираємо потрібну інформацію, спілкуємося з іншими людьми. Якщо робота колективна, перевіряємо свої успіхи на проміжних етапах роботи, виправляємо допущені помилки і наполегливо долаємо перешкоди, що з'являються на шляху досягнення поставленої мети. Свідомість супроводжує весь шлях цієї діяльності. Тож ця діяльність усвідомлена.
Наша свідомість була б надмірно перевантажена, якби кожна нова діяльність відбувалася під її контролем. Тому значна частина наших дій відбувається підсвідомо.

Що таке підсвідомість?

Підсвідомість- це одна із сторін цілісного психічного про¬цесу, що перебуває під порогом свідомості (під корою). За своєю природою підсвідомість - це теж результат діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори і підкіркових центрів, але переважають процеси, що відбуваються в підкірці.

Підсвідомими є лише ті явища психіки, які в даний момент перебувають поза свідомістю, але органічно з нею пов'язані. До таких належать автоматизми, гіпноз, інтуїція, а також генетично задані властивості темпераменту.

Наприклад, інтуїція (від лат.інтуітіо - споглядання) - це один з типів мислення, особливістю якого є здатність людини миттєво, не застосовуючи розгорнутого плану логічного судження, знайти шлях розв'язування тієї чи іншої складної задачі. Інтуїція є важливим елементом творчого процесу.

Людина є єдиною живою істотою на Землі, яка здатна усвідомлювати не лише те, що її оточує, але й себе, своє ставлення до предметів та явищ зовнішнього світу. Ця категорія має назву самосвідомість. Вона виявляється в пізнавальній (самовідчуття, самоспостереження, самоаналіз, самокритика), емоційній (самопочуття, самолюбство, почуття власної гідності) та вольовій (самоконтроль, самовладання, самодисципліна) формах. Завдяки самосвідомості людина має здатність вносити корективи в процес самовизначення та самовиховання.

Узагальнимо знання


Характер - це сукупність відносно сталих психічних рис людини, які виявляються в її поведінці та життєдіяльності. Природною основою характеру є темперамент, який формується на базі успадкованих властивостей нервової системи, а також тих, які виникли в процесі навчання і виховання, під впливом соціальних умов.
Свідомість - один з найскладніших психічних процесів, який визначає ставлення людини до навколишнього світу. Свідомість тісно пов'язана з мовою. Підсвідомість - це процеси аналізу інформації і формування поведінкових реакцій, які не досягають рівня свідомості.


Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Користуючись словником антонімів, виберіть антонім, який визначає протилежну рисі характеру «відвертий»:

а) товариський;
б) замкнутий;
в) потайний;
г) щирий.

2. Виберіть правильне твердження:
1) «характер - це сукупність відносно сталих психологічних рис людини»;
2) «формування характеру пов'язане із здатністю людини критично оцінювати свої якості»:
а) перше твердження правильне;
б) друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.

3. Укажіть чинники, від яких залежить формування характеру людини:
а) темперамент;
б) воля;
в) самооцінка;
г) особливості будови аналізаторів.

4. Що таке характер людини? Як можна визначити характер людини? Назвіть основні позитивні та негативні риси характеру, які визначають ставлення до інших людей.

5. Позначте категорію, яка визначає здатність людини пізнавати себе:

а) свідомість;
б) підсвідомість;
в) самосвідомість;
г) надсвідомість.

6. Позначте частину психічного процесу, що протікає в мозку людини, яка сприяє утриманню інформації з метою розвантаження свідомості:
а) підсвідомість;
б) самосвідомість;
в) надсвідомість.

7. Вкажіть півкулю великого мозку, яка виконує провідну роль у формуванні свідомості:
а) права;
б) ліва;
в) обидві.

8. Вкажіть складову психічного процесу, яка відповідальна за автоматизовані дії:
а) свідомість;
б) підсвідомість;
в) надсвідомість;
г) самосвідомість.

9. Порівняйте свідомі та неусвідомлені форми діяльності мозку людини та виявіть відмінність між ними.
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Скачати підручники та книги онлайн, планування з біології, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.