KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологічні адаптивні ритми. Екологічні характеристики виду. Конспект уроку

Біологія 11 клас

Тема "Біологічні адаптивні ритми. Екологічні характеристики виду"

Конспект уроку до теми "Біологічні адаптивні ритми. Екологічні характеристики виду" 


Вид. Екологічні характеристики виду.

Мета.
Освітня: розширити знання учнів про вид; сформувати поняття “критерії виду”, “популяція”; розкрити роль популяції як структурної одиниці виду і еволюції; забезпечити в ході уроку повторення основних положень еволюційної теорії Ч.Дарвіна.
Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати погляди на проблему виду К.Ліннея, Ж.Б.Ламарка та Ч.Дарвіна, розвивати увагу, самостійність, уміння логічно мислити та узагальнювати.
Виховна: виховувати формування матеріалістичних поглядів на еволюцію органічного світу планети.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно- пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: історія, палеонтологія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, набори живих і гербарних рослин.
Основні поняття та терміни: ареал, екологічна ніша, популяція, конкуренція, чисельність виду, густота популяції.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

Дати відповіді на запитання:


- що таке вид (з погляду раніше вивчених розділів біології)?
- що є структурною одиницею виду?
- скільки видів рослин і тварин існує на планеті


ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Сьогодні ми розширимо знання про вид як основну систематичну категорію. Як говорили про вид деякі вчені і яке визначення виду ми маємо в даний момент.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Накоплення відомостей до кінця ХVІІ ст. про різні форми рослин і тварин призвело до уявлень про вид як реальну групу особин. Ґрунтовна робота про види була здійснена К.Ліннеєм, який заклав основи систематики. Пізніше про вид говорили Ж.Б.Ламарк і Ч.Дарвін.
За Ліннеєм: вид – група особин, які подібні між собою як діти одних батьків, що можуть схрещуватися між собою і давати плодюче потомство.
За Ламарком: вид – це група особин, які справді існують у природі, але не вічно, протягом певних проміжків часу; вони змінюються, але дуже повільно і непомітно.
За Дарвіним: він вважав, що категорія вид умовна і тимчасова. Кожен вид виник з іншого і існуватиме, поки не зміняться умови. Якщо умови зміняться, вони можуть призвести до вимирання виду, а змінившись, вид може початок новим видам. Отже, Дарвін вважав, що нові види в природі утворюються під впливом рушійних сил еволюції.
Сучасне визначення: вид – сукупність популяцій морфологічно подібних особин, здатних схрещуватись між собою і давати плодючих нащадків, які населяють певний ареал, мають однакові вимоги та пристосування до умов довкілля і не схрещуються з особинами інших видів.
На території, яку займає вид, окремі особини утворюють групи – популяції. Популяція – це сукупність особин виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу частково чи повністю ізольовано від інших подібних сукупностей особин цього ж виду.
Популяція як структурна одиниця виду має певні особливості:
чисельність; густоту; біомасу; народжуваність; приріст; смертність.
Кожна популяція характеризується певною структурою:
- статевою;
- віковою;
- просторовою. За характером використання території популяції тварин можна поділити на: популяції осілих видів; популяції кочових видів; популяції мігруючих видів, причому міграції можуть бути періодичними і неперіодичними;
- етологічною. Особинам різних видів властивий поодинокий або груповий спосіб життя (родини, колонії, зграї, табуни…)
Критерії – це сукупність ознак, які відрізняють один вид від іншого, їх декілька: морфологічний; фізіологічний; генетичний; географічний; екологічний; біохімічний.


ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота з підручником:
- розглянути малюнки прикладів конвергенції і зробити висновки про місце кожного виду в природі, його екологічну нішу.
- розглянути гербарні і живі види рослин і зробити висновки щодо їхнього місцезростанняV. Узагальнення та систематизація знань.

Кожен біологічний вид під час свого розвитку пристосовується до умов довкілля та існує у формі популяцій. Кожна популяція характеризується певними показниками.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Івановою Н.С.

Предмети > Біологія > Біологія 11 клас > Біологічні адаптивні ритми. Екологічні характеристики виду > Біологічні адаптивні ритми. Екологічні характеристики виду. Конспект уроку