KNOWLEDGE HYPERMARKET


Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості. Інерція

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 8 клас>> Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості. Інерція


Взаємодія тіл. Сила

Чому тіла змінюють свій стан у просторі?
Будь-які зміни в природі відбуваються внаслідок взаємодії між тілами. Щоб змінити положення вагона на рейках, залізничники спрямовують до нього локомотив, який зміщує вагон з місця і приводить його в стан руху. Вітрильник може тривалий час стояти біля берега, аж доки не подме попутний вітер і подіє на його вітрила. Колеса іграшкового автомобіля можуть обертатися з будь-якою швидкістю, але іграшка не змінить свого положення, якщо під іграшку не підкласти дощечку або лінійку. Форму чи розмір пружини можна змінити, лише підвісивши до неї тягарець або потягнувши рукою за один з її кінців.

Усі тіла в природі так чи інакше пов'язані між собою і діють одне на інше або безпосередньо, або через фізичні поля. Така дія завжди є взаємною. Якщо тепловоз діє на вагон і змінює його швидкість, то швидкість тепловоза при цьому також змінюється внаслідок зворотної дії вагона. Сонце діє на всі тіла на Землі і на саму Землю, утримуючи її на орбіті. Але і Земля притягує Сонце і в свою чергу змінює його траєкторію. Отже, в усіх випадках можна говорити лише про взаємну дію тіл  — взаємодію.
При взаємодії можуть змінюватися швидкості тіл або їх частин.
Проте, взаємодіючи з різними тілами, дане тіло по-різному буде змінювати свою швидкість. Так, вітрильник може набути швидкості внаслідок дії на нього вітру. Але такого самого результату можна досягти, увімкнувши двигун, розміщений на вітрильнику. Його може зрушити з місця і катер, діючи на вітрильник через трос. Щоб не називати щоразу всі взаємодіючі тіла, чи тіла, які діють на дане тіло, всі ці дії об'єднують одним поняттям сили.
 Сила — це фізичне поняття, яке узагальнює всі взаємодії, внаслідок яких тіло чи його частини змінюють свій стан.
 
Що таке сила?
Сила як фізичне поняття може бути більшою чи меншою, як і викликані нею зміни в стані тіла чи його частин.

Сила як фізична величина кількісно характеризує дію одного тіла на інше.   
Дія тепловоза на вагон буде значно інтенсивнішою, ніж дія декількох вантажників. Під дією тепловоза вагон швидше зрушить з місця і почне рухатися з більшою швидкістю, ніж тоді, коли вагон будуть штовхати вантажники, які ледве змістять вагон на невелику відстань або й зовсім не зрушать його.
Для того щоб можна було вести математичні розрахунки, силу позначають певною літерою. Як правило, це латинська літера F.
Як і всі інші фізичні величини, сила має певні одиниці. Сучасна наука користується одиницею, яка називається ньютоном (Н). Одиниця дістала таку назву на честь англійського вченого Ісаака Ньютона, який зробив значний внесок у розвиток фізичної і математичної науки.
 Ісаак Ньютон (1643-1727) — видатний англійський    учений, засновник класичної фізики. Наукові праці стосуються механіки, оптики, астрономії та математики.  Сформулював  основні  закони  класичної механіки, відкрив закон всесвітнього тяжіння, дисперсію світла, розвинув корпускулярну теорію світла,  розробив  диференціальне та  інтегральне  числення.
 Сили можуть мати різні значення. Так, на склянку з водою діє сила з боку Землі, що приблизно дорівнює 2 Н. А трактор, тягнучи плуга, діє на нього із силою в декілька тисяч ньютонів.


Чим вимірюють силу?
Для вимірювання сили використовують спеціальні прилади, які називаються динамометрами (dіпа - сила; mеtrо -міряю). Як правило, кожен такий прилад має вимірний елемент У вигляді пружини певної форми.

Сила характеризується напрямом.
Вказати числове значення сили не завжди достаньо для визначення результату її дії. Важливо знати точку її прикладання та напрям дії.
Якщо високий брусок, що стоїть на столі, штовхати в нижній частині, то він буде ковзати поверхнею стола. Якщо ж до нього прикласти силу у верхній його частині, то він просто перекинеться.
 Зрозуміло, що напрям падіння бруска залежить від того, в якому напрямі будемо його штовхати. Отже, сила має також напрям. Від напряму сили залежить зміна швидкості тіла, на яке ця сила діє.

Враховуючи, що сила має напрям і числове значення, її зображають у вигляді стрілки певної довжини і напряму (вектора). Така стрілка починається в точці на тілі, яка називається точкою прикладання сили.

Користуючись графічним методом, можна проводити різні математичні операції із силами. Так, якщо до однієї точки на тілі прикладені сили 2 Н і З Н, які діють в одному напрямі, то їх дію можна замінити однією силою, яка буде прикладена в цій самій точці, діятиме в тому ж напрямі, а її значення дорівнюватиме сумі значень кожної із сил. Вектор цієї сили матиме довжину, що дорівнює сумі довжин обох векторів.

Рівнодійна — це сила, дія якої рівнозначна дії кількох сил, прикладених до тіла в даній його точці.

Можливий інший випадок, коли сили прикладені в одній точці тіла, але діють у протилежних напрямах. Тоді їх можна замінити однією силою, напрямленою в напрямі більшої сили, а її значення дорівнюватиме різниці значень кожної сили (мал. 39). Довжина вектора цієї сили дорівнюватиме різниці довжин векторів прикладених сил.

Сила, якою можна замінити кілька сил, прикладених у певній точці тіла, називають рівнодійною.


Питання.
1.    Як можна змінити механічний стан тіла?
2.    Для чого вживають поняття сили?
3.    Що таке сила?
4.    Яка основна одиниця сили?
5.    Яким приладом вимірюють силу?
6.    Які властивості сили?
7.    Яку силу називають рівнодійною?
8.    Яка буде рівнодійна двох сил, які діють уздовж однієї прямої
в одному напрямі?
9.    Яка буде рівнодійна сил, які діють уздовж однієї прямої в протилежних напрямах? Який її напрям?

 
Вправа  5
1.    Зобразити графічно дві сили 50 Н і 20 Н, які прикладені в одній точці і діють під кутом 90° одна до одної.
2.    На малюнку 40 зображено силу Fv яка дорівнює 20 Н. Користуючись нею як масштабом, знайти значення сил F2 і F3.

3.    Великий залізничний поїзд інколи ведуть два локомотиви.  Яку силу має прикласти до поїзда один, більш потужний локомотив, якщо перший локомотив діє на поїзд із силою 180 кН, а другий — із силою 100 кН?
4.    На тіло вздовж однієї прямої діють сили, що дорівнюють 2 Н, З Н, 4 Н. Позначивши в зошиті точку прикладання цих
сил, покажіть напрям сил для випадків, коли рівнодійна буде дорівнюватиме 1 Н, З Н, 5 Н відповідно.
5. Чи може рівнодійна двох сил 4 Н і 5 Н, які діють на тіло вздовж однієї прямої, дорівнювати 2 Н, З Н, 9 Н, 10 Н?


Інертність тіл.  Маса
Чи завжди однаковий результат дії сили?
Результатом дії сили на тіло є зміна його швидкості або форми. Проте дія однієї і тієї самої сили не завжди супроводжується однаковим ефектом. Він буде залежати і від властивостей тіла, до якого прикладено силу.
Розмістимо на поличці, закріпленій у штативі, дві алюмінієві кульки. Пружну пластинку зігнемо, її кінці зв'яжемо ниткою і введемо між кульки. Якщо нитку перерізати, то пластинка розпрямиться і штовхне обидві кульки, надавши їм певних швидкостей. Вимірявши відстані l1 і l2, на які  відлетіли кульки, побачимо, що вони однакові:
l1 =l2
Якщо дослід повторити, замінивши одну з алюмінієвих кульок стальною кулькою такого самого діаметра (мал. 42), то відстані, на які змістилися кульки, будуть різними:
 l1  < l2

Отже, при дії однієї й тієї самої стиснутої пружини за один і той самий інтервал часу кульки набули різних швидкостей. Більша зміна швидкості спостерігалася в алюмінієвої кульки. Швидкість же стальної кульки змінювалася менше. З огляду на подібні явища одні тіла називають більш інертними (у нашому досліді -стальна кулька) і менш інертними (алюмінієва кулька).

Інертність — це властивість тіла більше або менше зберігати свій стан руху під дією однакових сил.
 
Що таке маса?
Для кількісного вираження інертності користуються фізичною величиною, яку називають масою.
Очевидно, що маса кульки зі сталі в попередньому досліді була більшою, ніж алюмінієвої. Тому вони і набули різних швидкостей.
Маса — це фізична величина, яка характеризує інертні властивості тіла.

Одuнuці вимірювання маси
Як і будь-яка фізична величина маса має одиницю. Основною одиницею маси є кілограм (кг).
Кілограм є одиницею маси і дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма.
Якщо тіло має масу 1 кг, то під дією сили 1 Н його швидкість щосекунди змінюється на 1 м/с.
Кілограм належить до основних одиниць Міжнародної системи одиниць (СІ). За одиницю маси кілограм прийнята маса спеціально виготовленого зразка (еталона) (мал. 43). 50 Він зроблений зі сплаву платини та іридію і має форму циліндра. Зберігається еталон маси в Міжнародному бюро мір і ваги в м. Севрі, що під Парижем.
Як і для інших одиниць вимірювання, для кілограма застосовують похідні одиниці:
1 г = 0,001 кг = 10 3 кг;

1 мг = 0,000001 кг = 10 6 кг;

1 т = 1000 кг = 103 кг;

1 ц = 100 кг = 102 кг.

Для прямого вимірювання маси застосовують різні терези. Серед них найпоширеніші і найпростіші — важільні. На цих терезах порівнюють взаємодію із Землею тіла й еталонних важків, покладених на шальки терезів. На практиці застосовують також інші терези, які пристосовані до різних умов роботи і мають різні конструкції.


Питання.
1.    Чи однаково змінюються швидкості тіл однакової маси під дією різних сил?
2.    Що таке інертність? Якою фізичною величиною характеризують інертні властивості тіл?
3.    Що таке маса? Які одиниці маси?
4.    За допомогою якого приладу вимірюють масу?
 

Вправа  6
1.    Маса однієї кулі дорівнює 6 кг, а другої — 0,017 кг. Яку кулю важче зупинити,  якщо вони  котяться з однаковими швидкостями гладенькою горизонтальною поверхнею?
2.    Водій  вантажного  автомобіля,   побачивши  червоний сигнал світлофора, натискує на гальма раніше, ніж водій легкового автомобіля, який рухається поруч з такою самого швидкістю. Чому?
3.    На кожне з двох тіл, що рухалися з однаковою швидкістю гладенькою поверхнею, подіяла сила 10 Н. Одне з них зупинилося через 20 с, а друге — через 5 с. Яке з цих тіл має більшу масу?

Фізика. 8 клас. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.

Вислано читачами з інтернет-сайту


Збірка конспектів уроків по всім класами, реферати з фізики 8 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.