KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вступ. Елементи практичної риторики

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: Вступ. Елементи практичної риторикиКультура мовлення


   Про основні вимоги до культури мовлення, а також про типові мовленнєві помилки та способи їх усунення

Пригадайте

 • Яке мовлення вважається доречним, точним і змістовним?
 • Що означає говорити й писати правильно?

   Прочитайте текст. Як автор тлумачить поняття культура і мовна культура? Користуючись довідниковою літературою, дайте визначення термінів культура і культура мовлення. Порівняйте визначення, знайдені вами, з авторськими тлумаченнями.

                                            Людина і культура

M84a.jpg
   Людина створила культуру, а культура - людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови.Культура - це не тільки все те, що створено руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови.

   Мовна культура - це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника (В. Русанівський).


ІІ. Поясніть, як ви розумієте зміст першого речення тексту. Чи погоджуєтеся ви з автором?


Поняття культури мовлення

<o:p></o:p>

Культура мовлення - це дотримання мовцями усталених мовних норм усної і писемної форм літературної мови та майстерне використання виражальних засобів мови залежно від стилю, жанру, типу мовлення. Крім того, культура мовлення - це і відповідний розділ мовознавства, який розробляє правила вимови, наголошення, слововживання, формотворення, побудови словосполучень і речень та вимагає від мовців їх неухильного дотримання.  


Значення культури мовлення    Володіючи нормами культури мовлення, можна уникнути багатьох проблем, конфліктів, швидше досягти життєвих цілей. Мовлення людини — це своєрідна візитна картка, це свідчення рівня освіченості особи, її культури, а разом з тим — це і показник культури суспільства. Словесний бруд, що заполоняє мовлення громадян, мовленнєвий примітивізм, вульгарщина - тривожні симптоми духовного нездоров'я народу. Ще мудрий Езоп довів, що наше слово - це і найкраще, що є в розпорядженні людини, і найгірше, чим вона володіє.

Um21.jpeg

Грамотність і багатство мовлення
   Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови. Але мовлення має бути не тільки правильним, а й лексично багатим, синтаксично різноманітним. Щоб цього досягти, потрібно вслухатися в живе мовлення, вдумливо читати різну літературу, звертаючи увагу на вживання окремих слів, на особливо вдалі висловлювання, на побудову речень. Треба активно розвивати своє мовлення: усно й письмово викладати думки, виправляти себе, перебудовувати сказане, шукати найкращі варіанти висловлювання.
   Багатство мовлення визначається смисловим насиченням слова, що створюється правильним і доречним застосуванням у мовленні синонімів, омонімів, паронімів, багатозначних слів. Емоційне забарвлення текст отримує завдяки використанню різних суфіксів, фразеологізмів, прислів'їв, приказок.
   Значно збіднюють мову, роблять її невиразною штампи та канцеляризми. Наприклад: з якого питання? замість чому?; спрямувати увагу на виконання завдань замість старанно виконувати завдання. Такі вислови доречні лише в офіційно-діловому спілкуванні. Засмічують мову слова-паразити (так би мовити, значить, власне кажучи), паузи вагання (е-е..., гм..., той..., ну...), лайливі слова та нецензурні вислови, просторіччя тощо. Потрібно також доречно вживати терміни та іншомовні слова.

   Зверніть увагу! Культура мовлення тісно пов'язана з культурою мислення. Якщо людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І навпаки, якщо в людини немає думок, якщо вона говорить про те, чого не розуміє, то й мовлення в неї плутане, беззмістовне.

 І. Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Поясніть, чому пісню вважають душею народу.


Пісня-перемога.


<o:p></o:p>

   Коли Творець подарував Україні Пісню - пісенною стала Душа українців. З Піснею вони працювали, святкували, проводжали родаків до вогнищ предків, ставали удатнішими, славнішими.
Уже мала Пісня новонароджених донечок: Веснянку, Купайличку, Весільничку. Слава про те диво по всіх усюдах гордо котилася!
   Не міг змиритися з такою красою, з таким успіхом Рода-Творця Чорнобог. Тож якось, коли вдосвіта Пісня з доньками молилася у своєму Храмі, незчисленне військо Темряви оточило їх, густим непроглядним мороком закрило від Ока Сонця.
- Побачимо, - мовив до Пісні Чорнобог, - як люди тебе люблять, як визволяти кинуться! А без живильної енергії світла ти хутко зачахнеш!
   Спершу, і справді, усі лише слізно журилися, але скоро сміливіші рушили до Храму Пісні, який височів на найвищій горі. Та дорога була надзвичайно важкою. Люди терпіли холод, голод, ранилися об гостре каміння, зривалися в прірву... Слабодухі повернулися, мовляв: жили ж собі якось без пісень, то й далі проживемо. Але найвитриваліші і найхо-робріші, ті, що усвідомили глибину, ширину, висоту сутності Людини, із запаленими факелами, свічками, з гілочками дерева верби (з неї вони
майстрували бандури, вважали символом Матері Всесвіту і провісницею Весни) все ж дійшли до оточеного злими силами Храму, де на них оскаженіло накотився чорний Смерч. Погасив факели і свічки, крутив людей по землі, шматував одяг і тіло. Здавалося - це вже кінець... Та раптом вербові гілочки задзвеніли бандурно і... розквітли!
Це Сонце, почувши тривожну, сигнальну музику верби, послало на ті звуки свої промінці.
Um23.jpeg
   Темрява розірвалася на шматки - і золотими потоками поллялося світло! Нажахані вояки Пітьми з криками рвонули навтікача.А знесилена Пісня стріпнула веселковими крильми, злотострунним волоссям і заспівала, а разом з нею співали ледь живі люди. І від тої незнищенної енергії народилася ще одна донька Пісні - Пісня-Перемога (Н. Петрук)


ІІ. Проаналізуйте текст стосовно дотримання в ньому вимог культури мовлення. Скористайтеся відповідною таблицею параграфа.


ІІІ. Складіть і запишіть план тексту. За планом стисло перекажіть прочитане ^ (усно). Дотримуйтеся логічності та точності мовлення.

Мовленнєва ситуація

Прийшовши з магазину, хлопчик на обгортці одного з молочних продуктів прочитав уголос: «Продукція нашого заводу надзвичайно корислива».- Ой, краще не їсти цієї продукції, - сказала бабуся.- Чому? - здивувався онук.

- Бо вона в них «схильна до наживи».

M84b.jpg

Як ви думаєте, чому такий висновок зробила бабуся? Обґрунтуйте свою відповідь.  


З'ясуйте лексичні значення поданих слів-паронімів. Складіть і запишіть з ними словосполучення. За потреби скористайтеся тлумачним словником або словником паронімів.

Військовий - воєнний; особовий - особистий; афект - ефект; ефектний - ефективний; авторитетний - авторитарний; корисний - корисливий; пам'ятка - пам'ятник; показник - покажчик; кампанія -компанія.

    І. Спишіть речення, вставляючи на місці крапок синонімічні сполучні слова який, що, котрий як засіб зв'язку підрядних частин. Чи допомогла вам варіативність сполучних засобів уникнути однотипності й урізноманітнити мовлення?

M84с.jpg

Зайшов до історичного музею, дивився на речі, ... якимсь чином не згоріли в часі, на зброю, ... якимсь чином не заржавіла, на книги, ... випускалися бозна-як давно і ... горталися впродовж сторіч новими й новими людьми, ... шукали в них загадки вічного (За В. Шевчуком).


<o:p></o:p>

 Накресліть схему речення, визначте його вид. Підкресліть вставлені вами слова як члени речення. 

  Відредагуйте речення. Поясніть суть допущених помилок. Відредаговані речення запишіть. Скористайтеся поданою нижче довідкою.
1. Питання йшло про нове будівництво школи на протязі року. 2. На нараді було розглянуто комплекс питань, пов'язаних з аграрним комплексом. 3. Текст заяви має бути лаконічним і стислим. 4. Публіка захоплено слухала тріо з трьох виконавців. 5. Питання про цей апарат досліджувалося в кількох дослідженнях. 6. У подальшому майбутньому підприємство планує покращити результати роботи. 7. У травні місяці кияни святкують день міста. 8. Своєю працею працівники галузі зміцнюють економіку держави. 9. Ми завжди пам'ятаємо і не забуваємо повчальні сторінки історії нашої країни. 10. Відкривши очі, він побачив, що світло в кімнаті вже виключено, а у відкрите вікно ллється яскраве сонячне проміння.
Довідка


Um22.jpeg

  Мозковий штурм.

Чому мовну культуру вважають опорою у вираженні думки, розвиненості почуттів?
 

З'ясуйте лексичні значення слів, які записані першими в кожному синонімічному ряді. Визначте, яке з наведених слів синонімічного ряду буде точнішим, доцільнішим, найбільш придатним у тому чи іншому конкретному випадку. За потреби скористайтеся тлумачним словником або словником синонімів.

M84d.jpg

Авторитет - повага, пошана, престиж, вага.
Аргумент - доказ, підстава, обґрунтування, мотив.
Дефект - помилка, прорахунок, хиба, вада.
Ремонтувати - лагодити, налагоджувати, виправляти, відновлювати.
Чіткий - ясний, очевидний, недвозначний, однозначний.
Екстрений - негайний, спішний, терміновий, надзвичайний, невідкладний.
Енергійний - рішучий, наполегливий, активний, працьовитий.
Основний - головний, найважливіший, найактуальніший, першочерговий.
Стимул - причина, поштовх, рушійна сила, імпульс.

ІІ. Складіть і запишіть речення з кожним словом одного з синонімічних рядів (на вибір).

Мікрофон.

Як ви розумієте вислів французького письменника Франсуа де Ларошфуко: «Істинне красномовство полягає в тому, щоб сказати все, що треба, але не більше»? Чи тотожні поняття багато говорити й багато сказати?

 Прочитайте текст. Поміркуйте, які якості мовлення порушено в ньому, чи всі слова вжито доречно.
Повна консолідація.
Добрий день, Поліно Платонівно!
   Не знайшовши консенсусу, ти незначну конфронтацію так близько прийняла до серця, що навіть не погодилася на деякий консорціум і вирішила припинити наші стосунки.
Я ще раз офіційно заявляю, що ніякої альтернативної тобі особи в мене немає. У тому, що часто приходив пізно, винуваті брифінги, бо я маю високий рейтинг і мені доручали їх проводити.
Сподіваюся, що ти все добре обміркуєш, прийдеш до конверсії і, незважаючи на плюралізм наших думок, повернешся і в нас з'явиться повна консолідація.
Усе буде о'кей. Чекаю. Кирило (Ф. Лузан).


ІІ. Випишіть слова іншомовного походження і, скориставшися словником іншомовних слів, доберіть до них українські відповідники. Прочитайте текст удруге, замінюючи слова іншомовного походження українськими відповідниками. Як це вплинуло на емоційне забарвлення тексту?

 І. Прочитайте вголос вірш з правильною інтонацією. Які мовні засоби допомагають автору досягти образності й виразності тексту?
Прицокало, прибилось, притекло,

Припало, пригорнулось, причинилось,

Заплакало і - никма утекло

Чорняве полум'я з печальними очима.
До телефону - він його не бачив.

Хоч телефон - сюди-туди: нема!

А ніч, а дощ, а град по ринвах скаче,

І груша з грушами прибилась до вікна.
Прицокало, прибилось, прилюбилось...

Узяв у голову, чи, може, так - приснилось!
Чорняве полум'я, чорняву ту завію

Узяв у душу, як блакитний сон.

А чути плач - то плаче телефон,

Просунувши у ніч свою холодну шию.
(М. Вінграновський)


ІІ. Два - чотири - всі разом. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словником синонімів. І. Поясніть лексичне значення поданих фразеологізмів. Походження яких із них ви можете пояснити? Які помилки трапляються при використанні фразеологізмів у мовленні?
   Колесо історії, наріжний камінь, тернистий шлях, титанічна боротьба, берегти як зіницю ока, вогнем і мечем, альфа і омега, манна небесна, грати першу скрипку, покласти в довгий ящик, за сімома замками, вітер у голові, бісики пускати, перейти рубікон, вивести на чисту воду, розставити всі крапки над «і», сидіти на шиї, повіяло іншим вітром, піти за вітром, дрижаки хапати.


ІІ. Складіть і запишіть два речення з фразеологізмами. Підкресліть фразеологізми як члени речення.
Зверніть увагу! Окремі поняття можуть передаватися різними частинами мови. Наприклад: іменником і дієсловом (ходьба - ходити), прикметником і іменником (мудрий - мудрість) та ін. Це дає змогу уникати одноманітності та урізноманітнювати текст.
Порівняйте:
успішно виконав завдання - виконав завдання з успіхом побачив Марусину доньку - побачив доньку Марусі потребує санаторного лікування - потребує лікування в санаторїі
Um24.jpeg
С. Васильківський. Монастир. Пейзаж
    Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів.

Варіант А. Напишіть твір-опис за картиною С. Васильківського «Монастир. Пейзаж», дотримуючись точності й логічності мовлення та використовуючи різноманітні мовні засоби для уникнення одноманітності.
Варіант Б. Напишіть твір-розповідь на одну з тем: «Жертовність у житті людини», «Тепло отчого дому», «У вирій відлітають журавлі».

Зверніть увагу на змістовність висловлювання та логічну послідовність.
1. Культура мовлення залежить від кожного мовця, від того, яку він створює навколо себе комунікативну ситуацію, мовну ауру.
2. Важливо дбати про те, щоб мовлення було змістовним, логічно послідовним, багатим, виразним, точним, доречним, правильним.
ВВ.Заболотний, О.В. Заболотний Українська мова - 10 клас.
Надіслано читачами з інтернет-сайтів.

'                                         

Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.'
 Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. З'ясуйте стиль тексту, свою думку обґрунтуйте.
'
Казка про чарівне зілля

   Улянка любила цю галявину. Вона була як райдужне око старого лісу, як зелене кругле озерце, як жива парасолька, виткана з мільйонів пелюсток. Рослини тут навзаводи пнулися до сонця. І всіх перемагав петрів батіг, він із високої гнучкої стеблини озирав галявину блакитними жаринами своїх квітів. За ним поспішали смутні лілові дзвоники, а за дзвониками пнулися вгору білі парасольки деревію та вінички блідо-рожевої материнки.
   Тут Улянці завжди пригадується дідова казка. Є в лісі найглухіший з усіх закуток. Захований він від звірів і від людей. Залетить туди часом зозуля і, налякана завороженою тишею, відразу поспішає геть. Тільки їжаки, як смеркне, перекочуються там таємничими клубками. А ще під чорним каменем живе старий вуж. Він такий старий, що жовтогарячі цятки на лакованій голові вицвіли й стали білими, як кружальця з березової кори.
У тому закутку, схилившись над ручаєм, цвіте полум'яна квітка. Це чарівне Чарнамай-зілля.
   Кажуть, жив тут колись дід Чарнамай. Усі звірі, птахи, усі лісові гади були в нього на послузі, бо знав він віще слово. Вовки приносили йому м'ясо вепра, птахи збирали найкращу полуницю, вужі, гадюки й ящірки діставали духмяні й ніжні гриби, які ростуть під землею і ніколи не показуються на денне світло.
   Коли дожив дід до півтораста років, прийшла й до нього смерть.
І ось у тих місцях, де жив колись старий Чарнамай, виросло над ручаєм товсте м'ясисте стебло, а на ньому розцвіла червона, гаряча, як вогонь, квітка. Ніхто ще її не бачив ніколи. А хто знайде її та зірве, той ніколи, скільки житиме, не буде сиротою. Кожна стрічна жінка буде йому матір'ю, кожний чоловік — батьком, юнак — братом, а дівчина — сестрою. У кожній сім'ї стане він рідним, серед усього народу — улюбленим сином. Як ітиме він глухою пущею — розступиться пуща, шлях широкий проляже. Як ітиме через болото — висохне твань, ствердне трясовина. А все через те, що знатиме він віще слово.
   Ось іде Улянка лісом. Аж ось такі пішли яри та стрімкі кручі, уже ні стежки, ні голосу людського...
Уже й птахи затихли. І дерева почали зустрічатись незвичайні.
Ось береза як береза, а тільки покручена, наче в тузі заломила білі свої руки. Дуб як дуб, а тільки низенький, кривобокий, мов приплюснула його зверху чиясь дужа долоня. Терни кущавляться, як колюча борода, гриби з тарілку завбільшки мов стежать за кожним кроком дівчини, і зеленими важкими краплинами капає з них отрута.
   Як проповз між дерев старий вуж з руку завтовшки, зупинилась Улянка — йти далі чи назад повернутися?
Глянула — і серце зайшлося: зовсім близько під кручею ручай дзвенить, і над ним схилилась червона вогненна квітка з ясним, як шматочок неба, сердечком усередині. «Чарнамай-зілля!» — шепоче Улянка. Кинулась уперед, простягла руку.
І все зникло: ні ручая, ні квітки. Лежить дівчина в траві, розкинувши руки, а світлу галявину стережуть густі липи.
За О. Донченком.

Яку оспівану в народних легендах рослину нагадує Чарнамай-зілля? Які перекази про неї ви знаєте? Чим наділяла квітка того, хто знайде її купальської ночі?

Про яке віще слово йдеться в тексті? Чому володіння цим словом робить людину рідною для всіх людей?
♦ Складіть і запишіть план тексту (складний).
♦ Перекажіть текст (усно), завершивши його міркуваннями про те, чи доречними в житті сучасної людини є мрії та романтичні переживання.

   Роздивіться репродукції картин О. Макаренка, вміщені на с. 18, 20, 21 підручника, на яких зображені легенди про квіти. Які легенди про рослини ви знаєте? Розкажіть їх. ^ Створіть казку про свою улюблену квітку. Дотримуйтесь художнього стилю.
♦ До створеної вами казки намалюйте ілюстрацію або викладіть її зміст у коміксі.

Г'лазова О.П.,Кузнецов Ю.Б. Українська мова 10 клас
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Календарно-тематичний план згідно шкільної програми, скачати тести безкоштовно, навчальна програма з української мови,реферати, домашня робота
Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.
Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.