KNOWLEDGE HYPERMARKET


35. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Значення експериментального методу в хімії


Тобі вже відомі деякі неорганічні речовини та ознаки їх поділу на окремі класи. Тепер треба передусім узагальнити знання про класифікацію речовин і перевірити уміння здійснювати її.
Поняття «класифікація» не є хімічним. Воно — загальнонаукове, оскільки рівною мірою належить усім наукам. Адже на ранніх етапах розвитку будь-якої науки спочатку збираються факти, далі їх класифікують, тобто об'єднують у групи за однією або кількома загальними ознаками і т. д.
основною ознакою є їх хімічний склад. Саме за складом усі неорганічні речовини поділяють на групи, класи, яким
характерні спільні хімічні властивості. Повторити й узагальнити свої знання про них тобі допоможе схема класифікації неорганічних речовин (мал. 6).
Схема класифікації неорганічних речовин. фото
Мал. 6. Схема класифікації неорганічних речовин

Розглядаючи схему, постарайся відповісти на запитання й виконати завдання, наведені нижче. Якщо ти відчуєш труднощі або захочеш перевірити правильність своєї відповіді, звернися до тексту підручників 7-го і 8-го класів.


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ
1. Які речовини називаються простими? На які дві групи вони поділяються? Наведи приклади.
2. Які речовини називаються складними?
3. На які класи поділяються складні неорганічні речовини? Наведи відповідні приклади.
4. Які речовини називаються оксидами? За якою ознакою і як їх класифікують?
Зверни увагу, коли розглядався клас оксидів, то вивчалася лише одна їх хімічна властивість — здатність оксидів неметалів взаємодіяти з водою, утворюючи кислоти, через що їх і називають кислотними оксидами, і здатність оксидів активних металів також взаємодіяти з водою, але утворювати при цьому луги (розчинні основи), через що їх називають основними оксидами. Під час вивчення хімічних властивостей інших класів сполук (кислот, основ, солей) траплялися реакції, що ілюструють інші хімічні властивості оксидів. Отже, тепер є нагода узагальнити знання про хімічні властивості оксидів (табл. 8).
Таблиця 8. Хімічні властивості оксидівХімічні властивості оксидів. фото

Зверни увагу на останнє рівняння реакції. Тут висвітлюється нова хімічна властивість оксидів — здатність реагувати між собою з утворенням солі, але за умови, що вони різні за складом, протилежні за властивостями: один — оксид металу (основний), інший — оксид неметалу (кислотний).

5. Що таке основа? Який склад цих речовин? Які властивості для них характерні?
6. Які речовини називають кислотами? Як їх класифікують? Які властивості для них характерні?
7. Які речовини належать до солей? З якими речовинами можуть взаємодіяти солі?

Ознайомлення з хімічними властивостями основних класів неорганічних сполук показує, що між ними існує взаємозв'язок, який можна подати такою схемою:
Схема. фото

Мал. 7. Схема.
• Розглянь схему й подумай, які ще можливі шляхи одержання солей.
Із схеми видно, що існує два ряди речовин із протилежними властивостями (див. по вертикалі). Один ряд:

Метал → Основний оксид → Основа

характерний для елемента-металу. Другий ряд:

Неметал → Кислотний оксид → Кислота

характерний для елемента-неметалу.

Простежується генетичний зв'язок між речовинами всередині ряду і між рядами. У взаємодії речовин (див. по горизонталі) виявляється протилежність властивостей: метали реагують з неметалами; основні оксиди — з кислотними оксидами і кислотами; основи — з кислотами та кислотними оксидами.

Отже, речовини взаємозв'язані. З речовин одного класу за допомогою різноманітних хімічних реакцій можна добути речовини іншого класу.


Висновки
Складні неорганічні речовини поділяються на класи: оксиди, основи, кислоти і солі. Кожний із цих класів, у свою чергу, поділяється на групи. Так, оксиди бувають основні, кислотні та амфотерні. Основи — розчинні у воді (луги) і нерозчинні. Кислоти за складом класифікують на оксигеновмісні та безокси-генові, а за основністю — на одно-, двох-, три- і багатоосновні. Солі поділяють на середні й кислі.
Усі речовини між собою взаємозв'язані за походженням і за реакціями як між простими речовинами, так і між простими і складними речовинами, між складними речовинами — представниками різних класів, між речовинами взагалі.
Існує підпорядкованість речовин та їх перетворень загальним законам. Знання взаємозв'язків між речовинами потрібні людині для керування їх перетвореннями, для добування нових сполук, потрібних у промисловому виробництві, сільському господарстві, побуті тощо.

Завдання для самоконтролю
1. Із наведеного переліку формул речовин випиши окремо формули оксидів, кислот, основ, солей і зазнач їх назви: НСІ, H2SiO3, К2O, NaOH, Ва(ОН)2, К2СO3, HNO3, Fe(OH)3, H2S, SO2, H2SO4, Al2O3, Mg3(PO4)2, FeSO4.
2. Порівняй склад: а) оксидів і основ; б) оксидів і кислот; в) кислот і солей; г) основ і солей. Чим вони подібні і чим відмінні?
3. З якими речовинами, формули яких наведено, може взаємодіяти кальцій оксид: НСІ, NaOH, Н2O, СO2, H2SO4, MgO? Напиши рівняння можливих реакцій.
4. З якими речовинами, формули яких НСІ, Са(ОН)2, FeO, СO2, H2SO4, може реагувати натрій гідроксид? Напиши рівняння можливих реакцій.
5. У двох пробірках (без етикеток) містяться тверді речовини. Відомо, що це кальцій оксид і ферум(ІІІ) оксид. Як визначити, де яка речовина?
6. Склади чотири рівняння відомих тобі типів реакцій, в яких вода є або вихідним реагентом, або кінцевим продуктом.
7. Напиши рівняння реакцій, що показують зв'язок між речовинами різних класів, поданий у загальному вигляді такою схемою:

Схема. фото

Мал. 8. Схема.


Додаткові завдання
8*. Напиши рівняння реакцій, що відповідають перетворенням у такому генетичному ряду:

натрій → натрій гідроксид → натрій сульфат → натрій хлорид → натрій нітрат.

9*. Напиши рівняння реакцій добування:

а) калій гідроксиду трьома способами; б) кальцій ортофосфату чотирма способами.

10*. Якщо на натрій гідроксид подіяти карбон(ІУ) оксидом, який виділяється внаслідок взаємодії з хлоридною кислотою кальцій карбонату масою 500 кг, то можна добути натрій карбонат масою: 

(а) 550 кг;  (б) 530 кг;  (в) 520 кг;  (г) 510 кг.

11*. Воднем (н. у.), що виділяється внаслідок взаємодії алюмінію з сульфатною кислотою масою 588 г, можна відновити з ферум(ІІІ) оксиду залізо кількістю речовини:

(а) 1 моль; (б) 2 моль; (в) 3 моль; (г) 4 моль.

12*. Цинкову пластинку масою 20,1 г занурено в розчин плюмбум(ІІ) нітрату. Після завершення реакції маса пластинки стала 27,1 г. Маса свинцю, що осів на пластинці (вважати, що весь свинець виділився), дорівнює:

(а) 10,2 г; (б) 20,4 г; (в) 5,1 г; (г) 51 г.

13*. Обчисли масу купрум(ІІ) сульфіду, що утворився внаслідок пропускання сірководню об'ємом 5,6 л (н. у.) крізь розчин купрум(ІІ) сульфату об'ємом 208,9 мл з масовою часткою розчиненої речовини 18 % і густиною 1,2 г/мл. Яка маса купрум(ІІ) сульфату залишиться в розчині?


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Хімія онлайн, підручники та книги по всім предметам, уроки хімії для учнів 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.