KNOWLEDGE HYPERMARKET


Хімія 9 клас. Повні уроки

Хімія 9 клас - це зібрання великої кількості дидактичного матеріалу. Протягом інтерактивного навчання діти дізнаються про розчини, хімічні реакції, найважливіші органічні сполуки, неметалічні елементи та їхні сполуки, металічні елементи та їхні сполуки. Таким чином, вчитись на відмінно з Гіпермаркетом знань – легко й цікаво, адже конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з математики допомагають підготуватися до будь-якої контрольної, ЗНО та вступних екзаменів!


Повторення основних питань курсу 8 класу
1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.    
2. Хімічний зв’язок і будова речовин.    


Тема 1. Розчини
3. Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Насичені й ненасичені розчини.    
4. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.    
5. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Розчинність, її залежність від різних чинників. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хiмічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати.    
6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.    
7. Розв'язування розрахункових задач.    
8. Практичні роботи: 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.    
9. Розв'язування розрахункових задач.   
10. Електроліти та неелектроліти.     
11. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.    
12. Ступінь дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.    
13. Реакції обміну між електролітами.    
14. Йонні рівняння.    
15. Розв'язування розрахункових задач.   
16. Практичні роботи: 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.    
17. Розв'язування розрахункових задач.   
18. Розв'язування розрахункових задач.   
19. Контрольна робота №1.    

Тема 2. Хімічні реакції
20. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Оборотні й необоротні реакції.    
21. Розв'язування задач і вправ.    
22. Практичні роботи: 3. Розв'язування експериментальних задач.    
23. Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.    
24. Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефiцієнтів.
25. Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефiцієнтів.    
26. Розв'язування задач і вправ.    
27. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.    
28. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.    
29. Розв'язування розрахункових задач.    
30. Розв'язування розрахункових задач.    
31. Контрольна робота №2.    
32. Аналіз проведеного контролю знань. Узагальнення знань.  

 
Тема 3. Найважливіші органічні сполуки
33. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.    
34. Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.    
35. Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі.     
36. Гомологи метану. Фізичні властивості гомологів метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії.    
37. Розв'язування задач і вправ.    
38. Етилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фiзичні властивості. Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, замiщення, приєднання водню і галогенів.    
39. Ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фiзичні властивості. Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, замiщення, приєднання водню і галогенів.    
40. Застосування вуглеводнів. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.    
41. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.    
42. Розв'язування розрахункових задач.    
43. Контрольна робота №3.    
44. Метанол, етанол, їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група. Хімічні властивості: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Застосування метанолу та етанолу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.    
45. Гліцерин, їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група. Хімічні властивості: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Застосування глiцерину.    
46. Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості: електролiтична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами. Застосування оцтової кислоти.    
47. Практичні роботи: 4. Властивості оцтової кислоти.    
48. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.    
49. Розв'язування розрахункових задач.    
50. Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів. Жири у природі. Біологічна роль жирів.    
51. Вуглеводи: глюкоза. Молекулярна формула, поширення в природі. Реакції її гідролізу. Якісна реакція на глюкозу. Застосування глюкози, її біологічна роль.    
52. Вуглеводи: сахароза. Молекулярна формула, поширення в природі. Застосування сахарози, її біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.    
53. Вуглеводи: крохмаль. Молекулярні формули, поширення в природі. Полiмерна будова крохмалю. Реакція гідролізу крохмалю. Якісна реакція на крохмаль. Біологічна роль крохмалю.    
54. Вуглеводи: целюлоза. Молекулярні формули, поширення в природі. Полiмерна будова целюлози. Реакція її гідролізу. Застосування.    
55. Розв'язування розрахункових задач.    
56. Контрольна робота №4.    
57. Амінооцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональні амiно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення пептидів.    
58. Розв'язування розрахункових задач.    
59. Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків. Біологічна роль амінокислот і білків.    
60. Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді). Біологічна роль нуклеїнових кислот.    
61. Практичні роботи: 5. Розв’язування експериментальних задач.    
62. Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.    
63. Контрольна робота №5.    

Тема 4. Узагальнення знань з хімії
64. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних знань у пізнанні природи.     
65. Значення хімічних процесів у природі.    
66. Роль хімії в житті суспільства.   
67. Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Вітчизняні вчені-хіміки.    


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення