KNOWLEDGE HYPERMARKET


50. Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

Існує понад 500 різних видів зображення періодичної системи — у вигляді таблиць, графіків, схем тощо. Найпоширенішими є табличні варіанти. Один із них ти вже знаєш. Це — короткоперіодний варіант, або коротка форма періодичної системи. Використовується ще довгоперіодний варіант, або довга форма періодичної системи. Він також був розроблений Д. І. Менделєєвим.
Нині у світі великого поширення набула довга форма. Вона дедалі стає популярнішою, оскільки краще узгоджується з будовою атомів хімічних елементів. Але за своєю суттю і коротка, і довга форми періодичної системи в цілому ідентичні (тотожні, рівнозначні). Вони доповнюють одна одну. Але в їх структурі є деякі відмінності.
У довгій формі періоди займають лише одну горизонталь, на два ряди не поділяються. Ліворуч розміщуються s-елементи (позначені рожевим кольором), в атомах яких заповнюються s-орбіталі (порівняй з короткою формою періодичної системи). Праворуч розміщуються р-елементи (позначені жовтим кольором). У s- і р-елементів забудовується зовнішній енергетичний рівень.
У середній частині періодів розміщуються перехідні елементи (синій колір), в атомах яких заповнюються d-орбіталі передзовнішнього рівня.
Родини лантаноїдів та актиноїдів (зелений колір) — це f-елементи. В їх атомах заповнюється третій ззовні рівень. Як правило, ці родини виносять за межі таблиці, як у короткій, так і в довгій формах. Відмінність у послідовності заповнення енергетичних рівнів (зовнішніх і розміщених глибше) пояснює причину різної довжини періодів.

Періодична повторюваність будови зовнішніх енергетичних рівнів атомів є причиною періодичної зміни властивостей хімічних елементів. У цьому полягає фізична суть періодичного закону, яка не залежить від форми подання періодичної системи елементів.

Знаючи місце елемента в періодичній системі, можна судити про будову його атома, а відтак — і про властивості простої речовини, утвореної цим елементом, характер його оксиду й гідрату оксиду тощо.

• Користуючись довгою формою періодичної системи, схарактеризуй хімічний елемент Натрій. Що ти можеш сказати про нього на підставі того місця, яке він займає у періодичній системі?


Перевір себе. Ось що у тебе повинно вийти.
Натрій Na — хімічний елемент, розміщений у 3-му періоді, в 1А групі. Протонне число (порядковий номер) — 11. Відносна атомна маса Ar(Na) = 23.

Ядро атома Натрію містить 11 протонів, оскільки заряд ядра +11, і 23 - 11 = = 12 нейтронів. В атомі Натрію є 11 електронів, які розподіляються на 3-х енергетичних рівнях (згідно з номером періоду): на першому рівні 2 s-електрони, на другому — 8 (2 s і 6 р-електронів), на третьому — 1 s-електрон (який номер рівня, стільки й форм орбіта лей). Отже, Натрій — s-елемент, в його атомі починає формуватися 3-й рівень.

Атом Натрію має великий радіус, отже, притягання до ядра одного зовнішнього електрона невелике, і атом легко його втрачає, тому Натрій виявляє яскраво виражені металічні властивості, його валентність дорівнює 1.

Проста речовина, утворена атомами Натрію як хімічного елемента, натрій — це типовий метал. Хімічний елемент Натрій утворює основний оксид Na20, якому відповідає гідроксид NaOH — типова основа, луг.

У такий спосіб можна схарактеризувати будь-який елемент. При цьому варто дотримуватися такої послідовності: місце в періодичній системі → склад → будова → властивості.

Розглянь ще один приклад — Хлор СІ і зверни увагу, що ті самі відомості можна подати у дещо скороченому вигляді, якщо обґрунтування зрозуміле і ти можеш навести його усно.

1. Місце в періодичній системі: 3-й період, 7А група, протонне число— 17, Ar(СІ)= 35,5.
2. Склад атома: Сl = 17р+,
35 - 17 = 18n0, 17ê.
3. Будова атома: ls22s22p63s23p5.
4. Властивості: Хлор міститься наприкінці 3-го періоду, в його атомі добудовується 3-й період. Радіус атома невеликий, отже, притягання 7-ми зовнішніх (3s23p5) електронів збільшується, і атом легко приєднує на свою електронну оболонку один електрон, якого не вистачає до завершення зовнішнього рівня. Тому Хлор виявляє високу електронегативність. Він має яскраво виражені неметалічні властивості.
Проста речовина, утворена атомами Хлору — газуватий хлор Сl2 — типовий неметал. Найвищий оксид Сl2O7, йому відповідає гідрат оксиду НСlO4 — хлорна кислота.


ВИСНОВКИ
Незважаючи на те, що в наш час відомо багато варіантів зображення періодичної системи хімічних елементів, їх суть від цього не змінюється: елементи в періодичній системі утворюють послідовність, що відповідає зарядам ядер їх атомів.
Порядковий номер елемента в періодичній системі (протонне число) дорівнює заряду ядра і показує кількість електронів у атомі.
Номер періоду в періодичній системі показує число енергетичних рівнів у електронній оболонці атомів елементів, а номер енергетичного рівня — кількість форм орбіталей. Номер А групи в періодичній системі показує число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.


Завдання для самоконтролю
1. Знаючи місце Алюмінію в періодичній системі, схарактеризуй цей елемент.
2. В якого елемента сильніше виявлені металічні властивості: а) у Літію чи Берилію; б) у Берилію чи Магнію? Відповідь поясни.

3. В якого елемента сильніше виявлені неметалічні властивості: а) у Сульфуру чи Фосфору; б) у Сульфуру чи Селену? Відповідь поясни.

4. За розподілом електронів по енергетичних рівнях в атомі хімічного елемента — 2, 8, 2 електронів, визнач: а) місце елемента в періодичній системі; б) властивості простої речовини; в) склад і властивості вищого оксиду й відповідного йому гідроксиду; г) склад леткої гідрогенної сполуки, якщо даний елемент її утворює.

5. Зазнач відповідність оксиду його характеру:
1) кислотний;     a) Na2O;
2) основний;      (б) Р2O5;
3) амфотерний.  (в) SiO2;
                         (г) ZnO.

6. Періодично змінюються в періодичній системі
(а) величина заряду ядра атома;
(б) відносна атомна маса елемента;
(в) кількість енергетичних рівнів у електронній оболонці атома;
(г) кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

7. У межах періоду збільшення протонного числа елемента супроводжується
(а) збільшенням атомного радіуса і зменшенням електронегативності;
(б) збільшенням атомного радіуса і збільшенням електронегативності;
(в) зменшенням атомного радіуса і зменшенням електронегативності;
(г) зменшенням атомного радіуса і збільшенням електронегативності.

8. Знаючи протонні числа хімічних елементів № 30, № 11, № 18, визнач, чи будуть їх вищі оксиди взаємодіяти з кислотою, і напиши рівняння можливих реакцій.


Додаткові завдання
9*. Формула вищого гідроксиду елемента зі скороченою електронною конфігурацією ...3s23p4
(а) Е(ОН)2;     (б) НЕO4;      (в) Н2ЕO4;     (г) Е(ОН)3.

10*. Елемент зі скороченою електронною конфігурацією ...3s23p3
(а) неметал;
(б) перебуває у 3-му періоді;
(в) має п'ять зовнішніх (валентних) електронів;
(г) перебуває у ЗА групі.

11*. Скорочені електронні конфігурації атомів елементів 7А групи
(а) ...3s23p5;
(б) ...3s2Зр6Зd34s2;
(в)...2s22p3;

(г)...3s23p63d104s24p5.

12*. Конфігурація зовнішнього електронного шару елемента 4s1. Склади повну електронну формулу атома цього елемента. Зазнач період і групу періодичної системи, де він розміщений, а також склад ядра його атома і назви елемент.

13*. За розподілом електронів по енергетичних комірках зовнішнього рівня визнач елемент з найбільш сильно вираженими властивостями 1) металічними: 2) неметалічними:
завдання. фото

14*. Найбільш сильно виражені металічні властивості в елемента, скорочена електронна конфігурація якого
(а) 1s22s2;     (в) ...3d34s2;
(б) ...3s23p3;  (г)...3s23p64s1.

15*. Елементи, що розміщені в одній і тій самій групі А, — це
(а) ...2s1;         (в) ...3d34s2;
(б) ...3s23p3;    (г) ...4s24p3.


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Планування уроків хімії, книги та підручники по всім предметам, учням та вчителям на допомогу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.